Slide 1

Slide 1 text

EdTech Engineer Meetup #2 2018/02/16 hitomedia, inc. Kenji Naito

Slide 2

Slide 2 text

ਓ͕੒௕͢ΔͨΊͷ ૊৫ͷϑϨʔϜϫʔΫͷࢥߟͱ࣮ફ

Slide 3

Slide 3 text

΋͘͡ 1. ώτϝσΟΞ঺հ 2. ੒௕ʹ͍ͭͯ 3. Έͪ͠Δ΂ͱ΍͘ΘΓʹ͍ͭͯ 4. Έͪ͠Δ΂Λͭ͘Δ࿩ 5. ΍͘ΘΓΛͭ͘Δ࿩ 6. ΊͬͪΌདྷͯ͘Εʂ

Slide 4

Slide 4 text

ώτϝσΟΞͱ͸

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

ώτϝσΟΞͷதʹ͍Δਓʹɺͳʹ Λ͍ͯ͠Δ͔ฉ͍ͯΈΑ͏!

Slide 8

Slide 8 text

ਓͷ੒௕ʹ͔͔ΘΔ͜ͱΛ ͍Ζ͍Ζ͍ͯ͠Δ!

Slide 9

Slide 9 text

੒௕ͱ͸ʁ!

Slide 10

Slide 10 text

Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕Ͱ͖Δ! Θ͔Βͳ͔ͬͨ͜ͱ͕Θ͔Δ!

Slide 11

Slide 11 text

جຊ͸͜ͷ2ͭ✌

Slide 12

Slide 12 text

ͦͷͨΊʹඞཁͳ΋ͷ!

Slide 13

Slide 13 text

Έͪ͠Δ΂ɺ΍͘ΘΓ

Slide 14

Slide 14 text

Έͪ͠Δ΂! ͜ͷધʢձࣾʣ͸Ͳ͜΁޲͔͍ͬͯΔͷ͔ ͳʹΛ͍͍ͨͬͤͨ͠ͷ͔

Slide 15

Slide 15 text

΍͘ΘΓ! ͳʹΛ΋ͱΊΒΕ͍ͯΔͷ͔ ͳʹΛΏΔ͞Ε͍ͯΔͷ͔

Slide 16

Slide 16 text

͜ͷ͕̎ͭେࣄ!

Slide 17

Slide 17 text

1. Έͪ͠Δ΂Λͭ͘Δ!

Slide 18

Slide 18 text

OKRΛ஌͍ͬͯ·͔͢ʁ

Slide 19

Slide 19 text

Έͪ͠Δ΂Λͭ͘Δ • ձࣾͷࠓظͷOKRΛ࡞੒͢Δ(now) • Engineering TeamͷOKRΛ࡞੒͢Δ(now) • ͦΕͧΕͷϝϯόʔͷOKRΛ࡞੒͢Δ(now)

Slide 20

Slide 20 text

OKRΛ͸͡ΊΔʹ͋ͨͬͯ΍ͬͨ͜ͱɺ΍͍ͬͯΔ͜ͱ 1. Ͱ͖ͦ͏ͳνʔϜͰখ͘͞͸͡ΊͯΈΔ 2. OKRݪཧओٛʹͳΒͳ͍Α͏ʹ͍ͯ͠Δ

Slide 21

Slide 21 text

΍ͬͯΈͨ݁Ռ!

Slide 22

Slide 22 text

OKRҎલʹɺ୭͕ ԿΛ͍ͨ͠ͷ͔Λ஌Βͳ͔ͬͨ!

Slide 23

Slide 23 text

ʮ஌Βͳ͍ɺΘ͔Βͳ͍ʯ͜ͱΛ ஌Βͳ͔ͬͨঢ়ଶ͔Β ʮ஌Βͳ͍ɺΘ͔Βͳ͍ʯ͜ͱΛ ஌͍ͬͯΔঢ়ଶʹ!"

Slide 24

Slide 24 text

ਖ਼֬͞ΑΓ΋ɺ ·ͣ͸΍ͬͯΈΔ͜ͱ͕େ੾ খ͘͞͸͡ΊΔ!

