Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

1on1で使えるコーチングスキルの活かし方

 1on1で使えるコーチングスキルの活かし方

2019/06/11 エンジニアのためのコーチング入門 の登壇です
https://coaching.connpass.com/event/130496/

たにさん

June 11, 2019
Tweet

More Decks by たにさん

Other Decks in Education

Transcript

 1. POͰ࢖͑Δ

  ίʔνϯάεΩϧͷ׆͔͠ํ
  ΤϯδχΞͷͨΊͷίʔνϯάೖ໳

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. !UBOZ@
  ୩಺ਅ༟ ͨʹ͞Μ

  .BTBIJSP5BOJVDIJ
  ͍·΍͍ͬͯΔ͜ͱ
  ΍͖ͬͯͨ͜ͱ
  νʔϜϦʔμʔɾΤϯδχΞϦϯάϚωʔδϟʔ
  ϓϩμΫτϚωʔδϟʔ
  डୗ։ൃɾݚڀ։ൃɾۚ༥γεςϜɾ໊ࢗ؅ཧαʔϏε
  ։ൃ෦໳ͷਓࣄʢҭ੒ɾධՁɾ࠾༻ʣ
  $P"DUJWFš$PBDIJOHͷτϨʔχϯάத
  झຯ͸ΞϓϦͮ͘Γ

  View Slide

 4. ࠓ೔͓࿩͢Δ͜ͱ

  View Slide

 5. ࣗݾ୳ٻ
  ޲͖߹͍ํ
  ৔࡞Γ
  εΩϧ

  View Slide

 6. ࣗݾ୳ٻ

  View Slide

 7. POͷηογϣϯதʹ
  ҙਤͤͣʹ
  ΍ͬͯ͠·͍ͦ͏ͳྫ

  View Slide

 8. ࢲ΋ੲ͸˓Ͱ˚ͩͬͨʜ
  ͳͥʁ͍͔ͭΒʁ
  ໰୊͸˓ͩͶɺ͔ͩΒʜ
  ಉௐͯ͠͠·͏
  ԕճ͠ʹ୳ΔΑ͏ʹ࣭໰
  ࿩୊͔Βಀ͛Δ
  ࿩ͷຊ࣭͕෼͔Βͳ͘ͳΔ
  ৄࡉΛ஌Γ͍ͨ
  ղܾํ๏Λ஌͍ͬͯΔ
  ੲͷࣗ෼ͷΑ͏ͩ
  ڞײ͠ͳ͚Ε͹
  ຊԻΛฉ͖ग़͞Ͷ͹
  ཧղͰ͖ͳͯ͘ࠔͬͨͧ
  ςΫχοΫΛ࢖Θͳ͚Ε͹

  View Slide

 9. ͙ͭΒ͍͸
  ৺౰ͨΓ͋Δ͔ͱࢥ͍·͢
  ʢͨͿΜʣ

  View Slide

 10. नΘΕ͕જΜͰ͍Δ͔΋
  ͠Ε·ͤΜ

  View Slide

 11. ࢲ͸͜ͷਓΛίϯτϩʔϧ͍ͨ͠ɾͤͶ͹
  ࢲ͸͜ͷਓΑΓ΋༏Ε͍ͯΔɾҒ͍
  ࣗ৴͕ͳ͍ɾ͏·͘POग़དྷ͍ͯΔͩΖ͏͔
  ࣗ෼͕શͯڭ͑ͯɾ૬खΛٹΘͳ͚Ε͹
  POͰ͸૬खΛม͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  View Slide

