Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Free Software Development & Collaboration

Free Software Development & Collaboration

Free Software Development & Collaboration - Presentation by Vasudev Kamat - Delivered on 22nd Jan 2012 at First Hejje (http://sanchaya.net) Event organized by Sanchaya team in Bangalore

Team Sanchya

February 05, 2012
Tweet

More Decks by Team Sanchya

Other Decks in Technology

Transcript

 1. . . . . . .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನ ಅ ವೃ ¸ ¤ಾಗೂ ಸಹ ಾರ
  Vasudev Kamath
  January 22, 2012
  ¤ೆ ೆೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 2. . . . . . .
  Outline
  .
  .
  .
  1 Introduction
  .
  .
  .
  2 Getting into the World of FLOSS
  .
  .
  .
  3 The Dummy Path
  .
  .
  .
  4 The Hacker Path
  .
  .
  .
  5 Questions?
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 3. . . . . . .
  Outline
  .
  .
  .
  1 Introduction
  .
  .
  .
  2 Getting into the World of FLOSS
  .
  .
  .
  3 The Dummy Path
  .
  .
  .
  4 The Hacker Path
  .
  .
  .
  5 Questions?
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 4. . . . . . .
  ನನ¹ ಬ ೆ¨ ಒಂ ಷು°...
  ಾ ಾ¿ರು?...
  ಾ ೇನು ಾಡು µ ೆ·ೕ ೆ?...
  ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನ ೊಂ ೆ ನನ¹
  ಒಡ ಾಟ ೇನು?...
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 5. . . . . . .
  ನನ¹ ಬ ೆ¨ ಒಂ ಷು°...
  ಾ ಾ¿ರು?...
  ಾ ೇನು ಾಡು µ ೆ·ೕ ೆ?...
  ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನ ೊಂ ೆ ನನ¹
  ಒಡ ಾಟ ೇನು?...
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 6. . . . . . .
  ನನ¹ ಬ ೆ¨ ಒಂ ಷು°...
  ಾ ಾ¿ರು?...
  ಾ ೇನು ಾಡು µ ೆ·ೕ ೆ?...
  ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನ ೊಂ ೆ ನನ¹
  ಒಡ ಾಟ ೇನು?...
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 7. . . . . . .
  Outline
  .
  .
  .
  1 Introduction
  .
  .
  .
  2 Getting into the World of FLOSS
  .
  .
  .
  3 The Dummy Path
  .
  .
  .
  4 The Hacker Path
  .
  .
  .
  5 Questions?
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 8. . . . . . .
  ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನದ ಜಗ µನ Â ದಲ ¤ೆ ೆ.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನದ ಜಗ µ ೆ ಾ ಸಲು ಾ ೇನು ಾಡ ೇಕು?...
  .
  .
  .
  1 The Dummy Path
  £ಾ ಾನ¿ ಾನವನ ¤ಾ
  .
  .
  .
  2 The Hacker Path
  ತಂತÀ ಾ¹ನ ಪ ಣತನ ¤ಾ
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 9. . . . . . .
  ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನದ ಜಗ µನ Â ದಲ ¤ೆ ೆ.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನದ ಜಗ µ ೆ ಾ ಸಲು ಾ ೇನು ಾಡ ೇಕು?...
  .
  .
  .
  1 The Dummy Path
  £ಾ ಾನ¿ ಾನವನ ¤ಾ
  .
  .
  .
  2 The Hacker Path
  ತಂತÀ ಾ¹ನ ಪ ಣತನ ¤ಾ
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 10. . . . . . .
  Outline
  .
  .
  .
  1 Introduction
  .
  .
  .
  2 Getting into the World of FLOSS
  .
  .
  .
  3 The Dummy Path
  .
  .
  .
  4 The Hacker Path
  .
  .
  .
  5 Questions?
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 11. . . . . . .
  Dummy Path - £ಾ ಾನ¿ ಮನುಷ¿ನ ¤ಾ
  .
  £ಾ ಾನ¿ರ ಪÀ¡ೆ¹
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಾನು ಒಂದು ಮುಕµ ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಉಪ ೕౠಸು µ ೆ·ೕ ೆ. ಾನು ಅದ ೆ¦ೕ ಾದರು
  contribute ಾಡ ೇ ೆಂ ೆ·ೕ ೆ, ಆದ ೆ ಾನು À ಾÀಮ ್ ಅಲÂ :(.
  Contribute ಾಡಲು...
  ೕವv ತಂತÀಜ¹ ಾౠರ ೇ ೆಂ ಲÂ.
  ಮ ೆ ತಂ ಾÀಂಶದ Â ಬಳ ರುವ programming language ಬ ೆ¨ ಮ ೆ
  ರ ೇ ೆಂ ಲÂ
  ತಂ ಾÀಂಶ ಬಳಸಲು ದ· ೆ £ಾಕು.
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 12. . . . . . .
  Dummy Path - £ಾ ಾನ¿ ಮನುಷ¿ನ ¤ಾ
  .
  £ಾ ಾನ¿ರ ಪÀ¡ೆ¹
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಾನು ಒಂದು ಮುಕµ ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಉಪ ೕౠಸು µ ೆ·ೕ ೆ. ಾನು ಅದ ೆ¦ೕ ಾದರು
  contribute ಾಡ ೇ ೆಂ ೆ·ೕ ೆ, ಆದ ೆ ಾನು À ಾÀಮ ್ ಅಲÂ :(.
  Contribute ಾಡಲು...
  ೕವv ತಂತÀಜ¹ ಾౠರ ೇ ೆಂ ಲÂ.
  ಮ ೆ ತಂ ಾÀಂಶದ Â ಬಳ ರುವ programming language ಬ ೆ¨ ಮ ೆ
  ರ ೇ ೆಂ ಲÂ
  ತಂ ಾÀಂಶ ಬಳಸಲು ದ· ೆ £ಾಕು.
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 13. . . . . . .
  Dummy Path - £ಾ ಾನ¿ ಮನುಷ¿ನ ¤ಾ
  .
  £ಾ ಾನ¿ರ ಪÀ¡ೆ¹
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಾನು ಒಂದು ಮುಕµ ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಉಪ ೕౠಸು µ ೆ·ೕ ೆ. ಾನು ಅದ ೆ¦ೕ ಾದರು
  contribute ಾಡ ೇ ೆಂ ೆ·ೕ ೆ, ಆದ ೆ ಾನು À ಾÀಮ ್ ಅಲÂ :(.
  Contribute ಾಡಲು...
  ೕವv ತಂತÀಜ¹ ಾౠರ ೇ ೆಂ ಲÂ.
  ಮ ೆ ತಂ ಾÀಂಶದ Â ಬಳ ರುವ programming language ಬ ೆ¨ ಮ ೆ
  ರ ೇ ೆಂ ಲÂ
  ತಂ ಾÀಂಶ ಬಳಸಲು ದ· ೆ £ಾಕು.
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 14. . . . . . .
