Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Introduction to Font and Typesetting

Introduction to Font and Typesetting

iOSDC Japan 2018 https://iosdc.jp/2018/
フォントと組版の30分入門

#iosdc #c

Shigure Shimotori

August 31, 2018
Tweet

More Decks by Shigure Shimotori

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ࢿྉ
  [email protected]@QVCͷݻఆπΠʔτ

  View Slide

 2. ϑΥϯτͱ૊൛ͷ30෼ೖ໳
  iOSDC Japan 2018
  2018/08/31
  ͠΋ͱΓ @S_Shimotori_pub

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  ͠΋ͱΓ
  ɹɹ @S_Shimotori_pub
  iOSDC ωοτϫʔΫνʔϜ
  ※ઈରϑΥϯτײ͸͋Γ·ͤΜ


  View Slide 4. View Slide

 5. ຊ୊


  View Slide

 6. iOSΤϯδχΞʹ
  ฉ͍ͯཉ͍͠τʔΫ
  ʢ30෼ʣ


  View Slide

 7. ϚδͰΨνͳτʔΫͰ͢ʂ


  View Slide

 8. ໘ന͍͔Βฉ͍ͯ΄͍͠τϐοΫ
  • ϑΥϯτͱ͸૊൛ͱ͸
  • ͍Ζ͍Ζͳݴޠͱ૊൛
  • ҹ࡮෺Λ࡞Δ


  View Slide

 9. ϑΥϯτͱ͸૊൛ͱ͸


  View Slide

 10. ׆൛ҹ࡮ͷ༻ޠͰ͢ʂ


  View Slide

 11. ׆൛ҹ࡮ͷͳ͕Ε
  ׆ࣈΛ ૊Έ൛ʹͯ͠ ࡮Δʂ
  ҹ࡮ത෺ؗʹͯɻ


  View Slide

 12. View Slide

 13. ϑΥϯτ
  ίϯϐϡʔλʔͰ࢖͏จࣈͷσβΠϯͷ͜ͱɻ׆ࣈͷ࣌୅
  ʹ͸ɺಉ͡ॻମͰಉ͡αΠζͷ׆ࣈηοτΛࢦ͢ݴ༿Ͱ
  ͕͋ͬͨɺిࢉࣸ২΍DTPͰ͸ͻͱͭͷϑΥϯτͰ֦େ΍
  ॖখɺมܗ͕Ͱ͖ΔͨΊɺଠࣈ΍ࣼମͳͲͷελΠϧΛؚ
  ΊͯϑΥϯτͱݺͿΑ͏ʹͳͬͨɻ
  ASCII σδλϧ༻ޠࣙయΑΓ


  View Slide

 14. View Slide 15. ஍਒Ͱձࣾͷ׆ࣈ͕…
  ͳ͔΋ͱΏ͏(@nakamotoyuu)
  https://twitter.com/nakamotoyuu/status/1008488924644163585

  View Slide

 16. ૊൛
  ݪߘʹج͍ͮͯ׆ࣈΛ૊Έɼ࠷ऴతʹ͸൛Λ࡞Δ·Ͱͷ
  ࡞ۀ͓Αͼ׬੒ͨ͠൛ɽ

  ʢதུʣ

  खಈɼػց͞Βʹ͸ίϯϐϡʔλͰ͋ͬͯ΋ɼ૊൛ͱ͍͏
  දݱ͸࢖ΘΕ͍ͯΔɽ
  ਤॻؗ৘ใֶ༻ޠࣙయ ୈ4൛ΑΓ


  View Slide

 17. ݱࡏʢ1985೥ʙʣ

  View Slide

 18. ׆൛ҹ࡮ͷ͓࿩͸͜͜·Ͱʂ


  View Slide

 19. ͍Ζ͍Ζͳݴޠͱ૊൛


  View Slide

 20. ͜Μͳͱ͜Ζʹ૊൛͕ʂ
  • ӳޠͰ #શ෦ಉ͡͡Όͳ͍Ͱ͔͢ SPACEฤ
  • ೔ຊޠͰiOSॎॻ͖ʹ௅ઓ
  • λΠޠͰTall Script
  • ΞϥϏΞޠͰRTLͱ߹ࣈ


  View Slide

 21. ӳޠͰ #શ෦ಉ͡͡Όͳ͍Ͱ͔͢
  SPACEฤ

  View Slide

 22. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9

  View Slide

 23. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9
  શ෦ಉ͡͡Όͳ͍Ͱ͔͢

  View Slide 24. ΋ͬͱΑ͘ݟΖʂ

  View Slide 25. ͓୊

  l*OUSPEVDUJPOUP'POUBOE5ZQFTFUUJOHz

  View Slide 26. ͓୊

  l*OUSPEVDUJPOUP'POUBOE5ZQFTFUUJOHz
  View Slide 27. ※SF Pro Text

  View Slide

 28. εϖʔεͱΞΩ
  U+2003 EM SPACE
  U+2002 EN SPACE
  U+2004 THREE-PER-EM SPACE
  U+2005 FOUR-PER-EM SPACE
  U+2006 SIX-PER-EM SPACE


