Slide 1

Slide 1 text

kanazawa.rb ࢀՃऀσʔλͱ5प೥KPT kanazawa.rb meetup#60 2017೥08݄19೔

Slide 2

Slide 2 text

ࢀՃऀσʔλΛݟΑ͏ʂʂ

Slide 3

Slide 3 text

ࢀՃऀσʔλ

Slide 4

Slide 4 text

ݟ΍ͯ͘͢͠Έ·ͨ͠

Slide 5

Slide 5 text

σʔλूܭ ೥౓ ೥౓ൺֱ ऩೖ ࢧग़ ଛӹ ࢀՃऀ਺ ৽نࢀՃ਺ ঁੑࢀՃ਺ ֶੜࢀՃ਺ = = = = = = ೥౓ = = = ˞&MBTUJDษڧձࢀՃऀ͸ল͘

Slide 6

Slide 6 text

ਪҠΛݟ͑ΔԽͯ͠Έͨ

Slide 7

Slide 7 text

ঁੑɾֶੜࢀՃऀ਺ ೥ ೥ ೥ ೥ ೥ ঁੑࢀՃऀ਺ ֶੜࢀՃऀ਺ σʔλͳ͠

Slide 8

Slide 8 text

ࢀՃऀ਺ ೥ ೥ ೥ ೥ ೥

Slide 9

Slide 9 text

ऩࢧɾ࢒ۚ ೥ ೥ ೥ ೥ ೥ ऩೖ ࢧग़ ࢒ۚ

Slide 10

Slide 10 text

5प೥KPT

Slide 11

Slide 11 text

KPTͱ͸ • Keepɾɾɾܧଓ͍ͨ͜͠ͱɺྑ͔ͬͨ͜ͱ • Problemɾɾ໰୊఺ɺμϝͩͬͨ͜ͱ • Tryɾɾɾɾվળ఺ɺνϟϨϯδ

Slide 12

Slide 12 text

2016೥౓ͷKPTͷલʹ

Slide 13

Slide 13 text

Try (2015೥౓ͷKPT) • TDD BootCamp in ੴ઒Λ։࠵͍ͨ͠ • ఆظతʹଞίϛϡχςΟͱ߹ಉ։࠵͍ͨ͠ • ֶੜࢀՃऀ਺Λ૿΍͍ͨ͠

Slide 14

Slide 14 text

2016೥౓ͷKPT

Slide 15

Slide 15 text

Keep • ৽نͰ֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ(Elasticษڧձ) • ;͘΋͘ձ͞ΜͱͷίϥϘLTେձ • ෋ࢁߴઐ17ࡀ2໊ͷॳࢀՃ • @TAKAyukiatkwsk ͞Μ͕ kanazawa.rb(Github)ͷorganizerʹࢀՃ

Slide 16

Slide 16 text

Keep • ৽نͰ֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ(Elasticษڧձ) • ;͘΋͘ձ͞ΜͱͷίϥϘLTେձ • ෋ࢁߴઐ17ࡀ2໊ͷॳࢀՃ • @TAKAyukiatkwsk ͞Μ͕ kanazawa.rb(Github)ͷorganizerʹࢀՃ !1IBSBPI,+͞ΜͷӦۀྗʹͯݺͿ͜ͱ͕ग़དྷͨ

Slide 17

Slide 17 text

Keep • ৽نͰ֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ(Elasticษڧձ) • ;͘΋͘ձ͞ΜͱͷίϥϘLTେձ • ෋ࢁߴઐ17ࡀ2໊ͷॳࢀՃ • @TAKAyukiatkwsk ͞Μ͕ kanazawa.rb(Github)ͷorganizerʹࢀՃ !1IBSBPI,+͞ΜͷӦۀྗʹͯݺͿ͜ͱ͕ग़དྷͨ ॳͷࢼΈͷςϨϏձٞγεςϜͰܨ͛ͨ

Slide 18

Slide 18 text

Keep • ৽نͰ֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ(Elasticษڧձ) • ;͘΋͘ձ͞ΜͱͷίϥϘLTେձ • ෋ࢁߴઐ17ࡀ2໊ͷॳࢀՃ • @TAKAyukiatkwsk ͞Μ͕ kanazawa.rb(Github)ͷorganizerʹࢀՃ !1IBSBPI,+͞ΜͷӦۀྗʹͯݺͿ͜ͱ͕ग़དྷͨ ॳͷࢼΈͷςϨϏձٞγεςϜͰܨ͛ͨ ͛ͬ͠ͱ͞ΜͷΞϓϩʔνʹΑΔࣀ෺

