Slide 1

Slide 1 text

@1-"5&"6@-5LFZ 1-"5&"6σʔλΛΑΓ࢖͍΍͘͢͢Δ εέʔϧΞοϓͷํ๏ 1-"5&"6Λ04.ʹΠϯϙʔτ͢Δ ݹڮେ஍ ੨ࢁֶӃେֶ 0QFO4USFFU.BQ'PVOEBUJPO+BQBO /10๏ਓ$SJTJT.BQQFST+"1"/ ˜NBQPDPODJFSHF $$#:4"

Slide 2

Slide 2 text

No content

Slide 3

Slide 3 text

ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)* !NBQDPODJFSHF

Slide 4

Slide 4 text

Έͳ͞Μɺ 1-"5&"6σʔλͷμ΢ϯϩʔυ Ͳ͏΍͍ͬͯ·͔͢ʁ

Slide 5

Slide 5 text

(ۭؒϓϥοτϑΥʔϜʁ

Slide 6

Slide 6 text

https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

ྲྀੴʹ࢖͍ʹ͍͘Ͱ͢ΑͶɻ

Slide 10

Slide 10 text

ͱ͜ΖͰ

Slide 11

Slide 11 text

Έͳ͞Μ͕ ීஈ࢖͍ͬͯΔ஍ਤܥ"1*ͬͯ ͳΜͰ͔͢ʁ

Slide 12

Slide 12 text

No content

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

͜͏͍ͬͨීஈ࢖͍ͷ ஍ਤ"1*Ͱ 1-"5&"6σʔλ͕ ࢖͑ͨΒ ศརͰ͢ΑͶʁ

Slide 15

Slide 15 text

1-"5&"6σʔλΛ ൚༻తͳ ஍ਤϓϥοτϑΥʔϜʹ ྲྀ͠ࠐΉ

Slide 16

Slide 16 text

ͦͷୈҰาΛ ΍͍ͬͯ·͢ʂ

Slide 17

Slide 17 text

0QFO4USFFU.BQ

Slide 18

Slide 18 text

0QFO4USFFU.BQΧΦεϚοϓ W Ґஔ৘ใήʔϜ εϙʔπ ؍ޫ 4/4 ΢Σϒ஍ਤϓϥοτϑΥʔϜ φϏ ใಓɾϝσΟΞ ͦͷଞ ࠃࡍػؔ

Slide 19

Slide 19 text

0QFO4USFFU.BQΛ༻͍͍ͯΔ ஍ਤϓϥοτϑΥʔϜ͸ ੈքதʹ޿͕͍ͬͯ·͢ɻ

Slide 20

Slide 20 text

ྫ͑͹

Slide 21

Slide 21 text

No content

Slide 22

Slide 22 text

͜ΕΒͰ 1-"5&"6σʔλ͕ ѻ͑ΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊʹ

Slide 23

Slide 23 text

No content

Slide 24

Slide 24 text

ˠ

Slide 25

Slide 25 text

ˠ ˠ

Slide 26

Slide 26 text

0QFO4USFFU.BQʹ 1-"5&"6σʔλΛ Πϯϙʔτ͢ΔϓϩδΣΫτ

Slide 27

Slide 27 text

DJUZHNMPTN https://github.com/yuuhayashi/citygml-osm

Slide 28

Slide 28 text

https://github.com/yuuhayashi/citygml-osm/releases W ɹˣ W

Slide 29

Slide 29 text

͜ΕΛ࣮ݱ͢Δͱ 0QFO4USFFU.BQͰ ࡾ࣍ݩ౎ࢢ஍ਤ͕ Ұؾʹॆ࣮ʂʂ

Slide 30

Slide 30 text

https://demo.f4map.com/#lat=35.6892612&lon=139.6947102&zoom=16&camera.theta=55.6&camera.phi=67.609

Slide 31

Slide 31 text

Ұൠతͳ஍ਤ"1*Ͱ ࠓ·Ͱ௨Γͷ࢖͍ํΛ͢Δͱ 1-"5&"6σʔλ͕ ར༻ՄೳʹͳΔʂʂ

Slide 32

Slide 32 text

32 https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/

Slide 33

Slide 33 text

33 https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/ ŘŵŠŠ

Slide 34

Slide 34 text

ݱࡏͷਐḿ 
 -0%ݐ෺ͷ04.Πϯϙʔτςετ طଘݐ෺ͱͷ੔߹ੑݕ౼ ༏ઌΤϦΞબఆ ࡞ۀϝϯόʔνʔϛϯάʢݱࡏ໊̐ʣ ࡞ۀํ਑֬ఆPO(JU)VC4MBDLˡŘŵŠŠ ࠃ಺04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌ ւ֎04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌ <㾎>-0%Πϯϙʔτ࡞ۀϚχϡΞϧ࠷ऴվగˡŘŵŠŠ <>࡞ۀڠྗऀΛืͬͯ-0%Πϯϙʔτ࣮ࢪ <>-0%Πϯϙʔλʔ։ൃ 
 <>-0%ʹशͬͯɺ-0%Πϯϙʔτ࡞ۀ࣮ࢪ

