Slide 1

Slide 1 text

UnityͽAndroidίϤϷΨ ϷϷЄφͯΡ͵Η΄ϪαЀϕͩͩͶͧ @RyotaMurohoshi 2017/10/14 ABC 2017 Autumn

Slide 2

Slide 2 text

Ք෭̵扖ͫ΀͚ͩ; • 托͚ͭ厏ह䯤塈΄扖 • ͚ͧͼΡAndroidοЄϭίϤϷ΄֢Πො • όϐώ΀Ϳ΄فێᔮ̵ίϤϷ϶αϢςαμϸ̵᭗Ꭳ • ίϤϷٖ抓ᰂ;͡䓈ޞ;͡ • ίϤϷل樄΁஠ᥝ΀Θ΄Ӟ憪 • Google Play DeveloperίθγЀϕ΄֢Πො

Slide 3

Slide 3 text

扖ͭΔͱΩ

Slide 4

Slide 4 text

Ք෭̵扖ͯͩ;

Slide 5

Slide 5 text

UnityͽοЄϭίϤϷΨ֢͹ͼ Google Play΁ل樄ͭͼ ͳ΢ΨίϐϤϔЄϕͽͣΡ͵Η΄ ϪαЀϕΨλϲλϲ͹;妌͹͵扖

Slide 6

Slide 6 text

΀Ͳͳ΄扖΀΄͡Ҙ

Slide 7

Slide 7 text

奺浞͢΀͚Ո͢ AndroidίϤϷΨ֢Ρ΄΅य़䄜

Slide 8

Slide 8 text

嫫͢͵ͥͫΩ͘Ρ

Slide 9

Slide 9 text

΀Ω;͡ل樄ͽͣͼΘ ̿ίϐϤϔЄϕͽͣ΀͚Ѻ̀ ̿͘΄;̵ͣͩͭ͜ͼͧ͠ΆѺ̀ ͹ͼͩ;Θग़͚

Slide 10

Slide 10 text

०䤂独奺浞͡Ο਍Ό΄΅ͭΩͿ͚

Slide 11

Slide 11 text

οЄϭΨ֢Π͵͚Ͷͧ΀΄΁ Android΄ͩ;抠ΏΡ΄ύϸα

Slide 12

Slide 12 text

ᐺ͢ᝒͭΩͽ਍ΩͶͩ;̵᪭ΩͶࣈᵮΨوํͭͼ ̿Android̀ίϤϷΨ֢Π͵͚͹ͼՈ΄ۗͧ΁΀΢Ά

Slide 13

Slide 13 text

厏ह䯤塈Κφϕί䟜斉ఘ䁭΁樛ͭͼ΅̵ Δ͵㳨΄䱛տ΁̶ ՜΄͚͚懿ԪΘ͵ͥͫΩ͘ΠΔͯ

Slide 14

Slide 14 text

Քࢧ̵扖ͯͩ;

Slide 15

Slide 15 text

UnityͽοЄϭίϤϷΨ֢͹ͼ Google Play΁ل樄ͭͼ ͳ΢ΨίϐϤϔЄϕͽͣΡ͵Η΄ ϪαЀϕΨλϲλϲ͹;妌͹͵扖

Slide 16

Slide 16 text

ᇙ΁஍䜟Πͽͣ΀͚ͩ;ΨӾஞ΁Ѻ λϲλϲ͹;妌͹ͼ

Slide 17

Slide 17 text

ͩΩ΀Ո΄͵Η΁ UnityͽοЄϭΨ֢͹͵͡Ο̵Androidݻͧ΁Θ֢Π͵͚Ո Androidݻͧ΁UnityοЄϭΨ֢͹͵ͧ΢Ϳ̵ΞͥΥ͡ΟͰ֢͹͵Ո

Slide 18

Slide 18 text

᯿ᥝ΀ϕϡϐμѺ • Package Name • Version • ᗟݷ

Slide 19

Slide 19 text

Υ͡Ο΀͡͹͵Ο ͿΩͿΩ搡㺔ͭͼͥͶ͚ͫ ϑϐπϬΘ䴰ᬨ

Slide 20

Slide 20 text

ᛔ૩奧Օ • @RyotaMurohoshi • ΖΣΑͭ • ώЄϭϭϺφόդᤒ • ̿φ϶αϭϜЀόЄ̀独̿䕸ၚۢᘏ̀

Slide 21

Slide 21 text

䕸ၚۢᘏ च๜昧಑ͯΡͶͧ΄οЄϭ

Slide 22

Slide 22 text

φ϶αϭϜЀόЄ च๜昧಑ͯΡͶͧ΄οЄϭ

Slide 23

Slide 23 text

ڹ൉ • PC独Mac΄樄咲厏ह͢ෆ͚Δͭ͵ • JDK̵Android SDK(ݱSDKϝЄυϴЀ)̵Unity̵՜ • Androidᒒ๛΄樄咲ᘏϯЄϖΘෆ͚Δͭ͵ • Unity΄ϤϺυδμϕΘͽͣΔͭ͵

