Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

参加者データと5周年KPT

6094c91088af5e8ea5094aa750d13570?s=47 cottondesu
August 20, 2017

 参加者データと5周年KPT

2016年度の参加者データの振り返りと2016年度のKPT

6094c91088af5e8ea5094aa750d13570?s=128

cottondesu

August 20, 2017
Tweet

Transcript

 1. kanazawa.rb ࢀՃऀσʔλͱ5प೥KPT kanazawa.rb meetup#60 2017೥08݄19೔

 2. ࢀՃऀσʔλΛݟΑ͏ʂʂ

 3. ࢀՃऀσʔλ

 4. ݟ΍ͯ͘͢͠Έ·ͨ͠

 5. σʔλूܭ ೥౓ ೥౓ൺֱ ऩೖ ࢧग़ ଛӹ ࢀՃऀ਺ ৽نࢀՃ਺ ঁੑࢀՃ਺ ֶੜࢀՃ਺

  = = =   = = =  ೥౓ = = =   ˞&MBTUJDษڧձࢀՃऀ͸ল͘  
 6. ਪҠΛݟ͑ΔԽͯ͠Έͨ

 7. ঁੑɾֶੜࢀՃऀ਺   ೥ ೥ ೥ ೥

  ೥     ঁੑࢀՃऀ਺ ֶੜࢀՃऀ਺ σʔλͳ͠
 8. ࢀՃऀ਺   ೥ ೥ ೥ ೥

  ೥   
 9. ऩࢧɾ࢒ۚ     

  ೥ ೥ ೥ ೥ ೥                ऩೖ ࢧग़ ࢒ۚ
 10. 5प೥KPT

 11. KPTͱ͸ • Keepɾɾɾܧଓ͍ͨ͜͠ͱɺྑ͔ͬͨ͜ͱ • Problemɾɾ໰୊఺ɺμϝͩͬͨ͜ͱ • Tryɾɾɾɾվળ఺ɺνϟϨϯδ

 12. 2016೥౓ͷKPTͷલʹ

 13. Try (2015೥౓ͷKPT) • TDD BootCamp in ੴ઒Λ։࠵͍ͨ͠ • ఆظతʹଞίϛϡχςΟͱ߹ಉ։࠵͍ͨ͠ •

  ֶੜࢀՃऀ਺Λ૿΍͍ͨ͠
 14. 2016೥౓ͷKPT

 15. Keep • ৽نͰ֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ(Elasticษڧձ) • ;͘΋͘ձ͞ΜͱͷίϥϘLTେձ • ෋ࢁߴઐ17ࡀ2໊ͷॳࢀՃ • @TAKAyukiatkwsk ͞Μ͕

  kanazawa.rb(Github)ͷorganizerʹࢀՃ
 16. Keep • ৽نͰ֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ(Elasticษڧձ) • ;͘΋͘ձ͞ΜͱͷίϥϘLTେձ • ෋ࢁߴઐ17ࡀ2໊ͷॳࢀՃ • @TAKAyukiatkwsk ͞Μ͕

  kanazawa.rb(Github)ͷorganizerʹࢀՃ !1IBSBPI,+͞ΜͷӦۀྗʹͯݺͿ͜ͱ͕ग़དྷͨ
 17. Keep • ৽نͰ֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ(Elasticษڧձ) • ;͘΋͘ձ͞ΜͱͷίϥϘLTେձ • ෋ࢁߴઐ17ࡀ2໊ͷॳࢀՃ • @TAKAyukiatkwsk ͞Μ͕

  kanazawa.rb(Github)ͷorganizerʹࢀՃ !1IBSBPI,+͞ΜͷӦۀྗʹͯݺͿ͜ͱ͕ग़དྷͨ ॳͷࢼΈͷςϨϏձٞγεςϜͰܨ͛ͨ
 18. Keep • ৽نͰ֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ(Elasticษڧձ) • ;͘΋͘ձ͞ΜͱͷίϥϘLTେձ • ෋ࢁߴઐ17ࡀ2໊ͷॳࢀՃ • @TAKAyukiatkwsk ͞Μ͕

