Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PLATEAU LT: PLATEAUデータをより使いやすくする スケールアップの方法

PLATEAU LT: PLATEAUデータをより使いやすくする スケールアップの方法

PLATEAU LT 03 発表資料
『PLATEAUデータをより使いやすくするスケールアップの方法』

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

https://asciistartup.connpass.com/event/256169/

Taichi FURUHASHI

October 21, 2022
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Technology

Transcript

 1. @1-"5&"6@-5LFZ
  1-"5&"6σʔλΛΑΓ࢖͍΍͘͢͢Δ
  εέʔϧΞοϓͷํ๏
  1-"5&"6Λ04.ʹΠϯϙʔτ͢Δ
  ݹڮେ஍
  ੨ࢁֶӃେֶ
  0QFO4USFFU.BQ'PVOEBUJPO+BQBO
  /10๏ਓ$SJTJT.BQQFST+"1"/
  ˜NBQPDPODJFSHF $$#:4"

  View full-size slide

 2. ݹڮେ஍5BJDIJ'636)"4)*
  !NBQDPODJFSHF

  View full-size slide

 3. Έͳ͞Μɺ
  1-"5&"6σʔλͷμ΢ϯϩʔυ
  Ͳ͏΍͍ͬͯ·͔͢ʁ

  View full-size slide

 4. (ۭؒϓϥοτϑΥʔϜʁ

  View full-size slide

 5. https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau

  View full-size slide

 6. ྲྀੴʹ࢖͍ʹ͍͘Ͱ͢ΑͶɻ

  View full-size slide

 7. Έͳ͞Μ͕
  ීஈ࢖͍ͬͯΔ஍ਤܥ"1*ͬͯ
  ͳΜͰ͔͢ʁ

  View full-size slide

 8. ͜͏͍ͬͨීஈ࢖͍ͷ
  ஍ਤ"1*Ͱ
  1-"5&"6σʔλ͕
  ࢖͑ͨΒ
  ศརͰ͢ΑͶʁ

  View full-size slide

 9. 1-"5&"6σʔλΛ
  ൚༻తͳ
  ஍ਤϓϥοτϑΥʔϜʹ
  ྲྀ͠ࠐΉ

  View full-size slide

 10. ͦͷୈҰาΛ
  ΍͍ͬͯ·͢ʂ

  View full-size slide

 11. 0QFO4USFFU.BQ

  View full-size slide

 12. 0QFO4USFFU.BQΧΦεϚοϓ
  W
  Ґஔ৘ใήʔϜ
  εϙʔπ ؍ޫ
  4/4
  ΢Σϒ஍ਤϓϥοτϑΥʔϜ
  φϏ
  ใಓɾϝσΟΞ
  ͦͷଞ
  ࠃࡍػؔ

  View full-size slide

 13. 0QFO4USFFU.BQΛ༻͍͍ͯΔ
  ஍ਤϓϥοτϑΥʔϜ͸
  ੈքதʹ޿͕͍ͬͯ·͢ɻ

  View full-size slide

 14. ͜ΕΒͰ
  1-"5&"6σʔλ͕
  ѻ͑ΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊʹ

  View full-size slide

 15. 0QFO4USFFU.BQʹ
  1-"5&"6σʔλΛ
  Πϯϙʔτ͢ΔϓϩδΣΫτ

  View full-size slide

 16. DJUZHNMPTN
  https://github.com/yuuhayashi/citygml-osm

  View full-size slide

 17. https://github.com/yuuhayashi/citygml-osm/releases
  W
  ɹˣ
  W

  View full-size slide

 18. ͜ΕΛ࣮ݱ͢Δͱ
  0QFO4USFFU.BQͰ
  ࡾ࣍ݩ౎ࢢ஍ਤ͕
  Ұؾʹॆ࣮ʂʂ

  View full-size slide

 19. https://demo.f4map.com/#lat=35.6892612&lon=139.6947102&zoom=16&camera.theta=55.6&camera.phi=67.609

  View full-size slide

 20. Ұൠతͳ஍ਤ"1*Ͱ
  ࠓ·Ͱ௨Γͷ࢖͍ํΛ͢Δͱ
  1-"5&"6σʔλ͕
  ར༻ՄೳʹͳΔʂʂ

  View full-size slide

 21. 32
  https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/

  View full-size slide

 22. 33
  https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/
  ŘŵŠŠ

  View full-size slide

 23. ݱࡏͷਐḿ

  -0%ݐ෺ͷ04.Πϯϙʔτςετ
  طଘݐ෺ͱͷ੔߹ੑݕ౼
  ༏ઌΤϦΞબఆ
  ࡞ۀϝϯόʔνʔϛϯάʢݱࡏ໊̐ʣ
  ࡞ۀํ਑֬ఆPO(JU)VC4MBDLˡŘŵŠŠ
  ࠃ಺04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌
  ւ֎04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌
  <㾎>-0%Πϯϙʔτ࡞ۀϚχϡΞϧ࠷ऴվగˡŘŵŠŠ
  <>࡞ۀڠྗऀΛืͬͯ-0%Πϯϙʔτ࣮ࢪ
  <>-0%Πϯϙʔλʔ։ൃ