Slide 24

Slide 24 text

ͫ͹ͳͥapkΨ֢ΠΔͭΝ͜ apk : AndroidίϤϷ΄Ϣήαϸ

Slide 25

Slide 25 text

ϔϯ

Slide 26

Slide 26 text

०䤂ͭΔͭ͵΃Ѻ

Slide 27

Slide 27 text

No content

Slide 28

Slide 28 text

ͩ΄ε϶Є΅̵Package NameΨ ̿com.Company.ProductNamè Ψ䄜͞Ρ;ፗΠΔ̶ͯ

Slide 29

Slide 29 text

Κ͹ͼΕΔͭΝ͜

Slide 30

Slide 30 text

FileϮϘϲЄίαϓϭ > BuildSe*ngs > PlayerSe*ngs > Android΄όϣ > Other Se)ngs΄ψμτϴЀ ̿Package Namè

Slide 31

Slide 31 text

͜ΔͥϠϸϖͽͣΔͭ͵΃Ѻ

Slide 32

Slide 32 text

;ͩΣͽ̵Package Name͹ͼ֜Ҙ

Slide 33

Slide 33 text

Package Name͹ͼ΀΁Ҙ AndroidίϤϷ΄挷㳨ৼ̶ Applia&on Id;޷Όͩ;Θ

Slide 34

Slide 34 text

Androidᒒ๛ΚGoogle Play΅ ͩ΄Package NameͽίϤϷΨ挷㳨ͯΡ

Slide 35

Slide 35 text

ͯͽ΁Google Play΁͘ΡίϤϷ; ݶͮPackage Name΄ίϤϷ΅ل樄ͽͣΔ΀͚

Slide 36

Slide 36 text

ͯͽ΁ᒒ๛΁αЀφϕЄϸͫ΢ͼ͚ΡίϤϷ; ݶͮPackage Name΄ίϤϷΨαЀφϕЄϸͽͣ΀͚

Slide 37

Slide 37 text

ίϤϷΨ֢Ρ;̵ͣίϤϷͪ;΁ϳϘЄμ΀෈ਁڜΨ Package Name;ͭͼ戔ਧͭ΀͚;͚ͧ΀͚

Slide 38

Slide 38 text

΀ΩͽΘ͚͚Υͧ΅΀͚Ѻ Ϳ΄Ξ͜΀Package Name΁ͯ΢Ά͚͚Ҙ

Slide 39

Slide 39 text

Package Name΄ֺ

Slide 40

Slide 40 text

Package Name΄ֺ Unity Remote5 : com.unity3d.genericremote Unity Meetup : jp.unity3d.kenjinapp 䕸ၚۢᘏ : com.teammurosta.green φ϶αϭϜЀόЄ : com.teammurosta.blue

Slide 41

Slide 41 text

വ䅏΄ොဩ΅̵ ᛔړ΄೮͹ͼ͚ΡϖϮαЀݷΨݍ敢̵ͭ ͳ΢΁ϤϺυδμϕ΄idΨͥ͹ͺͧΡ

Slide 42

Slide 42 text

ᛔړ΄೮͹ͼ͚ΡϖϮαЀݷΨݍ敢̵ͭͳ΢΁ϤϺυδμϕ΄idΨͥ͹ͺͧΡ teammurosta.com => com.teammurosta (ϖϮαЀΨݍ敢) blue(ϤϺυδμϕ΄id) com.teammurosta.blue

Slide 43

Slide 43 text

ϖϮαЀΨ೮͹ͼ͚΀͚Ո΅ com.[ᛔړ΄Id].[ϤϺυδμϕ΄Id] ᛔړ΄Id΅̵ᛔړ(樄咲ώЄϭ)΄Twi(er Id;͡GitHub Id;͡ ՜΄Ո΄ϖϮαЀΨ㵛ಋ΁ֵ͜΄΅ύϮѺ

