Slide 1

Slide 1 text

Ͱ ػցֶशϞσϧͷ ࣗಈߋ৽͕͍ͨ͠ʂ 1MBUJOVN%BUB.FFUVQWPM גࣜձࣾϒϨΠϯύου ౻ా ᔨհ σΟάμά

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ౻ా ᔨհ ৬ۀɿσʔλαΠΤϯςΟετ ॅॴɿനۚ͡Όͳ͍ͱ͜Ζ

Slide 3

Slide 3 text

͜ͷൃදͷλʔήοτ

Slide 4

Slide 4 text

ͱ͋Δձࣾͷ ෼ੳ෦ॺʹͯʜʜ

Slide 5

Slide 5 text

΍ͬͨʂ ͍͖͞ΐ͏ͷػցֶशϞσϧ͕׬੒ͨ͠Θʂ

Slide 6

Slide 6 text

͢͹Β͍͠ʂ ͜ΕͰզ͕ࣾ΋"*اۀͩʂ

Slide 7

Slide 7 text

ͱΓ͋͑ͣɺ͜ͷ"* ຖ݄ߋ৽͠ͱ͍ͯ͘Ε ্࢘

Slide 8

Slide 8 text

ΑΖ͘͠པΉΑʙʙ

Slide 9

Slide 9 text

͑ɺຖ݄%.ߋ৽ͯ͠ɺֶश͠ͳ͓ͯ͠ɺਫ਼ ౓νΣοΫͯ͠ʜ͍΍͍΍ͦΜͳ࣌ؒͳ͍ʜ ։ൃ෦ͷਓʹཔΜͰΈΑ͏

Slide 10

Slide 10 text

ແཧແཧɺͦ΋ͦ΋ػցֶशͳΜͯ஌Βͳ͍͠ ͋Μͨίʔυ͔͚ΔͳΒࣗ෼Ͱ΍Ε͹ʁ

Slide 11

Slide 11 text

Slide 12

Slide 12 text

͜Μͳਓ΁

Slide 13

Slide 13 text

ͳΒͰ͖Δ͔΋

Slide 14

Slide 14 text

ͬͯԿʁ "ϫʔΫϑϩʔΤϯδϯ • λεΫΛఆٛͨ͠ॱʹ࣮ߦ • 1ZUIPOɺTIFMMͷ࣮ߦ͕Ͱ͖Δ • εέδϡʔϦϯά࣮ߦػೳ • TMBDL௨஌΋Ͱ͖Δʂ 2

Slide 15

Slide 15 text

Slide 16

Slide 16 text

طʹίʔυ͸͋Δ͔Βɺ λεΫఆٛͱ εέδϡʔϦϯά͢Ε ͹ࣗಈߋ৽Ͱ͖Δʂ

Slide 17

Slide 17 text

ੈͷத ͦΜͳʹ ؁͘ͳ͍

Slide 18

Slide 18 text

$-"ͷػցֶशϞσϧ%/ϓϩηεҰྫ )'3 & 2* (. 3 3 3 ,+ 0 3 1 & $-" !#

Slide 19

Slide 19 text

ػցֶशγεςϜ ͷେม͞͸ NJO5BMLͰʂ

Slide 20

Slide 20 text

ͱΓ͋͑ͣ

Slide 21

Slide 21 text

%&.0 ΍Γ·͢

Slide 22

Slide 22 text

ࣗಈԽͷσϞͳͷͰ ֶश ༧ଌ ਫ਼౓ݕূ ௨஌ શ෦΍Γ·͢ ̏෼Ͱ

Slide 23

Slide 23 text

࡞ΔϞσϧ͸

Slide 24

Slide 24 text

ΞϠϝͷ෼ྨ

Slide 25

Slide 25 text

Կͷ଍͠ʹ ΋ͳΒͳ͍

Slide 26

Slide 26 text

ϒϨΠϯύουࣾһͷإը ૾Λ࢖ͬͯ̎஋෼ྨ

Slide 27

Slide 27 text

γϩΨωʔθ γϩΨω δϟωʔθ നۚʹॅΜͰΔ നۚʹॅΜͰ͍ͳ͍

Slide 28

Slide 28 text

ݟΔʹת͑ͳ͍ ΰϛϞσϧ͕ग़དྷ্ ͕Γ·͢

Slide 29

Slide 29 text

ϞσϦϯά෦෼͸ ઈରʹϚω͠ͳ͍Ͱ ͍ͩ͘͞ʂʂ

Slide 30

Slide 30 text

%&.0

Slide 31

Slide 31 text

·ͱΊ •ࣗಈԽ͢Δͷ͸ָ͡Όͳ͍ •ͦΕͰ΋EJHEBH͸Ұͭͷબ୒ࢶʹͳΔ ͔΋

Slide 32

Slide 32 text

GJO

Slide 33

Slide 33 text

ࢀߟ • 1/ / • 0 : 1/ / 1 • C 1/ / F E • 0 : : 1 :0 : 1 :0 0 : 0: • E • 0 /1 1/1 / 1 1 . : 1