Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Beautiful Kannada fonts on screen - An Introduction

9ab0500f75618f99d697665aa413ae69?s=47 Team Sanchya
February 05, 2012

Beautiful Kannada fonts on screen - An Introduction

Beautiful Kannada fonts on screen - An Introduction - By Aravinda V K @ Hejje (http://hejje.sanchaya.net) , Jan 22nd 2012 - Bangalore

9ab0500f75618f99d697665aa413ae69?s=128

Team Sanchya

February 05, 2012
Tweet

More Decks by Team Sanchya

Other Decks in Technology

Transcript

 1. . . . . . . ೆ ೆಯĩÀ ಸುಂದರ ಅಕÄರಗಳು

  - ಒಂದು ĄರುಪĨಚಯ ಹĪÁಮ ೆ ಅರīಂದ http://aravindavk.in ಜನವĨ ೨೨, ೨೦೧೨
 2. . . . . . . ಾಂ ್ ಒಳ ೆ

  ಏĚ ೆ?
 3. . . . . . . ċತ¾ಗĪ ೆ ¢ೆಸĨದµ ೆ

  ಸುಲಭವಲÀ ೇ?
 4. . . . . . . ಎ ಾÀ ċತ¾ಕೂ¤ ಒಂ

  ಂದು ¢ೆಸĨಡಲು ¡ಾಧ½ ೇ?
 5. . . . . . . ASCII ▶ The American

  Standard Code for Information Interchange ▶ 128 characters limit ▶ īīಧ ಾ ೆಗಳನು· ಒ ®đ® ೆ ಬಳಸುವYದು ಕಷ®. ▶ ಅದನು· ಬ ೆಯು ಾಗ ಉಪŤೕĆĮದ ಾಂ ್ ಇಲÀĘದµ ೆ ಓದುವYದು ಕಷ®.
 6. . . . . . . Unicode ▶ characters limit

  ಇಲÀ. ▶ ಪ¾ಪಂಚದ ಎ ಾÀ ಾ ೆಗĪಗೂ support ಇ ೆ. ▶ ಅ ೇ ಾ ೆಯ ಾವY ೇ ಾಂ ್ ಇದµರೂ ಓದಬಹುದು.
 7. . . . . . . ASCII vs Unicode ASCII

  gÉÆ “ ” ಬ ೆಯಲು ಮೂರು ಅಕÄರಗಳು ೇಕು. Unicode ರ + ◌ೊ = “ ” ಬ ೆಯಲು ಎರಡು ಅಕÄರಗಳು ¡ಾಕು.
 8. . . . . . . ಒಂ ಂದು ċತ¾ಗಳೂ ¢ೇĆರ

  ೇಕು?
 9. . . . . . . ċತ¾ಗಳನು· įೕ ೆ ೕēĮದ

  ೆ ¡ಾ ೆ?
 10. . . . . . . Ěಯಮಗಳು, ಉ ಾಹರ ೆ

 11. . . . . . . Ěಯಮಗಳು, ಉ ಾಹರ ೆ

 12. . . . . . . Ěಯಮಗಳು, ಉ ಾಹರ ೆ

 13. . . . . . . Typography ▶ ಅಕÄರಗಳ ಎತ³ರ.

  ▶ ಅಕÄರಗಳ ದಪ¸. ▶ ಎರಡು ಅಕÄರಗಳ ನಡುīನ ಅಂತರ. ▶ ಸುಂದರ ಆಕೃĖಗಳು.
 14. . . . . . . License ಮುಕ³ ೈ¡ೆನÅ್ ಗಳು,

  ಉ ಾ: OFL Open Font License
 15. . . . . . . ತಂ ಾ¾ಂಶಗಳು ಾವYĘ ೆ?

  ▶ FontForge http://fontforge.sourceforge.net ▶ FontForge Python http://fontforge.sourceforge.net/python.html ▶ Inkscape http://inkscape.org/ ▶ MetaPost http://www.tug.org/metapost.html
 16. . . . . . . ಗುĠº ಮತು³ ನīಲು ಗುĠº

  https://github.com/ aravindavk/Gubbi ನīಲು https://github.com/ aravindavk/Navilu
 17. . . . . . . ಕುತೂಹಲīದµಷೂ® ಒ ೆÁಯದು, ಾĆಲು

  ೆ ೆದು ಒಳ ೇĚ ೆ ೕ ೕಣ ಬĚ·... ಪ¾ ೆ·ಗಳು? ಸಂಪĄMcĮ: ▶ Website: http://aravindavk.in ▶ Twitter: @aravindavk ▶ Github: http://github.com/aravindavk ▶ Email: hallimanearavind@gmail.com