Slide 44

Slide 44 text

• ֵ͞Ρ෈ਁ΅̵᝕ਁ(य़෈ਁ独ੜ෈ਁ)̵හਁ̵̿_̵̀̿.̀ • ݱψνϮЀϕ(ϖϐϕͽ܄ڔΠϣϺϐμ)΄ض毣΅̵᝕ਁ΄Εݢ • 1㮆զӤ΄ϖϐϕ͢஠ᥝ(2㮆զӤ΄ψνϮЀϕ͢஠ᥝ) • ֵ͞΀͚෈ਁڜ͘͢Ρ Java΄Package Name;ͭͼํ㵁ͽ΀͚;͚ͧ΀͚

Slide 45

Slide 45 text

戔ਧͽͣ΀͚Package Nameֺ

Slide 46

Slide 46 text

戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 1 com.teammurosta.007

Slide 47

Slide 47 text

戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 1 com.teammurosta.007 ψνϮЀϕ΄ض毣΅᝕ਁͽ΀͚;͚ͧ΀͚

Slide 48

Slide 48 text

戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 2 com.teammurosta.final.quest

Slide 49

Slide 49 text

戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 2 com.teammurosta.final.quest final΅ֵ͞΀͚෈ਁڜѺJava΄κЄϼЄϖ΅Package Name΄ψνϮЀϕ΁ֵ͞΀͚ ՜΁̵double;͡float;͡switch;͡͵ͥͫΩ̶Java Language Keywords݇ᆙ

Slide 50

Slide 50 text

戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 3 com.teammurosta.final-quest

Slide 51

Slide 51 text

戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 3 com.teammurosta.final-quest ̿-̀΅ͺ͡͞΀͚

Slide 52

Slide 52 text

ͩ΢΅OK com.teammurosta.FinalQuest य़෈ਁ΅ฦ᭗΁ֵ͞Ρ

Slide 53

Slide 53 text

ͩͩ΄晅͚΁ဳ఺Ѻ iOS΄ίϤϷ挷㳨ৼ bundle iden+fier΅̿_ֵ̀͢͞΀͚ Android΄ίϤϷ挷㳨ৼ Package Name΅̿-ֵ̀͢͞΀͚ 5.6ΞΠڹ΄Unityͽ΅Android独iOS㮆㳨΁戔ਧͽͣ΀͚΄ͽᥝဳ఺

Slide 54

Slide 54 text

憒㳷΁䕪͹͵Package Name ΨͺͧͼͥͶ͚ͫ

Slide 55

Slide 55 text

̓᯿ᥝ̈́ Google Playͽل樄ͭ͵Ο̵ Package Name΅ 䄜ๅͯΡͩ;͢ͽͣΔͱΩѺ

Slide 56

Slide 56 text

ྋ嘦΁΅晅͜Package Name΄ίϤϷ΅ 㳨΄ίϤϷ;ͭͼ䜷Υ΢Δͯ ҁ挷㳨ৼͶ͡Ο୮ᆐ;͚͞Ά୮ᆐ҂

Slide 57

Slide 57 text

Package Name͢晅͜; 㳨΄ίϤϷ;ͭͼ䜷Υ΢Ρͩ;Ψڥአͭͼ

Slide 58

Slide 58 text

樄咲ᇇ;愚ߝᇇͽړͧΡϓμϘϐμѺ 樄咲ᇇ(ϔϝϐμአ) : com.teammurosta.blue.debug 愚ߝᇇ(φϕίل樄አ) : com.teammurosta.blue 樄咲ᇇ;愚ߝᇇͽ㳨΄Package Name΁ͯ΢Άݶ䦒΁ᒒ๛΁αЀφϕЄϸݢ Unity Cloud Build΀ΟΆ̵ͩ΄戔ਧΘ墋㶨΁Ѻ

Slide 59

Slide 59 text

Package Name΅̵ Google Play΄ίϤϷ΄URL΁ֵΥ΢͵ΠͯΡ ୮͵ΠڹͶͧͿ̵䗟Ͱ͚ͭ͡㶨承΅ֵ͹ͼ΅͚ͧ΀͚Ѻ

Slide 60

Slide 60 text

֟抨 ϤϺυδμϕ΄IdΘ͚͚ఽͮ΁䷥ΗΞ͜Ѻ

Slide 61

Slide 61 text

φ϶αϭϜЀόЄ(com.teammurosta.blue)Ͷ͹͵Ο • com.teammurosta : ϞϣϷϐτϰЄ΄᮱ړ • blue : ϤϺυδμϕ΄Id

