UnityでAndroidアプリをリリースするためのポイントここだけ

F46c97bb74758d481531990654933050?s=47 RyotaMurohoshi
November 19, 2017

 UnityでAndroidアプリをリリースするためのポイントここだけ

2017/10/14 ABC 2017 Autumnで発表した資料です。

F46c97bb74758d481531990654933050?s=128

RyotaMurohoshi

November 19, 2017
Tweet

Transcript

 1. UnityͽAndroidίϤϷΨ ϷϷЄφͯΡ͵Η΄ϪαЀϕͩͩͶͧ @RyotaMurohoshi 2017/10/14 ABC 2017 Autumn

 2. Ք෭̵扖ͫ΀͚ͩ; • 托͚ͭ厏ह䯤塈΄扖 • ͚ͧͼΡAndroidοЄϭίϤϷ΄֢Πො • όϐώ΀Ϳ΄فێᔮ̵ίϤϷ϶αϢςαμϸ̵᭗Ꭳ • ίϤϷٖ抓ᰂ;͡䓈ޞ;͡ •

  ίϤϷل樄΁஠ᥝ΀Θ΄Ӟ憪 • Google Play DeveloperίθγЀϕ΄֢Πො
 3. 扖ͭΔͱΩ

 4. Ք෭̵扖ͯͩ;

 5. UnityͽοЄϭίϤϷΨ֢͹ͼ Google Play΁ل樄ͭͼ ͳ΢ΨίϐϤϔЄϕͽͣΡ͵Η΄ ϪαЀϕΨλϲλϲ͹;妌͹͵扖

 6. ΀Ͳͳ΄扖΀΄͡Ҙ

 7. 奺浞͢΀͚Ո͢ AndroidίϤϷΨ֢Ρ΄΅य़䄜

 8. 嫫͢͵ͥͫΩ͘Ρ

 9. ΀Ω;͡ل樄ͽͣͼΘ ̿ίϐϤϔЄϕͽͣ΀͚Ѻ̀ ̿͘΄;̵ͣͩͭ͜ͼͧ͠ΆѺ̀ ͹ͼͩ;Θग़͚

 10. ०䤂独奺浞͡Ο਍Ό΄΅ͭΩͿ͚

 11. οЄϭΨ֢Π͵͚Ͷͧ΀΄΁ Android΄ͩ;抠ΏΡ΄ύϸα

 12. ᐺ͢ᝒͭΩͽ਍ΩͶͩ;̵᪭ΩͶࣈᵮΨوํͭͼ ̿Android̀ίϤϷΨ֢Π͵͚͹ͼՈ΄ۗͧ΁΀΢Ά

 13. 厏ह䯤塈Κφϕί䟜斉ఘ䁭΁樛ͭͼ΅̵ Δ͵㳨΄䱛տ΁̶ ՜΄͚͚懿ԪΘ͵ͥͫΩ͘ΠΔͯ

 14. Քࢧ̵扖ͯͩ;

 15. UnityͽοЄϭίϤϷΨ֢͹ͼ Google Play΁ل樄ͭͼ ͳ΢ΨίϐϤϔЄϕͽͣΡ͵Η΄ ϪαЀϕΨλϲλϲ͹;妌͹͵扖

 16. ᇙ΁஍䜟Πͽͣ΀͚ͩ;ΨӾஞ΁Ѻ λϲλϲ͹;妌͹ͼ

 17. ͩΩ΀Ո΄͵Η΁ UnityͽοЄϭΨ֢͹͵͡Ο̵Androidݻͧ΁Θ֢Π͵͚Ո Androidݻͧ΁UnityοЄϭΨ֢͹͵ͧ΢Ϳ̵ΞͥΥ͡ΟͰ֢͹͵Ո

