Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Free Software Development & Collaboration

Free Software Development & Collaboration

Free Software Development & Collaboration - Presentation by Vasudev Kamat - Delivered on 22nd Jan 2012 at First Hejje (http://sanchaya.net) Event organized by Sanchaya team in Bangalore

Team Sanchya

February 05, 2012
Tweet

More Decks by Team Sanchya

Other Decks in Technology

Transcript

 1. . . . . . . . . . .

  . . . ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನ ಅ ವೃ ¸ ¤ಾಗೂ ಸಹ ಾರ Vasudev Kamath January 22, 2012 ¤ೆ ೆ<e - ತಂತÀ ಾ¹ನ ಮತುµ ಕನ¹ಡ ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 1 / 17
 2. . . . . . . Outline . . .

  1 Introduction . . . 2 Getting into the World of FLOSS . . . 3 The Dummy Path . . . 4 The Hacker Path . . . 5 Questions? ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 2 / 17
 3. . . . . . . Outline . . .

  1 Introduction . . . 2 Getting into the World of FLOSS . . . 3 The Dummy Path . . . 4 The Hacker Path . . . 5 Questions? ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 3 / 17
 4. . . . . . . ನನ¹ ಬ ೆ¨ ಒಂ

  ಷು°... ಾ ಾ¿ರು?... ಾ ೇನು ಾಡು µ ೆ·ೕ ೆ?... ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನ ೊಂ ೆ ನನ¹ ಒಡ ಾಟ ೇನು?... ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 4 / 17
 5. . . . . . . ನನ¹ ಬ ೆ¨ ಒಂ

  ಷು°... ಾ ಾ¿ರು?... ಾ ೇನು ಾಡು µ ೆ·ೕ ೆ?... ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನ ೊಂ ೆ ನನ¹ ಒಡ ಾಟ ೇನು?... ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 4 / 17
 6. . . . . . . ನನ¹ ಬ ೆ¨ ಒಂ

  ಷು°... ಾ ಾ¿ರು?... ಾ ೇನು ಾಡು µ ೆ·ೕ ೆ?... ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನ ೊಂ ೆ ನನ¹ ಒಡ ಾಟ ೇನು?... ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 4 / 17
 7. . . . . . . Outline . . .

  1 Introduction . . . 2 Getting into the World of FLOSS . . . 3 The Dummy Path . . . 4 The Hacker Path . . . 5 Questions? ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 5 / 17
 8. . . . . . . ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನದ ಜಗ

  µನ Â ದಲ ¤ೆ ೆ<e - ¤ೇ ೆ? . . . . . . . ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನದ ಜಗ µ ೆ ಾ ಸಲು ಾ ೇನು ಾಡ ೇಕು?... . . . 1 The Dummy Path £ಾ ಾನ¿ ಾನವನ ¤ಾ . . . 2 The Hacker Path ತಂತÀ ಾ¹ನ ಪ ಣತನ ¤ಾ ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 6 / 17
 9. . . . . . . ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನದ ಜಗ

  µನ Â ದಲ ¤ೆ ೆ<e - ¤ೇ ೆ? . . . . . . . ಮುಕµ ತಂತÀ ಾ¹ನದ ಜಗ µ ೆ ಾ ಸಲು ಾ ೇನು ಾಡ ೇಕು?... . . . 1 The Dummy Path £ಾ ಾನ¿ ಾನವನ ¤ಾ . . . 2 The Hacker Path ತಂತÀ ಾ¹ನ ಪ ಣತನ ¤ಾ ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 6 / 17
 10. . . . . . . Outline . . .

