Slide 1

Slide 1 text

DERA-design 01 ϯ σ β Π ษ ڧ ձ ذ ͗ ෞ ; Ҋ ਤ E FTJHO ʰϩΰϚʔΫͷ৭ɺ ձࣾΠ ϝʔδΛܾΊΔ৭ͷ࿩ʱ スライド数 20 ページ

Slide 2

Slide 2 text

DERA-design 02 ϩΰͷσβΠϯͰ͸ ҙຯ͕ॏཁʹͳΓ·͢

Slide 3

Slide 3 text

DERA-design 03 ৭ͷҙຯ͕ ձࣾͷΠϝʔδʹ ʹͭͳ͕Γ·͢

Slide 4

Slide 4 text

DERA-design 04 Ұ൪ଟ͘ϩΰʹ ࢖ΘΕ͍ͯΔ৭͸

Slide 5

Slide 5 text

DERA-design 05 ੨

Slide 6

Slide 6 text

DERA-design 06 ఆ൪ͷ৭Ͱ ϒϥϯσΟϯά

Slide 7

Slide 7 text

DERA-design 07

Slide 8

Slide 8 text

DERA-design 08 ݸੑతͳ ৭ͰࠩผԽ

Slide 9

Slide 9 text

DERA-design 09

Slide 10

Slide 10 text

DERA-design 10 ͋Μ·Γ ࢖ΘΕͳ͍৭

Slide 11

Slide 11 text

ࢵ DERA-design 11

Slide 12

Slide 12 text

DERA-design 12

Slide 13

Slide 13 text

DERA-design 13 ྫ֎తͳ ύλʔϯ

Slide 14

Slide 14 text

DERA-design 14 ଟ গ Χϥϑϧ

Slide 15

Slide 15 text

DERA-design 15

Slide 16

Slide 16 text

DERA-design 16 ϞϊΫϩ

Slide 17

Slide 17 text

DERA-design 17

Slide 18

Slide 18 text

DERA-design 18 ৭ͷΠϝʔδ͸ ࠃʹΑͬͯҧ͏

Slide 19

Slide 19 text

DERA-design 19 ೔ɹɹຊɿ৘೤ɹڵฃɹౖΓɹѪ Ԥɹɹถɿܯռɹةݥɹڞ࢈ओٛ தɹɹࠃɿ৘೤ɹ੒ޭɹय़અɹݙ਎ Πɹϯɹυɿ७ਮɹ׭ೳɹߴو ΠεϥϜɿѪ ੺ ೔ɹɹຊɿཅؾɹر๬ɹ஫ҙ Ԥɹɹถɿཅؾɹཪ੾Γɹ൰ྼɹԲප தɹɹࠃɿੑతදݱɹ࣎ཆɹ஧੣ ώϯυΡɿଚܟɹૐཿ Τδϓτɿ޾ӡɹ޾෱ɹ૕ ԫ ೔ɹɹຊɿฏ࿨ɹ৴པɹ੣࣮ɹਗ਼ܿ Ԥɹɹถɿ஧࣮ɹ༏लɹӄؾɹᘉ᧝ தɹɹࠃɿෆ໓ Πɹϥɹϯɿਫ਼ਆɹ૴ࣜ ੨ ೔ɹɹຊɿੑతදݱ ԤɹɹถɿಉੑѪɹ݈߁ɹ׆ྗ ேɹɹ઱ɿ৴༻ ϐϯΫ ೔ɹɹຊɿࣗવɹ҆৺ɹ৽઱ɹੜ໋ Ԥɹɹถɿए͞ɹංཊɹੜ໋ɹෆః தɹɹࠃɿෆఃɹ໽আ͚ ώϯυΡɿѪ ΠεϥϜɿਅཧɹൟӫɹਆ੟ ྘ ೔ɹɹຊɿਆ੟ɹਗ਼ુɹܿനɹਖ਼ٛ Ԥɹɹถɿෛ͚ɹ߱ࢀɹ७ਮɹਗ਼ܿ தɹɹࠃɿߴܿɹࢮɹ૴ࣜɹෆ٢ ώϯυΡɿࢮɹ૴ࣜɹෆ٢ ന ೔ɹɹຊɿߴوɹਆൿɹෆ٢ɹԼ඼ɹ Ԥɹɹถɿෛ͚ɹ૴ࣜɹଚܟ λɹɹΠɿະ๢ਓɹ૕ ϒϥδϧɿѩౣ ࢵ ೔ɹɹຊɿෛ͚ɹ૴ࣜ ԤɹɹถɿߴՁɹ༏խɹෆ٢ɹӄݥ தɹɹࠃɿҧ๏ɹҋɹཪࣾձ ΠεϥϜɿసੜɹѩౣ ΞϑϦΧɿ೥ྸɹ੒ख़ɹஉੑ ࠇ

Slide 20

Slide 20 text

DERA-design 20 Ҏ্ɺ ͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