Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

UnityでAndroidアプリをリリースするためのポイントここだけ

RyotaMurohoshi
November 19, 2017

 UnityでAndroidアプリをリリースするためのポイントここだけ

2017/10/14 ABC 2017 Autumnで発表した資料です。

RyotaMurohoshi

November 19, 2017
Tweet

More Decks by RyotaMurohoshi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. UnityͽAndroidίϤϷΨ
  ϷϷЄφͯΡ͵Η΄ϪαЀϕͩͩͶͧ
  @RyotaMurohoshi
  2017/10/14 ABC 2017 Autumn

  View Slide

 2. Ք෭̵扖ͫ΀͚ͩ;
  • 托͚ͭ厏ह䯤塈΄扖
  • ͚ͧͼΡAndroidοЄϭίϤϷ΄֢Πො
  • όϐώ΀Ϳ΄فێᔮ̵ίϤϷ϶αϢςαμϸ̵᭗Ꭳ
  • ίϤϷٖ抓ᰂ;͡䓈ޞ;͡
  • ίϤϷل樄΁஠ᥝ΀Θ΄Ӟ憪
  • Google Play DeveloperίθγЀϕ΄֢Πො

  View Slide

 3. 扖ͭΔͱΩ

  View Slide

 4. Ք෭̵扖ͯͩ;

  View Slide

 5. UnityͽοЄϭίϤϷΨ֢͹ͼ
  Google Play΁ل樄ͭͼ
  ͳ΢ΨίϐϤϔЄϕͽͣΡ͵Η΄
  ϪαЀϕΨλϲλϲ͹;妌͹͵扖

  View Slide

 6. ΀Ͳͳ΄扖΀΄͡Ҙ

  View Slide

 7. 奺浞͢΀͚Ո͢
  AndroidίϤϷΨ֢Ρ΄΅य़䄜

  View Slide

 8. 嫫͢͵ͥͫΩ͘Ρ

  View Slide

 9. ΀Ω;͡ل樄ͽͣͼΘ
  ̿ίϐϤϔЄϕͽͣ΀͚Ѻ̀
  ̿͘΄;̵ͣͩͭ͜ͼͧ͠ΆѺ̀
  ͹ͼͩ;Θग़͚

  View Slide

 10. ०䤂独奺浞͡Ο਍Ό΄΅ͭΩͿ͚

  View Slide

 11. οЄϭΨ֢Π͵͚Ͷͧ΀΄΁
  Android΄ͩ;抠ΏΡ΄ύϸα

  View Slide

 12. ᐺ͢ᝒͭΩͽ਍ΩͶͩ;̵᪭ΩͶࣈᵮΨوํͭͼ
  ̿Android̀ίϤϷΨ֢Π͵͚͹ͼՈ΄ۗͧ΁΀΢Ά

  View Slide

 13. 厏ह䯤塈Κφϕί䟜斉ఘ䁭΁樛ͭͼ΅̵
  Δ͵㳨΄䱛տ΁̶
  ՜΄͚͚懿ԪΘ͵ͥͫΩ͘ΠΔͯ

  View Slide

 14. Քࢧ̵扖ͯͩ;

  View Slide

 15. UnityͽοЄϭίϤϷΨ֢͹ͼ
  Google Play΁ل樄ͭͼ
  ͳ΢ΨίϐϤϔЄϕͽͣΡ͵Η΄
  ϪαЀϕΨλϲλϲ͹;妌͹͵扖

  View Slide

 16. ᇙ΁஍䜟Πͽͣ΀͚ͩ;ΨӾஞ΁Ѻ
  λϲλϲ͹;妌͹ͼ

  View Slide

 17. ͩΩ΀Ո΄͵Η΁
  UnityͽοЄϭΨ֢͹͵͡Ο̵Androidݻͧ΁Θ֢Π͵͚Ո
  Androidݻͧ΁UnityοЄϭΨ֢͹͵ͧ΢Ϳ̵ΞͥΥ͡ΟͰ֢͹͵Ո

