Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

EdTech Engineer Meetup

kenjiskywalker
February 16, 2018

EdTech Engineer Meetup

kenjiskywalker

February 16, 2018
Tweet

More Decks by kenjiskywalker

Other Decks in Technology

Transcript

 1. EdTech Engineer Meetup #2
  2018/02/16
  hitomedia, inc.
  Kenji Naito

  View full-size slide

 2. ਓ͕੒௕͢ΔͨΊͷ
  ૊৫ͷϑϨʔϜϫʔΫͷࢥߟͱ࣮ફ

  View full-size slide

 3. ΋͘͡
  1. ώτϝσΟΞ঺հ
  2. ੒௕ʹ͍ͭͯ
  3. Έͪ͠Δ΂ͱ΍͘ΘΓʹ͍ͭͯ
  4. Έͪ͠Δ΂Λͭ͘Δ࿩
  5. ΍͘ΘΓΛͭ͘Δ࿩
  6. ΊͬͪΌདྷͯ͘Εʂ

  View full-size slide

 4. ώτϝσΟΞͱ͸

  View full-size slide

 5. ώτϝσΟΞͷதʹ͍Δਓʹɺͳʹ
  Λ͍ͯ͠Δ͔ฉ͍ͯΈΑ͏!

  View full-size slide

 6. ਓͷ੒௕ʹ͔͔ΘΔ͜ͱΛ
  ͍Ζ͍Ζ͍ͯ͠Δ!

  View full-size slide

 7. ੒௕ͱ͸ʁ!

  View full-size slide

 8. Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜ͱ͕Ͱ͖Δ!
  Θ͔Βͳ͔ͬͨ͜ͱ͕Θ͔Δ!

  View full-size slide

 9. جຊ͸͜ͷ2ͭ✌

  View full-size slide

 10. ͦͷͨΊʹඞཁͳ΋ͷ!

  View full-size slide

 11. Έͪ͠Δ΂ɺ΍͘ΘΓ

  View full-size slide

 12. Έͪ͠Δ΂!
  ͜ͷધʢձࣾʣ͸Ͳ͜΁޲͔͍ͬͯΔͷ͔
  ͳʹΛ͍͍ͨͬͤͨ͠ͷ͔

  View full-size slide

 13. ΍͘ΘΓ!
  ͳʹΛ΋ͱΊΒΕ͍ͯΔͷ͔
  ͳʹΛΏΔ͞Ε͍ͯΔͷ͔

  View full-size slide

 14. ͜ͷ͕̎ͭେࣄ!

  View full-size slide

 15. 1. Έͪ͠Δ΂Λͭ͘Δ!

  View full-size slide

 16. OKRΛ஌͍ͬͯ·͔͢ʁ

  View full-size slide

 17. Έͪ͠Δ΂Λͭ͘Δ
  • ձࣾͷࠓظͷOKRΛ࡞੒͢Δ(now)
  • Engineering TeamͷOKRΛ࡞੒͢Δ(now)
  • ͦΕͧΕͷϝϯόʔͷOKRΛ࡞੒͢Δ(now)

  View full-size slide

 18. OKRΛ͸͡ΊΔʹ͋ͨͬͯ΍ͬͨ͜ͱɺ΍͍ͬͯΔ͜ͱ
  1. Ͱ͖ͦ͏ͳνʔϜͰখ͘͞͸͡ΊͯΈΔ
  2. OKRݪཧओٛʹͳΒͳ͍Α͏ʹ͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 19. ΍ͬͯΈͨ݁Ռ!

  View full-size slide

 20. OKRҎલʹɺ୭͕
  ԿΛ͍ͨ͠ͷ͔Λ஌Βͳ͔ͬͨ!

  View full-size slide

 21. ʮ஌Βͳ͍ɺΘ͔Βͳ͍ʯ͜ͱΛ
  ஌Βͳ͔ͬͨঢ়ଶ͔Β
  ʮ஌Βͳ͍ɺΘ͔Βͳ͍ʯ͜ͱΛ
  ஌͍ͬͯΔঢ়ଶʹ!"