  <>-0%ʹशͬͯɺ-0%Πϯϙʔτ࡞ۀ࣮ࢪ

  View full-size slide

 24. ݱࡏͷਐḿ

  -0%ݐ෺ͷ04.Πϯϙʔτςετ
  طଘݐ෺ͱͷ੔߹ੑݕ౼
  ༏ઌΤϦΞબఆ
  ࡞ۀϝϯόʔνʔϛϯάʢݱࡏ໊̐ʣ
  ࡞ۀํ਑֬ఆPO(JU)VC4MBDL
  ࠃ಺04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌
  ւ֎04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌
  <㾎>-0%Πϯϙʔτ࡞ۀϚχϡΞϧ࠷ऴվగˡŘŵŠŠ
  <>࡞ۀڠྗऀΛืͬͯ-0%Πϯϙʔτ࣮ࢪ
  <>-0%Πϯϙʔλʔ։ൃ

  <>-0%ʹशͬͯɺ-0%Πϯϙʔτ࡞ۀ࣮ࢪ

  View full-size slide

 25. ݱࡏͷਐḿ

  -0%ݐ෺ͷ04.Πϯϙʔτςετ
  طଘݐ෺ͱͷ੔߹ੑݕ౼
  ༏ઌΤϦΞબఆ
  ࡞ۀϝϯόʔνʔϛϯάʢݱࡏ໊̐ʣ
  ࡞ۀํ਑֬ఆPO(JU)VC4MBDL
  ࠃ಺04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌
  ւ֎04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌
  <㾎>-0%Πϯϙʔτ࡞ۀϚχϡΞϧ࠷ऴվగˡŘŵŠŠ
  <>࡞ۀڠྗऀΛืͬͯ-0%Πϯϙʔτ࣮ࢪ
  <>-0%Πϯϙʔλʔ։ൃ

  <>-0%ʹशͬͯɺ-0%Πϯϙʔτ࡞ۀ࣮ࢪ

  View full-size slide

 26. ݱࡏͷਐḿ

  -0%ݐ෺ͷ04.Πϯϙʔτςετ
  طଘݐ෺ͱͷ੔߹ੑݕ౼
  ༏ઌΤϦΞબఆ
  ࡞ۀϝϯόʔνʔϛϯάʢݱࡏ໊̐ʣ
  ࡞ۀํ਑֬ఆPO(JU)VC4MBDL
  ࠃ಺04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌
  ւ֎04.ίϛϡχςΟ΁ΠϯϙʔτҊઆ໌
  <㾎>-0%Πϯϙʔτ࡞ۀϚχϡΞϧ࠷ऴվగˡŘŵŠŠ
  <>࡞ۀڠྗऀΛืͬͯ-0%Πϯϙʔτ࣮ࢪ
  <>-0%Πϯϙʔλʔ։ൃ

  <>-0%ʹशͬͯɺ-0%Πϯϙʔτ࡞ۀ࣮ࢪ

  View full-size slide

 27. ࡞ۀϚχϡΞϧվగ׬ྃޙ
  ͍Α͍ΑΠϯϙʔτ࡞ۀ
  ։࢝͞Ε·͢ʂ

  View full-size slide

 28. ࠓि຤ɺϚχϡΞϧ׬੒༧ఆɻ
  ͍Α͍ΑσʔλΠϯϙʔτ։࢝ɻ

  View full-size slide

 29. ڠྗऀɺઈࢍืूதͰ͢ʂʂʂ

  View full-size slide

 30. WE WANT YOU!!

  View full-size slide

 31. https://bit.ly/OSM_Japan
  #30_ϓϩάϥϜͱσʔλར༻ νϟϯωϧͰ৘ใڞ༗͍ͯ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 32. 45
  https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/

  View full-size slide

 33. 46
  https://www.mlit.go.jp/plateau/learning/
  དྷ೥͸΍Γ͍ͨʂ

  View full-size slide

 34. Ұԯ૯ҏೳԽ
  l # J M M J P O T * O ⒕ [ B U J P O z

  View full-size slide