Slide 1

Slide 1 text

ࢿྉ !4@4IJNPUPSJ@QVCͷݻఆπΠʔτ

Slide 2

Slide 2 text

ϑΥϯτͱ૊൛ͷ30෼ೖ໳ iOSDC Japan 2018 2018/08/31 ͠΋ͱΓ @S_Shimotori_pub

Slide 3

Slide 3 text

ࣗݾ঺հ ͠΋ͱΓ ɹɹ @S_Shimotori_pub iOSDC ωοτϫʔΫνʔϜ ※ઈରϑΥϯτײ͸͋Γ·ͤΜ

Slide 4

Slide 4 text

Slide 5

Slide 5 text

ຊ୊

Slide 6

Slide 6 text

iOSΤϯδχΞʹ ฉ͍ͯཉ͍͠τʔΫ ʢ30෼ʣ

Slide 7

Slide 7 text

ϚδͰΨνͳτʔΫͰ͢ʂ

Slide 8

Slide 8 text

໘ന͍͔Βฉ͍ͯ΄͍͠τϐοΫ • ϑΥϯτͱ͸૊൛ͱ͸ • ͍Ζ͍Ζͳݴޠͱ૊൛ • ҹ࡮෺Λ࡞Δ

Slide 9

Slide 9 text

ϑΥϯτͱ͸૊൛ͱ͸

Slide 10

Slide 10 text

׆൛ҹ࡮ͷ༻ޠͰ͢ʂ

Slide 11

Slide 11 text

׆൛ҹ࡮ͷͳ͕Ε ׆ࣈΛ ૊Έ൛ʹͯ͠ ࡮Δʂ ҹ࡮ത෺ؗʹͯɻ

Slide 12

Slide 12 text

No content

Slide 13

Slide 13 text

ϑΥϯτ ίϯϐϡʔλʔͰ࢖͏จࣈͷσβΠϯͷ͜ͱɻ׆ࣈͷ࣌୅ ʹ͸ɺಉ͡ॻମͰಉ͡αΠζͷ׆ࣈηοτΛࢦ͢ݴ༿Ͱ ͕͋ͬͨɺిࢉࣸ২΍DTPͰ͸ͻͱͭͷϑΥϯτͰ֦େ΍ ॖখɺมܗ͕Ͱ͖ΔͨΊɺଠࣈ΍ࣼମͳͲͷελΠϧΛؚ ΊͯϑΥϯτͱݺͿΑ͏ʹͳͬͨɻ ASCII σδλϧ༻ޠࣙయΑΓ

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

஍਒Ͱձࣾͷ׆ࣈ͕… ͳ͔΋ͱΏ͏(@nakamotoyuu) https://twitter.com/nakamotoyuu/status/1008488924644163585

Slide 16

Slide 16 text

૊൛ ݪߘʹج͍ͮͯ׆ࣈΛ૊Έɼ࠷ऴతʹ͸൛Λ࡞Δ·Ͱͷ ࡞ۀ͓Αͼ׬੒ͨ͠൛ɽ
 ʢதུʣ
 खಈɼػց͞Βʹ͸ίϯϐϡʔλͰ͋ͬͯ΋ɼ૊൛ͱ͍͏ දݱ͸࢖ΘΕ͍ͯΔɽ ਤॻؗ৘ใֶ༻ޠࣙయ ୈ4൛ΑΓ

Slide 17

Slide 17 text

ݱࡏʢ1985೥ʙʣ

Slide 18

Slide 18 text

׆൛ҹ࡮ͷ͓࿩͸͜͜·Ͱʂ

Slide 19

Slide 19 text

͍Ζ͍Ζͳݴޠͱ૊൛

Slide 20

Slide 20 text

͜Μͳͱ͜Ζʹ૊൛͕ʂ • ӳޠͰ #શ෦ಉ͡͡Όͳ͍Ͱ͔͢ SPACEฤ • ೔ຊޠͰiOSॎॻ͖ʹ௅ઓ • λΠޠͰTall Script • ΞϥϏΞޠͰRTLͱ߹ࣈ