 12. नΘΕ ͱΒΘΕ

  ײ৘΍ߟ͕͑͋Δ΋ͷʹ߆ଋ͞Εͯɺ

  ࣗ༝ͳൃ૝Λ๦͛ΒΕΔɻͩ͜ΘΔɻ


  ʮաڈͷҼशʹʵɾΕΔʯ

  ʮઌೖ؍ʹʵɾΕΔʯ
  weblioௐ΂

  View Slide

 13. Ͳ͏͢Ε͹͍͍͔ʁ

  View Slide

 14. ࣗݾ؅ཧ

  View Slide

 15. ࣗ෼ͷ੠Λԣʹஔ͍ͯ

  View Slide

 16. ૬खʹয఺Λ౰ͯΔ

  View Slide

 17. ૬खʹয఺Λ౰ͯΔ
  ࣗ෼ͷ੠ʹؾͮ͘ηϯαʔΛ஁͑Α͏
  ஫ҙͷ޲͚ํΛ܇࿅͢Δ
  ࣗ෼ͷੑ֨ɾߟ͑ํͷภΓΛ஌Ζ͏
  ࣗݾ؅ཧ

  View Slide

 18. ࣗݾ୳ٻͷϦιʔε

  View Slide

 19. ࣗ෼ͷڧΈΛ஌Δ

  View Slide

 20. ࣗ෼ͷੑ֨Λ஌Δ
  ࢥߟͷΫηΛ஌Δ

  View Slide

 21. ಺ʹ͋Δ๦֐ऀΛ஌Δ
  ࣗݾ੍ݶతͳࢥߟ

  View Slide

 22. ੒௕Λଅ͢ૉཆ

  View Slide

 23. ࢥߟΛ֎ʹग़ͯ͠੔ཧ
  https://www.lifehacker.jp/2016/06/160622journaling_templates.html

  View Slide

 24. ࣗݾ୳ٻ
  नΘΕʹؾͮ͜͏

  View Slide

 25. ޲͖߹͍ํ

  View Slide

 26. POΛ͍ͯͯ͠͏͚͍ͯͯ
  ҉໧తͳʰԿ͔ʱΛ
  ײ͡Δ͜ͱ͸͋Γ·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 27. ݶఆత௅ઓPS௅ઓͤ͞ͳ͍
  ຊԻ͕ݴ͑ͳ͍
  ֩৺ͷͳ͍ձ࿩ɾແࢹ
  ԋઆɾઆڭɾҰํత఻ୡ
  ৺ͳ͍๙Ίɾଞऀͷ൷൑
  ωΫετΞΫγϣϯඞਢ
  ධՁɾ෼ੳ
  ڪාɾෆ৴ײ
  ݶքͷܾΊ͚ͭ
  ্Լؔ܎
  ༏ྼɾϨϕϧ
  ίϯτϩʔϧ
  ҉໧తͳʰԿ͔ʱ ͦΕ͕΋ͨΒ͢΋ͷ

  View Slide

 28. ͏ͦɾ͝·͔͠ɾڪΕʜ
  Ӆ͍ͯ͠Δͭ΋ΓͰ΋
  ఻Θͬͯ͠·͏

  View Slide

 29. ࣗ෼͕༩͑ΔӨڹΛ
  ೝࣝ͠Α͏

  View Slide

 30. ׬ᘳͳਓؒͰ͋Δඞཁ͸ͳ͍
  ͦΕͧΕͷݸੑΛ׆͔͢

  View Slide

 31. ࢲ͕ίʔνϯάΛֶΜͰ஌ͬͨ
  େ޷͖ͳݴ༿

  View Slide

 32. ਓ͸΋ͱ΋ͱ૑଄ྗͱ࠽஌ʹҲΕɺ
  ͚ܽΔͱ͜Ζͷͳ͍ଘࡏͰ͋Δ
  QFPQMFBSF/BUVSBMMZ$SFBUJWF 3FTPVSDFGVMBOE8IPMF

  View Slide

 33. ͪΐͬͱ௕͍ͷͰ

  View Slide

 34. PO࢝ΊΔલʹএ͑Δढจ
  Λߟ͑·ͨ͠

  View Slide

 35. ʰ৴͡Δʱ
  ૬खͷ͢΂ͯΛ

  View Slide

 36. ࣗ෼ͱ
  ૬खʹมԽΛى͜͢
  ૬खʹ޷ح৺Λ࣋ͬͯ໰͍͔͚Α͏
  ૬खͷ੒௕ɾมԽΛ৴ͯ͡ߦಈΛଅ͠ɺԠԉ͠Α͏
  ภݟɾܾΊ͚ͭʹؾ͖ͮɺ࿩Λௌ͘͜ͱʹूத͠Α͏
  ʰ৴͡Δʱ

  View Slide

 37. ૬खΛ৴͡Δ΄Ͳ

  ҙ֎ͱࣗ෼΋มΘ͍͖ͬͯ·͢

  View Slide

 38. ઌʹࣗ෼͕૬खΛ৴͡Δ

  View Slide

 39. ৔࡞Γ

  View Slide

 40. POͷ೰Έͷେ൒͸

  ʮ৔࡞ΓʯΛ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱ͔Βੜ͡Δ

  View Slide

 41. PO͕ϑΣʔυΞ΢τ
  ϦεέɾεΩοϓ͢Δ
  ࿩͍ͨ͜͠ͱ͸͋Γ·ͤΜ
  ۪ஒΛಉௐͯ͠ฉ͘ձ
  ਐ௙ใࠂձ
  ࡶஊ͢Δձ
  ࢲ͕૬ख͕͍͕͍ͦ͠
  ॏཁੑ͕ෆ໌
  ࿩୊͕ͳ͍
  มԽ͕ͳ͍
  ໊͹͔ΓPO
  ΍͢Β͗ͷ࣌ؒ
  ৔࡞Γ͞Ε͍ͯͳ͍ͷͰʜ ͜Μͳঢ়گΛ΋ͨΒ͢

  View Slide

 42. ࣗ෼ͳΓͷPOΛ
  σβΠϯͯ͠ΈΑ͏

  View Slide

 43. ಋೖηογϣϯͰ
  POΛσβΠϯ͢Δ

  View Slide

 44. POͷҙຯɾҙٛΛཧղͯ͠΋Β͏
  ηογϣϯதͷೋਓͷؔ܎ੑΛ૬खͱ߹ҙ͢Δ
  ΄͔ʹඞཁͳ໿ଋ΋औΓܾΊΔ
  POͷ໨తΛ૬खͱ߹ҙ͢Δ
  ಋೖηογϣϯͰPOΛσβΠϯ͢Δ

  View Slide

 45. ৔࡞ΓͷϦιʔε

  View Slide

 46. ͜Μͳ΋ͷΛ࢖͍ͬͯ·͢
  https://scrapbox.io/tany3/1on1_Introduction_session

  View Slide

 47. ಋೖηογϣϯ͠Α͏

  ʢ͍ͭఆٛΛมߋͯ͠΋͍͍ʣ

  View Slide

 48. εΩϧ

  View Slide

 49. View Slide

 50. ͨ͘͞Μ͋Δ

  View Slide

 51. ͢΂ͯ͸܏ௌ͔Β͸͡·Δ

  View Slide

 52. ॾઆͨ͘͞Μ͋Δ܏ௌ͚ͩͲ

  View Slide

 53. ࿅श͕࠷΋େ੾

  View Slide

 54. ෼ͰͰ͖Δ܏ௌͷ࿅श
  Ұݴ΋ൃ͠ͳ͍ ୹͍૬௤͚ͩ͢Δ ૬खͷද৘Λ఻͑Δ
  ౎౓Φ΢Ϝฦ͢͠Δ
  ͨ·ʹཁ໿
  എத߹ΘͤͰ࿩ͯ͠ΈΔ
  ࿹Λ૊Έɺ͋͝Λ্͛ͯௌ͘
  ࠲ΔҐஔΛม͑ͯΈΔ
  ΤσΟλΛݟଓ͚Δ
  ࿩Λ͢Δਓɾௌ͘ਓʹ෼͔Εͯ෼ؒ࿩Λ͢Δ
  ऴΘͬͨΒɺͲΜͳײ͕͔ͨ͡͠࿩͠߹͏

