Slide 1

Slide 1 text

. . . . . . . . . . . . . ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನ ಅ ವೃ ¸ ¤ಾಗೂ ಸಹ ಾರ Vasudev Kamath January 22, 2012 ¤ೆ ೆ

Slide 2

Slide 2 text

. . . . . . Outline . . . 1 Introduction . . . 2 Getting into the World of FLOSS . . . 3 The Dummy Path . . . 4 The Hacker Path . . . 5 Questions? ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 3

Slide 3 text

. . . . . . Outline . . . 1 Introduction . . . 2 Getting into the World of FLOSS . . . 3 The Dummy Path . . . 4 The Hacker Path . . . 5 Questions? ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 4

Slide 4 text

. . . . . . ನನ¹ ಬ ೆ¨ ಒಂ ಷು°... ಾ ಾ¿ರು?... ಾ ೇನು ಾಡು µ ೆ·ೕ ೆ?... ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನ ೊಂ ೆ ನನ¹ ಒಡ ಾಟ ೇನು?... ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 5

Slide 5 text

. . . . . . ನನ¹ ಬ ೆ¨ ಒಂ ಷು°... ಾ ಾ¿ರು?... ಾ ೇನು ಾಡು µ ೆ·ೕ ೆ?... ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನ ೊಂ ೆ ನನ¹ ಒಡ ಾಟ ೇನು?... ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 6

Slide 6 text

. . . . . . ನನ¹ ಬ ೆ¨ ಒಂ ಷು°... ಾ ಾ¿ರು?... ಾ ೇನು ಾಡು µ ೆ·ೕ ೆ?... ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನ ೊಂ ೆ ನನ¹ ಒಡ ಾಟ ೇನು?... ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 7

Slide 7 text

. . . . . . Outline . . . 1 Introduction . . . 2 Getting into the World of FLOSS . . . 3 The Dummy Path . . . 4 The Hacker Path . . . 5 Questions? ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 8

Slide 8 text

. . . . . . ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನದ ಜಗ µನ Â ದಲ ¤ೆ ೆ

Slide 9

Slide 9 text

. . . . . . ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನದ ಜಗ µನ Â ದಲ ¤ೆ ೆ

Slide 10

Slide 10 text

. . . . . . Outline . . . 1 Introduction . . . 2 Getting into the World of FLOSS . . . 3 The Dummy Path . . . 4 The Hacker Path . . . 5 Questions? ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 11

Slide 11 text

. . . . . . Dummy Path - £ಾ ಾನ¿ ಮನುಷ¿ನ ¤ಾ . £ಾ ಾನ¿ರ ಪÀ¡ೆ¹ . . . . . . . . ಾನು ಒಂದು ಮುಕµ ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಉಪ ೕౠಸು µ ೆ·ೕ ೆ. ಾನು ಅದ ೆ¦ೕ ಾದರು contribute ಾಡ ೇ ೆಂ ೆ·ೕ ೆ, ಆದ ೆ ಾನು À ಾÀಮ ್ ಅಲÂ :(. Contribute ಾಡಲು... ೕವv ತಂತÀಜ¹ ಾౠರ ೇ ೆಂ ಲÂ. ಮ ೆ ತಂ ಾÀಂಶದ Â ಬಳ ರುವ programming language ಬ ೆ¨ ಮ ೆ ರ ೇ ೆಂ ಲÂ ತಂ ಾÀಂಶ ಬಳಸಲು ದ· ೆ £ಾಕು. ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 12

Slide 12 text

. . . . . . Dummy Path - £ಾ ಾನ¿ ಮನುಷ¿ನ ¤ಾ . £ಾ ಾನ¿ರ ಪÀ¡ೆ¹ . . . . . . . . ಾನು ಒಂದು ಮುಕµ ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಉಪ ೕౠಸು µ ೆ·ೕ ೆ. ಾನು ಅದ ೆ¦ೕ ಾದರು contribute ಾಡ ೇ ೆಂ ೆ·ೕ ೆ, ಆದ ೆ ಾನು À ಾÀಮ ್ ಅಲÂ :(. Contribute ಾಡಲು... ೕವv ತಂತÀಜ¹ ಾౠರ ೇ ೆಂ ಲÂ. ಮ ೆ ತಂ ಾÀಂಶದ Â ಬಳ ರುವ programming language ಬ ೆ¨ ಮ ೆ ರ ೇ ೆಂ ಲÂ ತಂ ಾÀಂಶ ಬಳಸಲು ದ· ೆ £ಾಕು. ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 13

