Slide 1

Slide 1 text

16 december 2014 Veiligheid op evenementen Juridische aspecten Johan Meulders – Attaché Directie Private Veiligheid – FOD Binnenlandse Zaken

Slide 2

Slide 2 text

16 december 2014   Principes Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid –  Security (≠ safety) –  Wet is van openbare orde –  Bewakingsactiviteiten

Slide 3

Slide 3 text

  8 bewakingsactiviteiten In het kader van evenementen: •  Persoonscontrole - Toegangscontrole, vrijhouden van doorgangen of nooduitgangen, backstage bewaking, kanalisatie en controle van het publiek, tussenkomen bij ruzies of wanordelijkheden, … •  Goederenbewaking - Bewaking installaties, toezicht op parkings, … •  Bodyguarding 16 december 2014

Slide 4

Slide 4 text

  In welke hoedanigheid •  Bewakingsonderneming •  Tav derden •  Interne bewakingsdienst •  Ten eigen behoeve •  Vrijwilligersregime 16 december 2014

Slide 5

Slide 5 text

  Bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten •  Vergunningsplicht - 5 jaar (vernieuwbaar) - Minister van Binnenlandse Zaken •  Bewakingsagenten: 16 december 2014

Slide 6

Slide 6 text

  Vrijwilligersregime (1/2) •  = UITZONDERING Geen vergunning! Wel Advies van de korpschef Individuele toestemming burgemeester / per vrijwilliger •  Vrijwilliger è “ natuurlijk persoon die wordt ingezet door een niet-vergunningsplichtige interne bewakingsdienst” 16 december 2014

Slide 7

Slide 7 text

  Vrijwilligersregime (2/2) •  Sporadisch •  Onbezoldigd •  Aanwijsbare band met de organisatie •  Interne bewakingsdienst •  Persoonscontrole + verkeersbegeleiding + (vaststelling feiten) •  Goederenbewaking •  Bodyguarding 16 december 2014

Slide 8

Slide 8 text

  Uitoefeningsvoorwaarden Bewakingsagent ‘Vrijwilliger’ Veiligheidsonderzoek BIZA lokale overheid Nationaliteitsvereiste lidstaat EU 3 jaar in België Leeftijdsvereiste exe 18j – DIR 21j exe 18j – DIR 21j Onverenigbaarheden privé-detective, penitentiair beambte, wapenhandelaar, vrijwillig BA privé-detective, penitentiair beambte, wapenhandelaar, professioneel BA Overstapverbod politie – 5 jaar politie – 5 jaar Psychotechnisch onderzoek verplicht / Opleidingen Verplicht (basisopleiding : 127u) / 16 december 2014

Slide 9

Slide 9 text

Fouille? 16 december 2014

Slide 10

Slide 10 text

  Toegangscontrole (fouille) (1/2) Toestemming burgemeester Uitsluitend op wapens / gevaarlijke voorwerpen è dus bijv NIET op drugs Cumulatieve voorwaarden: - In het kader van persoonscontrole - Hetzelfde geslacht - Vrijwilligheid (instemming) - Oppervlakkige betasting - Uitsluitend op goederen in het licht van hun wettelijk doel - Niet systematisch (redelijke gronden) (! uitzonderingen) 16 december 2014

Slide 11

Slide 11 text

  Toegangscontrole (fouille) (2/2) Indien: •  Iemand zich tegen de controle verzet of •  Een wapen / gevaarlijk wapen wordt aangetroffen è Toegang weigeren mogelijk 16 december 2014

Slide 12

Slide 12 text

Identiteitscontrole? 16 december 2014

Slide 13

Slide 13 text

  Identiteitscontrole Identiteitscontrole is in principe verboden! 2 uitzonderingen: 1) kansspelinrichtingen 2) bij niet publiek toegankelijke plaatsen die een bijzonder veiligheidsrisico kunnen uitmaken à op basis van vrijwilligheid 16 december 2014