Slide 62

Slide 62 text

ϤϺυδμϕ Id΅̵UnityΚGitHub΄ϤϺυδμϕݷ΁΀͹͵Π Ͷ͡Ο෱Η΁஠ᥝѺ

Slide 63

Slide 63 text

όαϕϸ΅ͩΣͩΣ䄜ΥΡͩ;Θ͘Ρ͡Ο όαϕϸ;ϤϺυδμϕ΄Id΅ᇿᒈ΁Ѻ

Slide 64

Slide 64 text

ᐺ΄֢͹͵οЄϭ΅ᜋΨProject Id΁ͭͼ͚Δ̶ͯ Unity΄Project NameΘͩ΢΁ͭͼ͚Δ̶ͯ • 䕸ၚۢᘏ : green (com.teammurosta.green) • φ϶αϭϜЀόЄ : blue (com.teammurosta.blue) yellow;͡red;͡black;̶͡Ӯ΄Ӿ΁ڊͭͼ͚΀͚ϤϺυδμϕΘ͘ΠΔ̶ͯ

Slide 65

Slide 65 text

φ϶αϭϜЀόЄ com.teammurosta.blue ᶆΨच抠;ͭ͵ίαπЀ

Slide 66

Slide 66 text

䕸ၚۢᘏ com.teammurosta.green ᩮΨच抠;ͭ͵ίαπЀ

Slide 67

Slide 67 text

green΀΄΁ᩮ͚ίαπЀѺ

Slide 68

Slide 68 text

Η͹ͷΙΥ͡ΠͰΟ͚Ѻ ᜋ΄ݷڹ΅०䤂Ͷ͹͵orz

Slide 69

Slide 69 text

੖ݪϚό;͡㵕ᇔ΄ݷڹ;͚͚͡͡Θͭ΢΀͚ͽͯ΃

Slide 70

Slide 70 text

Unity AdsΨ΅ͮΗ䓈ޞᔮΚίϤϷ奧Օςαϕ΀Ϳ΀Ϳ Package Name΅͚Σ͚Σ΀;ͩͽֵ͚ΔͯѺ

Slide 71

Slide 71 text

݇ᘍ独樛昧 ίϤϷξЄτϴЀ ID ΄戔ਧ : h&ps:/ /developer.android.com/studio/build/applica9on-id.html?hl=ja Naming a Package(Oracle) : h3ps:/ /docs.oracle.com/javase/tutorial/java/package/namingpkgs.html Java Language Keywords : h3ps:/ /docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/_keywords.html

Slide 72

Slide 72 text

Package Name (Applica/on ID)΁ͺ͚ͼ 搡㺔独ወ㺔独ͺ͹ͩΕ͘ΠΔͯ͡Ҙ

Slide 73

Slide 73 text

Twi$erͽΞͥ憎ΡΚͺ

Slide 74

Slide 74 text

No content

Slide 75

Slide 75 text

Twi$erͽΞͥ憎ΡΚͺ • ̿ϝЄυϴЀ1.0.4̵ل樄ͭΔͭ͵̶̀ • ̿ෛκϰ϶᭄ےѺϝЄυϴЀ3.1̀ • ̿XXX΀ϝνΨץྋͭΔͭ͵̶๋ෛᇇ΅̵0.3.2ͽ̶ͯ̀

Slide 76

Slide 76 text

ͺͤ΅ϝЄυϴЀ΄扖

Slide 77

Slide 77 text

ڡࢧϷϷЄφ䦒̵ͳͭͼίϐϤϔЄϕ䦒΁ 晒ڔ΁ϝЄυϴЀΨ戔ਧͭ΀͚;͚ͧ΀͚

Slide 78

Slide 78 text

Version Name ; Version Code

Slide 79

Slide 79 text

ͽΘԫͺ͘Ρ΄΅΀ΩͽҘ

Slide 80

Slide 80 text

Version Name : ᤒ懿አ Version Code : ٖ᮱㳌ቘአ

Slide 81

Slide 81 text

Version Name : ᤒ懿አ ϳЄσЄ΄ፓ΁憎͞ΡϝЄυϴЀ • ෈ਁڜ • Google Play΁ᤒᐏͫ΢Ρ • Androidᒒ๛΄戔ਧ>ίϤϷӞ憪΁ᤒᐏͫ΢Ρ

