Slide 1

Slide 1 text

IS THE
 ORDER
 MAINTAINED? ϑϩϯτΤϯυͷடং͸ อͨΕ͍ͯΔ͔ʁ @masawada

Slide 2

Slide 2 text

id:masawada

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

ࠓ͙͢ొ࿥ʂ IUUQCMPHIBUFOBOFKQSFHJTUFS !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

͸ͯͳϒϩά प೥

Slide 7

Slide 7 text

ख़੒͞Εͨ +4ίʔυ܈

Slide 8

Slide 8 text

/PEFֶԂࡇͰͷൃද

Slide 9

Slide 9 text

,ZPUPKTͰͷൃද

Slide 10

Slide 10 text

ࠓ೔͸͜ΕҎ߱
 ͷ͜ͱΛ࿩͠· ͢ʂʂʂʂʂʂ ʂʂʂʂʂʂʂ

Slide 11

Slide 11 text

ͷલʹ

Slide 12

Slide 12 text

લճ·Ͱͷ
 ͋Β͢͡

Slide 13

Slide 13 text

+4ͷ෼ׂ w ݹ͖ྑ͖DPODBU͔ΒCSPXTFSJGZʹ w Ұ෦ͷϑΝΠϧ͸ߦ͘Β͍͋ͬͨʜ w ˠߦʹ

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

$*ͰςετΛճ͢ w ͪΌΜͱϏϧυͰ͖Δ͔ w &4-JOUͰνΣοΫ w Ϣχοτςετ

Slide 16

Slide 16 text

$*ͰςετΛճ͢ +4ςετͷ࣮ߦ݁Ռ

Slide 17

Slide 17 text

OQNΞοϓσʔτσʔͷಋೖ w ຖ݄ୈҰ݄༵೔Λ
 OQNΞοϓσʔτσʔʹ w ಉ࣌ʹ/PEFKTͷΞοϓσʔτ΋
 ߦͳ͏

Slide 18

Slide 18 text

OQNΞοϓσʔτσʔͷಋೖ

Slide 19

Slide 19 text

ΦϨΦϨ'MVYΛ3FEVYʹدͤΔ w ͜Ε·Ͱ͸ಠࣗܰྔϥΠϒϥϦͰ
 'MVY w 3FBDU'MVYք۾ͷ஌͕ࣝඞཁ w νʔϜͷΤϯδχΞʹ
 ϑϩϯτΤϯυઐ໳͸ډͳ͍