 18. ᯿ᥝ΀ϕϡϐμѺ • Package Name • Version • ᗟݷ

 19. Υ͡Ο΀͡͹͵Ο ͿΩͿΩ搡㺔ͭͼͥͶ͚ͫ ϑϐπϬΘ䴰ᬨ

 20. ᛔ૩奧Օ • @RyotaMurohoshi • ΖΣΑͭ • ώЄϭϭϺφόդᤒ • ̿φ϶αϭϜЀόЄ̀独̿䕸ၚۢᘏ̀

 21. 䕸ၚۢᘏ च๜昧಑ͯΡͶͧ΄οЄϭ

 22. φ϶αϭϜЀόЄ च๜昧಑ͯΡͶͧ΄οЄϭ

 23. ڹ൉ • PC独Mac΄樄咲厏ह͢ෆ͚Δͭ͵ • JDK̵Android SDK(ݱSDKϝЄυϴЀ)̵Unity̵՜ • Androidᒒ๛΄樄咲ᘏϯЄϖΘෆ͚Δͭ͵ • Unity΄ϤϺυδμϕΘͽͣΔͭ͵

 24. ͫ͹ͳͥapkΨ֢ΠΔͭΝ͜ apk : AndroidίϤϷ΄Ϣήαϸ

 25. ϔϯ

 26. ०䤂ͭΔͭ͵΃Ѻ

 27. None
 28. ͩ΄ε϶Є΅̵Package NameΨ ̿com.Company.ProductNamè Ψ䄜͞Ρ;ፗΠΔ̶ͯ

 29. Κ͹ͼΕΔͭΝ͜

 30. FileϮϘϲЄίαϓϭ > BuildSe*ngs > PlayerSe*ngs > Android΄όϣ > Other Se)ngs΄ψμτϴЀ

  ̿Package Namè
 31. ͜ΔͥϠϸϖͽͣΔͭ͵΃Ѻ

 32. ;ͩΣͽ̵Package Name͹ͼ֜Ҙ

 33. Package Name͹ͼ΀΁Ҙ AndroidίϤϷ΄挷㳨ৼ̶ Applia&on Id;޷Όͩ;Θ

 34. Androidᒒ๛ΚGoogle Play΅ ͩ΄Package NameͽίϤϷΨ挷㳨ͯΡ

 35. ͯͽ΁Google Play΁͘ΡίϤϷ; ݶͮPackage Name΄ίϤϷ΅ل樄ͽͣΔ΀͚

 36. ͯͽ΁ᒒ๛΁αЀφϕЄϸͫ΢ͼ͚ΡίϤϷ; ݶͮPackage Name΄ίϤϷΨαЀφϕЄϸͽͣ΀͚

 37. ίϤϷΨ֢Ρ;̵ͣίϤϷͪ;΁ϳϘЄμ΀෈ਁڜΨ Package Name;ͭͼ戔ਧͭ΀͚;͚ͧ΀͚

 38. ΀ΩͽΘ͚͚Υͧ΅΀͚Ѻ Ϳ΄Ξ͜΀Package Name΁ͯ΢Ά͚͚Ҙ

 39. Package Name΄ֺ

 40. Package Name΄ֺ Unity Remote5 : com.unity3d.genericremote Unity Meetup : jp.unity3d.kenjinapp

  䕸ၚۢᘏ : com.teammurosta.green φ϶αϭϜЀόЄ : com.teammurosta.blue
 41. വ䅏΄ොဩ΅̵ ᛔړ΄೮͹ͼ͚ΡϖϮαЀݷΨݍ敢̵ͭ ͳ΢΁ϤϺυδμϕ΄idΨͥ͹ͺͧΡ

 42. ᛔړ΄೮͹ͼ͚ΡϖϮαЀݷΨݍ敢̵ͭͳ΢΁ϤϺυδμϕ΄idΨͥ͹ͺͧΡ teammurosta.com => com.teammurosta (ϖϮαЀΨݍ敢) blue(ϤϺυδμϕ΄id) com.teammurosta.blue

 43. ϖϮαЀΨ೮͹ͼ͚΀͚Ո΅ com.[ᛔړ΄Id].[ϤϺυδμϕ΄Id] ᛔړ΄Id΅̵ᛔړ(樄咲ώЄϭ)΄Twi(er Id;͡GitHub Id;͡ ՜΄Ո΄ϖϮαЀΨ㵛ಋ΁ֵ͜΄΅ύϮѺ