Slide 14

Slide 14 text

Toegangsweigering? 16 december 2014

Slide 15

Slide 15 text

  Toegangsweigering – Discriminatie (1/2) In principe mag de toegang aan een persoon geweigerd worden. Vb - geen uitnodiging - niet aan de voorwaarden voldoet - in bezit is van een gevaarlijk voorwerp 16 december 2014

Slide 16

Slide 16 text

  Toegangsweigering – Discriminatie (2/2) Opgepast!: 1)  Discriminatie - zowel inbreuk op bewakingswetgeving - als strafrechtelijke inbreuk 2) Geen dwang of geweld 16 december 2014

Slide 17

Slide 17 text

Inbeslagname? 16 december 2014

Slide 18

Slide 18 text

  Bewaargeving Inbeslagnames onder dwang zijn niet toegelaten. Wel mogelijk: à Vrijwillige overhandiging à Bewaargeving (teruggave achteraf) 16 december 2014

Slide 19

Slide 19 text

Buitenzetten? 16 december 2014

Slide 20

Slide 20 text

  Buitenzetten Toegelaten à Verzoek plaats te verlaten à Psychologische conflicthantering Niet toegelaten: à Gebruik van dwang of geweld 16 december 2014

Slide 21

Slide 21 text

Dwang? 16 december 2014

Slide 22

Slide 22 text

  Dwang Dwang = gedrag sturen, beheersen, beperken of verhinderen tegen diens vrije wil à voorbehouden aan openbaar gezag Niemand mag zonder zijn uitdrukkelijke toestemming te hebben gegeven door een bewakingsagent worden bewaakt of beschermd. uitzondering => particulier aanhouding 16 december 2014

Slide 23

Slide 23 text

Honden? 16 december 2014

Slide 24

Slide 24 text

  Honden Preventief afschrikmiddel Voorwaarden: •  Uitsluitend als afschrikmiddel niet als wapen •  Normaliter -> enkel bij goederenbewaking •  Leiband (max 2m) •  Gemuilkorfd •  Enkel herdershonden Verboden: •  afgesloten ruimtes die publiek toegankelijk zijn •  Persoonscontrole è cfr vrijwilligersregime 16 december 2014

Slide 25

Slide 25 text

Bewaking op de openbare weg? 16 december 2014

Slide 26

Slide 26 text

  Evenementen op de openbare weg (1/3) In principe verboden! Uitzondering oa voor evenementen. Voorwaarden: -  Evenement = culturele, folkloristische, commerciële of sportieve aard. -  Geen aanwijzingen voor ordeverstoringen -  Politiereglement -  Afgebakende perimeter -  Pictogram 16 december 2014

Slide 27

Slide 27 text

  Evenementen op de openbare weg (2/3) 16 december 2014

Slide 28

Slide 28 text

  Evenementen op de openbare weg (3/3) 16 december 2014

Slide 29

Slide 29 text

Wapens? 16 december 2014

Slide 30

Slide 30 text

  Wapens en handboeien Gebruik bij evenementen = verboden! Als een wapen beschikbaar is in de omgeving van de bewakingsagent of in zijn auto = inbreuk (art.30ter KB wapens) 16 december 2014

Slide 31

Slide 31 text

Uitgangscontrole? 16 december 2014

Slide 32

Slide 32 text

  Uitgangscontrole Controle van goederen van personen bij het verlaten van een plaats is verboden. Uitz: ter voorkoming of vaststelling van ontvreemding van goederen in de onderneming of op de werkplaats tav personen die er werkzaam zijn. (maw nvt bij evenementen) 16 december 2014

Slide 33

Slide 33 text

Fooien? 16 december 2014

Slide 34

Slide 34 text

  Fooien Verbod om van derden fooien of andere beloningen te bekomen. 16 december 2014

Slide 35

Slide 35 text

  Meer informatie www.vigilis.be Nederlandstalige bewakingscel •  [email protected] 02/557.34.80 •  [email protected] 02/557.33.52 •  [email protected] 02/557.33.63 •  [email protected] 02/557.34.72 Franstalige bewakingscel •  [email protected] 02/557.34.50 •  [email protected] 02/557.34.69 •  bé[email protected] 02/557.35.97 16 december 2014

Slide 36

Slide 36 text

16 december 2014