Slide 1

Slide 1 text

POͰ࢖͑Δ
 ίʔνϯάεΩϧͷ׆͔͠ํ ΤϯδχΞͷͨΊͷίʔνϯάೖ໳

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

!UBOZ@ ୩಺ਅ༟ ͨʹ͞Μ .BTBIJSP5BOJVDIJ ͍·΍͍ͬͯΔ͜ͱ ΍͖ͬͯͨ͜ͱ νʔϜϦʔμʔɾΤϯδχΞϦϯάϚωʔδϟʔ ϓϩμΫτϚωʔδϟʔ डୗ։ൃɾݚڀ։ൃɾۚ༥γεςϜɾ໊ࢗ؅ཧαʔϏε ։ൃ෦໳ͷਓࣄʢҭ੒ɾධՁɾ࠾༻ʣ $P"DUJWFš$PBDIJOHͷτϨʔχϯάத झຯ͸ΞϓϦͮ͘Γ

Slide 4

Slide 4 text

ࠓ೔͓࿩͢Δ͜ͱ

Slide 5

Slide 5 text

ࣗݾ୳ٻ ޲͖߹͍ํ ৔࡞Γ εΩϧ

Slide 6

Slide 6 text

ࣗݾ୳ٻ

Slide 7

Slide 7 text

POͷηογϣϯதʹ ҙਤͤͣʹ ΍ͬͯ͠·͍ͦ͏ͳྫ

Slide 8

Slide 8 text

ࢲ΋ੲ͸˓Ͱ˚ͩͬͨʜ ͳͥʁ͍͔ͭΒʁ ໰୊͸˓ͩͶɺ͔ͩΒʜ ಉௐͯ͠͠·͏ ԕճ͠ʹ୳ΔΑ͏ʹ࣭໰ ࿩୊͔Βಀ͛Δ ࿩ͷຊ࣭͕෼͔Βͳ͘ͳΔ ৄࡉΛ஌Γ͍ͨ ղܾํ๏Λ஌͍ͬͯΔ ੲͷࣗ෼ͷΑ͏ͩ ڞײ͠ͳ͚Ε͹ ຊԻΛฉ͖ग़͞Ͷ͹ ཧղͰ͖ͳͯ͘ࠔͬͨͧ ςΫχοΫΛ࢖Θͳ͚Ε͹

Slide 9

Slide 9 text

͙ͭΒ͍͸ ৺౰ͨΓ͋Δ͔ͱࢥ͍·͢ ʢͨͿΜʣ

Slide 10

Slide 10 text

नΘΕ͕જΜͰ͍Δ͔΋ ͠Ε·ͤΜ

Slide 11

Slide 11 text

ࢲ͸͜ͷਓΛίϯτϩʔϧ͍ͨ͠ɾͤͶ͹ ࢲ͸͜ͷਓΑΓ΋༏Ε͍ͯΔɾҒ͍ ࣗ৴͕ͳ͍ɾ͏·͘POग़དྷ͍ͯΔͩΖ͏͔ ࣗ෼͕શͯڭ͑ͯɾ૬खΛٹΘͳ͚Ε͹ POͰ͸૬खΛม͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

Slide 12

Slide 12 text

नΘΕ ͱΒΘΕ ײ৘΍ߟ͕͑͋Δ΋ͷʹ߆ଋ͞Εͯɺ
 ࣗ༝ͳൃ૝Λ๦͛ΒΕΔɻͩ͜ΘΔɻ
 
 ʮաڈͷҼशʹʵɾΕΔʯ
 ʮઌೖ؍ʹʵɾΕΔʯ weblioௐ΂

Slide 13

Slide 13 text

Ͳ͏͢Ε͹͍͍͔ʁ

Slide 14

Slide 14 text

ࣗݾ؅ཧ

Slide 15

Slide 15 text

ࣗ෼ͷ੠Λԣʹஔ͍ͯ

Slide 16

Slide 16 text

૬खʹয఺Λ౰ͯΔ

Slide 17

Slide 17 text

૬खʹয఺Λ౰ͯΔ ࣗ෼ͷ੠ʹؾͮ͘ηϯαʔΛ஁͑Α͏ ஫ҙͷ޲͚ํΛ܇࿅͢Δ ࣗ෼ͷੑ֨ɾߟ͑ํͷภΓΛ஌Ζ͏ ࣗݾ؅ཧ

Slide 18

Slide 18 text

ࣗݾ୳ٻͷϦιʔε

Slide 19

Slide 19 text

ࣗ෼ͷڧΈΛ஌Δ

Slide 20

Slide 20 text

ࣗ෼ͷੑ֨Λ஌Δ ࢥߟͷΫηΛ஌Δ

Slide 21

Slide 21 text

಺ʹ͋Δ๦֐ऀΛ஌Δ ࣗݾ੍ݶతͳࢥߟ

Slide 22

Slide 22 text

੒௕Λଅ͢ૉཆ

Slide 23

Slide 23 text

ࢥߟΛ֎ʹग़ͯ͠੔ཧ https://www.lifehacker.jp/2016/06/160622journaling_templates.html

Slide 24

Slide 24 text

ࣗݾ୳ٻ नΘΕʹؾͮ͜͏

Slide 25

Slide 25 text

޲͖߹͍ํ

Slide 26

Slide 26 text

POΛ͍ͯͯ͠͏͚͍ͯͯ ҉໧తͳʰԿ͔ʱΛ ײ͡Δ͜ͱ͸͋Γ·ͤΜ͔ʁ

Slide 27

Slide 27 text

ݶఆత௅ઓPS௅ઓͤ͞ͳ͍ ຊԻ͕ݴ͑ͳ͍ ֩৺ͷͳ͍ձ࿩ɾແࢹ ԋઆɾઆڭɾҰํత఻ୡ ৺ͳ͍๙Ίɾଞऀͷ൷൑ ωΫετΞΫγϣϯඞਢ ධՁɾ෼ੳ ڪාɾෆ৴ײ ݶքͷܾΊ͚ͭ ্Լؔ܎ ༏ྼɾϨϕϧ ίϯτϩʔϧ ҉໧తͳʰԿ͔ʱ ͦΕ͕΋ͨΒ͢΋ͷ

Slide 28

Slide 28 text

͏ͦɾ͝·͔͠ɾڪΕʜ Ӆ͍ͯ͠Δͭ΋ΓͰ΋ ఻Θͬͯ͠·͏

Slide 29

Slide 29 text

ࣗ෼͕༩͑ΔӨڹΛ ೝࣝ͠Α͏

Slide 30

Slide 30 text

׬ᘳͳਓؒͰ͋Δඞཁ͸ͳ͍ ͦΕͧΕͷݸੑΛ׆͔͢

Slide 31

Slide 31 text

ࢲ͕ίʔνϯάΛֶΜͰ஌ͬͨ େ޷͖ͳݴ༿

Slide 32

Slide 32 text

ਓ͸΋ͱ΋ͱ૑଄ྗͱ࠽஌ʹҲΕɺ ͚ܽΔͱ͜Ζͷͳ͍ଘࡏͰ͋Δ QFPQMFBSF/BUVSBMMZ$SFBUJWF 3FTPVSDFGVMBOE8IPMF

Slide 33

Slide 33 text

ͪΐͬͱ௕͍ͷͰ

Slide 34

Slide 34 text

PO࢝ΊΔલʹএ͑Δढจ Λߟ͑·ͨ͠

Slide 35

Slide 35 text

ʰ৴͡Δʱ ૬खͷ͢΂ͯΛ

Slide 36

Slide 36 text

ࣗ෼ͱ ૬खʹมԽΛى͜͢ ૬खʹ޷ح৺Λ࣋ͬͯ໰͍͔͚Α͏ ૬खͷ੒௕ɾมԽΛ৴ͯ͡ߦಈΛଅ͠ɺԠԉ͠Α͏ ภݟɾܾΊ͚ͭʹؾ͖ͮɺ࿩Λௌ͘͜ͱʹूத͠Α͏ ʰ৴͡Δʱ

Slide 37

Slide 37 text

૬खΛ৴͡Δ΄Ͳ
 ҙ֎ͱࣗ෼΋มΘ͍͖ͬͯ·͢

Slide 38

Slide 38 text

ઌʹࣗ෼͕૬खΛ৴͡Δ

Slide 39

Slide 39 text

৔࡞Γ

Slide 40

Slide 40 text

POͷ೰Έͷେ൒͸
 ʮ৔࡞ΓʯΛ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱ͔Βੜ͡Δ

Slide 41

Slide 41 text

PO͕ϑΣʔυΞ΢τ ϦεέɾεΩοϓ͢Δ ࿩͍ͨ͜͠ͱ͸͋Γ·ͤΜ ۪ஒΛಉௐͯ͠ฉ͘ձ ਐ௙ใࠂձ ࡶஊ͢Δձ ࢲ͕૬ख͕͍͕͍ͦ͠ ॏཁੑ͕ෆ໌ ࿩୊͕ͳ͍ มԽ͕ͳ͍ ໊͹͔ΓPO ΍͢Β͗ͷ࣌ؒ ৔࡞Γ͞Ε͍ͯͳ͍ͷͰʜ ͜Μͳঢ়گΛ΋ͨΒ͢

Slide 42

Slide 42 text

ࣗ෼ͳΓͷPOΛ σβΠϯͯ͠ΈΑ͏

Slide 43

Slide 43 text

ಋೖηογϣϯͰ POΛσβΠϯ͢Δ

Slide 44

Slide 44 text

POͷҙຯɾҙٛΛཧղͯ͠΋Β͏ ηογϣϯதͷೋਓͷؔ܎ੑΛ૬खͱ߹ҙ͢Δ ΄͔ʹඞཁͳ໿ଋ΋औΓܾΊΔ POͷ໨తΛ૬खͱ߹ҙ͢Δ ಋೖηογϣϯͰPOΛσβΠϯ͢Δ

Slide 45

Slide 45 text

৔࡞ΓͷϦιʔε

Slide 46

Slide 46 text

͜Μͳ΋ͷΛ࢖͍ͬͯ·͢ https://scrapbox.io/tany3/1on1_Introduction_session

Slide 47

Slide 47 text

ಋೖηογϣϯ͠Α͏
 ʢ͍ͭఆٛΛมߋͯ͠΋͍͍ʣ

Slide 48

Slide 48 text

εΩϧ

Slide 49

Slide 49 text

No content

Slide 50

Slide 50 text

ͨ͘͞Μ͋Δ

Slide 51

Slide 51 text

͢΂ͯ͸܏ௌ͔Β͸͡·Δ

Slide 52

Slide 52 text

ॾઆͨ͘͞Μ͋Δ܏ௌ͚ͩͲ

Slide 53

Slide 53 text

࿅श͕࠷΋େ੾

Slide 54

Slide 54 text

෼ͰͰ͖Δ܏ௌͷ࿅श Ұݴ΋ൃ͠ͳ͍ ୹͍૬௤͚ͩ͢Δ ૬खͷද৘Λ఻͑Δ ౎౓Φ΢Ϝฦ͢͠Δ ͨ·ʹཁ໿ എத߹ΘͤͰ࿩ͯ͠ΈΔ ࿹Λ૊Έɺ͋͝Λ্͛ͯௌ͘ ࠲ΔҐஔΛม͑ͯΈΔ ΤσΟλΛݟଓ͚Δ ࿩Λ͢Δਓɾௌ͘ਓʹ෼͔Εͯ෼ؒ࿩Λ͢Δ ऴΘͬͨΒɺͲΜͳײ͕͔ͨ͡͠࿩͠߹͏
 ʮௌ͍ͯ͘Ε͍ͯΔʯͱײ͡Δͷ͸ͲΜͳͱ͖͔ʁ ҎԼ͔ΒϥϯμϜʹબΜͰ༡ΜͰΈΔͷ΋͍͍ େ͛͞ʹ࿩͢ɾௌ͘