 44. • ֵ͞Ρ෈ਁ΅̵᝕ਁ(य़෈ਁ独ੜ෈ਁ)̵හਁ̵̿_̵̀̿.̀ • ݱψνϮЀϕ(ϖϐϕͽ܄ڔΠϣϺϐμ)΄ض毣΅̵᝕ਁ΄Εݢ • 1㮆զӤ΄ϖϐϕ͢஠ᥝ(2㮆զӤ΄ψνϮЀϕ͢஠ᥝ) • ֵ͞΀͚෈ਁڜ͘͢Ρ Java΄Package Name;ͭͼํ㵁ͽ΀͚;͚ͧ΀͚

 45. 戔ਧͽͣ΀͚Package Nameֺ

 46. 戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 1 com.teammurosta.007

 47. 戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 1 com.teammurosta.007 ψνϮЀϕ΄ض毣΅᝕ਁͽ΀͚;͚ͧ΀͚

 48. 戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 2 com.teammurosta.final.quest

 49. 戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 2 com.teammurosta.final.quest final΅ֵ͞΀͚෈ਁڜѺJava΄κЄϼЄϖ΅Package Name΄ψνϮЀϕ΁ֵ͞΀͚ ՜΁̵double;͡float;͡switch;͡͵ͥͫΩ̶Java Language Keywords݇ᆙ

 50. 戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 3 com.teammurosta.final-quest

 51. 戔ਧͽͣ΀ֺ͚ 3 com.teammurosta.final-quest ̿-̀΅ͺ͡͞΀͚

 52. ͩ΢΅OK com.teammurosta.FinalQuest य़෈ਁ΅ฦ᭗΁ֵ͞Ρ

 53. ͩͩ΄晅͚΁ဳ఺Ѻ iOS΄ίϤϷ挷㳨ৼ bundle iden+fier΅̿_ֵ̀͢͞΀͚ Android΄ίϤϷ挷㳨ৼ Package Name΅̿-ֵ̀͢͞΀͚ 5.6ΞΠڹ΄Unityͽ΅Android独iOS㮆㳨΁戔ਧͽͣ΀͚΄ͽᥝဳ఺

 54. 憒㳷΁䕪͹͵Package Name ΨͺͧͼͥͶ͚ͫ

 55. ̓᯿ᥝ̈́ Google Playͽل樄ͭ͵Ο̵ Package Name΅ 䄜ๅͯΡͩ;͢ͽͣΔͱΩѺ

 56. ྋ嘦΁΅晅͜Package Name΄ίϤϷ΅ 㳨΄ίϤϷ;ͭͼ䜷Υ΢Δͯ ҁ挷㳨ৼͶ͡Ο୮ᆐ;͚͞Ά୮ᆐ҂

 57. Package Name͢晅͜; 㳨΄ίϤϷ;ͭͼ䜷Υ΢Ρͩ;Ψڥአͭͼ

 58. 樄咲ᇇ;愚ߝᇇͽړͧΡϓμϘϐμѺ 樄咲ᇇ(ϔϝϐμአ) : com.teammurosta.blue.debug 愚ߝᇇ(φϕίل樄አ) : com.teammurosta.blue 樄咲ᇇ;愚ߝᇇͽ㳨΄Package Name΁ͯ΢Άݶ䦒΁ᒒ๛΁αЀφϕЄϸݢ Unity

  Cloud Build΀ΟΆ̵ͩ΄戔ਧΘ墋㶨΁Ѻ
 59. Package Name΅̵ Google Play΄ίϤϷ΄URL΁ֵΥ΢͵ΠͯΡ ୮͵ΠڹͶͧͿ̵䗟Ͱ͚ͭ͡㶨承΅ֵ͹ͼ΅͚ͧ΀͚Ѻ