  ʮௌ͍ͯ͘Ε͍ͯΔʯͱײ͡Δͷ͸ͲΜͳͱ͖͔ʁ
  ҎԼ͔ΒϥϯμϜʹબΜͰ༡ΜͰΈΔͷ΋͍͍
  େ͛͞ʹ࿩͢ɾௌ͘

  View Slide

 55. ͥͻࢼͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞ʂ

  View Slide

 56. ͪͳΈʹ

  View Slide

 57. ܏ௌͰ͖͍ͯΔ͔
  ࣗ෼Ͱ֬ೝ͢Δํ๏
  ͕͋Γ·͢

  View Slide

 58. ͍·ͷࣗ෼͕

  ૬खʹ༩͑ΔӨڹ͸ʁ
  ҙࣝͷয఺͸
  Ͳ͜ʹ౰͍ͨͬͯΔʁ
  ܏ௌͷνΣοΫϙΠϯτͭ

  View Slide

 59. ܏ௌͷνΣοΫϙΠϯτ
  ҙࣝͷয఺͸
  Ͳ͜ʹ౰͍ͨͬͯΔʁ

  ɾࣗ෼ͷ಺ͳΔ੠
  ɾࣗ෼ͷ਎ମײ֮
  ɾ૬खͷ੠
  ɾ૬खͷঢ়ଶ
  ɾͦͷ৔ͷ͢΂ͯ

  View Slide

 60. ܏ௌͷνΣοΫϙΠϯτ
  ͍·ͷࣗ෼͕

  ૬खʹ༩͑ΔӨڹ͸ʁ

  ɾ܏ௌͷ౓߹͍
  ɾࣗ෼ͷද৘
  ɾࣗ෼ͷৼΔ෣͍

  View Slide

 61. ͞Βʹ

  View Slide

 62. ܏ௌͷ౓߹͍Λ
  ࣗ෼Ͱ֬ೝ͢Δํ๏
  ͕͋Γ·͢

  View Slide

 63. ܏ௌͷϨϕϧ
  Ϩϕϧ3 - શํҐత܏ௌ
  Ϩϕϧ2 - ूதత܏ௌ
  Ϩϕϧ1 - ಺త܏ௌ

  View Slide

 64. ܏ௌͷϨϕϧͬͯʁ
  Ϩϕϧ3 - શํҐత܏ௌ
  Ϩϕϧ2 - ूதత܏ௌ
  Ϩϕϧ1 - ಺త܏ௌ
  पғʹूத
  ײ֮తʹ࡯஌͢Δ
  ૬खʹूத
  पΓ͕ฉ͑͜ͳ͍
  ࣗ෼ࣗ਎ʹूத
  पΓ͕ฉ͑͜ͳ͍

  View Slide

 65. ܏ௌͷϨϕϧʹ༏ྼ͸ແ͍
  Ϩϕϧ3 - શํҐత܏ௌ
  Ϩϕϧ2 - ूதత܏ௌ
  Ϩϕϧ1 - ಺త܏ௌ
  ײ֮తʹ࡯஌ͯ͠
  ͦͷ৔Λ࢖͏
  ࣗ෼͸Ͱ͖Δ͚ͩ
  Ϩϕϧ2Ҏ্Λอͭ
  ૬ख͸ৗʹ
  ͜ͷঢ়ଶͳͷ͕ϕετ

  View Slide

 66. ೉͍͚͠ΕͲ
  ܏ௌͷ࿅शΛ͢Δͱ
  ෼͔ͬͯ͘Δ͜ͱ͕͋Δ

  View Slide

 67. ૬ख͕ൃ͢ΔΤωϧΪʔͷڧऑ͸ͱͯ΋ॏཁ
  ࿩୊ʹؔ͢Δ஌ࣝɾৄࡉͳཧղ͸ෆཁ
  ௜໧ʹ଱͑ΒΕͳ͍ͷ͸஫ҙ͕ࣗ෼ʹ޲͔͘Β
  ࣗ෼ͷ੠͕ฉ͑ͨ͜Β૬खʹ஫ҙΛ޲͚௚͢

  View Slide

 68. ࿩୊ʹؔ͢Δ஌ࣝɾৄࡉͳཧղ͸ෆཁ
  ܏ௌ͠ଓ͚Δ

  ˣ

  ૬ख͕ࣗݾΛ୳ٻͩ͢͠

  ˣ

  ࣗ෼Ͱ౴͑Λݟ͚ͭͯղܾ
  ͜Ε͕ͦ͜૬ख͕΋ͱ΋ͱඋ͍͑ͯΔྗ

  ໰͍͔͚͕ඞཁͳ৔߹΋͋Γ·͕͢ɺ

  ͦΕͰ΋஌ࣝ΍ৄࡉͳ಺༰ཧղ͸ແͯ͘΋େৎ෉✌

  View Slide

 69. ௜໧ʹ଱͑ΒΕͳ͍ͷ͸஫ҙ͕ࣗ෼ʹ޲͔͘Β
  ࣗ෼ͷ੠͕ฉ͑ͨ͜Β૬खʹ஫ҙΛ޲͚௚͢
  ܏ௌϨϕϧ͸ߦͬͨΓདྷͨΓ

  ͢Δ΋ͷͩͱࢥ͍·͢

  ແҙࣝʹௐ੔Ͱ͖ͨΒϕετ

  View Slide

 70. ૬ख͕ൃ͢ΔΤωϧΪʔͷڧऑ͸ͱͯ΋ॏཁ
  ʮ͸͍ʂ΍Γ·͢ʂʯʮ͸͍ʂݩؾͰ͢ʂʯ

  ͬͯݴͬͯΔ͚Ͳ

  ͓΍ʁͳΜ͔ҧ͏ͳʁΈ͍ͨͳ΍ͭ


  Ϩϕϧͷ܏ௌͱ௚ײΛ࢖͍·͢

  View Slide

 71. ࿅श͠Α͏ʂ
  ࠷ॳ͸ൃݟ͕ଟָ͍ͯ͘͠͸ͣ

  View Slide

 72. ·ͱΊ

  View Slide

 73. ࣗݾ୳ٻ
  ઌʹࣗ෼͕৴͡Δ
  ಋೖηογϣϯ
  ܏ௌͷ࿅शΛ͢Δ

  View Slide

 74. ܏ௌͷઌͷ͓͸ͳ͠

  View Slide

 75. ମݧܕษڧձ

  View Slide

 76. ۙ೔தʹެ։͠·͢

  View Slide