Slide 21

Slide 21 text

ӳޠͰ #શ෦ಉ͡͡Όͳ͍Ͱ͔͢ SPACEฤ

Slide 22

Slide 22 text

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9

Slide 23

Slide 23 text

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9 શ෦ಉ͡͡Όͳ͍Ͱ͔͢

Slide 24

Slide 24 text

΋ͬͱΑ͘ݟΖʂ

Slide 25

Slide 25 text

͓୊
 l*OUSPEVDUJPOUP'POUBOE5ZQFTFUUJOHz

Slide 26

Slide 26 text

͓୊
 l*OUSPEVDUJPOUP'POUBOE5ZQFTFUUJOHz

Slide 27

Slide 27 text

※SF Pro Text

Slide 28

Slide 28 text

εϖʔεͱΞΩ U+2003 EM SPACE U+2002 EN SPACE U+2004 THREE-PER-EM SPACE U+2005 FOUR-PER-EM SPACE U+2006 SIX-PER-EM SPACE

Slide 29

Slide 29 text

εϖʔεͱΞΩ U+2003 EM SPACE U+2002 EN SPACE U+2004 THREE-PER-EM SPACE U+2005 FOUR-PER-EM SPACE U+2006 SIX-PER-EM SPACE

Slide 30

Slide 30 text

͓୊ᶄ

Slide 31

Slide 31 text

EN ENͱ1/4EM InDesign ΞΩࣗಈ ※ώϥΪϊ֯ΰγοΫ

Slide 32

Slide 32 text

೔ຊޠͰiOSॎॻ͖ʹ௅ઓ

Slide 33

Slide 33 text

No content

Slide 34

Slide 34 text

͓୊
 lʰϑΥϯτͱ૊൛ͷ෼ೖ໳ʱz

Slide 35

Slide 35 text

ʰaOϑaOΥaOϯaOτaOͱaO૊aO൛aOͷaOʜ

Slide 36

Slide 36 text

1ߦ1จࣈ

Slide 37

Slide 37 text

1ߦ1จࣈ ͓खຊ

Slide 38

Slide 38 text

޲͖͕͓͔͍͠ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ͓खຊ ޲͖͕͓͔͍͠ ࠨԼʹدͬͯΔ ࠨʹدͬͯΔ

Slide 39

Slide 39 text

޲͖͕͓͔͍͠ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ͓खຊ ޲͖͕͓͔͍͠ ࠨԼʹدͬͯΔ ࠨʹدͬͯΔ

Slide 40

Slide 40 text

޲͖͕͓͔͍͠ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ͓खຊ ޲͖͕͓͔͍͠ ࠨԼʹدͬͯΔ ࠨʹدͬͯΔ

Slide 41

Slide 41 text

1ߦ1จࣈํࣜͷ໰୊఺ • ه߸ͷ޲͖͕ԣॻ͖ͷ·· • ፠ԻͷҐஔ΋ԣॻ͖ͷ·· • ൒֯ӳ਺ࣈͷҐஔ͕ࠨʹدͬͯ͠·͏ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

Slide 42

Slide 42 text

೔ຊޠͷॎॻ͖Ͱඞཁͳ࡞ۀ • ॎॻ͖༻ͷάϦϑΛ࢖͏ • தԝἧ͑Ͱฒ΂Δ • JIS X 4051ͷఆΊΔͱ͜Ζʹै͏

Slide 43

Slide 43 text

άϦϑ ܗঢ়ʹ͍ͭͯͷந৅త֓೦ 1ͭͷจࣈʹෳ਺ͷάϦϑ͕͋Δ͜ͱ΋ ɹɹe.g. Χοί։͖ʹ͸ɹɹͱɹɹͷ͔͕ͨͪ͋Δ ɹɹɹɹ፠Ի͸ࠨԼʹॻ͘ͱ͖ͱӈ্ʹॻ͘ͱ͖͕͋Δ ʰ ʰ

Slide 44

Slide 44 text

ॎॻ͖༻άϦϑ ϑΥϯτʹΑͬͯ͸ผʹ༻ҙ͋Γ ༻ҙ͕ͳͯ͘΋90౓ճసͤ͞Ε͹OK ❌ ❌ ✅ ✅ ✅

Slide 45

Slide 45 text

https://developer.apple.com/documentation/foundation/nsattributedstring/key/1528658-verticalglyphform “1 indicates vertical text” “horizontal text is always used”

Slide 46

Slide 46 text

“1 indicates vertical text” “horizontal text is always used” https://developer.apple.com/documentation/foundation/nsattributedstring/key/1528658-verticalglyphform glyph typesetting

Slide 47

Slide 47 text

จࣈͷฒ΂͔ͨ ӳޠ͸base lineͰϕʔεฒͼɺ ೔ຊޠ͸จࣈͷதԝͰηϯλʔฒͼ

Slide 48

Slide 48 text

❌ ❌ ✅ ✅ ✅

Slide 49

Slide 49 text

தԝ͕ἧ͏Α͏ʹฒ΂Δ ౳෯ϑΥϯτΛ࢖͏ or શ֯ӳ਺ࣈΛ࢖͏ or CoreTextͷग़൪ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

Slide 50

Slide 50 text

λΠޠͰTall Script λΠจࣈ·Ώ͛

Slide 51

Slide 51 text

λΠޠͷಛ௃ • λΠจࣈΛ༻͍Δ • Tall scriptͷҰछ λΠจࣈ·Ώ͛ สวัสดีชาวโลก!

