Slide 1

Slide 1 text

(VUFOCFSHʹͳͬͯ΋๻͸ ʮ8PSEͷݪߘίϐϖͰ౤ߘΛ࡞Δʯ ͱ͍͏࡞ۀΛଓ͚ΒΕΔͷ͔ 8PSE#FODI܈അ

Slide 2

Slide 2 text

8PSE1SFTT ͔Β౤ߘը໘͕มΘΓ·͢

Slide 3

Slide 3 text

৽͍͠ΤσΟλʔʮ(VUFOCFSHʯ

Slide 4

Slide 4 text

ίϯςϯπΛʮϒϩοΫʯͰ؅ཧ͢Δ

Slide 5

Slide 5 text

৺഑ࣄʜ

Slide 6

Slide 6 text

ʮ8PSEݪߘίϐϖͰ౤ߘΛ࡞Δʯ ͱ͍͏࡞ۀͷߦ͘຤͸ʜʁ

Slide 7

Slide 7 text

৺഑ࣄ ී௨ʹೖྗͨ͠ΒஈམϒϩοΫ͕෼͔ΕΔͱ͜Ζɺ ίϐϖ͢Δ͜ͱʹΑͬͯશͯͭͷϒϩοΫʹ·ͱ·ͬ ͯ͠·͏ͷͰ͸ͳ͍͔ʁ

Slide 8

Slide 8 text

৺഑ࣄ ΋͔ͯ͠͠ɺݪߘΛஈམ͝ͱʹผʑʹίϐϖ͢Δඞཁ ͕͋ΔͰ͸ʜʁ ʢͦΜͳ໘౗ͳ࡞ۀʜצหͯ͠΄͍͠ʜʣ

Slide 9

Slide 9 text

ࢼͯ͠ΈΔ

Slide 10

Slide 10 text

ίϯςϯπͷ४උ

Slide 11

Slide 11 text

ίϯςϯπͷ४උ •จࣈ૷০

Slide 12

Slide 12 text

ίϯςϯπͷ४උ •Ϧετ

Slide 13

Slide 13 text

ίϯςϯπͷ४උ •ςʔϒϧ

Slide 14

Slide 14 text

Ͱ͸ɺ࣮ફʂ

Slide 15

Slide 15 text

(VUFOCFSHʹίϐϖ

Slide 16

Slide 16 text

(VUFOCFSHʹίϐϖʜ

Slide 17

Slide 17 text

(VUFOCFSHʹίϐϖʜ

Slide 18

Slide 18 text

(VUFOCFSHʹίϐϖʜ •)΍)ͷ৘ใ΋Ҿ͖ܧ͕Ε͍ͯΔ

Slide 19

Slide 19 text

(VUFOCFSHʹίϐϖʜ •Ϧετ΋ʮϦετϒϩοΫʯʹม׵͞Ε͍ͯΔ

Slide 20

Slide 20 text

(VUFOCFSHʹίϐϖʜ •ςʔϒϧ΋ʮςʔϒϧϒϩοΫʯʹม׵͞Ε͍ͯΔ

Slide 21

Slide 21 text

(VUFOCFSHʹίϐϖʜ •૷০͸ଠࣈɾΠλϦοΫମ͸0, •Լઢ͸࢒೦ͳ͕Βʜ

Slide 22

Slide 22 text

·ͱΊ

Slide 23

Slide 23 text

·ͱΊ •(VUFOCFSHʹͳͬͯ΋8PSEݪߘΛίϐϖͯ͠౤ߘΛ ࡞Δͱ͍͏࡞ۀ͸ܧଓͰ͖Δ • ͍͍ײ͡ʹϒϩοΫ෼ׂͯ͘͠ΕΔ •ݸਓతʹ͸(VUFOCFSHͷૢ࡞ײ͕޷͖ͳͷͰ ੵۃతʹҠߦ͍ͨ͠

Slide 24

Slide 24 text

͓ΘΓ