Slide 13 text

. . . . . . Dummy Path - £ಾ ಾನ¿ ಮನುಷ¿ನ ¤ಾ . £ಾ ಾನ¿ರ ಪÀ¡ೆ¹ . . . . . . . . ಾನು ಒಂದು ಮುಕµ ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಉಪ ೕౠಸು µ ೆ·ೕ ೆ. ಾನು ಅದ ೆ¦ೕ ಾದರು contribute ಾಡ ೇ ೆಂ ೆ·ೕ ೆ, ಆದ ೆ ಾನು À ಾÀಮ ್ ಅಲÂ :(. Contribute ಾಡಲು... ೕವv ತಂತÀಜ¹ ಾౠರ ೇ ೆಂ ಲÂ. ಮ ೆ ತಂ ಾÀಂಶದ Â ಬಳ ರುವ programming language ಬ ೆ¨ ಮ ೆ ರ ೇ ೆಂ ಲÂ ತಂ ಾÀಂಶ ಬಳಸಲು ದ· ೆ £ಾಕು. ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 14

Slide 14 text

. . . . . . Dummy Path - £ಾ ಾನ¿ ಮನುಷ¿ನ ¤ಾ . £ಾ ಾನ¿ರ ಪÀ¡ೆ¹ . . . . . . . . ಾನು ಒಂದು ಮುಕµ ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಉಪ ೕౠಸು µ ೆ·ೕ ೆ. ಾನು ಅದ ೆ¦ೕ ಾದರು contribute ಾಡ ೇ ೆಂ ೆ·ೕ ೆ, ಆದ ೆ ಾನು À ಾÀಮ ್ ಅಲÂ :(. Contribute ಾಡಲು... ೕವv ತಂತÀಜ¹ ಾౠರ ೇ ೆಂ ಲÂ. ಮ ೆ ತಂ ಾÀಂಶದ Â ಬಳ ರುವ programming language ಬ ೆ¨ ಮ ೆ ರ ೇ ೆಂ ಲÂ ತಂ ಾÀಂಶ ಬಳಸಲು ದ· ೆ £ಾಕು. ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 15

Slide 15 text

. . . . . . Dummy Path - continued… . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ . . . . . . . . . ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ . . . . . . . . . Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ . . . . . . . . . Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 16

Slide 16 text

. . . . . . Dummy Path - continued… . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ . . . . . . . . . ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ . . . . . . . . . Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ . . . . . . . . . Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 17

Slide 17 text

. . . . . . Dummy Path - continued… . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ . . . . . . . . . ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ . . . . . . . . . Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ . . . . . . . . . Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 18

Slide 18 text

. . . . . . Dummy Path - continued… . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ . . . . . . . . . ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ . . . . . . . . . Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ . . . . . . . . . Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 19

Slide 19 text

. . . . . . Dummy Path - continued… . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ . . . . . . . . . ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ . . . . . . . . . Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ . . . . . . . . . Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 20

Slide 20 text

. . . . . . Dummy Path - continued… . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ . . . . . . . . . ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ . . . . . . . . . Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ . . . . . . . . . Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 21

Slide 21 text

. . . . . . Dummy Path - continued… . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ . . . . . . . . . ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ . . . . . . . . . Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ . . . . . . . . . Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 22

Slide 22 text

. . . . . . Dummy Path - ೕವy ಸಹಕ ಸಬಹುದು . KDE Project . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್ Mailing list . Debian Installer and Debconf Templates . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಾನು Christian Perrier Mailing list . Xfce4 Translation Project . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಾಸು ೇವ ಾಮ ್ ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್ Mailing list ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 23

Slide 23 text

. . . . . . Dummy Path - ೕವy ಸಹಕ ಸಬಹುದು . KDE Project . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್ Mailing list . Debian Installer and Debconf Templates . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಾನು Christian Perrier Mailing list . Xfce4 Translation Project . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಾಸು ೇವ ಾಮ ್ ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್ Mailing list ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 24

Slide 24 text

. . . . . . Dummy Path - ೕವy ಸಹಕ ಸಬಹುದು . KDE Project . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್ Mailing list . Debian Installer and Debconf Templates . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಾನು Christian Perrier Mailing list . Xfce4 Translation Project . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಾಸು ೇವ ಾಮ ್ ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್ Mailing list ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 25