Slide 20

Slide 20 text

ΦϨΦϨ'MVYΛ3FEVYʹدͤΔ w ಠࣗ'MVY࣮૷ΛϦϑΝΫλϦϯά w 3FEVYΞʔΩςΫνϟʹ͚ۙͮΔ w 3FEVY͸࢖Θͳ͍

Slide 21

Slide 21 text

·ͩ·ͩ ൃల్্

Slide 22

Slide 22 text

ࠓޙͷվળʹඞཁͳ΋ͷ w νʔϜϝϯόʔͱͷ૬ஊ w ࣮૷ํ๏ͷυΩϡϝϯτԽ w ޻਺

Slide 23

Slide 23 text

ྑ͍αʔϏεΛ ࡞͍ͬͯͧ͘ʂ
 ʂʂʂʂʂʂʂ ʂʂʂʂʂʂʂ

Slide 24

Slide 24 text

ͱ͜Ζ͕

Slide 25

Slide 25 text

No content

Slide 26

Slide 26 text

No content

Slide 27

Slide 27 text

ࠓ೔࿩͢͜ͱ

Slide 28

Slide 28 text

೥݄·Ͱʹ΍ͬͨ͜ͱ w ࠷৽৘ใΛΩϟονΞοϓ͢Δ
 ମ੍Λ੔͑Δ w ςετվળ w OQNΞοϓσʔτσʔͷഇࢭ w 3FBDUͷར༻ൣғΛ޿͛Δ

Slide 29

Slide 29 text

Mission 1: INPUT & OUTPUT

Slide 30

Slide 30 text

+4൪௕ෆࡏ

Slide 31

Slide 31 text

࠷৽৘ใͷऩूͱڞ༗ w ऩू w ϑϩϯτΤϯυϥϯν w ࣾ֎ަྲྀ w ڞ༗ w υΩϡϝϯτͷ੔උ w '8(ͷ։࠵ ݱࡏ͸ഇࢭ

Slide 32

Slide 32 text

υΩϡϝϯτͷ੔උ Ҿ͖ܧ͗

Slide 33

Slide 33 text

υΩϡϝϯτͷ੔උ Ҿ͖ܧ͗ w ٧·ΓͲ͜ΖΛͳ͘͢ w ࢦ਑ͷڞ༗ w ελΠϧͷࢦఠͳͲ͸&4-JOUʹ೚ͤΔ

Slide 34

Slide 34 text

υΩϡϝϯτͷ੔උ Ҿ͖ܧ͗

Slide 35

Slide 35 text

'8(ͷ։࠵

Slide 36

Slide 36 text

'8(ͱ͸ w ϑϩϯτΤϯυϫʔΩϯάάϧʔϓ w ϑϩϯτΤϯυʹؔ͢Δ
 Α͠ͳ͠͝ͱΛ࿩͠߹͏ w 18(ͱซ࠵

Slide 37

Slide 37 text

18(ͱ͸ w ύϑΥʔϚϯεϫʔΩϯάάϧʔϓ w ΠϯϑϥपΓͷ༷ࢠΛఆظతʹ؍࡯ w ରԠ͕ඞཁͰ͋Ε͹
 *TTVFͷ༏ઌ౓Λ্͛ΒΕΔ

Slide 38

Slide 38 text

18(ͱ͸

Slide 39

Slide 39 text

No content

Slide 40

Slide 40 text

1BHF4QFFE*OTJHIUT

Slide 41

Slide 41 text

'8( w Ұϲ݄͝ͱ։࠵ w ৽ͨʹಋೖٕͨ͠ज़Λࣗຫ w ࠔΓ͝ͱΛڞ༗ w ΋ͷʹΑͬͯ͸༏ઌ౓Λ্͛Δ

Slide 42

Slide 42 text

'8(

Slide 43

Slide 43 text

'8( w ࠷ۙ͸ഇࢭ͞Ε·ͨ͠ w ͋Δఔ౓ҙࣝͷڞ༗͕Ͱ͖ͨ w ৘ใڞ༗͸ࣾ಺άϧʔϓ PSJTTVF Ͱ

Slide 44

Slide 44 text

IMPROVE THE
 TEST
 ENVIRONMENT Mission 2:

Slide 45

Slide 45 text

ςετ؀ڥͷվળ w 'MPXಋೖ w QPXFSBTTFSUಋೖ w &O[ZNFಋೖ

Slide 46

Slide 46 text

QPXFSBTTFSU CBCFMQMVHJOFNQPXFSBTTFSU

Slide 47

Slide 47 text

QPXFSBTTFSU require(‘assert’); ↓ require(‘power-assert’); উखʹஔ͖׵͑ͯ͘ΕΔ

Slide 48

Slide 48 text

&O[ZNF 3FBDU$PNQPOFOUͷ
 ςετ͍͍ײ͡ʹ
 ॻ͚ΔΑ͏ʹ͢Δ΍ͭ

Slide 49

Slide 49 text

No content

Slide 50

Slide 50 text

ςετ؀ڥͷվળ w ςετΛॻ͖΍͍͢؀ڥΛ࡞Δ w ϨϏϡʔΑΓલʹؒҧ͍ʹ
 ؾ෇͚Δ؀ڥΛ࡞Δ w ࡉ͔͘ೖΕͯ࢖͍ํΛνʔϜʹڞ༗

Slide 51

Slide 51 text

Mission 3: MODULE
 UPDATING
 STRATEGY

Slide 52

Slide 52 text

OQNΞοϓσʔτσʔͷಋೖ

Slide 53

Slide 53 text

OQNΞοϓσʔτσʔͭΒ͍໰୊ w $)"/(&-0(Λ୳͢ͷʹ͕͔͔࣌ؒΔ w ࡞ۀऀʹ΋ϨϏϡΞʔʹ΋ෛ୲͕͔͔Δ w ϨϏϡʔࣗମʹख͕͔͔ؒΔ w ຊ౰ʹҰϲ݄͝ͱʹ΍Δ΋ͷͳͷ͔ w ͲΕ͘Β͍ͷϖʔεͰݹͼ͍ͯ͘ͷ͔஌Γ͍ͨ

Slide 54

Slide 54 text

ZBSOPVUEBUFEGPSNBUUFS

Slide 55

Slide 55 text

$ yarn outdated --json

Slide 56

Slide 56 text

ZBSOPVUEBUFEGPSNBUUFS w $)"/(&-0(Λ.BSLEPXOʹؚΊͯग़ྗ w ύοέʔδͱ$)"/(&-0(ͷରΛ
 :".-ʹอଘ w .BDLFSFMʹݹ͍ύοέʔδ਺Λ౤ߘͰ͖Δ w ແࢹ͢ΔϑΝΠϧΛࢦఆͰ͖Δ w K2VFSZͷΞοϓσʔτͳͲ͸෼͚͍ͨ

