Slide 1

Slide 1 text

KARTEΛࢧ͑Δ ϚϧνϓϥοτϑΥʔϜΠϯϑϥ؂ࢹ @ikemonn

Slide 2

Slide 2 text

@ikemonn ΠϯϑϥΤϯδχΞ 2015೥11݄ʹjoin

Slide 3

Slide 3 text

໨࣍ 1. αʔϏεͷ঺հ 2. ؂ࢹͷ໨త 3. Πϯϑϥߏ੒ 4. ؂ࢹͷํ๏ 5. Ξϥʔτ 6. ϋϚͬͨ͜ͱ 7. ·ͱΊ

Slide 4

Slide 4 text

໨࣍ 1. αʔϏεͷ঺հ 2. ؂ࢹͷ໨త 3. Πϯϑϥߏ੒ 4. ؂ࢹͷํ๏ 5. Ξϥʔτ 6. ϋϚͬͨ͜ͱ 7. ·ͱΊ

Slide 5

Slide 5 text

΢Σϒ઀٬ϓϥοτϑΥʔϜ KARTEΛ։ൃ͍ͯ͠·͢

Slide 6

Slide 6 text

΢Σϒ઀٬ϓϥοτϑΥʔϜ KARTEΛ։ൃ͍ͯ͠·͢

Slide 7

Slide 7 text

ΠϯϑϥΤϯδχΞ͸2ਓ

Slide 8

Slide 8 text

໨࣍ 1. αʔϏεͷ঺հ 2. ؂ࢹͷ໨త 3. Πϯϑϥߏ੒ 4. ؂ࢹͷํ๏ 5. Ξϥʔτ 6. ϋϚͬͨ͜ͱ 7. ·ͱΊ

Slide 9

Slide 9 text

ʮશһͰյ͠ͳ͕ΒਐΉʯ ͱ͍͏จԽΛࢧ͑Δ

Slide 10

Slide 10 text

Startup͸։ൃεϐʔυ͕ॏཁ

Slide 11

Slide 11 text

৽͍͠αʔϏεɺݴޠΛੵۃతʹ ಋೖͰ͖ΔΑ͏ʹ

Slide 12

Slide 12 text

ރΕٕͨज़Ͱ͸ͳ͍ͷͰɺ ৘ใ͕͋·Γݟ͔ͭΒͳ͍

Slide 13

Slide 13 text

ଟগͷࣦഊ͸ڐ༰ & ࣦഊͨ࣌͠ʹ͙͢ؾ෇͚Δ

Slide 14

Slide 14 text

ʮશһͰյ͠ͳ͕ΒਐΉʯจԽΛ ࢧ͑ΔͨΊʹ؂ࢹͷڧԽ !

Slide 15

Slide 15 text

໨࣍ 1. αʔϏεͷ঺հ 2. ؂ࢹͷ໨త 3. Πϯϑϥߏ੒ 4. ؂ࢹͷํ๏ 5. Ξϥʔτ 6. ϋϚͬͨ͜ͱ 7. ·ͱΊ

Slide 16

Slide 16 text

ϚϧνϓϥοτϑΥʔϜ ৽͍͠αʔϏεͷੵۃར༻

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

໨࣍ 1. αʔϏεͷ঺հ 2. ؂ࢹͷ໨త 3. Πϯϑϥߏ੒ 4. ؂ࢹͷํ๏ 5. Ξϥʔτ 6. ϋϚͬͨ͜ͱ 7. ·ͱΊ

Slide 19

Slide 19 text

؂ࢹํ๏

Slide 20

Slide 20 text

ผϓϥοτϑΥʔϜͷΠϯελϯε ಉ࢜ͷϝτϦοΫ΋ൺֱ͍ͨ͠ ֤ϓϥοτϑΥʔϜʹґଘͨ͠ϝτ ϦοΫૹ৴ͷίʔυΛॻ͖ͨ͘ͳ͍ ■Πϯϑϥଆͷ՝୊ ■ΞϓϦଆͷ՝୊

Slide 21

Slide 21 text

CloudWatch ৭ʑͳ؅ཧը໘Λݟͨ͘ͳ͍ http://www.irasutoya.com/2016/06/blog-post_147.html https://support.draw.io/pages/viewpage.action?pageId=1671326 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_Stackdriver_logo.svg https://www.runscope.com/