  View Slide

 18. ᯿ᥝ΀ϕϡϐμѺ
  • Package Name
  • Version
  • ᗟݷ

  View Slide

 19. Υ͡Ο΀͡͹͵Ο
  ͿΩͿΩ搡㺔ͭͼͥͶ͚ͫ
  ϑϐπϬΘ䴰ᬨ

  View Slide

 20. ᛔ૩奧Օ
  • @RyotaMurohoshi
  • ΖΣΑͭ
  • ώЄϭϭϺφόդᤒ
  • ̿φ϶αϭϜЀόЄ̀独̿䕸ၚۢᘏ̀

  View Slide

 21. 䕸ၚۢᘏ
  च๜昧಑ͯΡͶͧ΄οЄϭ

  View Slide

 22. φ϶αϭϜЀόЄ
  च๜昧಑ͯΡͶͧ΄οЄϭ

  View Slide

 23. ڹ൉
  • PC独Mac΄樄咲厏ह͢ෆ͚Δͭ͵
  • JDK̵Android SDK(ݱSDKϝЄυϴЀ)̵Unity̵՜
  • Androidᒒ๛΄樄咲ᘏϯЄϖΘෆ͚Δͭ͵
  • Unity΄ϤϺυδμϕΘͽͣΔͭ͵

  View Slide

 24. ͫ͹ͳͥapkΨ֢ΠΔͭΝ͜
  apk : AndroidίϤϷ΄Ϣήαϸ

  View Slide

 25. ϔϯ

  View Slide

 26. ०䤂ͭΔͭ͵΃Ѻ

  View Slide

 27. View Slide

 28. ͩ΄ε϶Є΅̵Package NameΨ
  ̿com.Company.ProductNamè
  Ψ䄜͞Ρ;ፗΠΔ̶ͯ

  View Slide

 29. Κ͹ͼΕΔͭΝ͜

  View Slide

 30. FileϮϘϲЄίαϓϭ
  > BuildSe*ngs
  > PlayerSe*ngs
  > Android΄όϣ
  > Other Se)ngs΄ψμτϴЀ
  ̿Package Namè

  View Slide

 31. ͜ΔͥϠϸϖͽͣΔͭ͵΃Ѻ

  View Slide

 32. ;ͩΣͽ̵Package Name͹ͼ֜Ҙ

  View Slide

 33. Package Name͹ͼ΀΁Ҙ
  AndroidίϤϷ΄挷㳨ৼ̶
  Applia&on Id;޷Όͩ;Θ

  View Slide

 34. Androidᒒ๛ΚGoogle Play΅
  ͩ΄Package NameͽίϤϷΨ挷㳨ͯΡ

  View Slide

 35. ͯͽ΁Google Play΁͘ΡίϤϷ;
  ݶͮPackage Name΄ίϤϷ΅ل樄ͽͣΔ΀͚

  View Slide

 36. ͯͽ΁ᒒ๛΁αЀφϕЄϸͫ΢ͼ͚ΡίϤϷ;
  ݶͮPackage Name΄ίϤϷΨαЀφϕЄϸͽͣ΀͚

  View Slide

 37. ίϤϷΨ֢Ρ;̵ͣίϤϷͪ;΁ϳϘЄμ΀෈ਁڜΨ
  Package Name;ͭͼ戔ਧͭ΀͚;͚ͧ΀͚

  View Slide

 38. ΀ΩͽΘ͚͚Υͧ΅΀͚Ѻ
  Ϳ΄Ξ͜΀Package Name΁ͯ΢Ά͚͚Ҙ

  View Slide

 39. Package Name΄ֺ

  View Slide

 40. Package Name΄ֺ
  Unity Remote5 : com.unity3d.genericremote
  Unity Meetup : jp.unity3d.kenjinapp
  䕸ၚۢᘏ : com.teammurosta.green
  φ϶αϭϜЀόЄ : com.teammurosta.blue

  View Slide

 41. വ䅏΄ොဩ΅̵
  ᛔړ΄೮͹ͼ͚ΡϖϮαЀݷΨݍ敢̵ͭ
  ͳ΢΁ϤϺυδμϕ΄idΨͥ͹ͺͧΡ

  View Slide

 42. ᛔړ΄೮͹ͼ͚ΡϖϮαЀݷΨݍ敢̵ͭͳ΢΁ϤϺυδμϕ΄idΨͥ͹ͺͧΡ
  teammurosta.com => com.teammurosta (ϖϮαЀΨݍ敢)
  blue(ϤϺυδμϕ΄id)
  com.teammurosta.blue

  View Slide

 43. ϖϮαЀΨ೮͹ͼ͚΀͚Ո΅
  com.[ᛔړ΄Id].[ϤϺυδμϕ΄Id]
  ᛔړ΄Id΅̵ᛔړ(樄咲ώЄϭ)΄Twi(er Id;͡GitHub Id;͡
  ՜΄Ո΄ϖϮαЀΨ㵛ಋ΁ֵ͜΄΅ύϮѺ