  Dummy Path - £ಾ ಾನ¿ ಮನುಷ¿ನ ¤ಾ
  .
  £ಾ ಾನ¿ರ ಪÀ¡ೆ¹
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಾನು ಒಂದು ಮುಕµ ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಉಪ ೕౠಸು µ ೆ·ೕ ೆ. ಾನು ಅದ ೆ¦ೕ ಾದರು
  contribute ಾಡ ೇ ೆಂ ೆ·ೕ ೆ, ಆದ ೆ ಾನು À ಾÀಮ ್ ಅಲÂ :(.
  Contribute ಾಡಲು...
  ೕವv ತಂತÀಜ¹ ಾౠರ ೇ ೆಂ ಲÂ.
  ಮ ೆ ತಂ ಾÀಂಶದ Â ಬಳ ರುವ programming language ಬ ೆ¨ ಮ ೆ
  ರ ೇ ೆಂ ಲÂ
  ತಂ ಾÀಂಶ ಬಳಸಲು ದ· ೆ £ಾಕು.
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 15. . . . . . .
  Dummy Path - continued…
  .
  ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 16. . . . . . .
  Dummy Path - continued…
  .
  ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 17. . . . . . .
  Dummy Path - continued…
  .
  ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 18. . . . . . .
  Dummy Path - continued…
  .
  ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 19. . . . . . .
  Dummy Path - continued…
  .
  ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 20. . . . . . .
  Dummy Path - continued…
  .
  ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 21. . . . . . .
  Dummy Path - continued…
  .
  ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 22. . . . . . .
  Dummy Path - ೕವy ಸಹಕ ಸಬಹುದು
  .
  KDE Project
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಸಂಪౖOe :
  ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್
  Mailing list
  .
  Debian Installer and Debconf
  Templates
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಸಂಪౖOe :
  ಾನು
  Christian Perrier
  Mailing list
  .
  Xfce4 Translation Project
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಸಂಪౖOe :
  ಾಸು ೇವ ಾಮ ್
  ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್
  Mailing list
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 23. . . . . . .
  Dummy Path - ೕವy ಸಹಕ ಸಬಹುದು
  .
  KDE Project
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಸಂಪౖOe :
  ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್
  Mailing list
  .
  Debian Installer and Debconf
  Templates
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಸಂಪౖOe :
  ಾನು
  Christian Perrier
  Mailing list
  .
  Xfce4 Translation Project
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಸಂಪౖOe :
  ಾಸು ೇವ ಾಮ ್
  ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್
  Mailing list
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 24. . . . . . .
  Dummy Path - ೕವy ಸಹಕ ಸಬಹುದು
  .
  KDE Project
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಸಂಪౖOe :
  ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್
  Mailing list
  .
  Debian Installer and Debconf
  Templates
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಸಂಪౖOe :
  ಾನು
  Christian Perrier
  Mailing list
  .
  Xfce4 Translation Project
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ಸಂಪౖOe :
  ಾಸು ೇವ ಾಮ ್
  ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್
  Mailing list
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 25. . . . . . .
  Outline
  .
  .
  .
  1 Introduction
  .
  .
  .
  2 Getting into the World of FLOSS
  .
  .
  .
  3 The Dummy Path
  .
  .
  .
  4 The Hacker Path
  .
  .
  .
  5 Questions?
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 26. . . . . . .
  The Hacker Path - ಒಂದು example ೊ ೆ
  .
  ನನ¹ ೆ ೆಯ ಕನ¹ಡ ಕÆನ ಪಂ ತ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  [email protected]
  ಏ ದು?...
  Source code ಎ Â ೆ?... (How to share code and
  collaborate?)
  .
  Gitorious
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  URL: https://gitorious.org/dictionary-bot
  License: GPLv3
  Language: Python
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 27. . . . . . .
  The Hacker Path - ಒಂದು example ೊ ೆ
  .
  ನನ¹ ೆ ೆಯ ಕನ¹ಡ ಕÆನ ಪಂ ತ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  [email protected]
  ಏ ದು?...
  Source code ಎ Â ೆ?... (How to share code and
  collaborate?)
  .
  Gitorious
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  URL: https://gitorious.org/dictionary-bot
  License: GPLv3
  Language: Python
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 28. . . . . . .
  The Hacker Path - ಒಂದು example ೊ ೆ
  .
  ನನ¹ ೆ ೆಯ ಕನ¹ಡ ಕÆನ ಪಂ ತ
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  [email protected]
  ಏ ದು?...
  Source code ಎ Â ೆ?... (How to share code and
  collaborate?)
  .
  Gitorious
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  URL: https://gitorious.org/dictionary-bot
