$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Tigerになってからというものの。

Kana Kitagawa
May 19, 2018
1.8k

 Tigerになってからというものの。

先日行われましたコミュニティリーダーズサミット in 高知のLTでのスライドになります。
皆さんも是非、噛まれた人になりに神戸にお越しください!

Kana Kitagawa

May 19, 2018
Tweet

More Decks by Kana Kitagawa

Transcript

 1. 5JHFSʹͳ͔ͬͯΒͱ͍͏΋ͷͷɻ ,BOB,JUBHBXB

 2. -5ʹઌཱͪ·ͯ͠ɻ

 3. $-4ߴ஌

 4. .BLJLPNJ5JHFS

 5. ͭͿ΍͍͍ͯͩ͘͞

 6. ࣗݾ঺հ

 7. ๺઒ɹՂಸ w ؔ੢େֶ̏ճੜ w Α͘ߦ͘ίϛϡχςΟ +"846(,0#&
 8PSE#FODIͳͲʂ w ޷͖ͳ΋ͷ
 ࣸਅɺԻָɺ"MFYBɺυϥ

  ΠϑϥϫʔɺΧϑΣ८Γ
 8. QIPUPT

 9. ࣸਅͷ͝ґཔ ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢

 10. ॳΊͯίϛϡχςΟʹ ࢀՃͨ͠ͱ͖

 11. ༷ʑͳഎܠ͕ ͋Γ·͢ΑͶʁ

 12. None
 13. ר͖ࠐΈʹ͋ͬͯ

 14. -5ొஃͯ͠ ೃછΊΔΑ͏ʹͳͬͨɻ

 15. None
 16. ͝ଘ஌ͷํʂʂ

 17. +"84%":4ͱ͸ʁ w +"846( "846TFS(SPVQ+BQBO ͸ɺ೔ຊશࠃʹ Ҏ্ͷࢧ෦Λ࣋ͭ"84ͷϢʔβʔά ϧʔϓ w +"84%":4͸ओ࠵+"846(ɺޙԉ"84+ͰߦΘΕΔ +"846(࠷େͷΠϕϯτɻ

  w ࠓ೥ͷςʔϚ͸ʮOPCPSEFSʯ w นͳΜͯ΋ͷ͸࡞ΔͳʂࣗΒΰʔϧ΍࿮૊ΈͳͲ࡞Δͳʂ นͳͲ͋ͬͨΒͿͪഁΕʔʂ
 18. None
 19. +"84%":4౰೔ͷ 5JNFUBCMF ֤ࢧ෦ͷࣗຫ-5େձ

 20. ౰೔ͷ5JNFUBCMF me!!!

 21. ౰೔ͷεϥΠυͰ ϛεΛ൜͢ࢲɻ

 22. .",*,0.*JTUJHHFS

 23. .",*,0.*JTUJHHFS

 24. .",*,0.*JTUJHHFS

 25. +"846(,0#&`T .BJONFNCFS ,0#& /FUIFSMBOET 0,*/"8"

 26. lר͖ࠐΈλΠΨʔzͱ ݴ͍ग़ͨ͠ͷ͸

 27. ͜ͷํ

 28. ͦΕ͔Βͱ͍͏΋ͷɻ

 29. ϦΞϧͰ΋ωοτ্Ͱ΋

 30. λΠΨʔͬͯݺ͹Ε·͢ɻ

 31. +"846(,0#&`T .BJONFNCFS ,0#& /FUIFSMBOET 0,*/"8"

 32. ϩΰɾαΠτ·Ͱʂ

 33. +"846(,0#&`T .BJONFNCFS ,0#& /FUIFSMBOET 0,*/"8"

 34. ϩΰͷεςοΧʔ͕ ཉ͍͠ํ͸࠙਌ձͰʂস

 35. ͪͳΈʹࢲʹ ר͖ࠐ·Εͨਓ͸

 36. zט·Εͨਓͨͪz ͱݺ͹Ε·͢ɻ

 37. +"846(,0#&`T .BJONFNCFS ,0#& /FUIFSMBOET 0,*/"8"

 38. ͜͜·Ͱฉ͍ͯ

 39. +"846(,0#& Ͳ͏ͳͬͯΔΜͩɻ

 40. ͦ͏ࢥͬͨํʁ

 41. ͔͜͜Βߴ଎όεͰ ࣌ؒͰࡾٶԼंՄೳͰ͢Αʁ ˞ձ৔͸ࡾٶӺPSݩொӺ͔Βెา

 42. ேग़Ε͹னʹ౸ணɻ ؍ޫ΋Մೳɻ

 43. த՚͔֗Β ెา෼͘Β͍ͷձ৔

 44. ͖·͢ΑͶʁʁ

 45. ͱΓ͋͑ͣ %PPSLFFQFSͰ +"846(,0#&ͷϝϯόʔʹʂ

 46. ࠓճͷ-5͸ ίϛϡχςΟͷએ఻͡Όͳͯ͘

 47. ίϛϡχςΟʹ ࢀՃ͢Δͱ

 48. ͍͍͜ͱ͕͋Δʂ

 49. None
 50. ˏேͷ௨ֶ࣌ؒ

 51. +"84%":4Ͱ ͜ΜͳεϥΠυΛग़ͨ͠ɻ

 52. LOOKING for internship

 53. +"84%":4ͷ-5Ͱ ΠϯλʔϯઌΛήοτ͠·ͨ͠ʂ

 54. ͪͳΈʹݱࡏ͸

 55. ฏ೔ʹֶߍ௨͍ͳ͕ΒͰՄೳͳ ࡏ୐ͰͷΞϧόΠτΛ୳͍ͯ͠·͢ɻ

 56. ͓࢓ࣄ͍ͩ͘͞ɻ ͓ۚཉ͍͠ɻϨϯζങ͍͍ͨɻϑΟϧϜݱ૾͍ͨ͠ɻ

 57. ࠓճͷ݁࿦

 58. ίϛϡχςΟʹ͸ ໘ന͍ਓ͍ͬͺ͍ɻ

 59. ਓ͸໘നͦ͏ͱ͜Ζʹ ऒ͔ΕΔ

 60. ίϛϡχςΟʹ͸ νϟϯε΋͍ͬͺ͍ɻ

 61. ͱΓ͋͑ͣ޷͖ͳ΋ͷͷ ίϛϡχςΟʹࢀՃͯ͠Έ·͠ΐ͏ʂ

 62. ͥͻɺט·Εͨਓʹ ͳ͍͚ͬͯͨͩͨΒʂ

 63. !.BLJLPNJ@ 5JHFS ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ !LBOB@OVO@ !LBOB@DBN