  View Slide

 44. • ֵ͞Ρ෈ਁ΅̵᝕ਁ(य़෈ਁ独ੜ෈ਁ)̵හਁ̵̿_̵̀̿.̀
  • ݱψνϮЀϕ(ϖϐϕͽ܄ڔΠϣϺϐμ)΄ض毣΅̵᝕ਁ΄Εݢ
  • 1㮆զӤ΄ϖϐϕ͢஠ᥝ(2㮆զӤ΄ψνϮЀϕ͢஠ᥝ)
  • ֵ͞΀͚෈ਁڜ͘͢Ρ
  Java΄Package Name;ͭͼํ㵁ͽ΀͚;͚ͧ΀͚

  View Slide

 45. 戔ਧͽͣ΀͚Package Nameֺ

  View Slide

 46. 戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 1
  com.teammurosta.007

  View Slide

 47. 戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 1
  com.teammurosta.007
  ψνϮЀϕ΄ض毣΅᝕ਁͽ΀͚;͚ͧ΀͚

  View Slide

 48. 戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 2
  com.teammurosta.final.quest

  View Slide

 49. 戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 2
  com.teammurosta.final.quest
  final΅ֵ͞΀͚෈ਁڜѺJava΄κЄϼЄϖ΅Package Name΄ψνϮЀϕ΁ֵ͞΀͚
  ՜΁̵double;͡float;͡switch;͡͵ͥͫΩ̶Java Language Keywords݇ᆙ

  View Slide

 50. 戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 3
  com.teammurosta.final-quest

  View Slide

 51. 戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 3
  com.teammurosta.final-quest
  ̿-̀΅ͺ͡͞΀͚

  View Slide

 52. ͩ΢΅OK
  com.teammurosta.FinalQuest
  य़෈ਁ΅ฦ᭗΁ֵ͞Ρ

  View Slide

 53. ͩͩ΄晅͚΁ဳ఺Ѻ
  iOS΄ίϤϷ挷㳨ৼ bundle iden+fier΅̿_ֵ̀͢͞΀͚
  Android΄ίϤϷ挷㳨ৼ Package Name΅̿-ֵ̀͢͞΀͚
  5.6ΞΠڹ΄Unityͽ΅Android独iOS㮆㳨΁戔ਧͽͣ΀͚΄ͽᥝဳ఺

  View Slide

 54. 憒㳷΁䕪͹͵Package Name
  ΨͺͧͼͥͶ͚ͫ

  View Slide

 55. ̓᯿ᥝ̈́
  Google Playͽل樄ͭ͵Ο̵
  Package Name΅
  䄜ๅͯΡͩ;͢ͽͣΔͱΩѺ

  View Slide

 56. ྋ嘦΁΅晅͜Package Name΄ίϤϷ΅
  㳨΄ίϤϷ;ͭͼ䜷Υ΢Δͯ
  ҁ挷㳨ৼͶ͡Ο୮ᆐ;͚͞Ά୮ᆐ҂

  View Slide

 57. Package Name͢晅͜;
  㳨΄ίϤϷ;ͭͼ䜷Υ΢Ρͩ;Ψڥአͭͼ

  View Slide

 58. 樄咲ᇇ;愚ߝᇇͽړͧΡϓμϘϐμѺ
  樄咲ᇇ(ϔϝϐμአ) : com.teammurosta.blue.debug
  愚ߝᇇ(φϕίل樄አ) : com.teammurosta.blue
  樄咲ᇇ;愚ߝᇇͽ㳨΄Package Name΁ͯ΢Άݶ䦒΁ᒒ๛΁αЀφϕЄϸݢ
  Unity Cloud Build΀ΟΆ̵ͩ΄戔ਧΘ墋㶨΁Ѻ

  View Slide

 59. Package Name΅̵
  Google Play΄ίϤϷ΄URL΁ֵΥ΢͵ΠͯΡ
  ୮͵ΠڹͶͧͿ̵䗟Ͱ͚ͭ͡㶨承΅ֵ͹ͼ΅͚ͧ΀͚Ѻ

  View Slide

 60. ֟抨
  ϤϺυδμϕ΄IdΘ͚͚ఽͮ΁䷥ΗΞ͜Ѻ

  View Slide

 61. φ϶αϭϜЀόЄ(com.teammurosta.blue)Ͷ͹͵Ο
  • com.teammurosta : ϞϣϷϐτϰЄ΄᮱ړ
  • blue : ϤϺυδμϕ΄Id