Slide 55

Slide 55 text

ͥͻࢼͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ʂ

Slide 56

Slide 56 text

ͪͳΈʹ

Slide 57

Slide 57 text

܏ௌͰ͖͍ͯΔ͔ ࣗ෼Ͱ֬ೝ͢Δํ๏ ͕͋Γ·͢

Slide 58

Slide 58 text

͍·ͷࣗ෼͕
 ૬खʹ༩͑ΔӨڹ͸ʁ ҙࣝͷয఺͸ Ͳ͜ʹ౰͍ͨͬͯΔʁ ܏ௌͷνΣοΫϙΠϯτͭ

Slide 59

Slide 59 text

܏ௌͷνΣοΫϙΠϯτ ҙࣝͷয఺͸ Ͳ͜ʹ౰͍ͨͬͯΔʁ ྫ ɾࣗ෼ͷ಺ͳΔ੠ ɾࣗ෼ͷ਎ମײ֮ ɾ૬खͷ੠ ɾ૬खͷঢ়ଶ ɾͦͷ৔ͷ͢΂ͯ

Slide 60

Slide 60 text

܏ௌͷνΣοΫϙΠϯτ ͍·ͷࣗ෼͕
 ૬खʹ༩͑ΔӨڹ͸ʁ ྫ ɾ܏ௌͷ౓߹͍ ɾࣗ෼ͷද৘ ɾࣗ෼ͷৼΔ෣͍

Slide 61

Slide 61 text

͞Βʹ

Slide 62

Slide 62 text

܏ௌͷ౓߹͍Λ ࣗ෼Ͱ֬ೝ͢Δํ๏ ͕͋Γ·͢

Slide 63

Slide 63 text

܏ௌͷϨϕϧ Ϩϕϧ3 - શํҐత܏ௌ Ϩϕϧ2 - ूதత܏ௌ Ϩϕϧ1 - ಺త܏ௌ

Slide 64

Slide 64 text

܏ௌͷϨϕϧͬͯʁ Ϩϕϧ3 - શํҐత܏ௌ Ϩϕϧ2 - ूதత܏ௌ Ϩϕϧ1 - ಺త܏ௌ पғʹूத ײ֮తʹ࡯஌͢Δ ૬खʹूத पΓ͕ฉ͑͜ͳ͍ ࣗ෼ࣗ਎ʹूத पΓ͕ฉ͑͜ͳ͍

Slide 65

Slide 65 text

܏ௌͷϨϕϧʹ༏ྼ͸ແ͍ Ϩϕϧ3 - શํҐత܏ௌ Ϩϕϧ2 - ूதత܏ௌ Ϩϕϧ1 - ಺త܏ௌ ײ֮తʹ࡯஌ͯ͠ ͦͷ৔Λ࢖͏ ࣗ෼͸Ͱ͖Δ͚ͩ Ϩϕϧ2Ҏ্Λอͭ ૬ख͸ৗʹ ͜ͷঢ়ଶͳͷ͕ϕετ

Slide 66

Slide 66 text

೉͍͚͠ΕͲ ܏ௌͷ࿅शΛ͢Δͱ ෼͔ͬͯ͘Δ͜ͱ͕͋Δ

Slide 67

Slide 67 text

૬ख͕ൃ͢ΔΤωϧΪʔͷڧऑ͸ͱͯ΋ॏཁ ࿩୊ʹؔ͢Δ஌ࣝɾৄࡉͳཧղ͸ෆཁ ௜໧ʹ଱͑ΒΕͳ͍ͷ͸஫ҙ͕ࣗ෼ʹ޲͔͘Β ࣗ෼ͷ੠͕ฉ͑ͨ͜Β૬खʹ஫ҙΛ޲͚௚͢

Slide 68

Slide 68 text

࿩୊ʹؔ͢Δ஌ࣝɾৄࡉͳཧղ͸ෆཁ ܏ௌ͠ଓ͚Δ
 ˣ
 ૬ख͕ࣗݾΛ୳ٻͩ͢͠
 ˣ
 ࣗ෼Ͱ౴͑Λݟ͚ͭͯղܾ ͜Ε͕ͦ͜૬ख͕΋ͱ΋ͱඋ͍͑ͯΔྗ
 ໰͍͔͚͕ඞཁͳ৔߹΋͋Γ·͕͢ɺ
 ͦΕͰ΋஌ࣝ΍ৄࡉͳ಺༰ཧղ͸ແͯ͘΋େৎ෉✌

Slide 69

Slide 69 text

௜໧ʹ଱͑ΒΕͳ͍ͷ͸஫ҙ͕ࣗ෼ʹ޲͔͘Β ࣗ෼ͷ੠͕ฉ͑ͨ͜Β૬खʹ஫ҙΛ޲͚௚͢ ܏ௌϨϕϧ͸ߦͬͨΓདྷͨΓ
 ͢Δ΋ͷͩͱࢥ͍·͢
 ແҙࣝʹௐ੔Ͱ͖ͨΒϕετ

Slide 70

Slide 70 text

૬ख͕ൃ͢ΔΤωϧΪʔͷڧऑ͸ͱͯ΋ॏཁ ʮ͸͍ʂ΍Γ·͢ʂʯʮ͸͍ʂݩؾͰ͢ʂʯ
 ͬͯݴͬͯΔ͚Ͳ
 ͓΍ʁͳΜ͔ҧ͏ͳʁΈ͍ͨͳ΍ͭ
 
 Ϩϕϧͷ܏ௌͱ௚ײΛ࢖͍·͢

Slide 71

Slide 71 text

࿅श͠Α͏ʂ ࠷ॳ͸ൃݟ͕ଟָ͍ͯ͘͠͸ͣ

Slide 72

Slide 72 text

·ͱΊ

Slide 73

Slide 73 text

ࣗݾ୳ٻ ઌʹࣗ෼͕৴͡Δ ಋೖηογϣϯ ܏ௌͷ࿅शΛ͢Δ

Slide 74

Slide 74 text

܏ௌͷઌͷ͓͸ͳ͠

Slide 75

Slide 75 text

ମݧܕษڧձ

Slide 76

Slide 76 text

ۙ೔தʹެ։͠·͢