 60. ֟抨 ϤϺυδμϕ΄IdΘ͚͚ఽͮ΁䷥ΗΞ͜Ѻ

 61. φ϶αϭϜЀόЄ(com.teammurosta.blue)Ͷ͹͵Ο • com.teammurosta : ϞϣϷϐτϰЄ΄᮱ړ • blue : ϤϺυδμϕ΄Id

 62. ϤϺυδμϕ Id΅̵UnityΚGitHub΄ϤϺυδμϕݷ΁΀͹͵Π Ͷ͡Ο෱Η΁஠ᥝѺ

 63. όαϕϸ΅ͩΣͩΣ䄜ΥΡͩ;Θ͘Ρ͡Ο όαϕϸ;ϤϺυδμϕ΄Id΅ᇿᒈ΁Ѻ

 64. ᐺ΄֢͹͵οЄϭ΅ᜋΨProject Id΁ͭͼ͚Δ̶ͯ Unity΄Project NameΘͩ΢΁ͭͼ͚Δ̶ͯ • 䕸ၚۢᘏ : green (com.teammurosta.green) •

  φ϶αϭϜЀόЄ : blue (com.teammurosta.blue) yellow;͡red;͡black;̶͡Ӯ΄Ӿ΁ڊͭͼ͚΀͚ϤϺυδμϕΘ͘ΠΔ̶ͯ
 65. φ϶αϭϜЀόЄ com.teammurosta.blue ᶆΨच抠;ͭ͵ίαπЀ

 66. 䕸ၚۢᘏ com.teammurosta.green ᩮΨच抠;ͭ͵ίαπЀ

 67. green΀΄΁ᩮ͚ίαπЀѺ

 68. Η͹ͷΙΥ͡ΠͰΟ͚Ѻ ᜋ΄ݷڹ΅०䤂Ͷ͹͵orz

 69. ੖ݪϚό;͡㵕ᇔ΄ݷڹ;͚͚͡͡Θͭ΢΀͚ͽͯ΃

 70. Unity AdsΨ΅ͮΗ䓈ޞᔮΚίϤϷ奧Օςαϕ΀Ϳ΀Ϳ Package Name΅͚Σ͚Σ΀;ͩͽֵ͚ΔͯѺ

 71. ݇ᘍ独樛昧 ίϤϷξЄτϴЀ ID ΄戔ਧ : h&ps:/ /developer.android.com/studio/build/applica9on-id.html?hl=ja Naming a Package(Oracle)

  : h3ps:/ /docs.oracle.com/javase/tutorial/java/package/namingpkgs.html Java Language Keywords : h3ps:/ /docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/_keywords.html
 72. Package Name (Applica/on ID)΁ͺ͚ͼ 搡㺔独ወ㺔独ͺ͹ͩΕ͘ΠΔͯ͡Ҙ

 73. Twi$erͽΞͥ憎ΡΚͺ

 74. None
 75. Twi$erͽΞͥ憎ΡΚͺ • ̿ϝЄυϴЀ1.0.4̵ل樄ͭΔͭ͵̶̀ • ̿ෛκϰ϶᭄ےѺϝЄυϴЀ3.1̀ • ̿XXX΀ϝνΨץྋͭΔͭ͵̶๋ෛᇇ΅̵0.3.2ͽ̶ͯ̀

 76. ͺͤ΅ϝЄυϴЀ΄扖

 77. ڡࢧϷϷЄφ䦒̵ͳͭͼίϐϤϔЄϕ䦒΁ 晒ڔ΁ϝЄυϴЀΨ戔ਧͭ΀͚;͚ͧ΀͚

 78. Version Name ; Version Code

 79. ͽΘԫͺ͘Ρ΄΅΀ΩͽҘ

 80. Version Name : ᤒ懿አ Version Code : ٖ᮱㳌ቘአ

 81. Version Name : ᤒ懿አ ϳЄσЄ΄ፓ΁憎͞ΡϝЄυϴЀ • ෈ਁڜ • Google Play΁ᤒᐏͫ΢Ρ

  • Androidᒒ๛΄戔ਧ>ίϤϷӞ憪΁ᤒᐏͫ΢Ρ
 82. None
 83. Version Name : ᤒ懿አ • Google PlayͽΕ΢Ρ • Androidᒒ๛ͽΕ΢Ρ •

