Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

アンサー Androidの話

2e4d4205f38582bb77dbfe248f8c268f?s=47 funnythingz
February 18, 2016

アンサー Androidの話

potatotips #26 で発表したスライドです。
http://connpass.com/event/25401/

2e4d4205f38582bb77dbfe248f8c268f?s=128

funnythingz

February 18, 2016
Tweet

More Decks by funnythingz

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ξϯαʔ Androidͷ࿩ ୈ26ճ potatotips
 funnythingz@supership

 2. I AM • Supershipʹॴଐ͍ͯ͠·͢ɻ(چnanapi) • AndroidΤϯδχΞྺ5ϲ݄ɻ • ΞϯαʔͷAndroid։ൃΛ͍ͯ͠·͢ɻ

 3. ͳΜͰ΋ؾܰʹ࿩ͤΔ νϟοτίϛϡχςΟ https://answer.jp

 4. Androidྺ5ϲ݄ͩ͠εΩϧ΋ Tips΋օ͞ΜΑΓѹ౗తʹ௿ ͍ͷͰΞϯαʔͷAndroidͷ ࿩Ͱ΋͠Α͏ͱࢥ͍·͢ɻ

 5. ΞϯαʔରԠOSͷ࿩

 6. ΞϯαʔͷରԠൣғ • Android2.3Ҏ্ • Android3 (Honeycomb)΋΋ͪΖΜ΍ͬͯΔ • Android Wear·Ͱ΋ରԠͯ͠ΔΑʂ •

  Android6΋ରԠࡁΈʂ
 7. ਖ਼௚͠ΜͲ͍

 8. ڠٞͷ݁Ռ 2015.12຤ʹAndroid2/3ܥͱ ͓͞Β͹͢Δ͜ͱ͕ܾఆ

 9. ΞϯαʔͷରԠൣғ (2016.1~) • Android2.3Ҏ্ Android4.0.4Ҏ্ • Android3 (Honeycomb)΋΋ͪΖΜ΍ͬͯΔ • Android

  Wear·Ͱ΋ରԠͯ͠ΔΑʂ • Android6΋ରԠࡁΈʂ
 10. ։ൃ͕େ෼ϥΫʹͳͬͨΑʂ

 11. Ξϯαʔ͕࢖ͬͯΔ ϥΠϒϥϦͷ࿩

 12. ͍ͭ࠷ۙ·ͰAndroid2.3·Ͱ ରԠ͍ͯͨͨ͠Ίɺ࣮͸࢖ͬ ͍ͯΔϥΠϒϥϦ͸গͳ͍ (ͱ͍͏͔࢖͑ͳ͔ͬͨ)

 13. ࠷ۙऔΓೖΕͨϥΠϒϥϦ • Android View Animations • Butterknife • Gson •

  PermissionsDispatcher v2 • RxJava/RxAndroid
 14. ਖ਼௚͠ΜͲ͍ϥΠϒϥϦ • Volley -> Retrofit࢖͍͍ͨ

 15. Ξϯαʔ AndroidΤϯδχΞͷ࿩

 16. START~2015.4: 1ਓ 2015.4~: 1ਓ 2015.10~: 1ਓ (๻)

 17. ͣͬͱ1ਓͰऐ͍͠…ɻ

 18. 2016.1 @Tecco ೖࣾʂ

 19. START~2015.4: 1ਓ 2015.4~: 1ਓ 2015.10~: 1ਓ (๻) 2016.1~: 2ਓ

 20. SupershipͰ͸ AndroidΤϯδχΞΛืूதʂ

 21. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