Slide 1

Slide 1 text

. . . . . . ೆ ೆಯĩÀ ಸುಂದರ ಅಕÄರಗಳು - ಒಂದು ĄರುಪĨಚಯ ಹĪÁಮ ೆ ಅರīಂದ http://aravindavk.in ಜನವĨ ೨೨, ೨೦೧೨

Slide 2

Slide 2 text

. . . . . . ಾಂ ್ ಒಳ ೆ ಏĚ ೆ?

Slide 3

Slide 3 text

. . . . . . ċತ¾ಗĪ ೆ ¢ೆಸĨದµ ೆ ಸುಲಭವಲÀ ೇ?

Slide 4

Slide 4 text

. . . . . . ಎ ಾÀ ċತ¾ಕೂ¤ ಒಂ ಂದು ¢ೆಸĨಡಲು ¡ಾಧ½ ೇ?

Slide 5

Slide 5 text

. . . . . . ASCII ▶ The American Standard Code for Information Interchange ▶ 128 characters limit ▶ īīಧ ಾ ೆಗಳನು· ಒ ®đ® ೆ ಬಳಸುವYದು ಕಷ®. ▶ ಅದನು· ಬ ೆಯು ಾಗ ಉಪŤೕĆĮದ ಾಂ ್ ಇಲÀĘದµ ೆ ಓದುವYದು ಕಷ®.

Slide 6

Slide 6 text

. . . . . . Unicode ▶ characters limit ಇಲÀ. ▶ ಪ¾ಪಂಚದ ಎ ಾÀ ಾ ೆಗĪಗೂ support ಇ ೆ. ▶ ಅ ೇ ಾ ೆಯ ಾವY ೇ ಾಂ ್ ಇದµರೂ ಓದಬಹುದು.

Slide 7

Slide 7 text

. . . . . . ASCII vs Unicode ASCII gÉÆ “ ” ಬ ೆಯಲು ಮೂರು ಅಕÄರಗಳು ೇಕು. Unicode ರ + ◌ೊ = “ ” ಬ ೆಯಲು ಎರಡು ಅಕÄರಗಳು ¡ಾಕು.

Slide 8

Slide 8 text

. . . . . . ಒಂ ಂದು ċತ¾ಗಳೂ ¢ೇĆರ ೇಕು?

Slide 9

Slide 9 text

. . . . . . ċತ¾ಗಳನು· įೕ ೆ ೕēĮದ ೆ ¡ಾ ೆ?

Slide 10

Slide 10 text

. . . . . . Ěಯಮಗಳು, ಉ ಾಹರ ೆ ೧

Slide 11

Slide 11 text

. . . . . . Ěಯಮಗಳು, ಉ ಾಹರ ೆ ೨

Slide 12

Slide 12 text

. . . . . . Ěಯಮಗಳು, ಉ ಾಹರ ೆ ೩

Slide 13

Slide 13 text

. . . . . . Typography ▶ ಅಕÄರಗಳ ಎತ³ರ. ▶ ಅಕÄರಗಳ ದಪ¸. ▶ ಎರಡು ಅಕÄರಗಳ ನಡುīನ ಅಂತರ. ▶ ಸುಂದರ ಆಕೃĖಗಳು.

Slide 14

Slide 14 text

. . . . . . License ಮುಕ³ ೈ¡ೆನÅ್ ಗಳು, ಉ ಾ: OFL Open Font License

Slide 15

Slide 15 text

. . . . . . ತಂ ಾ¾ಂಶಗಳು ಾವYĘ ೆ? ▶ FontForge http://fontforge.sourceforge.net ▶ FontForge Python http://fontforge.sourceforge.net/python.html ▶ Inkscape http://inkscape.org/ ▶ MetaPost http://www.tug.org/metapost.html

Slide 16

Slide 16 text

. . . . . . ಗುĠº ಮತು³ ನīಲು ಗುĠº https://github.com/ aravindavk/Gubbi ನīಲು https://github.com/ aravindavk/Navilu

Slide 17

Slide 17 text

. . . . . . ಕುತೂಹಲīದµಷೂ® ಒ ೆÁಯದು, ಾĆಲು ೆ ೆದು ಒಳ ೇĚ ೆ ೕ ೕಣ ಬĚ·... ಪ¾ ೆ·ಗಳು? ಸಂಪĄMcĮ: ▶ Website: http://aravindavk.in ▶ Twitter: @aravindavk ▶ Github: http://github.com/aravindavk ▶ Email: [email protected]