  ޞᎣͽֵ͜Ώͣ΅ͩ͹ͷ
 84. Version Code : ٖ᮱㳌ቘአ ίϐϤϔЄϕݢᚆ͡΄ٖ᮱㳌ቘͽֵ͜Θ΄ • හ㮔 • ίϐϤϔЄϕ΄檭̵ڹ΄ϝЄυϴЀΞΠͩ΄හ㮔͢य़ͣͥ΀͚ ;͚ͧ΀͚

 85. Θ̵๋ͭෛ΄Θ΄ΞΠय़ͣͥ΀͚; Google Play΄ίϐϤϔЄϕͽ०䤂

 86. ͷ΀Ε΁Google Play΁ίϐϤϺЄϖͽͣΡ Version Code΄๋य़㮔΅̵ 2100000000ͽ̶ͯ

 87. Version Name : ᤒ懿አ̶෈ਁڜ̶ϳЄσЄ͢Υ͡ΠΚ͚ͯΘ΄Ψ̶ Version Code : ٖ᮱㳌ቘአ̶හ㮔̶ϝЄυϴϗϐϤͽڹΞΠय̶़ͣͥ

 88. Unityͽ΅Ϳ͜戔ਧͯΡ Version Name;Version CodeҘ FileϮϘϲЄίαϓϭ > BuildSe*ngs > PlayerSe*ngs >

  Android΄όϣ > Other Se)ngs΄ψμτϴЀ (姆ͥ)
 89. Unityͽ΅Ϳ͜戔ਧͯΡ Version Name;Version CodeҘ Version Name΅̵Iden.fica.on΄Version Version Code΅̵Bundle Version Code

 90. ဳ఺ᅩ Version Name΅̵Α͡΄Ϥ϶ϐϕϢζЄϭ;و᭗ ϷϷЄφ΄;ͣဳ఺Ѻ

 91. ဳ఺ᅩ Version Code΅՜΄Ϥ϶ϐϕϨЄϭ;ᇿᒈ ̿iOS΅ͨ͘͵ͧͿ̵Android΅ͨ͘஫΢͵̀ Ε͵͚΀ͩ;͢΀͚Ξ͜΁ဳ఺Ѻ

 92. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො

 93. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො (Version Name) ψϫЀϓΰϐμϝЄυϴЀ [ϮυϰЄ].[ϫαϗЄ].[Ϟϐώ]

 94. ֺ͞ΆͩΩ΀ఽ̵ͮψϫЀϓΰϐμϝЄυϴЀ΄ֺ • 0.3.1 • 1.0.5 • 3.4.12

 95. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො (Version Name) ψϫЀϓΰϐμϝЄυϴЀ ϝЄυϴЀΨӤͨΡ;ͣ΅҇҇҇ • ϮυϰЄ : ͚ͯͪ䱛ᚆ͢ͺ͚͵Π̵᩻य़ଏ΀UI䄜ๅ •

  ϫαϗЄ : ͷ͚ͫ΀䱛ᚆ͢ͺ͚͵Π̵φϓЄυ᭄ے΀Ϳ • Ϟϐώ : ੜͫ΀ϝν΄ץྋ΀Ϳ
 96. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො (Version Code) Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ Version Code = [ϮυϰЄ]

  * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ]
 97. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ 0.3.1Ͷ͹͵Ο 0 * 10000 + 3

  * 100 + 1 = 301 Version Code = [ϮυϰЄ] * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ]
 98. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ 1.0.5Ͷ͹͵Ο 1 * 10000 + 0

  * 100 + 5 = 10005 Version Code = [ϮυϰЄ] * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ]
 99. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ 3.4.12Ͷ͹͵Ο 3 * 10000 + 4

  * 100 + 12 = 30412 Version Code = [ϮυϰЄ] * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ]
 100. ེ΅᭿ͧ͵ො͢ϦόЄ Version Code = [ϮυϰЄ] * 100 + [ϫαϗЄ] *