  View Slide

 62. ϤϺυδμϕ Id΅̵UnityΚGitHub΄ϤϺυδμϕݷ΁΀͹͵Π
  Ͷ͡Ο෱Η΁஠ᥝѺ

  View Slide

 63. όαϕϸ΅ͩΣͩΣ䄜ΥΡͩ;Θ͘Ρ͡Ο
  όαϕϸ;ϤϺυδμϕ΄Id΅ᇿᒈ΁Ѻ

  View Slide

 64. ᐺ΄֢͹͵οЄϭ΅ᜋΨProject Id΁ͭͼ͚Δ̶ͯ
  Unity΄Project NameΘͩ΢΁ͭͼ͚Δ̶ͯ
  • 䕸ၚۢᘏ : green (com.teammurosta.green)
  • φ϶αϭϜЀόЄ : blue (com.teammurosta.blue)
  yellow;͡red;͡black;̶͡Ӯ΄Ӿ΁ڊͭͼ͚΀͚ϤϺυδμϕΘ͘ΠΔ̶ͯ

  View Slide

 65. φ϶αϭϜЀόЄ
  com.teammurosta.blue
  ᶆΨच抠;ͭ͵ίαπЀ

  View Slide

 66. 䕸ၚۢᘏ
  com.teammurosta.green
  ᩮΨच抠;ͭ͵ίαπЀ

  View Slide

 67. green΀΄΁ᩮ͚ίαπЀѺ

  View Slide

 68. Η͹ͷΙΥ͡ΠͰΟ͚Ѻ
  ᜋ΄ݷڹ΅०䤂Ͷ͹͵orz

  View Slide

 69. ੖ݪϚό;͡㵕ᇔ΄ݷڹ;͚͚͡͡Θͭ΢΀͚ͽͯ΃

  View Slide

 70. Unity AdsΨ΅ͮΗ䓈ޞᔮΚίϤϷ奧Օςαϕ΀Ϳ΀Ϳ
  Package Name΅͚Σ͚Σ΀;ͩͽֵ͚ΔͯѺ

  View Slide

 71. ݇ᘍ独樛昧
  ίϤϷξЄτϴЀ ID ΄戔ਧ : h&ps:/
  /developer.android.com/studio/build/applica9on-id.html?hl=ja
  Naming a Package(Oracle) : h3ps:/
  /docs.oracle.com/javase/tutorial/java/package/namingpkgs.html
  Java Language Keywords : h3ps:/
  /docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/_keywords.html