Slide 25

Slide 25 text

OKRΛࢼ͢౔৕! ৺ཧత҆શੑɺࣦഊ͠΍͍͢จԽ

Slide 26

Slide 26 text

ώτϝσΟΞͷ VP of Engineering ͸ͰͨΒΊͳਓؒͰ͢!"

Slide 27

Slide 27 text

࢓ࣄ಺ͰͷͰͨΒΊϦετ! • ަ௨අਫ਼ࢉ΍ࣄ຿खଓ͖͕ਖ਼֬ʹͰ͖ͳ͍ • ༩͑ΒΕͨϧʔνϯϫʔΫ͕ਖ਼֬ʹͰ͖ͳ͍ • ޕલதͷ͜ͱΛޕޙʹ͸๨ΕΔ • ࣗ෼Ͱݴͬͨ͜ͱΛݴͬͨॠ͔ؒΒ๨ΕΔ • ͋ͳͨ͸͜͏ݴͬͨΜͰ͢ΑɺͱݴΘΕͯɺͦ͏ͳͷ͔ʂͱͳ Δ͜ͱ͕ଟ͍

Slide 28

Slide 28 text

ધʹ৐͚ͬͨͲધ಄͕པΕͳ͍ ʢͦΕͰ͍͍ͷ͔ʁ!ʣ

Slide 29

Slide 29 text

ધ಄͕༏लͰ͸ͳ͍͕ނʹ ΈΜͳ͕͕Μ͹Βͳ͍ͱ Ͳ͏ʹ΋ͳΒͳ͍؀ڥ͕ੜ·ΕΔ ʢͦΕͰ͍͍ͷ͔ʁ!ʣ

Slide 30

Slide 30 text

ྑ͍ҙຯͰݴ͏ͱ མ߹ཅҰࢯͷݴ͏Ϧʔμʔ2.0 ʢͦΕͰ͍͍ͷ͔ʁ!ʣ

Slide 31

Slide 31 text

ࣗΒࣗ෼ͷڧΈΛ׆͔͠ ࣗ෼ࣗ਎Ͱ Έͪ͠Δ΂Λͭ͘ΕΔਓࡐʹͳΔ ʢͦΕͰ͍͍͔!ʣ

Slide 32

Slide 32 text

Ϧʔμʔ΍Ϛωʔδϟʔ͸ ͕Μ͹Γ͗͢ͳ͍͜ͱ͕େ੾ ͍͔ʹࣦഊͯ͠ɺԿΛֶΜͩͷ͔ ੵۃతʹ࣮ફ͍ͯ͘͜͠ͱ͕େ੾

Slide 33

Slide 33 text

Έͪ͠Δ΂Λͭ͘Δ·ͱΊ 1. OKR͸খ͘͞଎͘Ϣϧ͘͸͡ΊΔ 2. ࣗ෼ͷ໨ඪ͸ࣗ෼Ͱͭ͘Δ 3. ΈΜͳͰΈΜͳΛॿ͚͍ͯ͘ 4. ୭͔͕͕Μ͹Γ͗͢ͳ͍ɹ

Slide 34

Slide 34 text

2. ΍͘ΘΓ!

Slide 35

Slide 35 text

΍͘ΘΓ ධՁج४ɺධՁ੍౓

Slide 36

Slide 36 text

࢓ࣄΛ͢Δ্Ͱ ϧʔϧʢ!ʣɺΰʔϧʢ"ʣ ͜ͷ͕̎ͭେ੾

Slide 37

Slide 37 text

ώτϝσΟΞͷٕज़৬ͷධՁ੍౓ ϧʔϧ͍ͤ͘͞

Slide 38

Slide 38 text

໾৬up ≠ څ༩up ৼΔ෣͍up = څ༩up

Slide 39

Slide 39 text

੒௕ͱ੒ޭͷ੹೚ ໾৬ څ༩Ϩϯδ ܦӦ໘ͷ੹೚ ࣄۀͷ੹೚ ϓϩδΣΫτ ͷ੹೚ νʔϜͷ੹೚ ݸਓͷ੹೚ Φʔφʔ - ̋ - - - ̋ ΦʔΨφΠ βʔ - ˚ ̋ - - ̋ ΧλϦετ - - ˚ ○ - ○ Πϯσϖϯσ ϯε - - - ˚ ̋ ̋ ΫϦαϦε - - - - ˚ ̋