Slide 35

Slide 35 text

ݱࡏͷਐḿ 
 -0%ݐ෺ͷ04.Πϯϙʔτςετ طଘݐ෺ͱͷ੔߹ੑݕ౼ ༏ઌΤϦΞબఆ ࡞ۀϝϯόʔνʔϛϯάʢݱࡏ໊̐ʣ ࡞ۀํ਑֬ఆPO(JU)VC4MBDL ࠃ಺04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌ ւ֎04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌ <㾎>-0%Πϯϙʔτ࡞ۀϚχϡΞϧ࠷ऴվగˡŘŵŠŠ <>࡞ۀڠྗऀΛืͬͯ-0%Πϯϙʔτ࣮ࢪ <>-0%Πϯϙʔλʔ։ൃ 
 <>-0%ʹशͬͯɺ-0%Πϯϙʔτ࡞ۀ࣮ࢪ

Slide 36

Slide 36 text

ݱࡏͷਐḿ 
 -0%ݐ෺ͷ04.Πϯϙʔτςετ طଘݐ෺ͱͷ੔߹ੑݕ౼ ༏ઌΤϦΞબఆ ࡞ۀϝϯόʔνʔϛϯάʢݱࡏ໊̐ʣ ࡞ۀํ਑֬ఆPO(JU)VC4MBDL ࠃ಺04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌ ւ֎04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌ <㾎>-0%Πϯϙʔτ࡞ۀϚχϡΞϧ࠷ऴվగˡŘŵŠŠ <>࡞ۀڠྗऀΛืͬͯ-0%Πϯϙʔτ࣮ࢪ <>-0%Πϯϙʔλʔ։ൃ 
 <>-0%ʹशͬͯɺ-0%Πϯϙʔτ࡞ۀ࣮ࢪ

Slide 37

Slide 37 text

ݱࡏͷਐḿ 
 -0%ݐ෺ͷ04.Πϯϙʔτςετ طଘݐ෺ͱͷ੔߹ੑݕ౼ ༏ઌΤϦΞબఆ ࡞ۀϝϯόʔνʔϛϯάʢݱࡏ໊̐ʣ ࡞ۀํ਑֬ఆPO(JU)VC4MBDL ࠃ಺04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌ ւ֎04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌ <㾎>-0%Πϯϙʔτ࡞ۀϚχϡΞϧ࠷ऴվగˡŘŵŠŠ <>࡞ۀڠྗऀΛืͬͯ-0%Πϯϙʔτ࣮ࢪ <>-0%Πϯϙʔλʔ։ൃ 
 <>-0%ʹशͬͯɺ-0%Πϯϙʔτ࡞ۀ࣮ࢪ

Slide 38

Slide 38 text

࡞ۀϚχϡΞϧվగ׬ྃޙ ͍Α͍ΑΠϯϙʔτ࡞ۀ ։࢝͞Ε·͢ʂ

Slide 39

Slide 39 text

No content

Slide 40

Slide 40 text

ࠓि຤ɺϚχϡΞϧ׬੒༧ఆɻ ͍Α͍ΑσʔλΠϯϙʔτ։࢝ɻ

Slide 41

Slide 41 text

ڠྗऀɺઈࢍืूதͰ͢ʂʂʂ

Slide 42

Slide 42 text

WE WANT YOU!!

Slide 43

Slide 43 text

https://bit.ly/OSM_Japan #30_ϓϩάϥϜͱσʔλར༻ νϟϯωϧͰ৘ใڞ༗͍ͯ͠·͢ɻ

Slide 44

Slide 44 text

ࠓޙ͸ʜ

Slide 45

Slide 45 text

45 https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/

Slide 46

Slide 46 text

46 https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/ དྷ೥͸΍Γ͍ͨʂ

Slide 47

Slide 47 text

Ұԯ૯ҏೳԽ l # J M M J P O T * O ⒕ [ B U J P O z