Slide 1

Slide 1 text

5JHFSʹͳ͔ͬͯΒͱ͍͏΋ͷͷɻ ,BOB,JUBHBXB

Slide 2

Slide 2 text

-5ʹઌཱͪ·ͯ͠ɻ

Slide 3

Slide 3 text

$-4ߴ஌

Slide 4

Slide 4 text

.BLJLPNJ5JHFS

Slide 5

Slide 5 text

ͭͿ΍͍͍ͯͩ͘͞

Slide 6

Slide 6 text

ࣗݾ঺հ

Slide 7

Slide 7 text

๺઒ɹՂಸ w ؔ੢େֶ̏ճੜ w Α͘ߦ͘ίϛϡχςΟ +"846(,0#&
 8PSE#FODIͳͲʂ w ޷͖ͳ΋ͷ
 ࣸਅɺԻָɺ"MFYBɺυϥ ΠϑϥϫʔɺΧϑΣ८Γ

Slide 8

Slide 8 text

QIPUPT

Slide 9

Slide 9 text

ࣸਅͷ͝ґཔ ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢

Slide 10

Slide 10 text

ॳΊͯίϛϡχςΟʹ ࢀՃͨ͠ͱ͖

Slide 11

Slide 11 text

༷ʑͳഎܠ͕ ͋Γ·͢ΑͶʁ

Slide 12

Slide 12 text

No content

Slide 13

Slide 13 text

ר͖ࠐΈʹ͋ͬͯ

Slide 14

Slide 14 text

-5ొஃͯ͠ ೃછΊΔΑ͏ʹͳͬͨɻ

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

͝ଘ஌ͷํʂʂ

Slide 17

Slide 17 text

+"84%":4ͱ͸ʁ w +"846( "846TFS(SPVQ+BQBO ͸ɺ೔ຊશࠃʹ Ҏ্ͷࢧ෦Λ࣋ͭ"84ͷϢʔβʔά ϧʔϓ w +"84%":4͸ओ࠵+"846(ɺޙԉ"84+ͰߦΘΕΔ +"846(࠷େͷΠϕϯτɻ w ࠓ೥ͷςʔϚ͸ʮOPCPSEFSʯ w นͳΜͯ΋ͷ͸࡞ΔͳʂࣗΒΰʔϧ΍࿮૊ΈͳͲ࡞Δͳʂ นͳͲ͋ͬͨΒͿͪഁΕʔʂ

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

+"84%":4౰೔ͷ 5JNFUBCMF ֤ࢧ෦ͷࣗຫ-5େձ

Slide 20

Slide 20 text

౰೔ͷ5JNFUBCMF me!!!

Slide 21

Slide 21 text

౰೔ͷεϥΠυͰ ϛεΛ൜͢ࢲɻ

Slide 22

Slide 22 text

.",*,0.*JTUJHHFS

Slide 23

Slide 23 text

.",*,0.*JTUJHHFS

Slide 24

Slide 24 text

.",*,0.*JTUJHHFS

Slide 25

Slide 25 text

+"846(,0#&`T .BJONFNCFS ,0#& /FUIFSMBOET 0,*/"8"

Slide 26

Slide 26 text

lר͖ࠐΈλΠΨʔzͱ ݴ͍ग़ͨ͠ͷ͸

Slide 27

Slide 27 text

͜ͷํ

Slide 28

Slide 28 text

ͦΕ͔Βͱ͍͏΋ͷɻ

Slide 29

Slide 29 text

ϦΞϧͰ΋ωοτ্Ͱ΋

Slide 30

Slide 30 text

λΠΨʔͬͯݺ͹Ε·͢ɻ

Slide 31

Slide 31 text

+"846(,0#&`T .BJONFNCFS ,0#& /FUIFSMBOET 0,*/"8"

Slide 32

Slide 32 text

ϩΰɾαΠτ·Ͱʂ

Slide 33

Slide 33 text

+"846(,0#&`T .BJONFNCFS ,0#& /FUIFSMBOET 0,*/"8"