  View full-size slide

 22. ਖ਼֬͞ΑΓ΋ɺ
  ·ͣ͸΍ͬͯΈΔ͜ͱ͕େ੾
  খ͘͞͸͡ΊΔ!

  View full-size slide

 23. OKRΛࢼ͢౔৕!
  ৺ཧత҆શੑɺࣦഊ͠΍͍͢จԽ

  View full-size slide

 24. ώτϝσΟΞͷ
  VP of Engineering
  ͸ͰͨΒΊͳਓؒͰ͢!"

  View full-size slide

 25. ࢓ࣄ಺ͰͷͰͨΒΊϦετ!
  • ަ௨අਫ਼ࢉ΍ࣄ຿खଓ͖͕ਖ਼֬ʹͰ͖ͳ͍
  • ༩͑ΒΕͨϧʔνϯϫʔΫ͕ਖ਼֬ʹͰ͖ͳ͍
  • ޕલதͷ͜ͱΛޕޙʹ͸๨ΕΔ
  • ࣗ෼Ͱݴͬͨ͜ͱΛݴͬͨॠ͔ؒΒ๨ΕΔ
  • ͋ͳͨ͸͜͏ݴͬͨΜͰ͢ΑɺͱݴΘΕͯɺͦ͏ͳͷ͔ʂͱͳ
  Δ͜ͱ͕ଟ͍

  View full-size slide

 26. ધʹ৐͚ͬͨͲધ಄͕པΕͳ͍
  ʢͦΕͰ͍͍ͷ͔ʁ!ʣ

  View full-size slide

 27. ધ಄͕༏लͰ͸ͳ͍͕ނʹ
  ΈΜͳ͕͕Μ͹Βͳ͍ͱ
  Ͳ͏ʹ΋ͳΒͳ͍؀ڥ͕ੜ·ΕΔ
  ʢͦΕͰ͍͍ͷ͔ʁ!ʣ

  View full-size slide

 28. ྑ͍ҙຯͰݴ͏ͱ
  མ߹ཅҰࢯͷݴ͏Ϧʔμʔ2.0
  ʢͦΕͰ͍͍ͷ͔ʁ!ʣ

  View full-size slide

 29. ࣗΒࣗ෼ͷڧΈΛ׆͔͠
  ࣗ෼ࣗ਎Ͱ
  Έͪ͠Δ΂Λͭ͘ΕΔਓࡐʹͳΔ
  ʢͦΕͰ͍͍͔!ʣ

  View full-size slide

 30. Ϧʔμʔ΍Ϛωʔδϟʔ͸
  ͕Μ͹Γ͗͢ͳ͍͜ͱ͕େ੾
  ͍͔ʹࣦഊͯ͠ɺԿΛֶΜͩͷ͔
  ੵۃతʹ࣮ફ͍ͯ͘͜͠ͱ͕େ੾

  View full-size slide

 31. Έͪ͠Δ΂Λͭ͘Δ·ͱΊ
  1. OKR͸খ͘͞଎͘Ϣϧ͘͸͡ΊΔ
  2. ࣗ෼ͷ໨ඪ͸ࣗ෼Ͱͭ͘Δ
  3. ΈΜͳͰΈΜͳΛॿ͚͍ͯ͘
  4. ୭͔͕͕Μ͹Γ͗͢ͳ͍ɹ

  View full-size slide

 32. 2. ΍͘ΘΓ!