Slide 57

Slide 57 text

No content

Slide 58

Slide 58 text

No content

Slide 59

Slide 59 text

IUUQEFWFMPQFSIBUFOBTUB⒎DPNFOUSZ

Slide 60

Slide 60 text

'"2 2(SFFOLFFQFS͸ݕ౼ͨ͠

Slide 61

Slide 61 text

'"2 "ͯ͠·ͤΜ

Slide 62

Slide 62 text

(SFFOLFFQFS w ͢Έ·ͤΜ஌Βͳ͔ͬͨ w ݕ౼ͯ͠΋࢖Θͳ͔͔ͬͨͳɺɺ w ϒϩάͰ͸(JU)VC&OUFSQSJTFΛ࢖͍ͬͯͯ
 ؾܰʹ͓ࢼ͠Ͱ͖ͳͦ͞͏ w ZBSOPVUEBUFEGPSNBUUFS͘Β͍ͳΒ
 ޻਺ ίετ গͳͯ͘΋Ͱ͖Δ

Slide 63

Slide 63 text

Mission 4: REACTIZE
 VIEW

Slide 64

Slide 64 text

कΓ

Slide 65

Slide 65 text

߈Ί

Slide 66

Slide 66 text

3FBDUBTB5FNQMBUF&OHJOF

Slide 67

Slide 67 text

3FBDUBTB5FNQMBUF&OHJOF w 9TMBUFͷ55FSTFΛ࢖͍ͬͯΔ w 1FSMͷςϯϓϨʔτΤϯδϯ w ૉ๿

Slide 68

Slide 68 text

[% IF element.selected %]
 class=“active” [% END %] 3FBDUBTB5FNQMBUF&OHJOF

Slide 69

Slide 69 text

3FBDUBTB5FNQMBUF&OHJOF 3FBDUʹدͤΔ

Slide 70

Slide 70 text

3FBDUBTB5FNQMBUF&OHJOF w 1FSM • $r->embed_state(‘pro’, $json) w +BWB4DSJQU • const state = InitialState.get(‘pro’)

Slide 71

Slide 71 text

No content

Slide 72

Slide 72 text

No content

Slide 73

Slide 73 text

No content

Slide 74

Slide 74 text

No content

Slide 75

Slide 75 text

3FBDUBTB5FNQMBUF&OHJOF 2443͠ͳ͍ͷ

Slide 76

Slide 76 text

3FBDUBTB5FNQMBUF&OHJOF "ݱঢ়Ͱ͸443ʹ͢Δ
 ϝϦοτΛݟੵ΋͍ͬͯͳ͍

Slide 77

Slide 77 text

1FSMPO3FBDUPO443 w ·ͩେʑతʹਐΊ͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ w ͦ΋ͦ΋1FSMͰ443ͷ࣮੷͕গͳ͍ w ఫୀՄೳͳܗͰਐΊ͍ͯΔ

Slide 78

Slide 78 text

IS THE
 ORDER
 MAINTAINED? ϑϩϯτΤϯυͷடং͸ อͨΕ͍ͯΔ͔ʁ @masawada

Slide 79

Slide 79 text

ࠓ೔࿩ͨ͜͠ͱ w +4൪௕͕͍ͳͯ͘΋΍͍͚ͬͯΔ
 νʔϜͮ͘Γ w ςετ͕ॻ͖΍͍͢ྑ͘ͳ͍఺͕ ෼͔Γ΍͍͢؀ڥͮ͘Γ w ৽ͨͳ͜ͱΛ͢Δͱ͖͸ఫୀ͠΍͘͢

Slide 80

Slide 80 text

౰ͨΓલͷ͜ͱ Λॗʑͱ΍ͬͯ ͍͘εϐϦοτ

Slide 81

Slide 81 text

·ͩ·ͩ ࢒Δ՝୊

Slide 82

Slide 82 text

ࠓޙ΍Γ͍ͨ w ͞ΒͳΔςετվળ w 1IBOUPN+4୤ग़ w &&ςετ΋$*Ͱճ͢ w υΩϡϝϯτͷߋ৽

Slide 83

Slide 83 text

஍ಓʹվળΛଓ ͚͍ͯͧ͘ʂʂ
 ʂʂʂʂʂʂʂ ʂʂʂʂʂʂʂ

Slide 84

Slide 84 text

ྑ͍αʔϏεΛ ࡞͍ͬͯͧ͘ʂ
 ʂʂʂʂʂʂʂ ʂʂʂʂʂʂʂ

Slide 85

Slide 85 text

͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