  1 Introduction . . . 2 Getting into the World of FLOSS . . . 3 The Dummy Path . . . 4 The Hacker Path . . . 5 Questions? ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 7 / 17
 11. . . . . . . Dummy Path - £ಾ

  ಾನ¿ ಮನುಷ¿ನ ¤ಾ . £ಾ ಾನ¿ರ ಪÀ¡ೆ¹ . . . . . . . . ಾನು ಒಂದು ಮುಕµ ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಉಪ ೕౠಸು µ ೆ·ೕ ೆ. ಾನು ಅದ ೆ¦ೕ ಾದರು contribute ಾಡ ೇ ೆಂ ೆ·ೕ ೆ, ಆದ ೆ ಾನು À ಾÀಮ ್ ಅಲÂ :(. Contribute ಾಡಲು... ೕವv ತಂತÀಜ¹ ಾౠರ ೇ ೆಂ ಲÂ. ಮ ೆ ತಂ ಾÀಂಶದ Â ಬಳ ರುವ programming language ಬ ೆ¨ ಮ ೆ ರ ೇ ೆಂ ಲÂ ತಂ ಾÀಂಶ ಬಳಸಲು ದ· ೆ £ಾಕು. ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 8 / 17
 12. . . . . . . Dummy Path - £ಾ

  ಾನ¿ ಮನುಷ¿ನ ¤ಾ . £ಾ ಾನ¿ರ ಪÀ¡ೆ¹ . . . . . . . . ಾನು ಒಂದು ಮುಕµ ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಉಪ ೕౠಸು µ ೆ·ೕ ೆ. ಾನು ಅದ ೆ¦ೕ ಾದರು contribute ಾಡ ೇ ೆಂ ೆ·ೕ ೆ, ಆದ ೆ ಾನು À ಾÀಮ ್ ಅಲÂ :(. Contribute ಾಡಲು... ೕವv ತಂತÀಜ¹ ಾౠರ ೇ ೆಂ ಲÂ. ಮ ೆ ತಂ ಾÀಂಶದ Â ಬಳ ರುವ programming language ಬ ೆ¨ ಮ ೆ ರ ೇ ೆಂ ಲÂ ತಂ ಾÀಂಶ ಬಳಸಲು ದ· ೆ £ಾಕು. ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 8 / 17
 13. . . . . . . Dummy Path - £ಾ

  ಾನ¿ ಮನುಷ¿ನ ¤ಾ . £ಾ ಾನ¿ರ ಪÀ¡ೆ¹ . . . . . . . . ಾನು ಒಂದು ಮುಕµ ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಉಪ ೕౠಸು µ ೆ·ೕ ೆ. ಾನು ಅದ ೆ¦ೕ ಾದರು contribute ಾಡ ೇ ೆಂ ೆ·ೕ ೆ, ಆದ ೆ ಾನು À ಾÀಮ ್ ಅಲÂ :(. Contribute ಾಡಲು... ೕವv ತಂತÀಜ¹ ಾౠರ ೇ ೆಂ ಲÂ. ಮ ೆ ತಂ ಾÀಂಶದ Â ಬಳ ರುವ programming language ಬ ೆ¨ ಮ ೆ ರ ೇ ೆಂ ಲÂ ತಂ ಾÀಂಶ ಬಳಸಲು ದ· ೆ £ಾಕು. ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 8 / 17
 14. . . . . . . Dummy Path - £ಾ

  ಾನ¿ ಮನುಷ¿ನ ¤ಾ . £ಾ ಾನ¿ರ ಪÀ¡ೆ¹ . . . . . . . . ಾನು ಒಂದು ಮುಕµ ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಉಪ ೕౠಸು µ ೆ·ೕ ೆ. ಾನು ಅದ ೆ¦ೕ ಾದರು contribute ಾಡ ೇ ೆಂ ೆ·ೕ ೆ, ಆದ ೆ ಾನು À ಾÀಮ ್ ಅಲÂ :(. Contribute ಾಡಲು... ೕವv ತಂತÀಜ¹ ಾౠರ ೇ ೆಂ ಲÂ. ಮ ೆ ತಂ ಾÀಂಶದ Â ಬಳ ರುವ programming language ಬ ೆ¨ ಮ ೆ ರ ೇ ೆಂ ಲÂ ತಂ ಾÀಂಶ ಬಳಸಲು ದ· ೆ £ಾಕು. ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 8 / 17
 15. . . . . . . Dummy Path - continued…

  . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ . . . . . . . . . ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ . . . . . . . . . Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ . . . . . . . . . Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 9 / 17
 16. . . . . . . Dummy Path - continued…

  . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ . . . . . . . . . ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ . . . . . . . . . Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ . . . . . . . . . Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 9 / 17
 17. . . . . . . Dummy Path - continued…

  . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ . . . . . . . . . ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ . . . . . . . . . Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ . . . . . . . . . Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 9 / 17
 18. . . . . . . Dummy Path - continued…

  . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ . . . . . . . . . ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ . . . . . . . . . Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ . . . . . . . . . Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 9 / 17
 19. . . . . . . Dummy Path - continued…

  . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ . . . . . . . . . ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ . . . . . . . . . Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ . . . . . . . . . Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 9 / 17
 20. . . . . . . Dummy Path - continued…

  . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ . . . . . . . . . ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ . . . . . . . . . Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ . . . . . . . . . Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 9 / 17
 21. . . . . . . Dummy Path - continued…

  . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಬಳ . . . . . . . . . ಮ¾ ೆ ೆಯ ಗೂ ಬಳಸುವvದನು¹ ¤ಾಗು ೕವv ಕ ತದ·ನು¹ ¤ೇ ೊ . . . . . . . . . Bugಗಳನು¹ ೕ ್Oe ಾ . . . . . . . . . Documentation ಬ ೆಯಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . Documentation ಅನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . . ತಂ ಾÀಂಶವನು¹ ಕನ¹ಡ ೆ¦ ಅನು ಾ ಸಲು ಸಹಕ . . . . . . . . ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 9 / 17
 22. . . . . . . Dummy Path - ೕವy

  ಸಹಕ ಸಬಹುದು . KDE Project . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್ <[email protected]> Mailing list <[email protected]> . Debian Installer and Debconf Templates . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಾನು <[email protected]> Christian Perrier <[email protected]> Mailing list <[email protected]> . Xfce4 Translation Project . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಾಸು ೇವ ಾಮ ್ <[email protected]> ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್ <[email protected]> Mailing list <[email protected]> ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 10 / 17
 23. . . . . . . Dummy Path - ೕವy

  ಸಹಕ ಸಬಹುದು . KDE Project . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್ <[email protected]> Mailing list <[email protected]> . Debian Installer and Debconf Templates . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಾನು <[email protected]> Christian Perrier <[email protected]> Mailing list <[email protected]> . Xfce4 Translation Project . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಾಸು ೇವ ಾಮ ್ <[email protected]> ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್ <[email protected]> Mailing list <[email protected]> ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 10 / 17
 24. . . . . . . Dummy Path - ೕವy

  ಸಹಕ ಸಬಹುದು . KDE Project . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್ <[email protected]> Mailing list <[email protected]> . Debian Installer and Debconf Templates . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಾನು <[email protected]> Christian Perrier <[email protected]> Mailing list <[email protected]> . Xfce4 Translation Project . . . . . . . . ಸಂಪౖOe : ಾಸು ೇವ ಾಮ ್ <[email protected]> ಶಂಕ ್ ಪÀ£ಾ ್ <[email protected]> Mailing list <[email protected]> ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 10 / 17
 25. . . . . . . Outline . . .

  1 Introduction . . . 2 Getting into the World of FLOSS . . . 3 The Dummy Path . . . 4 The Hacker Path . . . 5 Questions? ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 11 / 17
 26. . . . . . . The Hacker Path -

  ಒಂದು example ೊ ೆ . ನನ¹ ೆ ೆಯ ಕನ¹ಡ ಕÆನ ಪಂ ತ . . . . . . . . [email protected] ಏ ದು?... Source code ಎ Â ೆ?... (How to share code and collaborate?) . Gitorious . . . . . . . . URL: https://gitorious.org/dictionary-bot License: GPLv3 Language: Python ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 12 / 17
 27. . . . . . . The Hacker Path -