  View full-size slide

 33. ΍͘ΘΓ
  ධՁج४ɺධՁ੍౓

  View full-size slide

 34. ࢓ࣄΛ͢Δ্Ͱ
  ϧʔϧʢ!ʣɺΰʔϧʢ"ʣ
  ͜ͷ͕̎ͭେ੾

  View full-size slide

 35. ώτϝσΟΞͷٕज़৬ͷධՁ੍౓
  ϧʔϧ͍ͤ͘͞

  View full-size slide

 36. ໾৬up ≠ څ༩up
  ৼΔ෣͍up = څ༩up

  View full-size slide

 37. ੒௕ͱ੒ޭͷ੹೚
  ໾৬ څ༩Ϩϯδ ܦӦ໘ͷ੹೚ ࣄۀͷ੹೚ ϓϩδΣΫτ
  ͷ੹೚
  νʔϜͷ੹೚ ݸਓͷ੹೚
  Φʔφʔ - ̋ - - - ̋
  ΦʔΨφΠ
  βʔ
  - ˚ ̋ - - ̋
  ΧλϦετ - - ˚ ○ - ○
  Πϯσϖϯσ
  ϯε
  - - - ˚ ̋ ̋
  ΫϦαϦε - - - - ˚ ̋

  View full-size slide

 38. ͋ͨΒ͍͠ϧʔϧͱೲಘײ
  Ͳ͏΍͍ͬͯͭͬͯͬͨ͘ʁ

  View full-size slide

 39. ͦͷਓʹظ଴͢Δ͜ͱΛ૬ஊͨ͠
  ͦͷظ଴஋ͱڅ༩͕͸ͳΕ͍ͯΔ৔߹͸
  ࣌ؒΛ͓ͭͬͯ͘ޓ͍ʹमਖ਼͢ΔΑ͏ʹͨ͠
  ࠓ΋मਖ਼ͨ͠Γ͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 40. ݁ߏΑ͔ͬͨʢͱࢥ͏☺ʣ

  View full-size slide

 41. ਓੜʹ͍ͭͯ☺

  View full-size slide

 42. څ༩΍΍Γ͍ͨ͜ͱ΋େࣄ͚ͩͲ
  ͦͷਓ͕ਓੜͰͳʹΛ͍ͨ͠ͷ͔Λฉ͍ͨ
  ʢฉ͍͍ͯΔʣ

  View full-size slide

 43. ώτϝσΟΞ͸
  ৘೤Λ࣋ͬͯເʹऔΓ૊ΊΔͳΒ
  ͦͷਓͷνϟϯε͕స͕͍ͬͯΔ

  View full-size slide


 44. • ·ͪͮ͘Γ
  • Ծ૝௨՟
  • σδλϧαΠωʔδ

  View full-size slide

 45. ΍͘ΘΓΛͭ͘Δ·ͱΊ
  1. ϧʔϧΛͭ͘Δ
  2. ͖ͪΜͱೲಘ͢Δ·Ͱ࿩࣌ؒ͢Λͭ͘Δ
  3. ਓੜͰ΍Γ͍ͨ͜ͱΛ࢓ࣄͰͯ͠΋Β͏

  View full-size slide

 46. ࢲͨͪͷੜ׆ࣗମͷ͕࣠มԽ͖͍ͯͯ͠Δ
  ڭҭɺਓͷ੒௕ʹؔΘΔαʔϏεɺاۀ΋
  ੒௕͢Δ͜ͱΛٻΊΒΕ͍ͯΔ

  View full-size slide

 47. ਓͷ੒௕ʹ͔͔ΘΓ͍ͨ஥ؒΛ
  ΊͪΌͪ͘ΌืूதͰ͢!
  ࠙਌ձͰ͓ؾܰʹ͓੠͕͚͍ͩ͘͞!

  View full-size slide

 48. ࢀߟURL!
  • Management 3.0
  http://management30.jp/
  • ֶश͢Δ૊৫
  https://www.amazon.co.jp/dp/B071WR7XMH/
  • εϞʔϧɾϦʔμʔγοϓ
  https://www.amazon.co.jp/dp/B074PM7VF5/
  • ςΟʔϧ૊৫ʢ·ͩಡΜͰͳ͍ʣ
  https://www.amazon.co.jp/dp/B078YJV9ZW/

  View full-size slide

 49. • ͹ͬ͜ࢯͷπΠʔτ
  https://twitter.com/is178/status/962652918502408192
  • ͹ͬ͜ࢯͷnote
  https://note.mu/is178/n/n95cdb78a0abf

  View full-size slide