Slide 19

Slide 19 text

Keep • ৽نͰ֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ(Elasticษڧձ) • ;͘΋͘ձ͞ΜͱͷίϥϘLTେձ • ෋ࢁߴઐ17ࡀ2໊ͷॳࢀՃ • @TAKAyukiatkwsk ͞Μ͕ kanazawa.rb(Github)ͷorganizerʹࢀՃ !1IBSBPI,+͞ΜͷӦۀྗʹͯݺͿ͜ͱ͕ग़དྷͨ ॳͷࢼΈͷςϨϏձٞγεςϜͰܨ͛ͨ ͛ͬ͠ͱ͞ΜͷΞϓϩʔνʹΑΔࣀ෺ PSHBOJ[FSʹٱ͠ͿΓʹ௥Ճ

Slide 20

Slide 20 text

Problem • ·ͩ·ֶͩੜͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • ·ͩ·ͩঁੑͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • େΠϕϯτͷωλෆ଍

Slide 21

Slide 21 text

Problem • ·ͩ·ֶͩੜͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • ·ͩ·ͩঁੑͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • େΠϕϯτͷωλෆ଍ ࢀՃऀਓ

Slide 22

Slide 22 text

Problem • ·ͩ·ֶͩੜͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • ·ͩ·ͩঁੑͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • େΠϕϯτͷωλෆ଍ ࢀՃऀਓ ࢀՃऀਓ

Slide 23

Slide 23 text

Problem • ·ͩ·ֶͩੜͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • ·ͩ·ͩঁੑͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • େΠϕϯτͷωλෆ଍ ࢀՃऀਓ ࢀՃऀਓ -5େձʹཔΓա͍͗ͯΔؾ͕͢Δ

Slide 24

Slide 24 text

Try • ധ·ΓاըΛ։࠵͍ͨ͠ • ఆظతʹଞίϛϡχςΟͱ߹ಉ։࠵͍ͨ͠ • ֶੜࢀՃऀ਺Λ૿΍͍ͨ͠ • meetupωλாͷ੔ཧ੔಴

Slide 25

Slide 25 text

Try • ധ·ΓاըΛ։࠵͍ͨ͠ • ఆظతʹଞίϛϡχςΟͱ߹ಉ։࠵͍ͨ͠ • ֶੜࢀՃऀ਺Λ૿΍͍ͨ͠ • meetupωλாͷ੔ཧ੔಴ slack্ͰҊٴͼݕ౼த

Slide 26

Slide 26 text

Try • ധ·ΓاըΛ։࠵͍ͨ͠ • ఆظతʹଞίϛϡχςΟͱ߹ಉ։࠵͍ͨ͠ • ֶੜࢀՃऀ਺Λ૿΍͍ͨ͠ • meetupωλாͷ੔ཧ੔಴ slack্ͰҊٴͼݕ౼த ςϨΧϯ࣮੷ΛಘͨͷͰࠓޙ΋͍͖͍ͯͨ͠

Slide 27

Slide 27 text

Try • ധ·ΓاըΛ։࠵͍ͨ͠ • ఆظతʹଞίϛϡχςΟͱ߹ಉ։࠵͍ͨ͠ • ֶੜࢀՃऀ਺Λ૿΍͍ͨ͠ • meetupωλாͷ੔ཧ੔಴ slack্ͰҊٴͼݕ౼த ςϨΧϯ࣮੷ΛಘͨͷͰࠓޙ΋͍͖͍ͯͨ͠ Ξϓϩʔνͷ࢓ํΛߟ͍͖͍͑ͯͨ

Slide 28

Slide 28 text

Try • ധ·ΓاըΛ։࠵͍ͨ͠ • ఆظతʹଞίϛϡχςΟͱ߹ಉ։࠵͍ͨ͠ • ֶੜࢀՃऀ਺Λ૿΍͍ͨ͠ • meetupωλாͷ੔ཧ੔಴ slack্ͰҊٴͼݕ౼த ςϨΧϯ࣮੷ΛಘͨͷͰࠓޙ΋͍͖͍ͯͨ͠ Ξϓϩʔνͷ࢓ํΛߟ͍͖͍͑ͯͨ ωλͷݟ௚͠Λ͍͖͍ͯͨ͠