  View Slide

 29. εϖʔεͱΞΩ
  U+2003 EM SPACE
  U+2002 EN SPACE
  U+2004 THREE-PER-EM SPACE
  U+2005 FOUR-PER-EM SPACE
  U+2006 SIX-PER-EM SPACE


  View Slide 30. ͓୊ᶄ

  View Slide 31. EN
  ENͱ1/4EM
  InDesign
  ΞΩࣗಈ
  ※ώϥΪϊ֯ΰγοΫ

  View Slide

 32. ೔ຊޠͰiOSॎॻ͖ʹ௅ઓ


  View Slide

 33. View Slide 34. ͓୊

  lʰϑΥϯτͱ૊൛ͷ෼ೖ໳ʱz

  View Slide

 35. ʰaOϑaOΥaOϯaOτaOͱaO૊aO൛aOͷaOʜ


  View Slide 36. 1ߦ1จࣈ

  View Slide 37. 1ߦ1จࣈ ͓खຊ

  View Slide 38. ޲͖͕͓͔͍͠ ❌
  ͓खຊ
  ޲͖͕͓͔͍͠
  ࠨԼʹدͬͯΔ
  ࠨʹدͬͯΔ

  View Slide 39. ޲͖͕͓͔͍͠ ❌
  ͓खຊ
  ޲͖͕͓͔͍͠
  ࠨԼʹدͬͯΔ
  ࠨʹدͬͯΔ

  View Slide 40. ޲͖͕͓͔͍͠ ❌
  ͓खຊ
  ޲͖͕͓͔͍͠
  ࠨԼʹدͬͯΔ
  ࠨʹدͬͯΔ

  View Slide

 41. 1ߦ1จࣈํࣜͷ໰୊఺
  • ه߸ͷ޲͖͕ԣॻ͖ͷ··
  • ፠ԻͷҐஔ΋ԣॻ͖ͷ··
  • ൒֯ӳ਺ࣈͷҐஔ͕ࠨʹدͬͯ͠·͏  View Slide

 42. ೔ຊޠͷॎॻ͖Ͱඞཁͳ࡞ۀ
  • ॎॻ͖༻ͷάϦϑΛ࢖͏
  • தԝἧ͑Ͱฒ΂Δ
  • JIS X 4051ͷఆΊΔͱ͜Ζʹै͏


  View Slide

 43. άϦϑ
  ܗঢ়ʹ͍ͭͯͷந৅త֓೦
  1ͭͷจࣈʹෳ਺ͷάϦϑ͕͋Δ͜ͱ΋
  ɹɹe.g. Χοί։͖ʹ͸ɹɹͱɹɹͷ͔͕ͨͪ͋Δ
  ɹɹɹɹ፠Ի͸ࠨԼʹॻ͘ͱ͖ͱӈ্ʹॻ͘ͱ͖͕͋Δ


  ʰ
  ʰ

  View Slide

 44. ॎॻ͖༻άϦϑ
  ϑΥϯτʹΑͬͯ͸ผʹ༻ҙ͋Γ
  ༻ҙ͕ͳͯ͘΋90౓ճసͤ͞Ε͹OK  View Slide

 45. https://developer.apple.com/documentation/foundation/nsattributedstring/key/1528658-verticalglyphform
  “1 indicates vertical text”
  “horizontal text is always used”

  View Slide

 46. “1 indicates vertical text”
  “horizontal text is always used”
  https://developer.apple.com/documentation/foundation/nsattributedstring/key/1528658-verticalglyphform
  glyph
  typesetting

  View Slide

 47. จࣈͷฒ΂͔ͨ
  ӳޠ͸base lineͰϕʔεฒͼɺ
  ೔ຊޠ͸จࣈͷதԝͰηϯλʔฒͼ


  View Slide


 48. View Slide

 49. தԝ͕ἧ͏Α͏ʹฒ΂Δ
  ౳෯ϑΥϯτΛ࢖͏
  or
  શ֯ӳ਺ࣈΛ࢖͏
  or
  CoreTextͷग़൪  View Slide

 50. λΠޠͰTall Script
  λΠจࣈ·Ώ͛


  View Slide

 51. λΠޠͷಛ௃
  • λΠจࣈΛ༻͍Δ
  • Tall scriptͷҰछ
  λΠจࣈ·Ώ͛


  สวัสดีชาวโลก!