  View Slide

 72. Package Name (Applica/on ID)΁ͺ͚ͼ
  搡㺔独ወ㺔独ͺ͹ͩΕ͘ΠΔͯ͡Ҙ

  View Slide

 73. Twi$erͽΞͥ憎ΡΚͺ

  View Slide

 74. View Slide

 75. Twi$erͽΞͥ憎ΡΚͺ
  • ̿ϝЄυϴЀ1.0.4̵ل樄ͭΔͭ͵̶̀
  • ̿ෛκϰ϶᭄ےѺϝЄυϴЀ3.1̀
  • ̿XXX΀ϝνΨץྋͭΔͭ͵̶๋ෛᇇ΅̵0.3.2ͽ̶ͯ̀

  View Slide

 76. ͺͤ΅ϝЄυϴЀ΄扖

  View Slide

 77. ڡࢧϷϷЄφ䦒̵ͳͭͼίϐϤϔЄϕ䦒΁
  晒ڔ΁ϝЄυϴЀΨ戔ਧͭ΀͚;͚ͧ΀͚

  View Slide

 78. Version Name
  ;
  Version Code

  View Slide

 79. ͽΘԫͺ͘Ρ΄΅΀ΩͽҘ

  View Slide

 80. Version Name : ᤒ懿አ
  Version Code : ٖ᮱㳌ቘአ

  View Slide

 81. Version Name : ᤒ懿አ
  ϳЄσЄ΄ፓ΁憎͞ΡϝЄυϴЀ
  • ෈ਁڜ
  • Google Play΁ᤒᐏͫ΢Ρ
  • Androidᒒ๛΄戔ਧ>ίϤϷӞ憪΁ᤒᐏͫ΢Ρ

  View Slide

 82. View Slide

 83. Version Name : ᤒ懿አ
  • Google PlayͽΕ΢Ρ
  • Androidᒒ๛ͽΕ΢Ρ
  • ޞᎣͽֵ͜Ώͣ΅ͩ͹ͷ

  View Slide

 84. Version Code : ٖ᮱㳌ቘአ
  ίϐϤϔЄϕݢᚆ͡΄ٖ᮱㳌ቘͽֵ͜Θ΄
  • හ㮔
  • ίϐϤϔЄϕ΄檭̵ڹ΄ϝЄυϴЀΞΠͩ΄හ㮔͢य़ͣͥ΀͚
  ;͚ͧ΀͚

  View Slide

 85. Θ̵๋ͭෛ΄Θ΄ΞΠय़ͣͥ΀͚;
  Google Play΄ίϐϤϔЄϕͽ०䤂

  View Slide

 86. ͷ΀Ε΁Google Play΁ίϐϤϺЄϖͽͣΡ
  Version Code΄๋य़㮔΅̵
  2100000000ͽ̶ͯ

  View Slide

 87. Version Name : ᤒ懿አ̶෈ਁڜ̶ϳЄσЄ͢Υ͡ΠΚ͚ͯΘ΄Ψ̶
  Version Code : ٖ᮱㳌ቘአ̶හ㮔̶ϝЄυϴϗϐϤͽڹΞΠय̶़ͣͥ

  View Slide

 88. Unityͽ΅Ϳ͜戔ਧͯΡ Version Name;Version CodeҘ
  FileϮϘϲЄίαϓϭ
  > BuildSe*ngs
  > PlayerSe*ngs
  > Android΄όϣ
  > Other Se)ngs΄ψμτϴЀ
  (姆ͥ)

  View Slide

 89. Unityͽ΅Ϳ͜戔ਧͯΡ Version Name;Version CodeҘ
  Version Name΅̵Iden.fica.on΄Version
  Version Code΅̵Bundle Version Code

  View Slide

 90. ဳ఺ᅩ
  Version Name΅̵Α͡΄Ϥ϶ϐϕϢζЄϭ;و᭗
  ϷϷЄφ΄;ͣဳ఺Ѻ

  View Slide

 91. ဳ఺ᅩ
  Version Code΅՜΄Ϥ϶ϐϕϨЄϭ;ᇿᒈ
  ̿iOS΅ͨ͘͵ͧͿ̵Android΅ͨ͘஫΢͵̀
  Ε͵͚΀ͩ;͢΀͚Ξ͜΁ဳ఺Ѻ

  View Slide

 92. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො

  View Slide

 93. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො (Version Name)
  ψϫЀϓΰϐμϝЄυϴЀ
  [ϮυϰЄ].[ϫαϗЄ].[Ϟϐώ]

  View Slide

 94. ֺ͞ΆͩΩ΀ఽ̵ͮψϫЀϓΰϐμϝЄυϴЀ΄ֺ
  • 0.3.1
  • 1.0.5
  • 3.4.12

  View Slide

 95. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො (Version Name)
  ψϫЀϓΰϐμϝЄυϴЀ
  ϝЄυϴЀΨӤͨΡ;ͣ΅҇҇҇
  • ϮυϰЄ : ͚ͯͪ䱛ᚆ͢ͺ͚͵Π̵᩻य़ଏ΀UI䄜ๅ
  • ϫαϗЄ : ͷ͚ͫ΀䱛ᚆ͢ͺ͚͵Π̵φϓЄυ᭄ے΀Ϳ
  • Ϟϐώ : ੜͫ΀ϝν΄ץྋ΀Ϳ

  View Slide

 96. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො (Version Code)
  Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ
  Version Code = [ϮυϰЄ] * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ]

  View Slide

 97. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ
  0.3.1Ͷ͹͵Ο
  0 * 10000 + 3 * 100 + 1 = 301
  Version Code = [ϮυϰЄ] * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ]

  View Slide

 98. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ
  1.0.5Ͷ͹͵Ο
  1 * 10000 + 0 * 100 + 5 = 10005
  Version Code = [ϮυϰЄ] * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ]

  View Slide

 99. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ
  3.4.12Ͷ͹͵Ο
  3 * 10000 + 4 * 100 + 12 = 30412
  Version Code = [ϮυϰЄ] * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ]

