Slide 1

Slide 1 text

JuliaTokyo #5 2015.12.19

Slide 2

Slide 2 text

ձ৔Ҋ಺ • ձ৔ೖޱ͸ࢪৣ͞Ε͓ͯΓɺ͍ͪͲग़Δͱ࠶ೖ৔Ͱ͖·ͤΜʂ
 ֎ग़͞ΕΔࡍʹ͸ɺ@soramiͳͲʹ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ɻ • τΠϨ͸ɺձ৔Λग़ͯஉੑ͸ӈɺঁੑ͸ࠨͰ͢ɻ٤Ԏॴ͸ձ৔ޙΖͰ͢ɻ
 ձ৔಺ͷࣗಈൢചػ͸ࣗ༝ʹ͝ར༻͍͍͔ͨͩͯ·͍·ͤΜɻ
 ·ͨɺձ৔ޙΖʹ͋Δॻ੶΋ɺࣗ͝༝ʹ͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ • ձ৔ωοτϫʔΫͰ͸gitϓϩτίϧΛར༻Ͱ͖·ͤΜɻ
 ͦͷͨΊɺύοέʔδͷΠϯετʔϧͳͲʹࢧোΛ͖ͨ͢৔߹͕͋Γ·͢ɻ
 ୅ΘΓʹhttpsϓϩτίϧΛ࢖͍͔ͬͯͨͩ͘ɺ΋͘͠͸ςβϦϯά͢ΔͳͲɺ
 ରԠΛΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ

Slide 3

Slide 3 text

ձ৔Ҋ಺ • ձ৔ೖޱ͸ࢪৣ͞Ε͓ͯΓɺ͍ͪͲग़Δͱ࠶ೖ৔Ͱ͖·ͤΜʂ
 ֎ग़͞ΕΔࡍʹ͸ɺ@soramiͳͲʹ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ɻ • τΠϨ͸ɺձ৔Λग़ͯஉੑ͸ӈɺঁੑ͸ࠨͰ͢ɻ٤Ԏॴ͸ձ৔ޙΖͰ͢ɻ
 ձ৔಺ͷࣗಈൢചػ͸ࣗ༝ʹ͝ར༻͍͍͔ͨͩͯ·͍·ͤΜɻ
 ·ͨɺձ৔ޙΖʹ͋Δॻ੶΋ɺࣗ͝༝ʹ͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ • ձ৔ωοτϫʔΫͰ͸gitϓϩτίϧΛར༻Ͱ͖·ͤΜɻ
 ͦͷͨΊɺύοέʔδͷΠϯετʔϧͳͲʹࢧোΛ͖ͨ͢৔߹͕͋Γ·͢ɻ
 ୅ΘΓʹhttpsϓϩτίϧΛ࢖͍͔ͬͯͨͩ͘ɺ΋͘͠͸ςβϦϯά͢ΔͳͲɺ
 ରԠΛΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ

Slide 4

Slide 4 text

ձ৔Ҋ಺ • ձ৔ೖޱ͸ࢪৣ͞Ε͓ͯΓɺ͍ͪͲग़Δͱ࠶ೖ৔Ͱ͖·ͤΜʂ
 ֎ग़͞ΕΔࡍʹ͸ɺ@soramiͳͲʹ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ɻ • τΠϨ͸ɺձ৔Λग़ͯஉੑ͸ӈɺঁੑ͸ࠨͰ͢ɻ٤Ԏॴ͸ձ৔ޙΖͰ͢ɻ
 ձ৔಺ͷࣗಈൢചػ͸ࣗ༝ʹ͝ར༻͍͍͔ͨͩͯ·͍·ͤΜɻ
 ·ͨɺձ৔ޙΖʹ͋Δॻ੶΋ɺࣗ͝༝ʹ͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ • ձ৔ωοτϫʔΫͰ͸gitϓϩτίϧΛར༻Ͱ͖·ͤΜɻ
 ͦͷͨΊɺύοέʔδͷΠϯετʔϧͳͲʹࢧোΛ͖ͨ͢৔߹͕͋Γ·͢ɻ
 ୅ΘΓʹhttpsϓϩτίϧΛ࢖͍͔ͬͯͨͩ͘ɺ΋͘͠͸ςβϦϯά͢ΔͳͲɺ
 ରԠΛΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ

Slide 5

Slide 5 text

ձ৔Ҋ಺ • ձ৔ೖޱ͸ࢪৣ͞Ε͓ͯΓɺ͍ͪͲग़Δͱ࠶ೖ৔Ͱ͖·ͤΜʂ
 ֎ग़͞ΕΔࡍʹ͸ɺ@soramiͳͲʹ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ɻ • τΠϨ͸ɺձ৔Λग़ͯஉੑ͸ӈɺঁੑ͸ࠨͰ͢ɻ٤Ԏॴ͸ձ৔ޙΖͰ͢ɻ
 ձ৔಺ͷࣗಈൢചػ͸ࣗ༝ʹ͝ར༻͍͍͔ͨͩͯ·͍·ͤΜɻ
 ·ͨɺձ৔ޙΖʹ͋Δॻ੶΋ɺࣗ͝༝ʹ͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ • ձ৔ωοτϫʔΫͰ͸gitϓϩτίϧΛར༻Ͱ͖·ͤΜɻ
 ͦͷͨΊɺύοέʔδͷΠϯετʔϧͳͲʹࢧোΛ͖ͨ͢৔߹͕͋Γ·͢ɻ
 ୅ΘΓʹhttpsϓϩτίϧΛ࢖͍͔ͬͯͨͩ͘ɺ΋͘͠͸ςβϦϯά͢ΔͳͲɺ
 ରԠΛΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ

Slide 6

Slide 6 text

ຊ೔ͷλΠϜςʔϒϧ juliatokyo.connpass.com/event/21715/

Slide 7

Slide 7 text

ຊ೔ͷλΠϜςʔϒϧ juliatokyo.connpass.com/event/21715/ ࠙਌ձ΋͋Γ·͢ʂ

Slide 8

Slide 8 text

www.brainpad.co.jp

Slide 9

Slide 9 text

www.brainpad.co.jp ձ৔ఏڙ Ұ෦ɺҿΈ෺৯΂෺΋ ϒϨΠϯύου

Slide 10

Slide 10 text

https://esa.io/

Slide 11

Slide 11 text

https://esa.io/ πʔϧεϙϯαʔͱͯ͠
 esa.io͞Μʹεϙϯαʔυ͍͍͍ͯͨͩͯ͠·͢ (\( ⁰⊖⁰)/)

Slide 12

Slide 12 text

No content

Slide 13

Slide 13 text

https://juliatokyo.slack.com

Slide 14

Slide 14 text

https://juliatokyo.slack.com

Slide 15

Slide 15 text

https://juliatokyo.slack.com ࢀՃ → julia-tokyo-inviter.herokuapp.com

Slide 16

Slide 16 text

github.com/JuliaTokyo/julia-wakalang/issues/13

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

ll.jus.or.jp/2015/ photo: ll.jus.or.jp/2015/program.html 2015.09.05. @ ৽໦৔1stRING

Slide 20

Slide 20 text

ll.jus.or.jp/2015/ photo: ll.jus.or.jp/2015/program.html 2015.09.05. @ ৽໦৔1stRING

Slide 21

Slide 21 text

ll.jus.or.jp/2015/ photo: ll.jus.or.jp/2015/program.html 2015.09.05. @ ৽໦৔1stRING

Slide 22

Slide 22 text

julialang.org/blog/2015/10/julia-0.4-release/

Slide 23

Slide 23 text

bicycle1885.hatenablog.com/entry/2015/12/06/013957

Slide 24

Slide 24 text

No content

Slide 25

Slide 25 text

qiita.com/advent-calendar/2015/julialang

Slide 26

Slide 26 text

No content

Slide 27

Slide 27 text

JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ

Slide 28

Slide 28 text

JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ ”ීஈɺͲͷΑ͏ͳϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ”

Slide 29

Slide 29 text

Title Python Julia R C++ Java Ruby C Excel Perl ͦͷଞ Matlab Scala Mathematica Clojure F# SAS Visual Basic Go 1.4% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 4.3% 7.1% 10% 12.9% 14.3% 14.3% 17.1% 21.4% 25.7% 27.1% 32.9% 32.9% 72.9% JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ ”ීஈɺͲͷΑ͏ͳϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ” ૯ճ౴ऀ਺: 70 બ୒੍, ෳ਺બ୒Մ

Slide 30

Slide 30 text

Title Python Julia R C++ Java Ruby C Excel Perl ͦͷଞ Matlab Scala Mathematica Clojure F# SAS Visual Basic Go 1.4% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 4.3% 7.1% 10% 12.9% 14.3% 14.3% 17.1% 21.4% 25.7% 27.1% 32.9% 32.9% 72.9% JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ ”ීஈɺͲͷΑ͏ͳϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ” ”ʮͦͷଞʯͱ౴͑ͨํ͸ɺ
 ଞʹͲͷΑ͏ͳݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ” ૯ճ౴ऀ਺: 70 બ୒੍, ෳ਺બ୒Մ

Slide 31

Slide 31 text

Title Python Julia R C++ Java Ruby C Excel Perl ͦͷଞ Matlab Scala Mathematica Clojure F# SAS Visual Basic Go 1.4% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 4.3% 7.1% 10% 12.9% 14.3% 14.3% 17.1% 21.4% 25.7% 27.1% 32.9% 32.9% 72.9% JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ ”ීஈɺͲͷΑ͏ͳϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ” ”ʮͦͷଞʯͱ౴͑ͨํ͸ɺ
 ଞʹͲͷΑ͏ͳݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ” Bash × 2 D × 2 JavaScript × 2 ATS Elixir Haskell LaTex ૯ճ౴ऀ਺: 70 બ୒੍, ෳ਺બ୒Մ