Slide 52

Slide 52 text

λΠจࣈ·Ώ͛

Slide 53

Slide 53 text

λΠจࣈ·Ώ͛ ϓϦοπͷϥʔϒຯʂ

Slide 54

Slide 54 text

λΠจࣈ·Ώ͛ ϓϦοπͷϥʔϒຯʂ

Slide 55

Slide 55 text

λΠจࣈ·Ώ͛ αϥμຯ

Slide 56

Slide 56 text

λΠจࣈ·Ώ͛

Slide 57

Slide 57 text

λΠจࣈ·Ώ͛

Slide 58

Slide 58 text

ΞϥϏΞޠ

Slide 59

Slide 59 text

ΞϥϏΞޠͷಛ௃ • ΞϥϏΞจࣈΛ༻͍Δ • ӈԣॻ͖ • ߹ࣈ

Slide 60

Slide 60 text

ӈԣॻ͖ Right-to-Left ӈ͔Βࠨͷ޲͖Ͱॻ͍͍ͯ͘͜ͱ ݱ࣮ʹ͸RTLͱLTR͕ࠞࡏ͢Δ૒ํ޲ςΩετʹͳΔ

Slide 61

Slide 61 text

https://www.apple.com/ https://www.apple.com/ae-ar/

Slide 62

Slide 62 text

iOSʹ͓͚ΔRTL UIViewΛӈ͔Βࠨʹ഑ஔ navigation͸ࠨ͕nextɺӈ͕back Ұ෦ͷΞΠίϯΛमਖ਼(൓సͳͲ)

Slide 63

Slide 63 text

Slide 64

Slide 64 text

࣌ܭճΓ͸ͲͬͪճΓʁ

Slide 65

Slide 65 text

Slide 66

Slide 66 text

߹ࣈ Ligature ྡΓ߹ͬͨೋͭͷจࣈ຺ུ͕ͷ͋Δ͔ͨͪͱͯࣗ͠વʹ
 Έ͑ΔΑ͏Ͱ͖ͨάϦϑ fi et &

Slide 67

Slide 67 text

ΞϥϏΞޠͷ߹ࣈ ߹੒લ ߹੒ޙ ❓❓❓

Slide 68

Slide 68 text

ΞϥϏΞޠͷ߹ࣈ ߹੒લ ߹੒ޙ

Slide 69

Slide 69 text

ݴޠͷ͓࿩͸͜͜·Ͱʂ

Slide 70

Slide 70 text

ҹ࡮෺Λ࡞Δ

Slide 71

Slide 71 text

ೖߘͷྲྀΕ

Slide 72

Slide 72 text

ҹ࡮෺Λ࡞Δ͓࿩ • PDFͱϑΥϯτͷ͓࿩ • ϦονͳΦϓγϣϯ

Slide 73

Slide 73 text

PDFͱϑΥϯτͷ͓࿩

Slide 74

Slide 74 text

࠶ܝɿAppleͱAdobeͷਤ Aldus͸Adobe͕ඒຯ͘͠৯΂·ͨ͠

Slide 75

Slide 75 text

PDF͕อ࣋͢Δ৘ใʢྫʣ • ༻ࢴαΠζ • ϑΥϯτ৘ใ • ίϯςϯπΛ഑ஔ͢ΔҐஔ • ςΩετ • ਤܗ

Slide 76

Slide 76 text

ϑΥϯτσʔλ͸Ͳ͜ʁ Ӿཡऀͷίϯϐϡʔλʹ͓·͔ͤ or ඞཁͳͿΜΛPDFࣗ਎Ͱอ࣋ or Ξ΢τϥΠϯԽͯ͠ϑΥϯτ৘ใഁغ ຒΊࠐΈʁ Apple Chancery →

Slide 77

Slide 77 text

ϦονͳΦϓγϣϯ

Slide 78

Slide 78 text

ͩ͜ΘΓϙΠϯτ͸͜͜ʂ ☑ ࢴ͕ްΊ ☑ ಛघࢴΛ࢖͍ͬͯΔ ☑ ༡ͼࢴΛೖΕ͍ͯΔ ☑ ഩΛೖΕ͍ͯΔ ☑ ৭਺͕ଟ͍ ☑ ಛ৭Λ࢖͍ͬͯΔ ໊ࢗʹ͓ۚΛ࢖͏ͷ΋ָͦ͠͏

Slide 79

Slide 79 text

Ҏ্ʂ

Slide 80

Slide 80 text

·ͱΊ • ׆൛ҹ࡮ͷӨڹ͸ະͩڧ͠ • ֤ݴޠͷಛ௃ͷ೺Ѳ͕େࣄ • ॎॻ͖͸೉қ౓͕ߴ͍ • ࣮ߦҕһ௕͸ޫΓ෺͕޷͖ͬͯ͝ຊਓ͕͓ͬ͠Όͬͯ·ͨ͠

Slide 81

Slide 81 text

ͨͷ͍͠ࢀߟจݙ • https://github.com/S-Shimotori/iOSDC2018Draft • Book/bibliographies ΍ Referenfe.md ͋ͨΓ • Θͨ͠ͷiOSDCײ૝ϒϩάʹਪનਤॻॻ͔͘΋ • ௚઀ฉ͍ͯʂ

Slide 82

Slide 82 text

, ͓͠·͍ʂ