Slide 1

Slide 1 text

ʲॳ৺ऀ޲͚ʳ "NB[PO$POOFDUൿ఻ͷϨγϐΛ͝঺հ "84ࣄۀຊ෦ίϯαϧςΟϯά෦ߥฏ༞࣍

Slide 2

Slide 2 text

ͦͷ௨஌ɺؾ෇͍ͯ·͔͢ʁ 2 ,FZ.FTTBHF

Slide 3

Slide 3 text

ࣗݾ঺հ 3 - ॴଐ - AWSࣄۀຊ෦ ίϯαϧςΟϯά෦ - ߥฏ ༞࣍ʢ͋ΒͻΒ Ώ͏͡ʣ - ޷͖ͳαʔϏε - Amazon Connect - VMware Cloud on AWS - ۈ຿஍ - ि0ʙ2 ΫϥεϝιουେࡕΦϑΟε - ि3ʙ5 ࡏ୐ۈ຿

Slide 4

Slide 4 text

ຊηογϣϯͷλʔήοτ 4 - ࠓ೔࿩͢͜ͱ - Amazon Connectʮ͔Βʯి࿩Λֻ͚Δͷʹ࢖͏ख๏ - Outbound Call - ࠓ೔࿩͞ͳ͍͜ͱ - Amazon Connectʮʹʯి࿩Λֻ͚Δͷʹ࢖͏ख๏ - Inbound Call

Slide 5

Slide 5 text

l"NB[PO$POOFDUzΛ͝ଘ஌Ͱ͔͢ʁ 5

Slide 6

Slide 6 text

6 "NB[PO$POOFDUͱ͸

Slide 7

Slide 7 text

"NB[PO$POOFDUͱ͸ 7 "84͕ఏڙ͢Δʮి࿩ʯͷαʔϏε

Slide 8

Slide 8 text

8 ͪͳΈʹ 2023.04.28~ ͜Ε·Ͱ

Slide 9

Slide 9 text

9 "NB[PO$POOFDUͱ͸

Slide 10

Slide 10 text

l"NB[PO$POOFDUz͸ίʔϧηϯλʔͷ αʔϏε͚ͩ͡Όͳ͍ʂ 10

Slide 11

Slide 11 text

νϟοτ΍ϝʔϧͩͱແࢹͯ͠͠·͏ େ੾ͳ௨஌͸ʮి࿩ʯʹ͠Α͏ 11

Slide 12

Slide 12 text

12 ຊηογϣϯͰ঺հ͢Δ͜ͱ "NB[PO$POOFDU͔Βి࿩Λֻ͚Δ͜ͱʹয఺ $IBQUFS0VUCPVOE$BMMͷجຊతͳ࢖͍ํ $IBQUFSߏ੒ͷΠϝʔδ $IBQUFSൿ఻ͷϨγϐʙ؂ࢹ͸"NB[PO$POOFDUͰʙ $IBQUFSԾ૝ϚγϯɾωοτϫʔΫͷΞϥʔτ $IBQUFSΦϯϓϨϛεɾ7.XBSF$MPVEͱͷ࿈ܞ $IBQUFSϩά؂ࢹ $IBQUFSศརωλ ॕ೔൑ఆɺແݶՍి

Slide 13

Slide 13 text

Amazon Connect Outbound Callͷ جຊతͳ࢖͍ํ 13

Slide 14

Slide 14 text

14 ߏ੒ͷΠϝʔδ "84Ͱӡ༻தͷγεςϜʢྫʣ

Slide 15

Slide 15 text

15 ߏ੒ͷΠϝʔδ "84Ͱӡ༻தͷγεςϜʢྫʣ "NB[PO$MPVE8BUDI "NB[PO$POOFDU

Slide 16

Slide 16 text

16 ߏ੒ͷΠϝʔδ "84Ͱӡ༻தͷγεςϜʢྫʣ "NB[PO$MPVE8BUDI "NB[PO$POOFDU

Slide 17

Slide 17 text

17 ΋͏ͪΐͬͱৄ͘͢͠Δͱ "NB[PO$MPVE8BUDI "NB[PO$POOFDU "NB[PO4JNQMF /PUJ fi DBUJPO4FSWJDF "84-BNCEB

Slide 18

Slide 18 text

18 ΋͏ͪΐͬͱৄ͘͢͠Δͱ "NB[PO$MPVE8BUDI "NB[PO$POOFDU "NB[PO4JNQMF /PUJ fi DBUJPO4FSWJDF "84-BNCEB ࠓ೔ͷηογϣϯͰ͸͜ΕΛʮجຊߏ੒ʯͱ͠·͢ ड͚ͨΠϕϯτ௨஌Ͱ -BNCEBΛΩοΫ ΞϥʔτΛ4/4ʹૹ෇ "NB[PO$POOFDU 0VUCPVOE$BMM Λىಈ

Slide 19

Slide 19 text

ൿ఻ͷϨγϐΛ͝঺հ ʙ؂ࢹ͸ Amazon Connect Ͱʙ 19

Slide 20

Slide 20 text

"84಺෦ͷΞϥʔτΛ ి࿩Ͱड͚औΖ͏ 20

Slide 21

Slide 21 text

جຊߏ੒ 21 Ծ૝ϚγϯɾωοτϫʔΫͷΞϥʔτ "NB[PO$MPVE8BUDI "NB[PO$POOFDU "NB[PO4JNQMF /PUJ fi DBUJPO4FSWJDF "84-BNCEB

