Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Application Architecture for Unity UI.

mattak
May 20, 2016

Application Architecture for Unity UI.

2016-05-20 Gotanda.mobile #1.

mattak

May 20, 2016
Tweet

More Decks by mattak

Other Decks in Programming

Transcript

 1. "QQMJDBUJPO
  "SDIJUFDUVSFGPS
  6OJUZ6*
  (PUBOEBNPCJMF

  !NBUUBL

  View Slide

 2. 26OJUZ͸͔ͭͬͯ·
  ͔͢ʁ

  View Slide

 3. ΅͘ͷ
  6OJUZͷ࢖͍ํ

  View Slide

 4. (BNF+BN
  )BDLBUIPO͕ϝΠϯ

  View Slide

 5. جຊతʹίʔυ͸
  ॻ͖ࣺͯ

  View Slide

 6. View Slide

 7. ήʔϜ෦෼͸
  ͜ΕͰ͍͍͔΋͚ͩͲɺɺ

  View Slide

 8. 6*෦෼͸
  ͳΜͱ͔͍ͨ͠
  ಛʹ௕ظతʹෳ਺ਓͰ։ൃ͢Δ৔߹͸

  View Slide

 9. ͭ·Γ

  View Slide

 10. ΞʔΩςΫνϟΛ
  ࠾༻͍ͨ͠

  View Slide

 11. ղܾ͍ͨ͜͠ͱ
  ίʔυ͕૿͑ͯ΋
  ʮίʔυͷಡΈ΍͢͞ʯΛ֬อ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 12. ίʔυͷಡΈ΍͢͞
  σʔλϑϩʔ͕γϯϓϧ σόοΫ༰қ

  ґଘ͕গͳ͍ ૄ݁߹

  ঢ়ଶ͕̍ͭͰ͋Δ ࠶ݱ5FTU͕༰қ

  ໾ׂ͕໌ࣔతͰ͋Δ ෼ྨ੔ཧ͕༰қ

  View Slide

 13. طଘͷΞϓϦέʔγϣϯ
  ΞʔΩςΫνϟΛ୳ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 14. View Slide

 15. ͋Δʂʂ
  ɾɾɾ
  Ͱ΋ٻΊͯΔ΋ͷͱͪΐͬͱҧ͏ɾɾɾ

  View Slide

 16. ΧϯϑΝϨϯεͱ͔Ͱ
  ࣄྫฉ͍ͯΈΔ

  View Slide

 17. ΞϓϦέʔγϣϯͷΞʔΩςΫνϟͬͯ
  ͳʹ͔࠾༻͍ͯ͠·͢ʁ
  ͋Μ·Γͦ͏͍͏࿩͸͖͔ͳ͍ͳ͊
  ػೳ͝ͱϑΥϧμʹ෼͚ͯ࡞ͬͯΔΑ
  ͏Μ
  4JOHMFUPOͬͯ૿͑·͘Γ·͢ʁ
  ͳΔ΄Ͳɾɾɾ

  View Slide

 18. ͏ʔΜɺ

  View Slide

 19. ͳΒ࡞Ζ͏ʂ

  View Slide

 20. ଞͷ1MBUGPSN͔Β
  ࢀߟʹͰ͖ͳ͍͔ʁ

  View Slide

 21. 6*ؔ܎͸Ͱ͖ͦ͏ʂ
  "OESPJE J04 +BWBTDSJQUͱ΋جຊཁૉ͸ಉ͡
  දࣔ͢Δ(BNF0CKFDU 7JFX
  ͋Δ 1SFTFOUBUJPO

  ௨৴ͳͲͰ৘ใऔಘ͢Δ %BUB

  ৘ใΛՃ޻ɾ੔ܗ͢Δ #VTJOFTT

  View Slide

 22. ͱΓ͋͑ͣ
  3FEVY͸Ͳ͏ͩΖʁ
  ҆௚

  View Slide

 23. IUUQTTQFBLFSEFDLDPNBYSPTTJOUSPEVDUJPOUPSFEVY
  ࢀߟ*OUSPEVDUJPOUP3FEVY

  View Slide

 24. σʔλϑϩʔ͕γϯϓϧ ୯ํ޲

  View Slide

 25. ϩδοΫ΋ૄ݁߹ʹͳΓͦ͏

  View Slide

 26. ঢ়ଶ΋Ұͭ

  View Slide

 27. ໾ׂ΋ผΕ͍ͯͦ͏

  View Slide

 28. ͜ΕͳΒ͍͚ͦ͏ͩʂ
  γϯϓϧͦ͏ͩ͠ɺͳ͏ͯ͘ɺ࣮੷΋͋Γͦ͏

  View Slide

 29. ࡞ͬͯΈͨ
  IUUQTHJUIVCDPNNBUUBL6OJUZ3FEVY4BNQMF
  DPVOUFSͷαϯϓϧ

  View Slide

 30. ࣮ࡍͷίʔυൺֱ⚡

  View Slide

 31. 3FEVYͳ͠

  View Slide

 32. γϯϓϧ͕ͩঢ়ଶ͕ີ݁߹

  View Slide

 33. 3FEVY͋Γ

  View Slide

 34. "DUJPO$SFBUPS

  View Slide

 35. 3FEVDFS

  View Slide

 36. 3FOEFS

  View Slide

 37. શମ͸͜Μͳײ͡

  View Slide

 38. ϝϦοτ
  ݁߹͕ૄʹͳΔ
  ঢ়ଶ͕ͭʹͳΔ
  ੔ཧͰ͖Δ
  σϝϦοτ
  ୯७ͳ΋ͷͩͱಛʹ
  هड़ྔ͕૿͢
  ແବͳ0CKFDUΛ࡞ͬͯ͠·͏

  View Slide

 39. ͍Ζ͍Ζ
  վળͷ༨஍͋Γʜ

  View Slide

 40. ͦͷ͏ͪ044ʹ͠·͢
  IUUQTHJUIVCDPNNBUUBL6OJEVY
  ͨͿΜ

  View Slide

 41. ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide