Slide 1

Slide 1 text

΢ΣϒΦϖϨʔγϣϯ ΤϯδχΞ ʹͳΔ·Ͱͷࢥ͍ग़ id:y_uuki Hatena Engineer Seminar #7 @Tokyo

Slide 2

Slide 2 text

No content

Slide 3

Slide 3 text

΢ΣϒΦϖϨʔγϣϯ͸ ٕܳͰ͋ΓՊֶͰ͸ͳ͍ [1] ΢ΣϒΦϖϨʔγϣϯʔʔαΠτӡ༻؅ཧͷ࣮ફςΫχοΫ, O’REILLY [1]

Slide 4

Slide 4 text

ٕܳʹڭՊॻ͸ͳ͍

Slide 5

Slide 5 text

Ͳ͏΍ֶͬͯͿͷ͔

Slide 6

Slide 6 text

id:y_uukiͷࢥ͍ग़

Slide 7

Slide 7 text

ֶ෦1೥ Linuxͱͷग़ձ͍

Slide 8

Slide 8 text

͓͕ۚͳ͔ͬͨͷͰ OSͳ͠ͷதݹͷϊʔτPCΛങ͏ ࡶࢽͷ෇ଐͷΠϯετʔϧϝσΟΞͰ Ubuntu 8.04 Λ͍ΕΔ

Slide 9

Slide 9 text

$ ls -l / /bin /boot /dev /etc …

Slide 10

Slide 10 text

????? /home ҎԼ͔͠Θ͔Βͳ͍

Slide 11

Slide 11 text

http://www.pathname.com/fhs/

Slide 12

Slide 12 text

ύΠϓ? Ϛ΢ϯτʁ σόΠευϥΠόʁ Grub? ϒʔτϩʔμʔ?

Slide 13

Slide 13 text

ίϚϯυϥΠϯΠϯλϑΣʔε ʹಌΕ͕͋ͬͨ

Slide 14

Slide 14 text

ֶ෦2೥ Cݴޠ

Slide 15

Slide 15 text

෕਌͕ࣸܦ͔͠Ͱ͖ͳ͍ͷʹ ੲ͔ΒCݴޠͷຊΛେྔʹങ͍ͬͯͨ ΅Μ΍ΓಡΜͰͨΓͯ͠ ͔͍͍ͬ͜Πϝʔδ͕͋ͬͨ

Slide 16

Slide 16 text

͕Μ͹ͬͯK&RΛ ಡΜͰ͍ͨ

Slide 17

Slide 17 text

ֶ෦3೥ ΞϧόΠτ

Slide 18

Slide 18 text

C => Java

Slide 19

Slide 19 text

CݴޠͷڊେϓϩδΣΫτ ඪ४ϥΠϒϥϦؔ਺ʹ ଟগৄ͘͠ͳΔ

Slide 20

Slide 20 text

OS΍ϛυϧ΢ΣΞ͸ େ఍CݴޠͰॻ͔Ε͍ͯΔ

Slide 21

Slide 21 text

ͷͪʹγεςϜιϑτ΢ΣΞͷ ιʔείʔυಡղྗ΁

Slide 22

Slide 22 text

ֶ෦3೥ ωοτϫʔΫϓϩάϥϛϯά

Slide 23

Slide 23 text

େֶͷ՝୊: CݴޠͰ echoαʔόͱΫϥΠΞϯτ

Slide 24

Slide 24 text

No content

Slide 25

Slide 25 text

ҰਓͰݹయΛಡΜͰ͍ͨ Α͘Θ͔Βͳ͍͚ͲUNIX͕޷͖ ߗ೿ͳΠϝʔδ

Slide 26

Slide 26 text

ͷͪʹ Webαʔόͷ࢓૊Έͷཧղ΁

Slide 27

Slide 27 text

http://blog.yuuk.io/entry/2015-webserver-architecture

Slide 28

Slide 28 text

ֶ෦4೥ ͸ͯͳΠϯλʔϯ

Slide 29

Slide 29 text

id:halfrackͷΠϯϑϥߨٛ

Slide 30

Slide 30 text

൒෼͘Β͍ Α͘Θ͔Βͳ͔ͬͨ

Slide 31

Slide 31 text

Ͱ΋͓΋͠Ζͦ͏

Slide 32

Slide 32 text

proxy app db- master db master proxy app db proxy proxy app app app db-slave db-slave

Slide 33

Slide 33 text

CF RMF LMF OMF DMF DMF RSB LSB CB CB GK FW MF DF GK

Slide 34

Slide 34 text

CF RMF LMF OMF DMF DMF RSB LSB CB CB GK FW MF DF GK αοΧʔͷ γεςϜ͕޷͖

Slide 35

Slide 35 text

γεςϜ͕ ޷͖

Slide 36

Slide 36 text

ݚڀ

Slide 37

Slide 37 text

CPU GPU TCP LinuxΧʔωϧ

Slide 38

Slide 38 text

ϓϩηοαͱ͔ Θ͔ΒΜ

Slide 39

Slide 39 text

No content

Slide 40

Slide 40 text

ωοτϫʔΫ ͱ͔Θ͔ΒΜ

Slide 41

Slide 41 text

http://blog.yuuk.io/entry/2013/04/22/021531

Slide 42

Slide 42 text

গ͠͸ձ࿩ Ͱ͖ΔΑ͏ʹ

Slide 43

Slide 43 text

େֶӃ ͸ͯͳͰΞϧόΠτ

Slide 44

Slide 44 text

ࣾ಺Mackerelͷ։ൃ

Slide 45

Slide 45 text

Perl

Slide 46

Slide 46 text

Perl × ΢ΣϒΦϖϨʔγϣϯ ΤϯδχΞ kazeburo͞Μͱ͔fujiwara͞Μͱ͔

Slide 47

Slide 47 text

id:halfrack ʮTCPͷTIME_WAIT ஌ͬͯΔʁʯ

Slide 48

Slide 48 text

ڭՊॻʹॻ͍ͯΔ͚Ͳ ͦΜͳʹ͸஌ΒΜ

Slide 49

Slide 49 text

ݱ৔ͰίωΫγϣϯരൃ ͱ͔͢Δͱ ໰୊ʹͳΔ͜ͱ͕

Slide 50

Slide 50 text

৘ใՊֶͷ஌ࣝ ͱ ݱ৔Ͱͷ׆༻

Slide 51

Slide 51 text

͓΋͠Ζ͍

Slide 52

Slide 52 text

Linux Cݴޠ CPU Perl TCP Χʔωϧ ωοτϫʔΫ ϓϩάϥϛϯά γεςϜ͕޷͖

Slide 53

Slide 53 text

ΦϖϨʔγϣϯ ΤϯδχΞܦݧθϩ

Slide 54

Slide 54 text

ڭՊॻ͕ͳ͍ͳΒ ఺ͱ఺Λͭͳ͙

Slide 55

Slide 55 text

Unix Cݴޠ CPU Perl TCP Χʔωϧ ωοτϫʔΫ ϓϩάϥϛϯά γεςϜ͕޷͖

Slide 56

Slide 56 text

ΦϦδφϧͷ ઢΛҾ͍͍ͯ͘

Slide 57

Slide 57 text

No content

Slide 58

Slide 58 text

http://blog.yuuk.io/ ଓ͖͸ϒϩάͰ

Slide 59

Slide 59 text

΢ΣϒΦϖϨʔγϣϯ ΤϯδχΞ ʹͳΔ·Ͱͷࢥ͍ग़ id:y_uuki Hatena Engineer Seminar #7 @Tokyo