Slide 1

Slide 1 text

Firebase͕ਁಁ͍ͯ͠ͳ͍ձࣾʹ গͣͭ͠ɺ͕ͩண࣮ʹਁಁͤ͞Α͏ͱ͍ͯ͠Δ࿩ ؙ໨ ༗ً 1

Slide 2

Slide 2 text

ؙ໨ɹ༗ً 2 ॴଐˠ and factoryגࣜձࣾ GitHub→https://github.com/maru01 twitter→https://twitter.com/yukimarume87 Qiita→https://qiita.com/marumarumaru

Slide 3

Slide 3 text

3 Firebase࢖ͬͯΔਓʔ✋

Slide 4

Slide 4 text

4

Slide 5

Slide 5 text

Firebase • ϦΞϧλΠϜಉظ΍Push௨஌ɺΞφϦςΟΫεͳͲͷ๛෋ͳػ ೳΛ༴͠ɺαʔόʔαΠυͷ։ൃίετΛେ෯ʹݮΒ͢͜ͱ͕ Ͱ͖Δ 5 • ແྉ࿮͕େ͖͍ • ༗ྉ࿮ʹมߋͯ͠΋ɺద੾ʹ࢖͑͹ίετ͕ലେʹͳ Δ͜ͱ͸ͳ͘໌ྎͳྉۚϓϥϯ • Google͕։ൃ͍ͯ͠Δͱ͍͏҆৺ײ

Slide 6

Slide 6 text

αʔόʔαΠυΛFirebaseʹ͢ΔϝϦοτ͸େ͖͍ 6

Slide 7

Slide 7 text

Ͱ΋ 7

Slide 8

Slide 8 text

طଘϓϩμΫτΛFirebaseʹஔ͖׵ ͑Δͷ͸σϝϦοτͷํ͕େ͖ͦ͏ 8

Slide 9

Slide 9 text

• ஔ͖׵͑Δ͕࣌ؒ͋ΔͳΒɺػೳͷ௥Ճ/վળʹ࣌ؒΛ ׂ͖͍ͨ 9 • αʔόʔΤϯδχΞ͕͍ͨํ͕ॊೈʹରԠͰ͖ΔΜ͡Ό ͳ͍ͷʁ • ݱঢ়ͷ࢓༷Λຬͨ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δͷʁ

Slide 10

Slide 10 text

ͱ͸͍͑ 10

Slide 11

Slide 11 text

ݸਓͰௐࠪ͠ଓ͚Δͷʹ΋ݶք͕͋Δ 11

Slide 12

Slide 12 text

Ͱ͖Ε͹ձࣾϓϩμΫτΛ FirebaseͰਁ৯͍͖͍ͯͨ͠ 12

Slide 13

Slide 13 text

ಋೖ͕؆୯ͦ͏ͳ΋ͷ͔Βணख͠Α͏ 13

Slide 14

Slide 14 text

ͯ͜ͱͰ 14

Slide 15

Slide 15 text

15

Slide 16

Slide 16 text

16

Slide 17

Slide 17 text

17

Slide 18

Slide 18 text

18

Slide 19

Slide 19 text

19

Slide 20

Slide 20 text

20

Slide 21

Slide 21 text

21

Slide 22

Slide 22 text

22

Slide 23

Slide 23 text

Test Lab 23

Slide 24

Slide 24 text

Test Lab • Android͸39୆ͷ࣮୺຤ͱ11୆ͷԾ૷୺຤ɺ
 iOS͸12୆ͷ࣮୺຤Ͱςετ(֤OSver΋αϙʔτ) 24 • Espresso΍UI Automator2.0Ͱॻ͍ͨUIςετ(Android) • XCTestͰॻ͍ͨϢχοτςετ(iOS) • ςετ݁Ռͱͯ͠εΫγϣɺಈըɺϩάͳͲ͕֬ೝͰ͖Δ

Slide 25

Slide 25 text

Test Lab • Roboςετ(Android) 25 • RoboεΫϦϓτ(Android)

Slide 26

Slide 26 text

࣮ࡍʹಋೖͯ͠Έͯ • ͱΓ͍͋͑ͣΖΜͳ୺຤ͰΫϥογϡ͕ى͖ͳങͬ ͨ͜ͱʹΑΔ҆৺ײ 26 • ͱΓ͍͋͑ͣΖΜͳ୺຤Ͱਖ਼ৗʹಈ͍͍ͯΔ͜ͱʹ ΑΔ҆৺ײ • ϓϩμΫτ͕Firebaseʹย଍ಥͬࠐΜͩ͜ͱʹର͢ Δخ͠Έ

Slide 27

Slide 27 text

·ͱΊ • ࠷ॳ͔ΒCloud Firestoreͱ͔Cloud Functionsͱ͔૊ΈࠐΉ ͷ͸ϋʔυϧ͕ߴ͍ 27 • Testͱ͔AuthͳͲͷಋೖϋʔυϧ͕ൺֱత௿͍΋ͷ͔Β ࣮੷ΛੵΈ্͍͛ͯ͘ͱ͍͍͔΋

Slide 28

Slide 28 text

͓ΘΓ 28