$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

アンサー Androidの話

funnythingz
February 18, 2016

アンサー Androidの話

potatotips #26 で発表したスライドです。
http://connpass.com/event/25401/

funnythingz

February 18, 2016
Tweet

More Decks by funnythingz

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Ξϯαʔ Androidͷ࿩
  ୈ26ճ potatotips

  funnythingz@supership

  View Slide

 2. I AM
  • Supershipʹॴଐ͍ͯ͠·͢ɻ(چnanapi)
  • AndroidΤϯδχΞྺ5ϲ݄ɻ
  • ΞϯαʔͷAndroid։ൃΛ͍ͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 3. ͳΜͰ΋ؾܰʹ࿩ͤΔ
  νϟοτίϛϡχςΟ
  https://answer.jp

  View Slide

 4. Androidྺ5ϲ݄ͩ͠εΩϧ΋
  Tips΋օ͞ΜΑΓѹ౗తʹ௿
  ͍ͷͰΞϯαʔͷAndroidͷ
  ࿩Ͱ΋͠Α͏ͱࢥ͍·͢ɻ

  View Slide

 5. ΞϯαʔରԠOSͷ࿩

  View Slide

 6. ΞϯαʔͷରԠൣғ
  • Android2.3Ҏ্
  • Android3 (Honeycomb)΋΋ͪΖΜ΍ͬͯΔ
  • Android Wear·Ͱ΋ରԠͯ͠ΔΑʂ
  • Android6΋ରԠࡁΈʂ

  View Slide

 7. ਖ਼௚͠ΜͲ͍

  View Slide

 8. ڠٞͷ݁Ռ
  2015.12຤ʹAndroid2/3ܥͱ
  ͓͞Β͹͢Δ͜ͱ͕ܾఆ

  View Slide

 9. ΞϯαʔͷରԠൣғ (2016.1~)
  • Android2.3Ҏ্ Android4.0.4Ҏ্
  • Android3 (Honeycomb)΋΋ͪΖΜ΍ͬͯΔ
  • Android Wear·Ͱ΋ରԠͯ͠ΔΑʂ
  • Android6΋ରԠࡁΈʂ

  View Slide

 10. ։ൃ͕େ෼ϥΫʹͳͬͨΑʂ

  View Slide

 11. Ξϯαʔ͕࢖ͬͯΔ
  ϥΠϒϥϦͷ࿩

  View Slide

 12. ͍ͭ࠷ۙ·ͰAndroid2.3·Ͱ
  ରԠ͍ͯͨͨ͠Ίɺ࣮͸࢖ͬ
  ͍ͯΔϥΠϒϥϦ͸গͳ͍
  (ͱ͍͏͔࢖͑ͳ͔ͬͨ)

  View Slide

 13. ࠷ۙऔΓೖΕͨϥΠϒϥϦ
  • Android View Animations
  • Butterknife
  • Gson
  • PermissionsDispatcher v2
  • RxJava/RxAndroid

  View Slide

 14. ਖ਼௚͠ΜͲ͍ϥΠϒϥϦ
  • Volley -> Retrofit࢖͍͍ͨ

  View Slide

 15. Ξϯαʔ
  AndroidΤϯδχΞͷ࿩

  View Slide

 16. START~2015.4: 1ਓ
  2015.4~: 1ਓ
  2015.10~: 1ਓ (๻)

  View Slide

 17. ͣͬͱ1ਓͰऐ͍͠…ɻ

  View Slide

 18. 2016.1 @Tecco ೖࣾʂ

  View Slide

 19. START~2015.4: 1ਓ
  2015.4~: 1ਓ
  2015.10~: 1ਓ (๻)
  2016.1~: 2ਓ

  View Slide

 20. SupershipͰ͸
  AndroidΤϯδχΞΛืूதʂ

  View Slide

 21. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide