Slide 1

Slide 1 text

ࣗݾ঺հ ॴଐɿגࣜձࣾΞΠΤϯλʔ ɹɹɹ3%ɹ೥ೖࣾ ۀ຿ɿ)PMP-FOTݚڀ։ൃ ɹɹɹυϩʔϯɺ.3ɺ73ݚڀ ߴഅɹ޺య !HBPNBS

Slide 2

Slide 2 text

࠷ۙ΍ͬͨϗϩ׆ wɹϩϘοτετϦʔτग़ల wɹ෱ԬͰ)PMP-FOTʹؔ͢Δొஃ wɹകΩϟϯ*P5ొஃ wɹ+BQBO93'FTUWPMग़ల

Slide 3

Slide 3 text

ࡶஊ (PPHMF)PNFങ͍·ͨ͠ʂ ̎୆

Slide 4

Slide 4 text

ࡶஊ ͕͜͜ศརͩΑ(PPHMF)PNF *'555ͱͷ࿈ܞ ϥδί͕ௌ͚Δ ੠ͰϝϞग़དྷΔ ങ͏΋ͷϦετ

Slide 5

Slide 5 text

ࡶஊ (PPHMF)PNF࢖ͬͯ ϥΠτૢ࡞͍ͯ͠Δਓ͕͍ͨ

Slide 6

Slide 6 text

ຊ୊

Slide 7

Slide 7 text

ͦ͏ͩɺ)PMP-FOTͰ υϩʔϯΛૢ࡞͠Α͏

Slide 8

Slide 8 text

ࠓճ࢖༻ͨ͠υϩʔϯ 1BSSPUࣾ.".#0

Slide 9

Slide 9 text

͜Μͳײ͡

Slide 10

Slide 10 text

3BTQCFSSZ1JʹOPEFSPMMJOHTQJEFSͷ ϞδϡʔϧΛೖΕΔ $npm install rolling-spider --save

Slide 11

Slide 11 text

υϩʔϯίϚϯυྫ // ཭཮ drone.takeOff(); // ண཮ drone.land(); // ্ঢ ※stepsͷ஋͸޷͖ʹม͍͑ͯͩ͘͞ɻ਺ࣈ ͕ଟ͍ͱ୔ࢁҠಈ͠·͢ drone.up( {steps: 10}); // Լ߱ drone.down( {steps: 10} ); // ӈટճ drone.clockwise( {steps: 10} ); // ࠨટճ drone.counterClockwise( {steps: 10} ); // ӈҠಈ drone.right( {steps: 10} ); // ࠨҠಈ drone.left( {steps: 10} ); // ஦ฦΓ drone.backFlip();

Slide 12

Slide 12 text

ৄࡉ͸ͪ͜ΒͷHJUIVC΁ IUUQTHJUIVCDPNWPPEPPUJLJHPEOPEFSPMMJOHTQJEFS

Slide 13

Slide 13 text

'JSFCBTFͷϞδϡʔϧΛೖΕΔ $npm install firebase --save

Slide 14

Slide 14 text

)PMP-FOT͔Β'JSFCBTFʹ 8FC)PPLͰߋ৽͢Δ

Slide 15

Slide 15 text

public class TouchAction : MonoBehaviour, IInputClickHandler { string fb_url = “https://xxxxxxxx.firebaseio.com/xxxxxxxxxx/word.json”; public void OnInputClicked(InputClickedEventData eventData) { StartCoroutine(Put(fb_url, “\"཭ண཮\"")); } public IEnumerator Put(string url, string jsonStr) { var request = new UnityWebRequest(); request.url = url; byte[] body = Encoding.UTF8.GetBytes(jsonStr); request.uploadHandler = new UploadHandlerRaw(body); request.downloadHandler = new DownloadHandlerBuffer(); request.SetRequestHeader("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8"); request.method = UnityWebRequest.kHttpVerbPUT; yield return request.Send(); if (!request.isNetworkError) { if (request.responseCode == 200) { Debug.Log("success"); Debug.Log(request.downloadHandler.text); } else { Debug.Log("failed"); } } } }

Slide 16

Slide 16 text

'JSFCBTF͕ߋ৽͞ΕΔͱ /PEFKTʹߋ৽ͨ͠৘ใ͕དྷΔ

Slide 17

Slide 17 text

ߋ৽৘ใ͕དྷͨΒରԠͨ͠ίϚϯυΛ࣮ߦ db.ref("/drone").on("value", function(changedSnapshot) { //஋औಘ var value = changedSnapshot.child("word").val(); if (value) { if (value.split(" ")[0] == '཭ண཮') { if (!drone.status.flying) { drone.takeOff(); } else { drone.land(); }

Slide 18

Slide 18 text

IUUQTZPVUVCFZ$.$H5UL σϞಈը

Slide 19

Slide 19 text

ଞͷਓ͔ΒݟΔͱ ·ΔͰຐ๏Λ࢖͍ͬͯΔΈ͍ͨ

Slide 20

Slide 20 text

'JSFCBTFʹߋ৽͢ΔͷͰ ֎ग़ઌͰ΋υϩʔϯૢ࡞͕Մೳ

Slide 21

Slide 21 text

)PMP-FOTY*P5 ৄࡉ͸2JJUBʹهड़ͯ͋͠Γ·͢ IUUQTRJJUBDPNIUBLBVNBJUFNTFBGFBBECEC

Slide 22

Slide 22 text

͓·͚

Slide 23

Slide 23 text

IUUQTZPVUVCF-2-8.F$P6 σϞಈը

Slide 24

Slide 24 text

(PPHMF)PNFY*P5 ৄࡉ͸2JJUBʹهड़ͯ͋͠Γ·͢ IUUQTRJJUBDPNIUBLBVNBJUFNTCGDCFD

Slide 25

Slide 25 text

࣮ԋ

Slide 26

Slide 26 text

Ұॹʹ)PMP-FOT࢖ͬͯԿ͔΍Γ·ͤΜ͔ʁ ݱࡏύʔτφʔืूதͰ͢ʂ

Slide 27

Slide 27 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