Slide 1

Slide 1 text

LJOUPOFͷεϖʔεΛ গ͠ศརʹ͢Δ$ISPNFΤΫεςϯγϣϯΛ࡞੒͠·ͨ͠ /10๏ਓͷͨΊͷ*5ࢧԉࣄ຿ॴ IU ࡉ୩ɹਸ

Slide 2

Slide 2 text

ϑϦʔϥϯεͰ 
 /10΍஍Ҭஂମͷ 
 8੍࡞΍*5αϙʔτ ڊਓͷݞʹͷΔ ࢓ࣄͷελΠϧ ࣗݾ঺հ ೥݄ αΠϘ΢ζגࣜձࣾެೝ LJOUPOF 
 ΤόϯδΣϦετ ೝఆ/10๏ਓๅ௩/10ηϯλʔཧࣄ /10๏ਓ4&*/ཧࣄ ͻΐ͏͝ࢢຽ׆ಈڠٞձӡӦҕһ $PEFS%PKP੢ٶɾകాνϟϯϐΦϯ

Slide 3

Slide 3 text

$PEFS%PKPകా!3 ࢠͲ΋ͨͪͷ࡞Γ͍ͨΛαϙʔτ͢Δ

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

ʹ૿͑ͨʂ

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

ʜͬͯͳͬͯ ్தͰλΠτϧ͕ݟΕͳ͍

Slide 11

Slide 11 text

શจ͕දࣔ͞ΕΔΑ͏ʹ ͳΓ·͢ɻ

Slide 12

Slide 12 text

No content

Slide 13

Slide 13 text

[JQϑΝΠϧʹͯ͠Ξοϓϩʔυ͢Δ͚ͩ Ұൠެ։ͤͣʹ࢖͏ͳΒ؆୯Ͱ͢ɻ

Slide 14

Slide 14 text

΋͠$ISPNF΢ΣϒετΞެ։͍ͨ͠৔߹ υϧͷొ࿥ྉʢճ͚ͩʣ४උͯ͠ɺ $ISPNF΢ΣϒετΞʹͯσϕϩούʔొ࿥ ҙ֎ʹ৹͕ࠪݫͯ̎͘͠ճམͪ·ͨ͠ɾɾɾ

Slide 15

Slide 15 text

ͳ͔ͥʮLJOUPOFʯͰݕࡧͯ͠΋ग़ͯ͜ͳ͍ʜ

Slide 16

Slide 16 text

ʮLJOUPOFεϖʔεʯͰݕࡧͯ͠Լ͍͞

Slide 17

Slide 17 text

͕࣌ؒ͋Ε͹εϨουʹΧςΰϦʔ͕෇͚ΕΔ Α͏ʹ͠Α͏͔ͳͱࢥ͍·͢ɻ

Slide 18

Slide 18 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ !ULD GBDFCPPLDPNUBLBTIJIPTPZB 5XJUUFS 'BDFCPPL