Slide 82

Slide 82 text

No content

Slide 83

Slide 83 text

Version Name : ᤒ懿አ • Google PlayͽΕ΢Ρ • Androidᒒ๛ͽΕ΢Ρ • ޞᎣͽֵ͜Ώͣ΅ͩ͹ͷ

Slide 84

Slide 84 text

Version Code : ٖ᮱㳌ቘአ ίϐϤϔЄϕݢᚆ͡΄ٖ᮱㳌ቘͽֵ͜Θ΄ • හ㮔 • ίϐϤϔЄϕ΄檭̵ڹ΄ϝЄυϴЀΞΠͩ΄හ㮔͢य़ͣͥ΀͚ ;͚ͧ΀͚

Slide 85

Slide 85 text

Θ̵๋ͭෛ΄Θ΄ΞΠय़ͣͥ΀͚; Google Play΄ίϐϤϔЄϕͽ०䤂

Slide 86

Slide 86 text

ͷ΀Ε΁Google Play΁ίϐϤϺЄϖͽͣΡ Version Code΄๋य़㮔΅̵ 2100000000ͽ̶ͯ

Slide 87

Slide 87 text

Version Name : ᤒ懿አ̶෈ਁڜ̶ϳЄσЄ͢Υ͡ΠΚ͚ͯΘ΄Ψ̶ Version Code : ٖ᮱㳌ቘአ̶හ㮔̶ϝЄυϴϗϐϤͽڹΞΠय̶़ͣͥ

Slide 88

Slide 88 text

Unityͽ΅Ϳ͜戔ਧͯΡ Version Name;Version CodeҘ FileϮϘϲЄίαϓϭ > BuildSe*ngs > PlayerSe*ngs > Android΄όϣ > Other Se)ngs΄ψμτϴЀ (姆ͥ)

Slide 89

Slide 89 text

Unityͽ΅Ϳ͜戔ਧͯΡ Version Name;Version CodeҘ Version Name΅̵Iden.fica.on΄Version Version Code΅̵Bundle Version Code

Slide 90

Slide 90 text

ဳ఺ᅩ Version Name΅̵Α͡΄Ϥ϶ϐϕϢζЄϭ;و᭗ ϷϷЄφ΄;ͣဳ఺Ѻ

Slide 91

Slide 91 text

ဳ఺ᅩ Version Code΅՜΄Ϥ϶ϐϕϨЄϭ;ᇿᒈ ̿iOS΅ͨ͘͵ͧͿ̵Android΅ͨ͘஫΢͵̀ Ε͵͚΀ͩ;͢΀͚Ξ͜΁ဳ఺Ѻ

Slide 92

Slide 92 text

ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො

Slide 93

Slide 93 text

ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො (Version Name) ψϫЀϓΰϐμϝЄυϴЀ [ϮυϰЄ].[ϫαϗЄ].[Ϟϐώ]

Slide 94

Slide 94 text

ֺ͞ΆͩΩ΀ఽ̵ͮψϫЀϓΰϐμϝЄυϴЀ΄ֺ • 0.3.1 • 1.0.5 • 3.4.12

Slide 95

Slide 95 text

ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො (Version Name) ψϫЀϓΰϐμϝЄυϴЀ ϝЄυϴЀΨӤͨΡ;ͣ΅҇҇҇ • ϮυϰЄ : ͚ͯͪ䱛ᚆ͢ͺ͚͵Π̵᩻य़ଏ΀UI䄜ๅ • ϫαϗЄ : ͷ͚ͫ΀䱛ᚆ͢ͺ͚͵Π̵φϓЄυ᭄ے΀Ϳ • Ϟϐώ : ੜͫ΀ϝν΄ץྋ΀Ϳ

Slide 96

Slide 96 text

ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො (Version Code) Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ Version Code = [ϮυϰЄ] * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ]

Slide 97

Slide 97 text

ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ 0.3.1Ͷ͹͵Ο 0 * 10000 + 3 * 100 + 1 = 301 Version Code = [ϮυϰЄ] * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ]

Slide 98

Slide 98 text

ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ 1.0.5Ͷ͹͵Ο 1 * 10000 + 0 * 100 + 5 = 10005 Version Code = [ϮυϰЄ] * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ]

Slide 99

Slide 99 text

ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ 3.4.12Ͷ͹͵Ο 3 * 10000 + 4 * 100 + 12 = 30412 Version Code = [ϮυϰЄ] * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ]

