Slide 1

Slide 1 text

গ͠มΘͬͨ࿦ཧ࡟আ ϗεςΟϯάαʔϏεʹ͓͚Δ࿦ཧ࡟আͷྫ

Slide 2

Slide 2 text

var_dump($me); object(Engineer)#1 (3) { [“name”:private]=> string(12) “Yusuke Yagyu” [“nickname”:private]=> string(6) “gyugyu” [“position”:private]=> string(35) “Senior engineer at GMO Pepabo, Inc.” [“leisure”:private]=> string(6) “Noder” }

Slide 3

Slide 3 text

Noder

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

ΑΖ͘͠ ͓ئ͍͠·͢

Slide 9

Slide 9 text

Sorry, I apologize for ͍ΘΏΔ࿦ཧ࡟আΒ͍͠࿦ཧ࡟আͷ࿩͸͋·Γग़·ͤΜ ER ਤ΍ SQL ΋ग़͖ͯ·ͤΜ ͓͜ͱΘΓ

Slide 10

Slide 10 text

෮शɿ࿦ཧ࡟আ ࿦ཧ࡟আͱ͸ σʔλͷӬଓԽʹ͓͍ͯ ౰֘σʔλͷফڈͱ͸ผʹ σʔλ͕֎෦͔ΒࢀরෆೳͱͳΔঢ়ଶΛఆٛ͠ ͦͷঢ়ଶ΁ͱσʔλΛ্ॻ͖͢Δ͜ͱ Ͱ͋Δͱఆٛ͢Δɻ ࿦ཧ࡟আͱ͸

Slide 11

Slide 11 text

෮शɿ࿦ཧ࡟আ del_flg ΧϥϜ෇༩ deleted_at ΧϥϜ෇༩ ঢ়ଶ؅ཧςʔϒϧ࡞੒ ཤྺςʔϒϧ࡞੒ ࿦ཧ࡟আɾ࣮૷

Slide 12

Slide 12 text

෮शɿ࿦ཧ࡟আ ઃܭऀͷ RDBMS ʹର͢Δཧղෆ଍ ઃܭऀͷσʔλϕʔειϑτ΢ΣΞʹର͢Δཧղෆ଍ ઃܭऀͷυϝΠϯʹର͢Δཧղෆ଍ Ϗδωεཁ݅ͱͯͦ͠΋ͦ΋ఆٛ͞Εͯ͠·͍ͬͯΔ ʢےͷѱ͍ʣ࿦ཧ࡟আ͕࣮૷͞ΕΔഎܠ

Slide 13

Slide 13 text

Engineer in Wonderland

Slide 14

Slide 14 text

Engineer in Wonderland ࿦ཧ࡟আͱ͸ σʔλͷӬଓԽʹ͓͍ͯ ౰֘σʔλͷফڈͱ͸ผʹ σʔλ͕֎෦͔ΒࢀরෆೳͱͳΔঢ়ଶΛఆٛ͠ ͦͷঢ়ଶ΁ͱσʔλΛ্ॻ͖͢Δ͜ͱ Ͱ͋Δͱఆٛ͢Δɻ ࿦ཧ࡟আͱ͸

Slide 15

Slide 15 text

Engineer in Wonderland ࿦ཧ࡟আͱ͸ σʔλͷӬଓԽʹ͓͍ͯ ʢུʣ Ͱ͋Δͱఆٛ͢Δɻ ͨͩ͠ɺͦͷσʔλӬଓԽػߏ͸ RDBMS ͱ͸ݶΒͳ͍ɻ ࿦ཧ࡟আɾ࠶ఆٛ

Slide 16

Slide 16 text

Engineer in Wonderland ࿦ཧ࡟আͱ͸ σʔλͷӬଓԽʹ͓͍ͯ ʢུʣ Ͱ͋Δͱఆٛ͢Δɻ ͨͩ͠ɺͦͷσʔλӬଓԽػߏ͸ RDBMS ͱ͸ݶΒͳ͍ɻ ͞Βʹ୯ҰϨίʔυͷӬଓԽ͕ෳ਺ͷӬଓԽػߏʹ·͕ͨΔɻ ࿦ཧ࡟আɾ࠶ఆٛ

Slide 17

Slide 17 text

Hosting Service

Slide 18

Slide 18 text

Hosting Service ΢Σϒαʔό ϝʔϧαʔό σʔλϕʔεαʔό DNS ֤छCMS ԿΛαʔϏε͢Δ͔

Slide 19

Slide 19 text

Hosting Service ྫͱͯ͠΢ΣϒαʔόͰ͸ unix Ϣʔβ ϑΝΠϧγεςϜ ϑΝΠϧߦ RDBMS Ͳ͏ӬଓԽ͢Δ͔

Slide 20

Slide 20 text

Hosting Service usermod -L chmod 000 mv rmʢγϯϘϦοΫϦϯΫʣ ίϝϯτΞ΢τ REVOKE ඇ RDBMS ؀ڥʹ͓͚Δ࿦ཧ࡟আʢྫʣ

