Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ウェブオペレーションエンジニアになるまでの思い出 / Memories until I become a web operations engineer

ウェブオペレーションエンジニアになるまでの思い出 / Memories until I become a web operations engineer

Hatena Engineer Seminar #7のLT資料です。

Yuuki Tsubouchi (yuuk1)

December 06, 2016
Tweet

More Decks by Yuuki Tsubouchi (yuuk1)

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΢ΣϒΦϖϨʔγϣϯ
  ΤϯδχΞ
  ʹͳΔ·Ͱͷࢥ͍ग़
  id:y_uuki
  Hatena Engineer Seminar #7 @Tokyo

  View Slide

 2. View Slide

 3. ΢ΣϒΦϖϨʔγϣϯ͸
  ٕܳͰ͋ΓՊֶͰ͸ͳ͍
  [1] ΢ΣϒΦϖϨʔγϣϯʔʔαΠτӡ༻؅ཧͷ࣮ફςΫχοΫ, O’REILLY
  [1]

  View Slide

 4. ٕܳʹڭՊॻ͸ͳ͍

  View Slide

 5. Ͳ͏΍ֶͬͯͿͷ͔

  View Slide

 6. id:y_uukiͷࢥ͍ग़

  View Slide

 7. ֶ෦1೥
  Linuxͱͷग़ձ͍

  View Slide

 8. ͓͕ۚͳ͔ͬͨͷͰ
  OSͳ͠ͷதݹͷϊʔτPCΛങ͏
  ࡶࢽͷ෇ଐͷΠϯετʔϧϝσΟΞͰ
  Ubuntu 8.04 Λ͍ΕΔ

  View Slide

 9. $ ls -l /
  /bin
  /boot
  /dev
  /etc

  View Slide

 10. ?????
  /home ҎԼ͔͠Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 11. http://www.pathname.com/fhs/

  View Slide

 12. ύΠϓ?
  Ϛ΢ϯτʁ
  σόΠευϥΠόʁ
  Grub? ϒʔτϩʔμʔ?

  View Slide

 13. ίϚϯυϥΠϯΠϯλϑΣʔε
  ʹಌΕ͕͋ͬͨ

  View Slide

 14. ֶ෦2೥
  Cݴޠ

  View Slide

 15. ෕਌͕ࣸܦ͔͠Ͱ͖ͳ͍ͷʹ
  ੲ͔ΒCݴޠͷຊΛେྔʹങ͍ͬͯͨ
  ΅Μ΍ΓಡΜͰͨΓͯ͠
  ͔͍͍ͬ͜Πϝʔδ͕͋ͬͨ

  View Slide

 16. ͕Μ͹ͬͯK&RΛ
  ಡΜͰ͍ͨ

  View Slide

 17. ֶ෦3೥
  ΞϧόΠτ

  View Slide

 18. C => Java

  View Slide

 19. CݴޠͷڊେϓϩδΣΫτ
  ඪ४ϥΠϒϥϦؔ਺ʹ
  ଟগৄ͘͠ͳΔ

  View Slide

 20. OS΍ϛυϧ΢ΣΞ͸
  େ఍CݴޠͰॻ͔Ε͍ͯΔ

  View Slide

 21. ͷͪʹγεςϜιϑτ΢ΣΞͷ
  ιʔείʔυಡղྗ΁

  View Slide

 22. ֶ෦3೥
  ωοτϫʔΫϓϩάϥϛϯά

  View Slide

 23. େֶͷ՝୊: CݴޠͰ
  echoαʔόͱΫϥΠΞϯτ

  View Slide

 24. View Slide

 25. ҰਓͰݹయΛಡΜͰ͍ͨ
  Α͘Θ͔Βͳ͍͚ͲUNIX͕޷͖
  ߗ೿ͳΠϝʔδ

  View Slide

 26. ͷͪʹ
  Webαʔόͷ࢓૊Έͷཧղ΁

  View Slide

 27. http://blog.yuuk.io/entry/2015-webserver-architecture

  View Slide

 28. ֶ෦4೥
  ͸ͯͳΠϯλʔϯ

  View Slide

 29. id:halfrackͷΠϯϑϥߨٛ

  View Slide

 30. ൒෼͘Β͍
  Α͘Θ͔Βͳ͔ͬͨ

  View Slide

 31. Ͱ΋͓΋͠Ζͦ͏

  View Slide

 32. proxy
  app
  db-
  master
  db
  master
  proxy app db
  proxy
  proxy
  app
  app
  app
  db-slave
  db-slave

  View Slide

 33. CF
  RMF
  LMF
  OMF
  DMF
  DMF
  RSB
  LSB
  CB
  CB
  GK
  FW MF DF GK

  View Slide

 34. CF
  RMF
  LMF
  OMF
  DMF
  DMF
  RSB
  LSB
  CB
  CB
  GK
  FW MF DF GK
  αοΧʔͷ
  γεςϜ͕޷͖

  View Slide

 35. γεςϜ͕
  ޷͖

  View Slide

 36. ݚڀ

  View Slide

 37. CPU GPU
  TCP
  LinuxΧʔωϧ

  View Slide

 38. ϓϩηοαͱ͔
  Θ͔ΒΜ

  View Slide

 39. View Slide

 40. ωοτϫʔΫ
  ͱ͔Θ͔ΒΜ

  View Slide

 41. http://blog.yuuk.io/entry/2013/04/22/021531

  View Slide

 42. গ͠͸ձ࿩
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹ

  View Slide

 43. େֶӃ
  ͸ͯͳͰΞϧόΠτ

  View Slide

 44. ࣾ಺Mackerelͷ։ൃ

  View Slide

 45. Perl

  View Slide

 46. Perl
  ×
  ΢ΣϒΦϖϨʔγϣϯ
  ΤϯδχΞ
  kazeburo͞Μͱ͔fujiwara͞Μͱ͔

  View Slide

 47. id:halfrack
  ʮTCPͷTIME_WAIT
  ஌ͬͯΔʁʯ

  View Slide

 48. ڭՊॻʹॻ͍ͯΔ͚Ͳ
  ͦΜͳʹ͸஌ΒΜ

  View Slide

 49. ݱ৔ͰίωΫγϣϯരൃ
  ͱ͔͢Δͱ
  ໰୊ʹͳΔ͜ͱ͕

  View Slide

 50. ৘ใՊֶͷ஌ࣝ
  ͱ
  ݱ৔Ͱͷ׆༻

  View Slide

 51. ͓΋͠Ζ͍

  View Slide

 52. Linux
  Cݴޠ
  CPU Perl
  TCP
  Χʔωϧ
  ωοτϫʔΫ
  ϓϩάϥϛϯά
  γεςϜ͕޷͖

  View Slide

 53. ΦϖϨʔγϣϯ
  ΤϯδχΞܦݧθϩ

  View Slide

 54. ڭՊॻ͕ͳ͍ͳΒ
  ఺ͱ఺Λͭͳ͙

  View Slide

 55. Unix
  Cݴޠ
  CPU Perl
  TCP
  Χʔωϧ
  ωοτϫʔΫ
  ϓϩάϥϛϯά
  γεςϜ͕޷͖

  View Slide

 56. ΦϦδφϧͷ
  ઢΛҾ͍͍ͯ͘

  View Slide

 57. View Slide

 58. http://blog.yuuk.io/
  ଓ͖͸ϒϩάͰ

  View Slide

 59. ΢ΣϒΦϖϨʔγϣϯ
  ΤϯδχΞ
  ʹͳΔ·Ͱͷࢥ͍ग़
  id:y_uuki
  Hatena Engineer Seminar #7 @Tokyo

  View Slide