Slide 22

Slide 22 text

جຊߏ੒ 22 Ծ૝ϚγϯɾωοτϫʔΫͷΞϥʔτ "NB[PO&$ $16࢖༻཰ ϝϞϦ࢖༻཰ σΟεΫ࢖༻཰ εςʔλε ͳͲ

Slide 23

Slide 23 text

جຊߏ੒ 23 Ծ૝ϚγϯɾωοτϫʔΫͷΞϥʔτ "NB[PO&$

Slide 24

Slide 24 text

جຊߏ੒ 24 Ծ૝ϚγϯɾωοτϫʔΫͷΞϥʔτ "84%JSFDU$POOFDU εςʔλε ΤϥʔΧ΢ϯτ )551εςʔλείʔυ ΞΫςΟϒ઀ଓ਺ ͳͲ &MBTUJD-PBE#BMBODJOH

Slide 25

Slide 25 text

جຊߏ੒ 25 Ծ૝ϚγϯɾωοτϫʔΫͷΞϥʔτ "84%JSFDU$POOFDU &MBTUJD-PBE#BMBODJOH

Slide 26

Slide 26 text

ΦϯϓϨϛεɾ7.XBSF$MPVEPO"84ͷ ΞϥʔτΛి࿩Ͱड͚औΖ͏ 26

Slide 27

Slide 27 text

27 ΦϯϓϨϛεɾ7.XBSF$MPVEͱͷ࿈ܞ Corporate data center $VTUPNFS%BUB$FOUFS 7.XBSF$MPVEPO"84 W4QIFSF W4QIFSF جຊߏ੒ $MPVE8BUDI "HFOU Πϯετʔϧ ಉ্

Slide 28

Slide 28 text

28 ΦϯϓϨϛεɾ7.XBSF$MPVEͱͷ࿈ܞ Corporate data center $VTUPNFS%BUB$FOUFS 7.XBSF$MPVEPO"84 W4QIFSF W4QIFSF جຊߏ੒

Slide 29

Slide 29 text

͋ΒΏΔϩάͷ ΞϥʔτΛి࿩Ͱड͚औΖ͏ 29

Slide 30

Slide 30 text

30 ϩά؂ࢹ Corporate data center $VTUPNFS%BUB$FOUFS W4QIFSF جຊߏ੒ ωοτϫʔΫػث 4/.1ͳͲ ϩάϝτϦΫε "NB[PO&$ 04ϩά

Slide 31

Slide 31 text

"NB[PO$POOFDU0VUCPVOE$BMM ݸਓతͳΦεεϝઃఆબ 31

Slide 32

Slide 32 text

32 ศརͳωλΛ఻͍͑ͨᶃॕ೔൑ఆ جຊߏ੒ "NB[PO$MPVE8BUDI "NB[PO$POOFDU "NB[PO4JNQMF /PUJ fi DBUJPO4FSWJDF "84-BNCEB ݄ɾՐɾਫɾ໦ɾۚ ౔ɾ೔ɾॕ ͸ి࿩௨஌͠ͳ͍

Slide 33

Slide 33 text

33 ศརͳωλΛ఻͍͑ͨᶄແݶՍి جຊߏ੒ "NB[PO$MPVE8BUDI "NB[PO$POOFDU "NB[PO4JNQMF /PUJ fi DBUJPO4FSWJDF "84-BNCEB ॱ൪ʹి࿩Λֻ͚Δ

Slide 34

Slide 34 text

34 ศརͳωλΛ఻͍͑ͨᶄແݶՍి جຊߏ੒ "NB[PO$MPVE8BUDI "NB[PO$POOFDU "NB[PO4JNQMF /PUJ fi DBUJPO4FSWJDF "84-BNCEB /ਓ໨ʹֻ͚ͯ΋ ి࿩͕ܨ͕Βͳ͍

Slide 35

Slide 35 text

35 ศརͳωλΛ఻͍͑ͨᶄແݶՍి جຊߏ੒ "NB[PO$MPVE8BUDI "NB[PO$POOFDU "NB[PO4JNQMF /PUJ fi DBUJPO4FSWJDF "84-BNCEB ࠷ॳ͔Βి࿩Λ ֻ͚௚͢

Slide 36

Slide 36 text

36 ศརͳωλΛ఻͍͑ͨᶅ಺༰ʹΑͬͯѼઌมߋ جຊߏ੒ "NB[PO$MPVE8BUDI "NB[PO$POOFDU "NB[PO4JNQMF /PUJ fi DBUJPO4FSWJDF "84-BNCEB Өڹ౓ͷେখ΍ Ξϥʔτͷ಺༰ ࣌ؒͳͲʹΑͬͯ ి࿩ઌΛมߋ

Slide 37

Slide 37 text

37 ศརͳωλΛ఻͍͑ͨᶅ಺༰ʹΑͬͯѼઌมߋ جຊߏ੒ "NB[PO$MPVE8BUDI "NB[PO$POOFDU "NB[PO4JNQMF /PUJ fi DBUJPO4FSWJDF "84-BNCEB Өڹ౓ͷେখ΍ Ξϥʔτͷ಺༰ ࣌ؒͳͲʹΑͬͯ ి࿩ઌΛมߋ

Slide 38

Slide 38 text

·ͱΊ 38

Slide 39

Slide 39 text

ؾ෇͍ͯཉ͍͠௨஌͸ɺ ੋඇ Amazon Connect Ͱ 39

Slide 40

Slide 40 text

No content