Slide 1

Slide 1 text

1Z$PO"1"$ ΁ߦ͜͏ʂ גࣜձࣾ909;0 ໺த఩

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ w ໺த఩ʢͷͳ͔͖͋Βʣ w ۭඈͿ1ZUIPOϓϩάϥϚ w גࣜձࣾ909;0ΤόϯδΣϦετ

Slide 3

Slide 3 text

"CPVU9PY[P w ి࿩ɺ4.4ͷ"1*Λఏڙ͍ͯ͠·͢ w શһϦϞʔτϫʔΫ w ଟࠃ੶νʔϜ

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

1Z$PO"1"$ w ΞδΞଠฏ༸஍Ҭͷ1ZUIPOձٞ w ˏϚϨʔγΞɺΫΞϥϧϯϓϧ w ೔ຊ͔Β΋ଟ਺ࢀՃʢ͢Δͱ͍͍ͳʣ

Slide 6

Slide 6 text

Ӌా͔Β̓࣌ؒ

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

ΩʔϊʔτεϐʔΧ

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

ϚϨʔγΞ౾৘ใ w ೔ຊͱ࣌ࠩ͸ϚΠφε̍࣌ؒ w ͓ञ͸ҿΊ·͢ w 8J'J͸ॆ࣮͍ͯ͠Δ

Slide 13

Slide 13 text

ΫΞϥϧϯϓϧ·Ͱͷඈߦػ w Ӌాൃணͷ௚ߦศ͋Γ w -$$ ֨҆ߤۭձࣾ ͷ஫ҙ w ՙ෺ɺ৯ࣄɺ࠲੮ࢦఆͳͲ͸ผྉۚͳͷͰݟ ͔͚ͷՁ֨ʹ࿭Θ͞Εͳ͍Α͏

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

༧ࢉͷ໨҆ ඈߦػ ສԁ ॓ ສԁ ࢀՃඅ 3. ໿̍ສԁ ݱ஍͓͔͍ͣ͜ ʁ

Slide 17

Slide 17 text

Ϟσϧϓϥϯ w ༵ۚ೔ͷձࣾऴΘ͔ͬͯΒӋాग़ൃ w ݄༵೔͸ٳՋͰՐ༵೔͔Βձࣾ

Slide 18

Slide 18 text

1Z$PO+1༗ࢤʹΑΔ πΞʔ΋͋Δ͔΋

Slide 19

Slide 19 text

No content

Slide 20

Slide 20 text

w IUUQTQZDPONZDBUFHPSZQZDPO BQBD

Slide 21

Slide 21 text

1Z$PO"1"$

Slide 22

Slide 22 text

w 909;0͸ɺҰॹʹಇ͍ͯ͘ΕΔ஥ؒΛืूͯ͠ ͍·͢ w 1ZUIPOϓϩάϥϚ w ӳޠձ࿩ɺಡΈॻ͖ʹࣗ৴ͷ༗Δํ