Slide 22

Slide 22 text

جຊతʹDatadogͰҰݩ؅ཧ

Slide 23

Slide 23 text

ԿΛ؂ࢹ͢Δͷ͔ʁ

Slide 24

Slide 24 text

σʔλͷૹ৴ݩ σʔλͷૹ৴ઌ ௨஌ઌ CloudWatch Datadog Agent library agent https://www.datadoghq.com/ https://nz.pinterest.com/pin/296393219208794919/ https://bugsnag.com/ https://logdna.com/ https://www.pagerduty.com/resources/logo/

Slide 25

Slide 25 text

Πϯϑϥͷ؂ࢹ

Slide 26

Slide 26 text

σʔλͷૹ৴ݩ σʔλͷૹ৴ઌ ௨஌ઌ CloudWatch Datadog Agent library agent

Slide 27

Slide 27 text

• CPU • Memory • Load Average • Disk Usage • Disk I/O • Network I/O CloudWatch Datadog Agent

Slide 28

Slide 28 text

CloudWatch

Slide 29

Slide 29 text

No content

Slide 30

Slide 30 text

ΞϓϦέʔγϣϯͷ؂ࢹ

Slide 31

Slide 31 text

σʔλͷૹ৴ݩ σʔλͷૹ৴ઌ ௨஌ઌ CloudWatch Datadog Agent library agent

Slide 32

Slide 32 text

• ղੳͨ͠Πϕϯτ਺(ࠓ೔ɺࡢ೔ɺҰिؒલɺ Ұϲ݄લ) • Ͳͷ͓٬༷͔ΒͷΠϕϯτ਺͕ଟ͍͔ • ղੳ༻ʹཷ·͍ͬͯΔΩϡʔͷ਺ • λΠϜΞ΢τͷׂ߹ • ֤ॲཧʹ͔͔͍ͬͯΔ࣌ؒ • ϨεϙϯελΠϜ • ΞϓϦέʔγϣϯͷόά • Τϥʔϩά

Slide 33

Slide 33 text

var dogstatsd = require('libs-dogstatsd') const stats = dogstatsd.start(); // some method stats.tick(‘test’, 1, 1, [pid:1234]); libs-dogstatsd (A wrapper library of node-dogstatsd) ࣮ߦ࣌ؒ΍ॲཧճ਺ΛDatadogʹૹ৴Ͱ͖Δϥούʔ https://github.com/makinoy/libs-dogstatsd/

Slide 34

Slide 34 text

Ͳ͏΍ͬͯ؂ࢹ͍ͯ͠Δͷ͔ʁ

Slide 35

Slide 35 text

LayerΛ෼͚ͯDashboardΛ࡞੒

Slide 36

Slide 36 text

• Layer1: KARTE͕ੜ͖͍ͯΔ͔ • Layer2: ॏཁͳϝτϦοΫ • Layer3: ֤roleͷৄࡉϝτϦοΫ • (Layer4: ΠϯελϯεຖͷϝτϦοΫ)

