Slide 1

Slide 1 text

"QQMJDBUJPO "SDIJUFDUVSFGPS 6OJUZ6* (PUBOEBNPCJMF !NBUUBL

Slide 2

Slide 2 text

26OJUZ͸͔ͭͬͯ· ͔͢ʁ

Slide 3

Slide 3 text

΅͘ͷ 6OJUZͷ࢖͍ํ

Slide 4

Slide 4 text

(BNF+BN )BDLBUIPO͕ϝΠϯ

Slide 5

Slide 5 text

جຊతʹίʔυ͸ ॻ͖ࣺͯ

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

ήʔϜ෦෼͸ ͜ΕͰ͍͍͔΋͚ͩͲɺɺ

Slide 8

Slide 8 text

6*෦෼͸ ͳΜͱ͔͍ͨ͠ ಛʹ௕ظతʹෳ਺ਓͰ։ൃ͢Δ৔߹͸

Slide 9

Slide 9 text

ͭ·Γ

Slide 10

Slide 10 text

ΞʔΩςΫνϟΛ ࠾༻͍ͨ͠

Slide 11

Slide 11 text

ղܾ͍ͨ͜͠ͱ ίʔυ͕૿͑ͯ΋ ʮίʔυͷಡΈ΍͢͞ʯΛ֬อ͢Δ͜ͱ

Slide 12

Slide 12 text

ίʔυͷಡΈ΍͢͞ σʔλϑϩʔ͕γϯϓϧ σόοΫ༰қ ґଘ͕গͳ͍ ૄ݁߹ ঢ়ଶ͕̍ͭͰ͋Δ ࠶ݱ5FTU͕༰қ ໾ׂ͕໌ࣔతͰ͋Δ ෼ྨ੔ཧ͕༰қ

Slide 13

Slide 13 text

طଘͷΞϓϦέʔγϣϯ ΞʔΩςΫνϟΛ୳ͯ͠ΈΔ

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

͋Δʂʂ ɾɾɾ Ͱ΋ٻΊͯΔ΋ͷͱͪΐͬͱҧ͏ɾɾɾ

Slide 16

Slide 16 text

ΧϯϑΝϨϯεͱ͔Ͱ ࣄྫฉ͍ͯΈΔ

Slide 17

Slide 17 text

ΞϓϦέʔγϣϯͷΞʔΩςΫνϟͬͯ ͳʹ͔࠾༻͍ͯ͠·͢ʁ ͋Μ·Γͦ͏͍͏࿩͸͖͔ͳ͍ͳ͊ ػೳ͝ͱϑΥϧμʹ෼͚ͯ࡞ͬͯΔΑ ͏Μ 4JOHMFUPOͬͯ૿͑·͘Γ·͢ʁ ͳΔ΄Ͳɾɾɾ

Slide 18

Slide 18 text

͏ʔΜɺ

Slide 19

Slide 19 text

ͳΒ࡞Ζ͏ʂ

Slide 20

Slide 20 text

ଞͷ1MBUGPSN͔Β ࢀߟʹͰ͖ͳ͍͔ʁ

Slide 21

Slide 21 text

6*ؔ܎͸Ͱ͖ͦ͏ʂ "OESPJE J04 +BWBTDSJQUͱ΋جຊཁૉ͸ಉ͡ දࣔ͢Δ(BNF0CKFDU 7JFX ͋Δ 1SFTFOUBUJPO ௨৴ͳͲͰ৘ใऔಘ͢Δ %BUB ৘ใΛՃ޻ɾ੔ܗ͢Δ #VTJOFTT

Slide 22

Slide 22 text

ͱΓ͋͑ͣ 3FEVY͸Ͳ͏ͩΖʁ ҆௚

Slide 23

Slide 23 text

IUUQTTQFBLFSEFDLDPNBYSPTTJOUSPEVDUJPOUPSFEVY ࢀߟ*OUSPEVDUJPOUP3FEVY

Slide 24

Slide 24 text

σʔλϑϩʔ͕γϯϓϧ ୯ํ޲

Slide 25

Slide 25 text

ϩδοΫ΋ૄ݁߹ʹͳΓͦ͏

Slide 26

Slide 26 text

ঢ়ଶ΋Ұͭ

Slide 27

Slide 27 text

໾ׂ΋ผΕ͍ͯͦ͏

Slide 28

Slide 28 text

͜ΕͳΒ͍͚ͦ͏ͩʂ γϯϓϧͦ͏ͩ͠ɺͳ͏ͯ͘ɺ࣮੷΋͋Γͦ͏

Slide 29

Slide 29 text

࡞ͬͯΈͨ IUUQTHJUIVCDPNNBUUBL6OJUZ3FEVY4BNQMF DPVOUFSͷαϯϓϧ

Slide 30

Slide 30 text

࣮ࡍͷίʔυൺֱ⚡

Slide 31

Slide 31 text

3FEVYͳ͠

Slide 32

Slide 32 text

γϯϓϧ͕ͩঢ়ଶ͕ີ݁߹

Slide 33

Slide 33 text

3FEVY͋Γ

Slide 34

Slide 34 text

"DUJPO$SFBUPS

Slide 35

Slide 35 text

3FEVDFS

Slide 36

Slide 36 text

3FOEFS

Slide 37

Slide 37 text

શମ͸͜Μͳײ͡

Slide 38

Slide 38 text

ϝϦοτ ݁߹͕ૄʹͳΔ ঢ়ଶ͕ͭʹͳΔ ੔ཧͰ͖Δ σϝϦοτ ୯७ͳ΋ͷͩͱಛʹ هड़ྔ͕૿͢ ແବͳ0CKFDUΛ࡞ͬͯ͠·͏

Slide 39

Slide 39 text

͍Ζ͍Ζ վળͷ༨஍͋Γʜ

Slide 40

Slide 40 text

ͦͷ͏ͪ044ʹ͠·͢ IUUQTHJUIVCDPNNBUUBL6OJEVY ͨͿΜ

Slide 41

Slide 41 text

͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠ʂ