Slide 1

Slide 1 text

ϥϯνηογϣϯ LTେձ(\( ⁰⊖⁰)/) Presented by esa LLC @284km railsdm 2018

Slide 2

Slide 2 text

Asakusa ͷํ͔Β ͖·ͨ͠

Slide 3

Slide 3 text

Asakusa ͷํ͔Β ͖·ͨ͠

Slide 4

Slide 4 text

Asakusa.rb Λ୅ද ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ ͸ͳ͍ɻ Just esa Ѫ޷ऀɻ

Slide 5

Slide 5 text

https:// asakusarb.esa.io/

Slide 6

Slide 6 text

https://esa-pages.io/p/sharing/105/ posts/164/467677e6523a41b3e3f6.html

Slide 7

Slide 7 text

https://esa-pages.io/p/sharing/105/ posts/164/467677e6523a41b3e3f6.html

Slide 8

Slide 8 text

ୈ452ճ ͳ͏ɻ

Slide 9

Slide 9 text

ୈ452ճ ͳ͏ɻ

Slide 10

Slide 10 text

ୈ452ճ ͳ͏ɻ

Slide 11

Slide 11 text

͍͔ͭΒʁ

Slide 12

Slide 12 text

since ୈ352ճ ʢͨͿΜ…ʣ

Slide 13

Slide 13 text

https://asakusarb.esa.io/posts/12

Slide 14

Slide 14 text

esa Ҏલ ʙ ୈ351ճ

Slide 15

Slide 15 text

https://asakusarb.esa.io/posts/796 શ෦ Import ͔ͳ

Slide 16

Slide 16 text

since ୈ352ճ ୈ452ճ ͳ͏ɻ ͓Αͦ 2 ೥

Slide 17

Slide 17 text

΄΅ 100 ճ͡ΌΜ !!! ΊͰ͍ͨͷͰ͸ "(\(⁰⊖⁰)/)"

Slide 18

Slide 18 text

Ұ൪ ޷͖ͳ / ͍͢͝ͱࢥ͏ ػೳ

Slide 19

Slide 19 text

search

Slide 20

Slide 20 text

search

Slide 21

Slide 21 text

search આ໌΍͍͞͠

Slide 22

Slide 22 text

search આ໌΍͍͞͠ બ୒Մೳ

Slide 23

Slide 23 text

search આ໌΍͍͞͠ બ୒Մೳ ΋ͬͱৄ͘͠

Slide 24

Slide 24 text

search આ໌΍͍͞͠ બ୒Մೳ ΋ͬͱৄ͘͠ ݡ͍(e.g.

Slide 25

Slide 25 text

search આ໌΍͍͞͠ બ୒Մೳ ΋ͬͱৄ͘͠ ݡ͍(e.g.

Slide 26

Slide 26 text

search ύΫΓ͍ͨ

Slide 27

Slide 27 text

Ұ൪ ޷͖ͳ / ͍͢͝ͱࢥ͏ ػೳ search

Slide 28

Slide 28 text

Ұ൪ ޷͖ͳ / ͍͢͝ͱࢥ͏ ͱ͜Ζ

Slide 29

Slide 29 text

ਓ͕ͱͯ΋ָ͠ ͦ͏ʹ͍ͯ͠Δɻ

Slide 30

Slide 30 text

ͦͷָ͕͠͞ਓʑ ʹ఻છ͍ͯ͠Δ!!

Slide 31

Slide 31 text

https://team.esa.io/

Slide 32

Slide 32 text

ϑΝϯͱͯ͠ͷئ͍ ָ͍͠αʔϏε ָ͠͞Λ෼͚༩͑Δ ߦಈ