Slide 100

Slide 100 text

ེ΅᭿ͧ͵ො͢ϦόЄ Version Code = [ϮυϰЄ] * 100 + [ϫαϗЄ] * 10 + [Ϟϐώ] 1.0.5 => 105

Slide 101

Slide 101 text

ϫαϗЄίϐϤϔЄϕ΅10ࢧ;͡ΚΡݢᚆ௔͘Ρ 1.10.0 => Ϳ͜ᤒ匍ͯΡҘ 0.10.2(102?) ; 1.0.1(101?)̵य़ੜ樛㭚͚ͭͩ͢͠͡;΁Ѻ

Slide 102

Slide 102 text

ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො (Version Code) Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ Version Code = [ϮυϰЄ] * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ] ͩ΄ොဩΘϫαϗЄίϐϤϔЄϕΨ100ࢧΚΡ;Ꮘ姥ͯΡorz

Slide 103

Slide 103 text

;Π͘͞ͰͩͩѺ Version Name : ᤒ懿አ̶෈ਁڜ̶ϳЄσЄ͢Υ͡ΠΚ͚ͯΘ΄Ψ̶ Version Code : ٖ᮱㳌ቘአ̶හ㮔̶ϝЄυϴϗϐϤͽڹΞΠय̶़ͣͥ Git΄όν՞ͧ;͡ΨͯΡ;Good̶Bump VersionͶͧ΄πϬϐϕͯΡ;Good

Slide 104

Slide 104 text

݇ᘍ独樛昧 ίϤϷ΄ϝЄυϴЀఘ䁭΄戔ਧ : h$ps:/ /developer.android.com/studio/publish/versioning.html? hl=ja#appversioning

Slide 105

Slide 105 text

Version Name;Version Code΁ͺ͚ͼ 搡㺔独ወ㺔独ͺ͹ͩΕ͘ΠΔͯ͡Ҙ

Slide 106

Slide 106 text

• Package Name΄扖 • Version΄扖 ͩͩΔͽ↑΄扖ΨͭΔͭ͵΃

Slide 107

Slide 107 text

Package Name͢ݶͮ΀ΟݶͮίϤϷ;ͭͼ䜷͜ VersionΨӤͨΡ΁΅ٖ᮱ጱ΁΅Version Code͢Ӥͨ΢Ά͚͚

Slide 108

Slide 108 text

͘΢Ҙ

Slide 109

Slide 109 text

Q̿ํݷ΀͘΄ίϤϷ΄Package NameͽίϤϷΨ֢͹ͼ 晒୮΁य़͚ͣVersion CodeΨͺͧ͵Ο̵ 㯔΄ํݷ΀ίϤϷ΄ϝЄυϴЀίϐϤᇇ͢ͽͣ͵ΠͯΡҘ̀

Slide 110

Slide 110 text

A ̿ͽͣ΀͚Ѻ̀

Slide 111

Slide 111 text

A ̿ίϤϷ΄ᗟݷ͢晅͜͡Ὸ

Slide 112

Slide 112 text

ེ΅ᗟݷ΄扖

Slide 113

Slide 113 text

Androidᒒ๛ΚGoogle Play΁ίϐϤϺЄϖͯΡ͵Η΁΅̵ ஠Ͱapk΁ᗟݷΨͭ΀ͥͼ΅͚ͧ΀͚

Slide 114

Slide 114 text

͘΢̵ͫ͹ͣ手ͭ΁apkΨ֢͹ͼ䋚䱛αЀφϕЄϸͭ͵;ͣ΅Ҙ ᗟݷͭͼ͚΀͚Ξ΃ѺҘ

Slide 115

Slide 115 text

䋚΅ᗟݷΨͭͼ͚Δͭ͵!

Slide 116

Slide 116 text

Android SDK΄Ӿ΁͘Ρ̵ ϔϝϐμκЄΨֵ͹ͼᗟݷΨͭͼ͚Δͭ͵Ѻ

Slide 117

Slide 117 text

Google Playͽل樄ͯΡapk΁Θᗟݷ͢஠ᥝ ͩ΄䦒΄ᗟݷ΅̵SDK΄Ӿ΁͘ΡϔϝϐμκЄͽ΅ύϮѺ ๜ኾአ΄ϷϷЄφκЄΨ֢͹ͼ̵ͳ΢Ψֵ͹ͼᗟݷͭΔͯѺ ͩ΄棎΅;ͼΘय़ڔͽͯѺ