  View Slide

 100. ེ΅᭿ͧ͵ො͢ϦόЄ
  Version Code = [ϮυϰЄ] * 100 + [ϫαϗЄ] * 10 + [Ϟϐώ]
  1.0.5 => 105

  View Slide

 101. ϫαϗЄίϐϤϔЄϕ΅10ࢧ;͡ΚΡݢᚆ௔͘Ρ
  1.10.0 => Ϳ͜ᤒ匍ͯΡҘ
  0.10.2(102?) ; 1.0.1(101?)̵य़ੜ樛㭚͚ͭͩ͢͠͡;΁Ѻ

  View Slide

 102. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො (Version Code)
  Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ
  Version Code = [ϮυϰЄ] * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ]
  ͩ΄ොဩΘϫαϗЄίϐϤϔЄϕΨ100ࢧΚΡ;Ꮘ姥ͯΡorz

  View Slide

 103. ;Π͘͞ͰͩͩѺ
  Version Name : ᤒ懿አ̶෈ਁڜ̶ϳЄσЄ͢Υ͡ΠΚ͚ͯΘ΄Ψ̶
  Version Code : ٖ᮱㳌ቘአ̶හ㮔̶ϝЄυϴϗϐϤͽڹΞΠय̶़ͣͥ
  Git΄όν՞ͧ;͡ΨͯΡ;Good̶Bump VersionͶͧ΄πϬϐϕͯΡ;Good

  View Slide

 104. ݇ᘍ独樛昧
  ίϤϷ΄ϝЄυϴЀఘ䁭΄戔ਧ : h$ps:/
  /developer.android.com/studio/publish/versioning.html?
  hl=ja#appversioning

  View Slide

 105. Version Name;Version Code΁ͺ͚ͼ
  搡㺔独ወ㺔独ͺ͹ͩΕ͘ΠΔͯ͡Ҙ

  View Slide

 106. • Package Name΄扖
  • Version΄扖
  ͩͩΔͽ↑΄扖ΨͭΔͭ͵΃

  View Slide

 107. Package Name͢ݶͮ΀ΟݶͮίϤϷ;ͭͼ䜷͜
  VersionΨӤͨΡ΁΅ٖ᮱ጱ΁΅Version Code͢Ӥͨ΢Ά͚͚

  View Slide

 108. ͘΢Ҙ

  View Slide

 109. Q̿ํݷ΀͘΄ίϤϷ΄Package NameͽίϤϷΨ֢͹ͼ
  晒୮΁य़͚ͣVersion CodeΨͺͧ͵Ο̵
  㯔΄ํݷ΀ίϤϷ΄ϝЄυϴЀίϐϤᇇ͢ͽͣ͵ΠͯΡҘ̀

  View Slide

 110. A ̿ͽͣ΀͚Ѻ̀

  View Slide

 111. A ̿ίϤϷ΄ᗟݷ͢晅͜͡Ὸ

  View Slide

 112. ེ΅ᗟݷ΄扖

  View Slide

 113. Androidᒒ๛ΚGoogle Play΁ίϐϤϺЄϖͯΡ͵Η΁΅̵
  ஠Ͱapk΁ᗟݷΨͭ΀ͥͼ΅͚ͧ΀͚

  View Slide

 114. ͘΢̵ͫ͹ͣ手ͭ΁apkΨ֢͹ͼ䋚䱛αЀφϕЄϸͭ͵;ͣ΅Ҙ
  ᗟݷͭͼ͚΀͚Ξ΃ѺҘ

  View Slide

 115. 䋚΅ᗟݷΨͭͼ͚Δͭ͵!

  View Slide

 116. Android SDK΄Ӿ΁͘Ρ̵
  ϔϝϐμκЄΨֵ͹ͼᗟݷΨͭͼ͚Δͭ͵Ѻ

  View Slide

 117. Google Playͽل樄ͯΡapk΁Θᗟݷ͢஠ᥝ
  ͩ΄䦒΄ᗟݷ΅̵SDK΄Ӿ΁͘ΡϔϝϐμκЄͽ΅ύϮѺ
  ๜ኾአ΄ϷϷЄφκЄΨ֢͹ͼ̵ͳ΢Ψֵ͹ͼᗟݷͭΔͯѺ
  ͩ΄棎΅;ͼΘय़ڔͽͯѺ

  View Slide

 118. ϷϷЄφκЄ΅樄咲ᘏ͢य़ڔ΁כᓕͯΡ̶
  晅͜κЄͽᗟݷͭ͵apk΅̵ίϐϤϔЄϕͽͣ΀͚Ѻ
  ίϐϤϔЄϕͽͣΡ΄΅̵ݶͮκЄͽᗟݷͭ͵apkͶͧѺ

