Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

あるあるLT.pdf

F4d6ca497058d76913fd57e74ca9c4b8?s=47 yuki-marume
January 22, 2019
140

 あるあるLT.pdf

F4d6ca497058d76913fd57e74ca9c4b8?s=128

yuki-marume

January 22, 2019
Tweet

Transcript

 1. Firebase͕ਁಁ͍ͯ͠ͳ͍ձࣾʹ গͣͭ͠ɺ͕ͩண࣮ʹਁಁͤ͞Α͏ͱ͍ͯ͠Δ࿩ ؙ໨ ༗ً 1

 2. ؙ໨ɹ༗ً 2 ॴଐˠ and factoryגࣜձࣾ GitHub→https://github.com/maru01 twitter→https://twitter.com/yukimarume87 Qiita→https://qiita.com/marumarumaru

 3. 3 Firebase࢖ͬͯΔਓʔ✋

 4. 4

 5. Firebase • ϦΞϧλΠϜಉظ΍Push௨஌ɺΞφϦςΟΫεͳͲͷ๛෋ͳػ ೳΛ༴͠ɺαʔόʔαΠυͷ։ൃίετΛେ෯ʹݮΒ͢͜ͱ͕ Ͱ͖Δ 5 • ແྉ࿮͕େ͖͍ • ༗ྉ࿮ʹมߋͯ͠΋ɺద੾ʹ࢖͑͹ίετ͕ലେʹͳ

  Δ͜ͱ͸ͳ͘໌ྎͳྉۚϓϥϯ • Google͕։ൃ͍ͯ͠Δͱ͍͏҆৺ײ
 6. αʔόʔαΠυΛFirebaseʹ͢ΔϝϦοτ͸େ͖͍ 6

 7. Ͱ΋ 7

 8. طଘϓϩμΫτΛFirebaseʹஔ͖׵ ͑Δͷ͸σϝϦοτͷํ͕େ͖ͦ͏ 8

 9. • ஔ͖׵͑Δ͕࣌ؒ͋ΔͳΒɺػೳͷ௥Ճ/վળʹ࣌ؒΛ ׂ͖͍ͨ 9 • αʔόʔΤϯδχΞ͕͍ͨํ͕ॊೈʹରԠͰ͖ΔΜ͡Ό ͳ͍ͷʁ • ݱঢ়ͷ࢓༷Λຬͨ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δͷʁ

 10. ͱ͸͍͑ 10

 11. ݸਓͰௐࠪ͠ଓ͚Δͷʹ΋ݶք͕͋Δ 11

 12. Ͱ͖Ε͹ձࣾϓϩμΫτΛ FirebaseͰਁ৯͍͖͍ͯͨ͠ 12

 13. ಋೖ͕؆୯ͦ͏ͳ΋ͷ͔Βணख͠Α͏ 13

 14. ͯ͜ͱͰ 14

 15. 15

 16. 16

 17. 17

 18. 18

 19. 19

 20. 20

 21. 21

 22. 22

 23. Test Lab 23

 24. Test Lab • Android͸39୆ͷ࣮୺຤ͱ11୆ͷԾ૷୺຤ɺ
 iOS͸12୆ͷ࣮୺຤Ͱςετ(֤OSver΋αϙʔτ) 24 • Espresso΍UI Automator2.0Ͱॻ͍ͨUIςετ(Android) •

  XCTestͰॻ͍ͨϢχοτςετ(iOS) • ςετ݁Ռͱͯ͠εΫγϣɺಈըɺϩάͳͲ͕֬ೝͰ͖Δ
 25. Test Lab • Roboςετ(Android) 25 • RoboεΫϦϓτ(Android)

 26. ࣮ࡍʹಋೖͯ͠Έͯ • ͱΓ͍͋͑ͣΖΜͳ୺຤ͰΫϥογϡ͕ى͖ͳങͬ ͨ͜ͱʹΑΔ҆৺ײ 26 • ͱΓ͍͋͑ͣΖΜͳ୺຤Ͱਖ਼ৗʹಈ͍͍ͯΔ͜ͱʹ ΑΔ҆৺ײ • ϓϩμΫτ͕Firebaseʹย଍ಥͬࠐΜͩ͜ͱʹର͢

  Δخ͠Έ
 27. ·ͱΊ • ࠷ॳ͔ΒCloud Firestoreͱ͔Cloud Functionsͱ͔૊ΈࠐΉ ͷ͸ϋʔυϧ͕ߴ͍ 27 • Testͱ͔AuthͳͲͷಋೖϋʔυϧ͕ൺֱత௿͍΋ͷ͔Β ࣮੷ΛੵΈ্͍͛ͯ͘ͱ͍͍͔΋

 28. ͓ΘΓ 28