Slide 21

Slide 21 text

Hosting Service ϗεςΟϯάαʔϏεʹ͓͚Δ࿦ཧ࡟আ͸ɺ RDBMS త࿦ཧ࡟আͱ࣮ͯ͠૷Ͱ͖ͳ͍ɻ ͳ͓͔ͭɺRDBMS Ͱͷ࿦ཧ࡟আ͕ ඇ RDBMS ؀ڥͰͷ෺ཧ࡟আͱͳΔύλʔϯ͕͋Δɻ ݁Ռɺ࿦ཧ࡟আͷҙຯ͕ͿΕΔɻ

Slide 22

Slide 22 text

Hosting Service ϓϩμΫτΦʔφʔ ʮ͜ͷϢʔβɺ࡟আͰ͖ͳ͍͚ͲͳΜͰʁʯ ։ൃऀ ʮ͜Ε͸Ϣʔβͷ࿦ཧ࡟আͳͷͰ͕͢ɺ ɹϑΝΠϧγεςϜ্ͷ࡟আͱ ɹϑΝΠϧͷίϝϯτΞ΢τΛ࣮ࢪ͍ͯͯ͠ɺ ɹͦͷࡍʹ૝ఆ͞ΕΔߦ͕ͳ͔ͬͨͨΊɺ ɹϢʔβͷ࡟আϑϥά্͕͕͍ͬͯͳ͍ͷͰ͢ʯ ྫʢ͋͘·Ͱ΋͜Ε͸ྫͰ͢ʣ

Slide 23

Slide 23 text

Hosting Service ϓϩμΫτΦʔφʔ ʮϢʔβ͕࡟আ͞ΕΔલʹ৽͘͠ঢ়ଶΛ௥Ճ͍ͨ͠Μ͚ͩͲʯ ։ൃऀ ʮ͜ͷػೳͱ͜ͷػೳΛ࿦ཧ࡟আͯ͠ɺ ɹ࡟আϑϥάͱͯ͠࢖͍ͬͯΔΧϥϜʹ৽͍͠஋Λ௥Ճ͠·͠ΐ͏ʯ ྫʢ͋͘·Ͱ΋͜Ε͸ྫͰ͢ʣ

Slide 24

Slide 24 text

!! Danger !!

Slide 25

Slide 25 text

࿦ཧ࡟আͱఔΑ͍ڑ཭ײͰੜ͖Δ ։ൃऀ͸ԟʑʹͯ͠಺෦࣮૷ΛޠΓ͗͢Δ ඇ։ൃऀ͸࡟আ͕࿦ཧ͔෺ཧ͔࡯஌͠ͳ͍ ʮ࿦ཧ࡟আʯͱ͍͏ݴ༿͕ຊ౰ʹత֬ͳදݱ͔ʁ ྫɿୀձϢʔβʁɹແޮϢʔβʁɹ࡟আ଴ͪϢʔβʁ ຊ౰ʹඞཁͳ࣌Ҏ֎ʮ࿦ཧ࡟আʯͱ͍͏୯ޠΛආ͚Δ ྫɿ։ൃऀͱ࿩͍ͯͯ֓͠೦Λ࿦ཧ࡟আͱ͔͠දݱͰ͖ͳ͍৔߹ ࿦ཧ࡟আͱݴΘͳ͍

Slide 26

Slide 26 text

࿦ཧ࡟আͱఔΑ͍ڑ཭ײͰੜ͖Δ ෺ཧ࡟আʴϩΪϯάʹͰ͖ͳ͍͔ ࿦ཧ࡟আͰ͸ͳ͘ঢ়ଶ؅ཧͰ͸ͳ͍͔ ػೳ௥Ճɺཁ݅ͷมߋʹରͯ͠։͔Ε͍ͯΔ͔ Ϗδωεཁ݅ͱͯ͠ඞਢͷ࣌͸ؤுΔ ࿦ཧ࡟আΛආ͚Δ

Slide 27

Slide 27 text

࿦ཧ࡟আͱఔΑ͍ڑ཭ײͰੜ͖Δ ࿦ཧ࡟আͱݴ͍ग़͢ͷ͸σʔλͷ࣋ͪํʹनΘΕ͗͢Ͱ͸ʁ ຊདྷ஫ྗ͢΂͖υϝΠϯʹ஫ྗͰ͖͍ͯͳ͍ͷͰ͸ʁ ͦ΋ͦ΋࿦

Slide 28

Slide 28 text

DDD ʰυϝΠϯۦಈઃܭʱEric Evans ʰ࣮ફυϝΠϯۦಈઃܭʱVaughn Vernon

Slide 29

Slide 29 text

·ͱΊ ࿦ཧ࡟আ͸ RDBMS ʹݶΒͣɺ༷ʑͳܗͷ࿦ཧ࡟আ͕ଘࡏ͠͏Δ ӬଓԽػߏ͕ෳ਺ଘࡏ͢Δͱɺ࿦ཧ࡟আ͸ෳࡶ͞ͷݪҼʹͳΔ ෳࡶͳ࿦ཧ࡟আΛੜͰѻ͏ΑΓɺత֬ͳঢ়ଶදݱΛఆٛ͢Δ ӬଓԽػߏ͕ෳ਺ଘࡏ͢Δ͜ͱͰɺ݁ՌతʹυϝΠϯ΁ͷ·ͳ͟͠ ͕ᔻཆ͞ΕΔ ࿦ཧ࡟আͱ͍͏୯ޠ͸ RDBMS ͚ͩͷ΋ͷͰ͸ͳ͍