  ಒಂದು example ೊ ೆ . ನನ¹ ೆ ೆಯ ಕನ¹ಡ ಕÆನ ಪಂ ತ . . . . . . . . [email protected] ಏ ದು?... Source code ಎ Â ೆ?... (How to share code and collaborate?) . Gitorious . . . . . . . . URL: https://gitorious.org/dictionary-bot License: GPLv3 Language: Python ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 12 / 17
 28. . . . . . . The Hacker Path -

  ಒಂದು example ೊ ೆ . ನನ¹ ೆ ೆಯ ಕನ¹ಡ ಕÆನ ಪಂ ತ . . . . . . . . [email protected] ಏ ದು?... Source code ಎ Â ೆ?... (How to share code and collaborate?) . Gitorious . . . . . . . . URL: https://gitorious.org/dictionary-bot License: GPLv3 Language: Python ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 12 / 17
 29. . . . . . . The Hacker Path -

  Code Sharing and collaboration . GitHub . . . . . . . . https://github.com . Gitorious . . . . . . . . https://gitorious.org . Google Code . . . . . . . . http://code.google.com . Savannah . . . . . . . . https://savannah.nongnu.org/ https://savannah.gnu.org/ ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 13 / 17
 30. . . . . . . The Hacker Path -

  Code Sharing and collaboration . GitHub . . . . . . . . https://github.com . Gitorious . . . . . . . . https://gitorious.org . Google Code . . . . . . . . http://code.google.com . Savannah . . . . . . . . https://savannah.nongnu.org/ https://savannah.gnu.org/ ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 13 / 17
 31. . . . . . . The Hacker Path -

  Code Sharing and collaboration . GitHub . . . . . . . . https://github.com . Gitorious . . . . . . . . https://gitorious.org . Google Code . . . . . . . . http://code.google.com . Savannah . . . . . . . . https://savannah.nongnu.org/ https://savannah.gnu.org/ ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 13 / 17
 32. . . . . . . The Hacker Path -

  Code Sharing and collaboration . GitHub . . . . . . . . https://github.com . Gitorious . . . . . . . . https://gitorious.org . Google Code . . . . . . . . http://code.google.com . Savannah . . . . . . . . https://savannah.nongnu.org/ https://savannah.gnu.org/ ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 13 / 17
 33. . . . . . . The Hacker Path -

  Code Sharing and collaboration . GitHub . . . . . . . . https://github.com . Gitorious . . . . . . . . https://gitorious.org . Google Code . . . . . . . . http://code.google.com . Savannah . . . . . . . . https://savannah.nongnu.org/ https://savannah.gnu.org/ ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 13 / 17
 34. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 35. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 36. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 37. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 38. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 39. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 40. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 41. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 42. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 43. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 44. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 45. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 46. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 47. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 48. . . . . . . The Hacker Path -

  Other Collaboration tools Mailing Lists ▶ [email protected][email protected] ▶ Google Groups ▶ Libre List Internet Relay Chat ▶ #debian-in irc.oftc.net ▶ #sanchaya irc.freenode.net ▶ Pidgin ▶ Chatzilla Hacker Meetups ▶ DebConf, MiniDebconf's ▶ FudCon ▶ Fossmeet http://fossmeet.in ▶ ¤ೆ ೆ<e!! ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 14 / 17
 49. . . . . . . Outline . . .

  1 Introduction . . . 2 Getting into the World of FLOSS . . . 3 The Dummy Path . . . 4 The Hacker Path . . . 5 Questions? ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 15 / 17
 50. . . . . . . ಪÀ¡ೆ¹ಗಳು?… ಾಸು (Debian) Contributing

  to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 16 / 17
 51. . . . . . . ಧನ¿ ಾದಗಳು Created with:

  XƎTEX ಾಸು (Debian) Contributing to FLOSS ¤ೆ ೆ<e, ೆಂಗಳೂರು, ಕ ಾOeಟಕ 17 / 17