Slide 25 text

. . . . . . Outline . . . 1 Introduction . . . 2 Getting into the World of FLOSS . . . 3 The Dummy Path . . . 4 The Hacker Path . . . 5 Questions? ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 26

Slide 26 text

. . . . . . The Hacker Path - ಒಂದು example ೊ ೆ . ನನ¹ ೆ ೆಯ ಕನ¹ಡ ಕÆನ ಪಂ ತ . . . . . . . . [email protected] ಏ ದು?... Source code ಎ Â ೆ?... (How to share code and collaborate?) . Gitorious . . . . . . . . URL: https://gitorious.org/dictionary-bot License: GPLv3 Language: Python ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 27

Slide 27 text

. . . . . . The Hacker Path - ಒಂದು example ೊ ೆ . ನನ¹ ೆ ೆಯ ಕನ¹ಡ ಕÆನ ಪಂ ತ . . . . . . . . [email protected] ಏ ದು?... Source code ಎ Â ೆ?... (How to share code and collaborate?) . Gitorious . . . . . . . . URL: https://gitorious.org/dictionary-bot License: GPLv3 Language: Python ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 28

Slide 28 text

. . . . . . The Hacker Path - ಒಂದು example ೊ ೆ . ನನ¹ ೆ ೆಯ ಕನ¹ಡ ಕÆನ ಪಂ ತ . . . . . . . . [email protected] ಏ ದು?... Source code ಎ Â ೆ?... (How to share code and collaborate?) . Gitorious . . . . . . . . URL: https://gitorious.org/dictionary-bot License: GPLv3 Language: Python ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 29

Slide 29 text

. . . . . . The Hacker Path - Code Sharing and collaboration . GitHub . . . . . . . . https://github.com . Gitorious . . . . . . . . https://gitorious.org . Google Code . . . . . . . . http://code.google.com . Savannah . . . . . . . . https://savannah.nongnu.org/ https://savannah.gnu.org/ ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 30

Slide 30 text

. . . . . . The Hacker Path - Code Sharing and collaboration . GitHub . . . . . . . . https://github.com . Gitorious . . . . . . . . https://gitorious.org . Google Code . . . . . . . . http://code.google.com . Savannah . . . . . . . . https://savannah.nongnu.org/ https://savannah.gnu.org/ ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 31

Slide 31 text

. . . . . . The Hacker Path - Code Sharing and collaboration . GitHub . . . . . . . . https://github.com . Gitorious . . . . . . . . https://gitorious.org . Google Code . . . . . . . . http://code.google.com . Savannah . . . . . . . . https://savannah.nongnu.org/ https://savannah.gnu.org/ ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 32

Slide 32 text

. . . . . . The Hacker Path - Code Sharing and collaboration . GitHub . . . . . . . . https://github.com . Gitorious . . . . . . . . https://gitorious.org . Google Code . . . . . . . . http://code.google.com . Savannah . . . . . . . . https://savannah.nongnu.org/ https://savannah.gnu.org/ ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 33

Slide 33 text

. . . . . . The Hacker Path - Code Sharing and collaboration . GitHub . . . . . . . . https://github.com . Gitorious . . . . . . . . https://gitorious.org . Google Code . . . . . . . . http://code.google.com . Savannah . . . . . . . . https://savannah.nongnu.org/ https://savannah.gnu.org/ ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 34

Slide 34 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 35

Slide 35 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 36

Slide 36 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 37

Slide 37 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 38

Slide 38 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 39

Slide 39 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 40

Slide 40 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 41

Slide 41 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 42

Slide 42 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 43

Slide 43 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 44

Slide 44 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 45

Slide 45 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 46

Slide 46 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 47

Slide 47 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 48

Slide 48 text

. . . . . . The Hacker Path - Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ

Slide 49

Slide 49 text

. . . . . . Outline . . . 1 Introduction . . . 2 Getting into the World of FLOSS . . . 3 The Dummy Path . . . 4 The Hacker Path . . . 5 Questions? ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 50

Slide 50 text

. . . . . . ಪÀ¡ೆ¹ಗಳು?… ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

Slide 51

Slide 51 text

. . . . . . ಧನ¿ ಾದಗಳು Created with: XƎTEX ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