  10 + [Ϟϐώ] 1.0.5 => 105
 101. ϫαϗЄίϐϤϔЄϕ΅10ࢧ;͡ΚΡݢᚆ௔͘Ρ 1.10.0 => Ϳ͜ᤒ匍ͯΡҘ 0.10.2(102?) ; 1.0.1(101?)̵य़ੜ樛㭚͚ͭͩ͢͠͡;΁Ѻ

 102. ͯͯ͠Η΄ϝЄυϴЀ΄՞ͧො (Version Code) Version Name͡ΟVersion CodeΨ䌙ڊͯΡ Version Code = [ϮυϰЄ]

  * 10000 + [ϫαϗЄ] * 100 + [Ϟϐώ] ͩ΄ොဩΘϫαϗЄίϐϤϔЄϕΨ100ࢧΚΡ;Ꮘ姥ͯΡorz
 103. ;Π͘͞ͰͩͩѺ Version Name : ᤒ懿አ̶෈ਁڜ̶ϳЄσЄ͢Υ͡ΠΚ͚ͯΘ΄Ψ̶ Version Code : ٖ᮱㳌ቘአ̶හ㮔̶ϝЄυϴϗϐϤͽڹΞΠय̶़ͣͥ Git΄όν՞ͧ;͡ΨͯΡ;Good̶Bump

  VersionͶͧ΄πϬϐϕͯΡ;Good
 104. ݇ᘍ独樛昧 ίϤϷ΄ϝЄυϴЀఘ䁭΄戔ਧ : h$ps:/ /developer.android.com/studio/publish/versioning.html? hl=ja#appversioning

 105. Version Name;Version Code΁ͺ͚ͼ 搡㺔独ወ㺔独ͺ͹ͩΕ͘ΠΔͯ͡Ҙ

 106. • Package Name΄扖 • Version΄扖 ͩͩΔͽ↑΄扖ΨͭΔͭ͵΃

 107. Package Name͢ݶͮ΀ΟݶͮίϤϷ;ͭͼ䜷͜ VersionΨӤͨΡ΁΅ٖ᮱ጱ΁΅Version Code͢Ӥͨ΢Ά͚͚

 108. ͘΢Ҙ

 109. Q̿ํݷ΀͘΄ίϤϷ΄Package NameͽίϤϷΨ֢͹ͼ 晒୮΁य़͚ͣVersion CodeΨͺͧ͵Ο̵ 㯔΄ํݷ΀ίϤϷ΄ϝЄυϴЀίϐϤᇇ͢ͽͣ͵ΠͯΡҘ̀

 110. A ̿ͽͣ΀͚Ѻ̀

 111. A ̿ίϤϷ΄ᗟݷ͢晅͜͡Ὸ

 112. ེ΅ᗟݷ΄扖

 113. Androidᒒ๛ΚGoogle Play΁ίϐϤϺЄϖͯΡ͵Η΁΅̵ ஠Ͱapk΁ᗟݷΨͭ΀ͥͼ΅͚ͧ΀͚

 114. ͘΢̵ͫ͹ͣ手ͭ΁apkΨ֢͹ͼ䋚䱛αЀφϕЄϸͭ͵;ͣ΅Ҙ ᗟݷͭͼ͚΀͚Ξ΃ѺҘ

 115. 䋚΅ᗟݷΨͭͼ͚Δͭ͵!