Slide 34

Slide 34 text

ϩΰͷεςοΧʔ͕ ཉ͍͠ํ͸࠙਌ձͰʂস

Slide 35

Slide 35 text

ͪͳΈʹࢲʹ ר͖ࠐ·Εͨਓ͸

Slide 36

Slide 36 text

zט·Εͨਓͨͪz ͱݺ͹Ε·͢ɻ

Slide 37

Slide 37 text

+"846(,0#&`T .BJONFNCFS ,0#& /FUIFSMBOET 0,*/"8"

Slide 38

Slide 38 text

͜͜·Ͱฉ͍ͯ

Slide 39

Slide 39 text

+"846(,0#& Ͳ͏ͳͬͯΔΜͩɻ

Slide 40

Slide 40 text

ͦ͏ࢥͬͨํʁ

Slide 41

Slide 41 text

͔͜͜Βߴ଎όεͰ ࣌ؒͰࡾٶԼंՄೳͰ͢Αʁ ˞ձ৔͸ࡾٶӺPSݩொӺ͔Βెา

Slide 42

Slide 42 text

ேग़Ε͹னʹ౸ணɻ ؍ޫ΋Մೳɻ

Slide 43

Slide 43 text

த՚͔֗Β ెา෼͘Β͍ͷձ৔

Slide 44

Slide 44 text

͖·͢ΑͶʁʁ

Slide 45

Slide 45 text

ͱΓ͋͑ͣ %PPSLFFQFSͰ +"846(,0#&ͷϝϯόʔʹʂ

Slide 46

Slide 46 text

ࠓճͷ-5͸ ίϛϡχςΟͷએ఻͡Όͳͯ͘

Slide 47

Slide 47 text

ίϛϡχςΟʹ ࢀՃ͢Δͱ

Slide 48

Slide 48 text

͍͍͜ͱ͕͋Δʂ

Slide 49

Slide 49 text

No content

Slide 50

Slide 50 text

ˏேͷ௨ֶ࣌ؒ

Slide 51

Slide 51 text

+"84%":4Ͱ ͜ΜͳεϥΠυΛग़ͨ͠ɻ

Slide 52

Slide 52 text

LOOKING for internship

Slide 53

Slide 53 text

+"84%":4ͷ-5Ͱ ΠϯλʔϯઌΛήοτ͠·ͨ͠ʂ

Slide 54

Slide 54 text

ͪͳΈʹݱࡏ͸

Slide 55

Slide 55 text

ฏ೔ʹֶߍ௨͍ͳ͕ΒͰՄೳͳ ࡏ୐ͰͷΞϧόΠτΛ୳͍ͯ͠·͢ɻ

Slide 56

Slide 56 text

͓࢓ࣄ͍ͩ͘͞ɻ ͓ۚཉ͍͠ɻϨϯζങ͍͍ͨɻϑΟϧϜݱ૾͍ͨ͠ɻ

Slide 57

Slide 57 text

ࠓճͷ݁࿦

Slide 58

Slide 58 text

ίϛϡχςΟʹ͸ ໘ന͍ਓ͍ͬͺ͍ɻ

Slide 59

Slide 59 text

ਓ͸໘നͦ͏ͱ͜Ζʹ ऒ͔ΕΔ

Slide 60

Slide 60 text

ίϛϡχςΟʹ͸ νϟϯε΋͍ͬͺ͍ɻ

Slide 61

Slide 61 text

ͱΓ͋͑ͣ޷͖ͳ΋ͷͷ ίϛϡχςΟʹࢀՃͯ͠Έ·͠ΐ͏ʂ

Slide 62

Slide 62 text

ͥͻɺט·Εͨਓʹ ͳ͍͚ͬͯͨͩͨΒʂ

Slide 63

Slide 63 text

!.BLJLPNJ@ 5JHFS ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ !LBOB@OVO@ !LBOB@DBN