Slide 118

Slide 118 text

ϷϷЄφκЄ΅樄咲ᘏ͢य़ڔ΁כᓕͯΡ̶ 晅͜κЄͽᗟݷͭ͵apk΅̵ίϐϤϔЄϕͽͣ΀͚Ѻ ίϐϤϔЄϕͽͣΡ΄΅̵ݶͮκЄͽᗟݷͭ͵apkͶͧѺ

Slide 119

Slide 119 text

ϷϷЄφκЄ΅僻ͥͫ΀͚Ξ͜΁ᥝဳ఺Ѻ

Slide 120

Slide 120 text

ίϤϷΨίϐϤϔЄϕͯΡ;ͣ΅̵ ݶͮκЄͽᗟݷͭ͵apkͽ΀͚;͚ͧ΀͚Ѻ

Slide 121

Slide 121 text

ϷϷЄφκЄΨ΀ͥͭ͵Ο̵ ίϐϤϔЄϕͽͣ΀ͥ΀ΡѺ

Slide 122

Slide 122 text

Q̿ํݷ΀͘΄ίϤϷ΄Package NameͽίϤϷΨ֢͹ͼ 晒୮΁य़͚ͣVersion CodeΨͺͧ͵Ο̵ 㯔΄ํݷ΀ίϤϷ΄ϝЄυϴЀίϐϤᇇ͢ͽͣ͵ΠͯΡҘ̀

Slide 123

Slide 123 text

A ̿ͽͣ΀͚̀

Slide 124

Slide 124 text

A ̿ίϤϷ΄ᗟݷ͢晅͜͡Ὸ

Slide 125

Slide 125 text

A ̿ํݷ΀ίϤϷ΄ᗟݷ΁ֵ͹͵κЄΨΘ͹ͼ͚΀͚΄ͽ̵ 晅͜κЄͽͭ͡ᗟݷͽͣ΀̶͚ίϐϤϔЄϕ΁०䤂ͯΡ͡Ὸ

Slide 126

Slide 126 text

• ᗟݷͭ͵apkͽ΀͚;ᒒ๛΁αЀφϕЄϸͽͣ΀͚ • κЄΨֵ͹ͼᗟݷͯΡ • ϔϝϐμ䦒΅Android SDKٖ΄ϔϝϐμκЄͽᗟݷ • Google Playل樄΅̵ϷϷЄφκЄΨ֢͹ͼͳ΢ͽᗟݷ • ݶͮκЄͽᗟݷͭ͵apkͽ΀͚;ίϐϤϔЄϕͽͣ΀͚ • ϷϷЄφκЄ΅僻ͥͫ΀͚Ξ͜䶲ΨͺͧΡѺ

Slide 127

Slide 127 text

ͩ΄஍ • Tips独ϛγϜγ • κЄ΄֢Πො • Ϡϸϖ΄՛ො • Google Play Auto Signing

Slide 128

Slide 128 text

ͩͩΔͽ΄ᗟݷ΄扖 搡㺔独ወ㺔独ͺ͹ͩΕ͘ΠΔͯ͡Ҙ

Slide 129

Slide 129 text

ίϐϤϔЄϕ΁஠ᥝ΀ͩ; • ݶͮPackage Name • ڹΞΠय़͚ͣVersion Code • ݶͮϷϷЄφκЄͽ΄ᗟݷ

Slide 130

Slide 130 text

κЄ΄֢Πො Unity Editorͽ֢Σ͜Ѻ

Slide 131

Slide 131 text

ϔϯ

Slide 132

Slide 132 text

ဳ఺ᅩഄΠᬬΠ • ํ㵁๗樌΅ग़͚ͥѺവ䅏25ଙզӤ̶ • 2033ଙ10์22෭զᴳͽ΀͚;̵Google Play΁䔺͡΢Ρ • Cer2ficateͽفێͭ͵ఘ䁭΅̵憎Ρͩ;͢ݢᚆ • ͳ΢ʹ΢΄ϞφϼЄϖΨ僻ͥͫ΀͚Ξ͜΁Ѻ