 116. Android SDK΄Ӿ΁͘Ρ̵ ϔϝϐμκЄΨֵ͹ͼᗟݷΨͭͼ͚Δͭ͵Ѻ

 117. Google Playͽل樄ͯΡapk΁Θᗟݷ͢஠ᥝ ͩ΄䦒΄ᗟݷ΅̵SDK΄Ӿ΁͘ΡϔϝϐμκЄͽ΅ύϮѺ ๜ኾአ΄ϷϷЄφκЄΨ֢͹ͼ̵ͳ΢Ψֵ͹ͼᗟݷͭΔͯѺ ͩ΄棎΅;ͼΘय़ڔͽͯѺ

 118. ϷϷЄφκЄ΅樄咲ᘏ͢य़ڔ΁כᓕͯΡ̶ 晅͜κЄͽᗟݷͭ͵apk΅̵ίϐϤϔЄϕͽͣ΀͚Ѻ ίϐϤϔЄϕͽͣΡ΄΅̵ݶͮκЄͽᗟݷͭ͵apkͶͧѺ

 119. ϷϷЄφκЄ΅僻ͥͫ΀͚Ξ͜΁ᥝဳ఺Ѻ

 120. ίϤϷΨίϐϤϔЄϕͯΡ;ͣ΅̵ ݶͮκЄͽᗟݷͭ͵apkͽ΀͚;͚ͧ΀͚Ѻ

 121. ϷϷЄφκЄΨ΀ͥͭ͵Ο̵ ίϐϤϔЄϕͽͣ΀ͥ΀ΡѺ

 122. Q̿ํݷ΀͘΄ίϤϷ΄Package NameͽίϤϷΨ֢͹ͼ 晒୮΁य़͚ͣVersion CodeΨͺͧ͵Ο̵ 㯔΄ํݷ΀ίϤϷ΄ϝЄυϴЀίϐϤᇇ͢ͽͣ͵ΠͯΡҘ̀

 123. A ̿ͽͣ΀͚̀

 124. A ̿ίϤϷ΄ᗟݷ͢晅͜͡Ὸ

 125. A ̿ํݷ΀ίϤϷ΄ᗟݷ΁ֵ͹͵κЄΨΘ͹ͼ͚΀͚΄ͽ̵ 晅͜κЄͽͭ͡ᗟݷͽͣ΀̶͚ίϐϤϔЄϕ΁०䤂ͯΡ͡Ὸ

 126. • ᗟݷͭ͵apkͽ΀͚;ᒒ๛΁αЀφϕЄϸͽͣ΀͚ • κЄΨֵ͹ͼᗟݷͯΡ • ϔϝϐμ䦒΅Android SDKٖ΄ϔϝϐμκЄͽᗟݷ • Google Playل樄΅̵ϷϷЄφκЄΨ֢͹ͼͳ΢ͽᗟݷ

  • ݶͮκЄͽᗟݷͭ͵apkͽ΀͚;ίϐϤϔЄϕͽͣ΀͚ • ϷϷЄφκЄ΅僻ͥͫ΀͚Ξ͜䶲ΨͺͧΡѺ
 127. ͩ΄஍ • Tips独ϛγϜγ • κЄ΄֢Πො • Ϡϸϖ΄՛ො • Google Play

  Auto Signing
 128. ͩͩΔͽ΄ᗟݷ΄扖 搡㺔独ወ㺔独ͺ͹ͩΕ͘ΠΔͯ͡Ҙ

 129. ίϐϤϔЄϕ΁஠ᥝ΀ͩ; • ݶͮPackage Name • ڹΞΠय़͚ͣVersion Code • ݶͮϷϷЄφκЄͽ΄ᗟݷ

 130. κЄ΄֢Πො Unity Editorͽ֢Σ͜Ѻ

 131. ϔϯ

 132. ဳ఺ᅩഄΠᬬΠ • ํ㵁๗樌΅ग़͚ͥѺവ䅏25ଙզӤ̶ • 2033ଙ10์22෭զᴳͽ΀͚;̵Google Play΁䔺͡΢Ρ • Cer2ficateͽفێͭ͵ఘ䁭΅̵憎Ρͩ;͢ݢᚆ • ͳ΢ʹ΢΄ϞφϼЄϖΨ僻ͥͫ΀͚Ξ͜΁Ѻ