  View Slide

 52. λΠจࣈ·Ώ͛

  View Slide

 53. λΠจࣈ·Ώ͛
  ϓϦοπͷϥʔϒຯʂ

  View Slide

 54. λΠจࣈ·Ώ͛
  ϓϦοπͷϥʔϒຯʂ

  View Slide

 55. λΠจࣈ·Ώ͛
  αϥμຯ

  View Slide

 56. λΠจࣈ·Ώ͛

  View Slide

 57. λΠจࣈ·Ώ͛

  View Slide

 58. ΞϥϏΞޠ


  View Slide

 59. ΞϥϏΞޠͷಛ௃
  • ΞϥϏΞจࣈΛ༻͍Δ
  • ӈԣॻ͖
  • ߹ࣈ


  View Slide

 60. ӈԣॻ͖ Right-to-Left
  ӈ͔Βࠨͷ޲͖Ͱॻ͍͍ͯ͘͜ͱ
  ݱ࣮ʹ͸RTLͱLTR͕ࠞࡏ͢Δ૒ํ޲ςΩετʹͳΔ


  View Slide

 61. https://www.apple.com/
  https://www.apple.com/ae-ar/


  View Slide

 62. iOSʹ͓͚ΔRTL
  UIViewΛӈ͔Βࠨʹ഑ஔ
  navigation͸ࠨ͕nextɺӈ͕back
  Ұ෦ͷΞΠίϯΛमਖ਼(൓సͳͲ)


  View Slide 63. View Slide

 64. ࣌ܭճΓ͸ͲͬͪճΓʁ


  View Slide 65. View Slide

 66. ߹ࣈ Ligature
  ྡΓ߹ͬͨೋͭͷจࣈ຺ུ͕ͷ͋Δ͔ͨͪͱͯࣗ͠વʹ

  Έ͑ΔΑ͏Ͱ͖ͨάϦϑ

  et &


  View Slide

 67. ΞϥϏΞޠͷ߹ࣈ
  ߹੒લ
  ߹੒ޙ


  ❓❓❓

  View Slide

 68. ΞϥϏΞޠͷ߹ࣈ
  ߹੒લ
  ߹੒ޙ


  View Slide

 69. ݴޠͷ͓࿩͸͜͜·Ͱʂ


  View Slide

 70. ҹ࡮෺Λ࡞Δ


  View Slide 71. ೖߘͷྲྀΕ

  View Slide

 72. ҹ࡮෺Λ࡞Δ͓࿩
  • PDFͱϑΥϯτͷ͓࿩
  • ϦονͳΦϓγϣϯ


  View Slide

 73. PDFͱϑΥϯτͷ͓࿩


  View Slide

 74. ࠶ܝɿAppleͱAdobeͷਤ
  Aldus͸Adobe͕ඒຯ͘͠৯΂·ͨ͠

  View Slide

 75. PDF͕อ࣋͢Δ৘ใʢྫʣ
  • ༻ࢴαΠζ
  • ϑΥϯτ৘ใ
  • ίϯςϯπΛ഑ஔ͢ΔҐஔ
  • ςΩετ
  • ਤܗ


  View Slide

 76. ϑΥϯτσʔλ͸Ͳ͜ʁ
  Ӿཡऀͷίϯϐϡʔλʹ͓·͔ͤ
  or
  ඞཁͳͿΜΛPDFࣗ਎Ͱอ࣋
  or
  Ξ΢τϥΠϯԽͯ͠ϑΥϯτ৘ใഁغ
  ຒΊࠐΈʁ


  Apple Chancery

  View Slide

 77. ϦονͳΦϓγϣϯ


  View Slide

 78. ͩ͜ΘΓϙΠϯτ͸͜͜ʂ
  ☑ ࢴ͕ްΊ
  ☑ ಛघࢴΛ࢖͍ͬͯΔ
  ☑ ༡ͼࢴΛೖΕ͍ͯΔ
  ☑ ഩΛೖΕ͍ͯΔ
  ☑ ৭਺͕ଟ͍
  ☑ ಛ৭Λ࢖͍ͬͯΔ
  ໊ࢗʹ͓ۚΛ࢖͏ͷ΋ָͦ͠͏


  View Slide

 79. Ҏ্ʂ


  View Slide

 80. ·ͱΊ
  • ׆൛ҹ࡮ͷӨڹ͸ະͩڧ͠
  • ֤ݴޠͷಛ௃ͷ೺Ѳ͕େࣄ
  • ॎॻ͖͸೉қ౓͕ߴ͍
  • ࣮ߦҕһ௕͸ޫΓ෺͕޷͖ͬͯ͝ຊਓ͕͓ͬ͠Όͬͯ·ͨ͠


  View Slide

 81. ͨͷ͍͠ࢀߟจݙ
  • https://github.com/S-Shimotori/iOSDC2018Draft
  • Book/bibliographies ΍ Referenfe.md ͋ͨΓ
  • Θͨ͠ͷiOSDCײ૝ϒϩάʹਪનਤॻॻ͔͘΋
  • ௚઀ฉ͍ͯʂ


  View Slide

 82. ,
  ͓͠·͍ʂ


  View Slide