Slide 37

Slide 37 text

No content

Slide 38

Slide 38 text

No content

Slide 39

Slide 39 text

No content

Slide 40

Slide 40 text

No content

Slide 41

Slide 41 text

Ұݩ؅ཧ͢Δ͜ͱ υϦϧμ΢ϯͯ͠໰୊Λ௥͍͚ͬͯΔ͜ͱ

Slide 42

Slide 42 text

໨࣍ 1. αʔϏεͷ঺հ 2. ؂ࢹͷ໨త 3. Πϯϑϥߏ੒ 4. ؂ࢹͷํ๏ 5. Ξϥʔτ 6. ϋϚͬͨ͜ͱ 7. ·ͱΊ

Slide 43

Slide 43 text

جຊతʹ͸Ξϥʔτ΋ DatadogͰҰݩ؅ཧ͢Δ

Slide 44

Slide 44 text

ϝτϦοΫ τϦΨʔ ௨஌ઌ MCM ᮢ஋ ҟৗ஋ ■Πϯϑϥ

Slide 45

Slide 45 text

ϝτϦοΫ τϦΨʔ ௨஌ઌ ᮢ஋ ҟৗ஋ ■ΞϓϦέʔγϣϯ ᮢ஋

Slide 46

Slide 46 text

ҟৗ஋ݕग़͕ศར

Slide 47

Slide 47 text

No content

Slide 48

Slide 48 text

໨࣍ 1. αʔϏεͷ঺հ 2. ؂ࢹͷ໨త 3. Πϯϑϥߏ੒ 4. ؂ࢹͷํ๏ 5. Ξϥʔτ 6. ϋϚͬͨ͜ͱ 7. ·ͱΊ

Slide 49

Slide 49 text

1.ϞχλϦϯάπʔϧͷྉ͔͔ۚΓ͗͢໰୊

Slide 50

Slide 50 text

ɾΠϯελϯεͷىಈ͸GCPʹൺ΂ͯ஗͍ ɾASΛ࢖͏ͱҰ౓ʹىಈ/ऴྃ͢Δ୆਺ΛઃఆͰ͖Δ ɾΠϯελϯεͷىಈ͸AWSʹൺ΂ͯૣ͍ ɾASͰىಈ/ऴྃ͢Δ୆਺͸ͪ͜ΒͰ͸ઃఆͰ͖ͳ͍ ɾ੒໿ͨ͠ϗετ͋ͨΓ$18/୆ ɾ੒໿୆਺Λ௒͑Δͱ1୆͋ͨΓ$0.03/hr

Slide 51

Slide 51 text

AutoScaler͕ҰؾʹΠϯελϯεΛ૿΍ͯ͠ɺҰ ؾʹΠϯελϯεΛݮΒ͢ͱ͍͏ڍಈΛྑ͘͢Δ Datadog Agent͕ىಈͨ͠Πϯελϯε਺͕ܹ૿ GCPΛ࢖͍࢝Ί͔ͯΒલ݄ͷྉۚͷ2ഒΛ௒͑Δྉ ͕ۚ੥ٻ͞ΕΔ "# αϙʔτʹ૬ஊͯ͠࠷దͳ՝ۚମܥΛఏҊͯ͠΋Β ͍ɺ$1000Ҏ্҆͘ͳͬͨ $

Slide 52

Slide 52 text

Πϯελϯεͷಛੑͱ؂ࢹαʔϏεͷ՝ۚମܥ Λ͔ͬ͠Γ೺Ѳ͓ͯ͘͠ʂ

Slide 53

Slide 53 text

2. ϝτϦοΫૹ৴λΠϛϯά͕૝ఆͱҧ͏໰୊

Slide 54

Slide 54 text

Քಇ͍ͯ͠ΔΠϯελϯεͷ୆਺͕ ຖ෼ૹΒΕ͍ͯΔΑ͏ʹݟ͑Δ%

Slide 55

Slide 55 text

࢒೦5෼ຖͰͨ͠ʂ& ΞϥʔτΛ࢓ֻ͚ͯ΋ؾͮ͘ͷ͕5෼ޙ'

Slide 56

Slide 56 text

ϝτϦοΫͷૹ৴ස౓Λ೺Ѳ͓ͯ͘͠ʂ

Slide 57

Slide 57 text

໨࣍ 1. αʔϏεͷ঺հ 2. ؂ࢹͷ໨త 3. Πϯϑϥߏ੒ 4. ؂ࢹͷํ๏ 5. Ξϥʔτ 6. ϋϚͬͨ͜ͱ 7. ·ͱΊ

Slide 58

Slide 58 text

1. σʔλ΍Ξϥʔτ͸Ұݩ؅ཧ͢Δ 2. υϦϧμ΢ϯͯ͠໰୊Λ௥͍͚ͬͯΔΑ͏ʹ͢Δ 3. ֤ϓϥοτϑΥʔϜͷಛੑͱɺ؂ࢹπʔϧͷ՝ۚ ମܥΛ೺Ѳ͢Δ 4. ΠϯςάϨʔγϣϯϝτϦοΫͷૹ৴ස౓Λ೺Ѳ ͢Δ

Slide 59

Slide 59 text

ࠓޙ

Slide 60

Slide 60 text

1. DatadogʹΞϥʔτΛ·ͱΊΔ 2. Datadog͕SPOFʹͳ͍ͬͯΔ݅Λ࠶ݕ౼͢Δ 3. ؂ࢹઃఆͷexportΛ͍ͨ͠

Slide 61

Slide 61 text

ΤϯδχΞืूதͰ͢ʂ