Slide 133

Slide 133 text

UnityͽKeystoreΨ֢͹ͼ Unity Editorͽ๜ኾአ΄apkΨ ϠϸϖͯΡͩ;ΘͽͣΡ

Slide 134

Slide 134 text

ͧͿ̵ͯͯ͠Ηͭ΀͚Ѻ

Slide 135

Slide 135 text

KeystoreΨUnityͽ֢Ρ΄΅͚͚ ͧͿ๜ኾአapkΨϠϸϖͯΡ΄΅̵ Unity Cloud BuildΨͯͯ͠Η

Slide 136

Slide 136 text

Ϡϸϖಋ殼΅΀ΡΏͥᛔ㵕۸Ѻ ͜͹͡Πಋ㵕ͽ΄Ϭφ͹ͼோ͚Ξ΃

Slide 137

Slide 137 text

̿ϷϷЄφκЄΨ僻ͥͯ;̵ل樄ͽͣ΀͚̀

Slide 138

Slide 138 text

ͳ΢΅ࡵͶѺ ྋ嘦΁΅̵Google͢൉׀ͭͼͥ΢ͼ͚Ρ ෛ͚ͭ䱛ᚆͽ䌏㳌ͽͣΡΞ͜΁΀͹͵Ѻ

Slide 139

Slide 139 text

Google Play Auto Signing

Slide 140

Slide 140 text

櫏΁奧ՕͯΡ; • 樄咲ᘏ΅ίϐϤϺЄϖአκЄΨጭ梍̵ͭͳ΢ͽᗟݷ̵ίϐϤ ϺЄϖ • 樄咲ᘏ΅ίϐϤϺЄϖκЄΨᓕቘ • Google Play Console̵͢ϷϷЄφκЄͽᗟݷͭፗͯ • 樄咲ᘏ΅ϷϷЄφκЄΨᓕቘͭ΀͚ • 樄咲ᘏ͢ίϐϤϺЄϖκЄΨ΀ͥͭ͵Ο̵Google΁毲Ωͽίϐ ϤϺЄϖκЄጭ梍ͭ΀ͭ͠

Slide 141

Slide 141 text

Google Play Auto Signing΀ΟΆ̵ 樄咲ᘏ͢ίϐϤϺЄϖκЄΨ΀ͥͭͼΘ̵ ΀Ω;͡΀Ρ

Slide 142

Slide 142 text

෬ਂ΄ොဩͽᓕቘͭͼ͚͵ίϤϷΘ̵ Google Play Auto Signing΁ᑏᤈݢᚆ

Slide 143

Slide 143 text

͵Ͷ̵ͭκЄΨ΀ͥͭ͵ᇫ䙪Ͷ; ᑏᤈ΅ͽͣ΀͚΄ͽᥝဳ఺Ѻ

Slide 144

Slide 144 text

Google Play Auto Signing̵ ͯͯ͠ΗѺ

Slide 145

Slide 145 text

݇ᘍ独樛昧 • h#ps:/ /developer.android.com/guide/publishing/app- signing.html?hl=ja

Slide 146

Slide 146 text

Ε΀ͫΩAndroidΘ͹ͼΔͯҘ ϝЄυϴЀ͚ͥͺͽͯ͡Ҙ

Slide 147

Slide 147 text

Android΄ϝЄυϴЀ͚Σ͚Σ • APIϹϦϸ : 24 • Ϥ϶ϐϕϢζЄϭϝЄυϴЀ : Android 7.0 • VERSION_CODE : N

Slide 148

Slide 148 text

ͺͤ΅ Minimum API Level΄扖

Slide 149

Slide 149 text

Minimum API Level ͺͥ͹͵ίϤϷΨαЀφϕЄϸݢᚆ΀๋ੜ΄API Level(OSϝЄυϴЀ) Androidጱ΁΅̵Minimum SDK

Slide 150

Slide 150 text

͵;͞ΆPokemon GO΅ Android 4.4զӤͮΙ΀͚;αЀφϕЄϸͽͣ΀͚ Android 4.2;͡Android2.3ͽ΅晀Ώ΀͚ ͩ΄䁰ݳ̵Minumum API Level΅19 Minimum API Level 19΅Android 4.4΁ፘ୮

Slide 151

Slide 151 text

φϧϐμ΄͚֗ݘ͚ᒒ๛ͽ晀Άͱ͵ͥ΀͚΀Ο̵ Minumum API Level΅य़ͣΗ΁Ѻ

Slide 152

Slide 152 text

樛昧独݇ᘍ h"ps:/ /developer.android.com/studio/publish/versioning.html h"ps:/ /developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html h"ps:/ /developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html

Slide 153

Slide 153 text

Minimum API Level 搡㺔独ወ㺔独ͺ͹ͩΕ͘ΠΔͯ͡Ҙ

Slide 154

Slide 154 text

ͩͩΔͽ΄Δ;Η • Package Name • Version • ᗟݷ • Minimum API Level