Slide 1

Slide 1 text

ͪ͢΄΋͍Έ·ʹ͢Βͳ 2013/04/14 @Dentoo.LT #3 Extra by alstamber

Slide 2

Slide 2 text

Ͳ͏Ͱ΋͍͍͚Ͳ DݴޠͷΩϟϥͬͯ Ή͔ͭ͘ΑͶ

Slide 3

Slide 3 text

Land of LISPͷදࢴ΋ΩςΔ

Slide 4

Slide 4 text

Scala/Ruby/Haskell ΍Γ·͠ΐ͏ MMAͰ

Slide 5

Slide 5 text

ͪ͢΄΋͍Έ·ʹ͢Βͳ #ͱ͸

Slide 6

Slide 6 text

͓खݩͷΩʔϘʔυΛ ޚཡ͍ͩ͘͞

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

RAMEN JIRO

Slide 9

Slide 9 text

ϥʔϝϯೋ࿠ͱ͸ • ౦ژΛத৺ʹల։͢Δϥʔϝϯళ • νΣʔϯͰ͸ͳ͍ • ͷΕΜ෼੍͚౓ • ඇৗʹྔ͕ଟ͍ • େྔͷϠαΠͱ໙ɺχϯχΫ

Slide 10

Slide 10 text

ϥʔϝϯೋ࿠ʹߦ͜͏

Slide 11

Slide 11 text

ௐ෍पลͷೋ࿠ • ઋ઒ • ෎த • ീԦࢠ໺Ԑ֗ಓ2

Slide 12

Slide 12 text

ઋ઒ೋ࿠ • ྔ͕গͳΊ • ϠαΠ΋໙΋গͳ͍ • ͪΐͬͱϒλ͕ݻ͍ • ໷஗͘·Ͱ΍ͬͯΔ

Slide 13

Slide 13 text

෎தೋ࿠ • ໙͕ଠ͍ • ͖͠ΊΜͱ͔ݴΘΕ͍ͯΔ

Slide 14

Slide 14 text

ീԦࢠ໺Ԑ֗ಓ2 • 1͸ͳ͍ • ඇৗʹྔ͕ଟ͍ • ͔͠͠ඒຯ͍͠ • ௐ෍͔Βͩͱిं௞ߴ͍

Slide 15

Slide 15 text

ฒͿ • ೋ࿠͸ਓؾళͳͷͰ͍͍ͩͨฒͿ • ళͷϧʔϧʹैͬͯฒ΅͏ • ઌʹ৯݊Λങ͏ͱ͜Ζͱ͋ͱͰങ͏ ͱ͜Ζ͕͋Δ

Slide 16

Slide 16 text

৯݊Λങ͏ • খ • খಲ • େ • େಲ

Slide 17

Slide 17 text

ళ಺΁ • ͍͋ͯΔΠεʹ࠲Δ • جຊతʹ૬੮͸Ͱ͖ͳ͍ • څਫث͔ΒਫΛ἞ΜͰ͔Β • ৯݊Λ౉͢ͱ͖ʹʮ໙গͳΊʯͱ͍ ͑͹গͳ͘ͳΔ

Slide 18

Slide 18 text

χϯχΫೖΕ·͔͢ʁ

Slide 19

Slide 19 text

ίʔϧ • χϯχΫೖΕ·͔͢ • ○○ͷํ • (ແݴͰͬͪ͜Λݟͯ͘Δ)

Slide 20

Slide 20 text

ίʔϧ • χϯχΫ • ϠαΠ • Ξϒϥ • Χϥϝ

Slide 21

Slide 21 text

৯΂Δ • ී௨ʹ৯΂Δ • ઌʹϒλͱ໙Λ৯΂Δͱ৯΂΍͍͢

Slide 22

Slide 22 text

׬৯ • ကΛΧ΢ϯλʔͷ্ʹ্͛Δ • ୆১͖ͰςʔϒϧΛ১͘

Slide 23

Slide 23 text

Let’s enjoy JIRO Life