 133. UnityͽKeystoreΨ֢͹ͼ Unity Editorͽ๜ኾአ΄apkΨ ϠϸϖͯΡͩ;ΘͽͣΡ

 134. ͧͿ̵ͯͯ͠Ηͭ΀͚Ѻ

 135. KeystoreΨUnityͽ֢Ρ΄΅͚͚ ͧͿ๜ኾአapkΨϠϸϖͯΡ΄΅̵ Unity Cloud BuildΨͯͯ͠Η

 136. Ϡϸϖಋ殼΅΀ΡΏͥᛔ㵕۸Ѻ ͜͹͡Πಋ㵕ͽ΄Ϭφ͹ͼோ͚Ξ΃

 137. ̿ϷϷЄφκЄΨ僻ͥͯ;̵ل樄ͽͣ΀͚̀

 138. ͳ΢΅ࡵͶѺ ྋ嘦΁΅̵Google͢൉׀ͭͼͥ΢ͼ͚Ρ ෛ͚ͭ䱛ᚆͽ䌏㳌ͽͣΡΞ͜΁΀͹͵Ѻ

 139. Google Play Auto Signing

 140. 櫏΁奧ՕͯΡ; • 樄咲ᘏ΅ίϐϤϺЄϖአκЄΨጭ梍̵ͭͳ΢ͽᗟݷ̵ίϐϤ ϺЄϖ • 樄咲ᘏ΅ίϐϤϺЄϖκЄΨᓕቘ • Google Play Console̵͢ϷϷЄφκЄͽᗟݷͭፗͯ

  • 樄咲ᘏ΅ϷϷЄφκЄΨᓕቘͭ΀͚ • 樄咲ᘏ͢ίϐϤϺЄϖκЄΨ΀ͥͭ͵Ο̵Google΁毲Ωͽίϐ ϤϺЄϖκЄጭ梍ͭ΀ͭ͠
 141. Google Play Auto Signing΀ΟΆ̵ 樄咲ᘏ͢ίϐϤϺЄϖκЄΨ΀ͥͭͼΘ̵ ΀Ω;͡΀Ρ

 142. ෬ਂ΄ොဩͽᓕቘͭͼ͚͵ίϤϷΘ̵ Google Play Auto Signing΁ᑏᤈݢᚆ

 143. ͵Ͷ̵ͭκЄΨ΀ͥͭ͵ᇫ䙪Ͷ; ᑏᤈ΅ͽͣ΀͚΄ͽᥝဳ఺Ѻ

 144. Google Play Auto Signing̵ ͯͯ͠ΗѺ

 145. ݇ᘍ独樛昧 • h#ps:/ /developer.android.com/guide/publishing/app- signing.html?hl=ja

 146. Ε΀ͫΩAndroidΘ͹ͼΔͯҘ ϝЄυϴЀ͚ͥͺͽͯ͡Ҙ

 147. Android΄ϝЄυϴЀ͚Σ͚Σ • APIϹϦϸ : 24 • Ϥ϶ϐϕϢζЄϭϝЄυϴЀ : Android 7.0

  • VERSION_CODE : N
 148. ͺͤ΅ Minimum API Level΄扖

 149. Minimum API Level ͺͥ͹͵ίϤϷΨαЀφϕЄϸݢᚆ΀๋ੜ΄API Level(OSϝЄυϴЀ) Androidጱ΁΅̵Minimum SDK

 150. ͵;͞ΆPokemon GO΅ Android 4.4զӤͮΙ΀͚;αЀφϕЄϸͽͣ΀͚ Android 4.2;͡Android2.3ͽ΅晀Ώ΀͚ ͩ΄䁰ݳ̵Minumum API Level΅19 Minimum

  API Level 19΅Android 4.4΁ፘ୮
 151. φϧϐμ΄͚֗ݘ͚ᒒ๛ͽ晀Άͱ͵ͥ΀͚΀Ο̵ Minumum API Level΅य़ͣΗ΁Ѻ

 152. 樛昧独݇ᘍ h"ps:/ /developer.android.com/studio/publish/versioning.html h"ps:/ /developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html h"ps:/ /developer.android.com/reference/android/os/Build.VERSION_CODES.html

 153. Minimum API Level 搡㺔独ወ㺔独ͺ͹ͩΕ͘ΠΔͯ͡Ҙ

 154. ͩͩΔͽ΄Δ;Η • Package Name • Version • ᗟݷ • Minimum

  API Level