  kanazawa.rb(Github)ͷorganizerʹࢀՃ !1IBSBPI,+͞ΜͷӦۀྗʹͯݺͿ͜ͱ͕ग़དྷͨ ॳͷࢼΈͷςϨϏձٞγεςϜͰܨ͛ͨ ͛ͬ͠ͱ͞ΜͷΞϓϩʔνʹΑΔࣀ෺
 19. Keep • ৽نͰ֎෦ͷਓΛݺ΂ͨ(Elasticษڧձ) • ;͘΋͘ձ͞ΜͱͷίϥϘLTେձ • ෋ࢁߴઐ17ࡀ2໊ͷॳࢀՃ • @TAKAyukiatkwsk ͞Μ͕

  kanazawa.rb(Github)ͷorganizerʹࢀՃ !1IBSBPI,+͞ΜͷӦۀྗʹͯݺͿ͜ͱ͕ग़དྷͨ ॳͷࢼΈͷςϨϏձٞγεςϜͰܨ͛ͨ ͛ͬ͠ͱ͞ΜͷΞϓϩʔνʹΑΔࣀ෺ PSHBOJ[FSʹٱ͠ͿΓʹ௥Ճ
 20. Problem • ·ͩ·ֶͩੜͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • ·ͩ·ͩঁੑͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • େΠϕϯτͷωλෆ଍

 21. Problem • ·ͩ·ֶͩੜͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • ·ͩ·ͩঁੑͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • େΠϕϯτͷωλෆ଍ ࢀՃऀਓ

 22. Problem • ·ͩ·ֶͩੜͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • ·ͩ·ͩঁੑͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • େΠϕϯτͷωλෆ଍ ࢀՃऀਓ ࢀՃऀਓ

 23. Problem • ·ͩ·ֶͩੜͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • ·ͩ·ͩঁੑͷࢀՃऀ͕গͳ͍ • େΠϕϯτͷωλෆ଍ ࢀՃऀਓ ࢀՃऀਓ -5େձʹཔΓա͍͗ͯΔؾ͕͢Δ

 24. Try • ധ·ΓاըΛ։࠵͍ͨ͠ • ఆظతʹଞίϛϡχςΟͱ߹ಉ։࠵͍ͨ͠ • ֶੜࢀՃऀ਺Λ૿΍͍ͨ͠ • meetupωλாͷ੔ཧ੔಴

 25. Try • ധ·ΓاըΛ։࠵͍ͨ͠ • ఆظతʹଞίϛϡχςΟͱ߹ಉ։࠵͍ͨ͠ • ֶੜࢀՃऀ਺Λ૿΍͍ͨ͠ • meetupωλாͷ੔ཧ੔಴ slack্ͰҊٴͼݕ౼த

 26. Try • ധ·ΓاըΛ։࠵͍ͨ͠ • ఆظతʹଞίϛϡχςΟͱ߹ಉ։࠵͍ͨ͠ • ֶੜࢀՃऀ਺Λ૿΍͍ͨ͠ • meetupωλாͷ੔ཧ੔಴ slack্ͰҊٴͼݕ౼த

  ςϨΧϯ࣮੷ΛಘͨͷͰࠓޙ΋͍͖͍ͯͨ͠
 27. Try • ധ·ΓاըΛ։࠵͍ͨ͠ • ఆظతʹଞίϛϡχςΟͱ߹ಉ։࠵͍ͨ͠ • ֶੜࢀՃऀ਺Λ૿΍͍ͨ͠ • meetupωλாͷ੔ཧ੔಴ slack্ͰҊٴͼݕ౼த

  ςϨΧϯ࣮੷ΛಘͨͷͰࠓޙ΋͍͖͍ͯͨ͠ Ξϓϩʔνͷ࢓ํΛߟ͍͖͍͑ͯͨ
 28. Try • ധ·ΓاըΛ։࠵͍ͨ͠ • ఆظతʹଞίϛϡχςΟͱ߹ಉ։࠵͍ͨ͠ • ֶੜࢀՃऀ਺Λ૿΍͍ͨ͠ • meetupωλாͷ੔ཧ੔಴ slack্ͰҊٴͼݕ౼த

  ςϨΧϯ࣮੷ΛಘͨͷͰࠓޙ΋͍͖͍ͯͨ͠ Ξϓϩʔνͷ࢓ํΛߟ͍͖͍͑ͯͨ ωλͷݟ௚͠Λ͍͖͍ͯͨ͠