Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

すちほもいみまにすらな

 すちほもいみまにすらな

Dentoo.LT #3 Extra

alstamber

April 14, 2013
Tweet

More Decks by alstamber

Other Decks in How-to & DIY

Transcript

 1. ͪ͢΄΋͍Έ·ʹ͢Βͳ
  2013/04/14 @Dentoo.LT #3 Extra
  by alstamber

  View full-size slide

 2. Ͳ͏Ͱ΋͍͍͚Ͳ
  DݴޠͷΩϟϥͬͯ
  Ή͔ͭ͘ΑͶ

  View full-size slide

 3. Land of LISPͷදࢴ΋ΩςΔ

  View full-size slide

 4. Scala/Ruby/Haskell
  ΍Γ·͠ΐ͏
  MMAͰ

  View full-size slide

 5. ͪ͢΄΋͍Έ·ʹ͢Βͳ #ͱ͸

  View full-size slide

 6. ͓खݩͷΩʔϘʔυΛ
  ޚཡ͍ͩ͘͞

  View full-size slide

 7. ϥʔϝϯೋ࿠ͱ͸
  • ౦ژΛத৺ʹల։͢Δϥʔϝϯళ
  • νΣʔϯͰ͸ͳ͍
  • ͷΕΜ෼੍͚౓
  • ඇৗʹྔ͕ଟ͍
  • େྔͷϠαΠͱ໙ɺχϯχΫ

  View full-size slide

 8. ϥʔϝϯೋ࿠ʹߦ͜͏

  View full-size slide

 9. ௐ෍पลͷೋ࿠
  • ઋ઒
  • ෎த
  • ീԦࢠ໺Ԑ֗ಓ2

  View full-size slide

 10. ઋ઒ೋ࿠
  • ྔ͕গͳΊ
  • ϠαΠ΋໙΋গͳ͍
  • ͪΐͬͱϒλ͕ݻ͍
  • ໷஗͘·Ͱ΍ͬͯΔ

  View full-size slide

 11. ෎தೋ࿠
  • ໙͕ଠ͍
  • ͖͠ΊΜͱ͔ݴΘΕ͍ͯΔ

  View full-size slide

 12. ീԦࢠ໺Ԑ֗ಓ2
  • 1͸ͳ͍
  • ඇৗʹྔ͕ଟ͍
  • ͔͠͠ඒຯ͍͠
  • ௐ෍͔Βͩͱిं௞ߴ͍

  View full-size slide

 13. ฒͿ
  • ೋ࿠͸ਓؾళͳͷͰ͍͍ͩͨฒͿ
  • ళͷϧʔϧʹैͬͯฒ΅͏
  • ઌʹ৯݊Λങ͏ͱ͜Ζͱ͋ͱͰങ͏
  ͱ͜Ζ͕͋Δ

  View full-size slide

 14. ৯݊Λങ͏
  • খ
  • খಲ
  • େ
  • େಲ

  View full-size slide

 15. ళ಺΁
  • ͍͋ͯΔΠεʹ࠲Δ
  • جຊతʹ૬੮͸Ͱ͖ͳ͍
  • څਫث͔ΒਫΛ἞ΜͰ͔Β
  • ৯݊Λ౉͢ͱ͖ʹʮ໙গͳΊʯͱ͍
  ͑͹গͳ͘ͳΔ

  View full-size slide

 16. χϯχΫೖΕ·͔͢ʁ

  View full-size slide

 17. ίʔϧ
  • χϯχΫೖΕ·͔͢
  • ○○ͷํ
  • (ແݴͰͬͪ͜Λݟͯ͘Δ)

  View full-size slide

 18. ίʔϧ
  • χϯχΫ
  • ϠαΠ
  • Ξϒϥ
  • Χϥϝ

  View full-size slide

 19. ৯΂Δ
  • ී௨ʹ৯΂Δ
  • ઌʹϒλͱ໙Λ৯΂Δͱ৯΂΍͍͢

  View full-size slide

 20. ׬৯
  • ကΛΧ΢ϯλʔͷ্ʹ্͛Δ
  • ୆১͖ͰςʔϒϧΛ১͘

  View full-size slide

 21. Let’s enjoy JIRO Life

  View full-size slide