  View Slide

 119. ϷϷЄφκЄ΅僻ͥͫ΀͚Ξ͜΁ᥝဳ఺Ѻ

  View Slide

 120. ίϤϷΨίϐϤϔЄϕͯΡ;ͣ΅̵
  ݶͮκЄͽᗟݷͭ͵apkͽ΀͚;͚ͧ΀͚Ѻ

  View Slide

 121. ϷϷЄφκЄΨ΀ͥͭ͵Ο̵
  ίϐϤϔЄϕͽͣ΀ͥ΀ΡѺ

  View Slide

 122. Q̿ํݷ΀͘΄ίϤϷ΄Package NameͽίϤϷΨ֢͹ͼ
  晒୮΁य़͚ͣVersion CodeΨͺͧ͵Ο̵
  㯔΄ํݷ΀ίϤϷ΄ϝЄυϴЀίϐϤᇇ͢ͽͣ͵ΠͯΡҘ̀

  View Slide

 123. A ̿ͽͣ΀͚̀

  View Slide

 124. A ̿ίϤϷ΄ᗟݷ͢晅͜͡Ὸ

  View Slide

 125. A ̿ํݷ΀ίϤϷ΄ᗟݷ΁ֵ͹͵κЄΨΘ͹ͼ͚΀͚΄ͽ̵
  晅͜κЄͽͭ͡ᗟݷͽͣ΀̶͚ίϐϤϔЄϕ΁०䤂ͯΡ͡Ὸ

  View Slide

 126. • ᗟݷͭ͵apkͽ΀͚;ᒒ๛΁αЀφϕЄϸͽͣ΀͚
  • κЄΨֵ͹ͼᗟݷͯΡ
  • ϔϝϐμ䦒΅Android SDKٖ΄ϔϝϐμκЄͽᗟݷ
  • Google Playل樄΅̵ϷϷЄφκЄΨ֢͹ͼͳ΢ͽᗟݷ
  • ݶͮκЄͽᗟݷͭ͵apkͽ΀͚;ίϐϤϔЄϕͽͣ΀͚
  • ϷϷЄφκЄ΅僻ͥͫ΀͚Ξ͜䶲ΨͺͧΡѺ

  View Slide

 127. ͩ΄஍
  • Tips独ϛγϜγ
  • κЄ΄֢Πො
  • Ϡϸϖ΄՛ො
  • Google Play Auto Signing

  View Slide

 128. ͩͩΔͽ΄ᗟݷ΄扖
  搡㺔独ወ㺔独ͺ͹ͩΕ͘ΠΔͯ͡Ҙ

  View Slide

 129. ίϐϤϔЄϕ΁஠ᥝ΀ͩ;
  • ݶͮPackage Name
  • ڹΞΠय़͚ͣVersion Code
  • ݶͮϷϷЄφκЄͽ΄ᗟݷ

  View Slide

 130. κЄ΄֢Πො
  Unity Editorͽ֢Σ͜Ѻ

  View Slide

 131. ϔϯ

  View Slide

 132. ဳ఺ᅩഄΠᬬΠ
  • ํ㵁๗樌΅ग़͚ͥѺവ䅏25ଙզӤ̶
  • 2033ଙ10์22෭զᴳͽ΀͚;̵Google Play΁䔺͡΢Ρ
  • Cer2ficateͽفێͭ͵ఘ䁭΅̵憎Ρͩ;͢ݢᚆ
  • ͳ΢ʹ΢΄ϞφϼЄϖΨ僻ͥͫ΀͚Ξ͜΁Ѻ

