Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ロゴマークの色_会社イメージを決める色の話.pdf

D0ea52d36864ba36bdd5f8be4c0fcdb7?s=47 keita
October 27, 2019

 ロゴマークの色_会社イメージを決める色の話.pdf

D0ea52d36864ba36bdd5f8be4c0fcdb7?s=128

keita

October 27, 2019
Tweet

Transcript

 1. DERA-design 01 ϯ σ β Π ษ ڧ ձ ذ

  ͗ ෞ ; Ҋ ਤ E FTJHO ʰϩΰϚʔΫͷ৭ɺ ձࣾΠ ϝʔδΛܾΊΔ৭ͷ࿩ʱ スライド数 20 ページ
 2. DERA-design 02 ϩΰͷσβΠϯͰ͸ ҙຯ͕ॏཁʹͳΓ·͢

 3. DERA-design 03 ৭ͷҙຯ͕ ձࣾͷΠϝʔδʹ ʹͭͳ͕Γ·͢

 4. DERA-design 04 Ұ൪ଟ͘ϩΰʹ ࢖ΘΕ͍ͯΔ৭͸

 5. DERA-design 05 ੨

 6. DERA-design 06 ఆ൪ͷ৭Ͱ ϒϥϯσΟϯά

 7. DERA-design 07

 8. DERA-design 08 ݸੑతͳ ৭ͰࠩผԽ

 9. DERA-design 09

 10. DERA-design 10 ͋Μ·Γ ࢖ΘΕͳ͍৭

 11. ࢵ DERA-design 11

 12. DERA-design 12

 13. DERA-design 13 ྫ֎తͳ ύλʔϯ

 14. DERA-design 14 ଟ গ Χϥϑϧ

 15. DERA-design 15

 16. DERA-design 16 ϞϊΫϩ

 17. DERA-design 17

 18. DERA-design 18 ৭ͷΠϝʔδ͸ ࠃʹΑͬͯҧ͏

 19. DERA-design 19 ೔ɹɹຊɿ৘೤ɹڵฃɹౖΓɹѪ Ԥɹɹถɿܯռɹةݥɹڞ࢈ओٛ தɹɹࠃɿ৘೤ɹ੒ޭɹय़અɹݙ਎ Πɹϯɹυɿ७ਮɹ׭ೳɹߴو ΠεϥϜɿѪ ੺ ೔ɹɹຊɿཅؾɹر๬ɹ஫ҙ Ԥɹɹถɿཅؾɹཪ੾Γɹ൰ྼɹԲප

  தɹɹࠃɿੑతදݱɹ࣎ཆɹ஧੣ ώϯυΡɿଚܟɹૐཿ Τδϓτɿ޾ӡɹ޾෱ɹ૕ ԫ ೔ɹɹຊɿฏ࿨ɹ৴པɹ੣࣮ɹਗ਼ܿ Ԥɹɹถɿ஧࣮ɹ༏लɹӄؾɹᘉ᧝ தɹɹࠃɿෆ໓ Πɹϥɹϯɿਫ਼ਆɹ૴ࣜ ੨ ೔ɹɹຊɿੑతදݱ ԤɹɹถɿಉੑѪɹ݈߁ɹ׆ྗ ேɹɹ઱ɿ৴༻ ϐϯΫ ೔ɹɹຊɿࣗવɹ҆৺ɹ৽઱ɹੜ໋ Ԥɹɹถɿए͞ɹංཊɹੜ໋ɹෆః தɹɹࠃɿෆఃɹ໽আ͚ ώϯυΡɿѪ ΠεϥϜɿਅཧɹൟӫɹਆ੟ ྘ ೔ɹɹຊɿਆ੟ɹਗ਼ુɹܿനɹਖ਼ٛ Ԥɹɹถɿෛ͚ɹ߱ࢀɹ७ਮɹਗ਼ܿ தɹɹࠃɿߴܿɹࢮɹ૴ࣜɹෆ٢ ώϯυΡɿࢮɹ૴ࣜɹෆ٢ ന ೔ɹɹຊɿߴوɹਆൿɹෆ٢ɹԼ඼ɹ Ԥɹɹถɿෛ͚ɹ૴ࣜɹଚܟ λɹɹΠɿະ๢ਓɹ૕ ϒϥδϧɿѩౣ ࢵ ೔ɹɹຊɿෛ͚ɹ૴ࣜ ԤɹɹถɿߴՁɹ༏խɹෆ٢ɹӄݥ தɹɹࠃɿҧ๏ɹҋɹཪࣾձ ΠεϥϜɿసੜɹѩౣ ΞϑϦΧɿ೥ྸɹ੒ख़ɹஉੑ ࠇ
 20. DERA-design 20 Ҏ্ɺ ͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