Slide 40

Slide 40 text

͋ͨΒ͍͠ϧʔϧͱೲಘײ Ͳ͏΍͍ͬͯͭͬͯͬͨ͘ʁ

Slide 41

Slide 41 text

1on1!

Slide 42

Slide 42 text

ͦͷਓʹظ଴͢Δ͜ͱΛ૬ஊͨ͠ ͦͷظ଴஋ͱڅ༩͕͸ͳΕ͍ͯΔ৔߹͸ ࣌ؒΛ͓ͭͬͯ͘ޓ͍ʹमਖ਼͢ΔΑ͏ʹͨ͠ ࠓ΋मਖ਼ͨ͠Γ͍ͯ͠Δ

Slide 43

Slide 43 text

݁ߏΑ͔ͬͨʢͱࢥ͏☺ʣ

Slide 44

Slide 44 text

ਓੜʹ͍ͭͯ☺

Slide 45

Slide 45 text

څ༩΍΍Γ͍ͨ͜ͱ΋େࣄ͚ͩͲ ͦͷਓ͕ਓੜͰͳʹΛ͍ͨ͠ͷ͔Λฉ͍ͨ ʢฉ͍͍ͯΔʣ

Slide 46

Slide 46 text

ͳ͔ͥʁ!

Slide 47

Slide 47 text

ώτϝσΟΞ͸ ৘೤Λ࣋ͬͯເʹऔΓ૊ΊΔͳΒ ͦͷਓͷνϟϯε͕స͕͍ͬͯΔ

Slide 48

Slide 48 text

ྫ • ·ͪͮ͘Γ • Ծ૝௨՟ • σδλϧαΠωʔδ

Slide 49

Slide 49 text

΍͘ΘΓΛͭ͘Δ·ͱΊ 1. ϧʔϧΛͭ͘Δ 2. ͖ͪΜͱೲಘ͢Δ·Ͱ࿩࣌ؒ͢Λͭ͘Δ 3. ਓੜͰ΍Γ͍ͨ͜ͱΛ࢓ࣄͰͯ͠΋Β͏

Slide 50

Slide 50 text

·ͱΊ

Slide 51

Slide 51 text

ࢲͨͪͷੜ׆ࣗମͷ͕࣠มԽ͖͍ͯͯ͠Δ ڭҭɺਓͷ੒௕ʹؔΘΔαʔϏεɺاۀ΋ ੒௕͢Δ͜ͱΛٻΊΒΕ͍ͯΔ

Slide 52

Slide 52 text

No content

Slide 53

Slide 53 text

No content

Slide 54

Slide 54 text

No content

Slide 55

Slide 55 text

ਓͷ੒௕ʹ͔͔ΘΓ͍ͨ஥ؒΛ ΊͪΌͪ͘ΌืूதͰ͢! ࠙਌ձͰ͓ؾܰʹ͓੠͕͚͍ͩ͘͞!

Slide 56

Slide 56 text

ࢀߟURL! • Management 3.0 http://management30.jp/ • ֶश͢Δ૊৫ https://www.amazon.co.jp/dp/B071WR7XMH/ • εϞʔϧɾϦʔμʔγοϓ https://www.amazon.co.jp/dp/B074PM7VF5/ • ςΟʔϧ૊৫ʢ·ͩಡΜͰͳ͍ʣ https://www.amazon.co.jp/dp/B078YJV9ZW/

Slide 57

Slide 57 text

• ͹ͬ͜ࢯͷπΠʔτ https://twitter.com/is178/status/962652918502408192 • ͹ͬ͜ࢯͷnote https://note.mu/is178/n/n95cdb78a0abf