  View Slide

 133. UnityͽKeystoreΨ֢͹ͼ
  Unity Editorͽ๜ኾአ΄apkΨ
  ϠϸϖͯΡͩ;ΘͽͣΡ

  View Slide

 134. ͧͿ̵ͯͯ͠Ηͭ΀͚Ѻ

  View Slide

 135. KeystoreΨUnityͽ֢Ρ΄΅͚͚
  ͧͿ๜ኾአapkΨϠϸϖͯΡ΄΅̵
  Unity Cloud BuildΨͯͯ͠Η

  View Slide

 136. Ϡϸϖಋ殼΅΀ΡΏͥᛔ㵕۸Ѻ
  ͜͹͡Πಋ㵕ͽ΄Ϭφ͹ͼோ͚Ξ΃

  View Slide

 137. ̿ϷϷЄφκЄΨ僻ͥͯ;̵ل樄ͽͣ΀͚̀

  View Slide

 138. ͳ΢΅ࡵͶѺ
  ྋ嘦΁΅̵Google͢൉׀ͭͼͥ΢ͼ͚Ρ
  ෛ͚ͭ䱛ᚆͽ䌏㳌ͽͣΡΞ͜΁΀͹͵Ѻ

  View Slide

 139. Google Play Auto Signing

  View Slide

 140. 櫏΁奧ՕͯΡ;
  • 樄咲ᘏ΅ίϐϤϺЄϖአκЄΨጭ梍̵ͭͳ΢ͽᗟݷ̵ίϐϤ
  ϺЄϖ
  • 樄咲ᘏ΅ίϐϤϺЄϖκЄΨᓕቘ
  • Google Play Console̵͢ϷϷЄφκЄͽᗟݷͭፗͯ
  • 樄咲ᘏ΅ϷϷЄφκЄΨᓕቘͭ΀͚
  • 樄咲ᘏ͢ίϐϤϺЄϖκЄΨ΀ͥͭ͵Ο̵Google΁毲Ωͽίϐ
  ϤϺЄϖκЄጭ梍ͭ΀ͭ͠

  View Slide

 141. Google Play Auto Signing΀ΟΆ̵
  樄咲ᘏ͢ίϐϤϺЄϖκЄΨ΀ͥͭͼΘ̵
  ΀Ω;͡΀Ρ

  View Slide

 142. ෬ਂ΄ොဩͽᓕቘͭͼ͚͵ίϤϷΘ̵
  Google Play Auto Signing΁ᑏᤈݢᚆ

  View Slide

 143. ͵Ͷ̵ͭκЄΨ΀ͥͭ͵ᇫ䙪Ͷ;
  ᑏᤈ΅ͽͣ΀͚΄ͽᥝဳ఺Ѻ

  View Slide

 144. Google Play Auto Signing̵
  ͯͯ͠ΗѺ

  View Slide

 145. ݇ᘍ独樛昧
  • h#ps:/
  /developer.android.com/guide/publishing/app-
  signing.html?hl=ja

  View Slide

 146. Ε΀ͫΩAndroidΘ͹ͼΔͯҘ
  ϝЄυϴЀ͚ͥͺͽͯ͡Ҙ

  View Slide

 147. Android΄ϝЄυϴЀ͚Σ͚Σ
  • APIϹϦϸ : 24
  • Ϥ϶ϐϕϢζЄϭϝЄυϴЀ : Android 7.0
  • VERSION_CODE : N

  View Slide

 148. ͺͤ΅ Minimum API Level΄扖

  View Slide

 149. Minimum API Level
  ͺͥ͹͵ίϤϷΨαЀφϕЄϸݢᚆ΀๋ੜ΄API Level(OSϝЄυϴЀ)
  Androidጱ΁΅̵Minimum SDK

  View Slide

 150. ͵;͞ΆPokemon GO΅
  Android 4.4զӤͮΙ΀͚;αЀφϕЄϸͽͣ΀͚
  Android 4.2;͡Android2.3ͽ΅晀Ώ΀͚
  ͩ΄䁰ݳ̵Minumum API Level΅19
  Minimum API Level 19΅Android 4.4΁ፘ୮

  View Slide

 151. φϧϐμ΄͚֗ݘ͚ᒒ๛ͽ晀Άͱ͵ͥ΀͚΀Ο̵
  Minumum API Level΅य़ͣΗ΁Ѻ

  View Slide

 152. 樛昧独݇ᘍ
  h"ps:/
  /developer.android.com/studio/publish/versioning.html
  h"ps:/
  /developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html
  h"ps:/
  /developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html

  View Slide

 153. Minimum API Level
  搡㺔独ወ㺔独ͺ͹ͩΕ͘ΠΔͯ͡Ҙ

  View Slide

 154. ͩͩΔͽ΄Δ;Η
  • Package Name
  • Version
  • ᗟݷ
  • Minimum API Level

  View Slide