  License: GPLv3
  Language: Python
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 29. . . . . . .
  The Hacker Path - Code Sharing and
  collaboration
  .
  GitHub
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://github.com
  .
  Gitorious
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://gitorious.org
  .
  Google Code
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  http://code.google.com
  .
  Savannah
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://savannah.nongnu.org/
  https://savannah.gnu.org/
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 30. . . . . . .
  The Hacker Path - Code Sharing and
  collaboration
  .
  GitHub
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://github.com
  .
  Gitorious
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://gitorious.org
  .
  Google Code
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  http://code.google.com
  .
  Savannah
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://savannah.nongnu.org/
  https://savannah.gnu.org/
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 31. . . . . . .
  The Hacker Path - Code Sharing and
  collaboration
  .
  GitHub
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://github.com
  .
  Gitorious
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://gitorious.org
  .
  Google Code
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  http://code.google.com
  .
  Savannah
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://savannah.nongnu.org/
  https://savannah.gnu.org/
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 32. . . . . . .
  The Hacker Path - Code Sharing and
  collaboration
  .
  GitHub
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://github.com
  .
  Gitorious
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://gitorious.org
  .
  Google Code
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  http://code.google.com
  .
  Savannah
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://savannah.nongnu.org/
  https://savannah.gnu.org/
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 33. . . . . . .
  The Hacker Path - Code Sharing and
  collaboration
  .
  GitHub
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://github.com
  .
  Gitorious
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://gitorious.org
  .
  Google Code
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  http://code.google.com
  .
  Savannah
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  https://savannah.nongnu.org/
  https://savannah.gnu.org/
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 34. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 35. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 36. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 37. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 38. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 39. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 40. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 41. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 42. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 43. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 44. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 45. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 46. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 47. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 48. . . . . . .
  The Hacker Path - Other Collaboration tools
  Mailing Lists
  [email protected]
  [email protected]
  ▶ Google Groups
  ▶ Libre List
  Internet Relay Chat
  ▶ #debian-in irc.oftc.net
  ▶ #sanchaya irc.freenode.net
  ▶ Pidgin
  ▶ Chatzilla
  Hacker Meetups
  ▶ DebConf, MiniDebconf's
  ▶ FudCon
  ▶ Fossmeet http://fossmeet.in
  ▶ ¤ೆ ೆಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 49. . . . . . .
  Outline
  .
  .
  .
  1 Introduction
  .
  .
  .
  2 Getting into the World of FLOSS
  .
  .
  .
  3 The Dummy Path
  .
  .
  .
  4 The Hacker Path
  .
  .
  .
  5 Questions?
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 50. . . . . . .
  ಪÀ¡ೆ¹ಗಳು?…
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide

 51. . . . . . .
  ಧನ¿ ಾದಗಳು
  Created with:
  XƎTEX
  ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ

  View full-size slide