$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

JuliaTokyo #5 Introduction

JuliaTokyo #5 Introduction

Sorami Hisamoto

December 19, 2015
Tweet

More Decks by Sorami Hisamoto

Other Decks in Programming

Transcript

 1. JuliaTokyo #5 2015.12.19

 2. ձ৔Ҋ಺ • ձ৔ೖޱ͸ࢪৣ͞Ε͓ͯΓɺ͍ͪͲग़Δͱ࠶ೖ৔Ͱ͖·ͤΜʂ
 ֎ग़͞ΕΔࡍʹ͸ɺ@soramiͳͲʹ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ɻ • τΠϨ͸ɺձ৔Λग़ͯஉੑ͸ӈɺঁੑ͸ࠨͰ͢ɻ٤Ԏॴ͸ձ৔ޙΖͰ͢ɻ
 ձ৔಺ͷࣗಈൢചػ͸ࣗ༝ʹ͝ར༻͍͍͔ͨͩͯ·͍·ͤΜɻ
 ·ͨɺձ৔ޙΖʹ͋Δॻ੶΋ɺࣗ͝༝ʹ͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ • ձ৔ωοτϫʔΫͰ͸gitϓϩτίϧΛར༻Ͱ͖·ͤΜɻ


  ͦͷͨΊɺύοέʔδͷΠϯετʔϧͳͲʹࢧোΛ͖ͨ͢৔߹͕͋Γ·͢ɻ
 ୅ΘΓʹhttpsϓϩτίϧΛ࢖͍͔ͬͯͨͩ͘ɺ΋͘͠͸ςβϦϯά͢ΔͳͲɺ
 ରԠΛΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ
 3. ձ৔Ҋ಺ • ձ৔ೖޱ͸ࢪৣ͞Ε͓ͯΓɺ͍ͪͲग़Δͱ࠶ೖ৔Ͱ͖·ͤΜʂ
 ֎ग़͞ΕΔࡍʹ͸ɺ@soramiͳͲʹ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ɻ • τΠϨ͸ɺձ৔Λग़ͯஉੑ͸ӈɺঁੑ͸ࠨͰ͢ɻ٤Ԏॴ͸ձ৔ޙΖͰ͢ɻ
 ձ৔಺ͷࣗಈൢചػ͸ࣗ༝ʹ͝ར༻͍͍͔ͨͩͯ·͍·ͤΜɻ
 ·ͨɺձ৔ޙΖʹ͋Δॻ੶΋ɺࣗ͝༝ʹ͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ • ձ৔ωοτϫʔΫͰ͸gitϓϩτίϧΛར༻Ͱ͖·ͤΜɻ


  ͦͷͨΊɺύοέʔδͷΠϯετʔϧͳͲʹࢧোΛ͖ͨ͢৔߹͕͋Γ·͢ɻ
 ୅ΘΓʹhttpsϓϩτίϧΛ࢖͍͔ͬͯͨͩ͘ɺ΋͘͠͸ςβϦϯά͢ΔͳͲɺ
 ରԠΛΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ
 4. ձ৔Ҋ಺ • ձ৔ೖޱ͸ࢪৣ͞Ε͓ͯΓɺ͍ͪͲग़Δͱ࠶ೖ৔Ͱ͖·ͤΜʂ
 ֎ग़͞ΕΔࡍʹ͸ɺ@soramiͳͲʹ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ɻ • τΠϨ͸ɺձ৔Λग़ͯஉੑ͸ӈɺঁੑ͸ࠨͰ͢ɻ٤Ԏॴ͸ձ৔ޙΖͰ͢ɻ
 ձ৔಺ͷࣗಈൢചػ͸ࣗ༝ʹ͝ར༻͍͍͔ͨͩͯ·͍·ͤΜɻ
 ·ͨɺձ৔ޙΖʹ͋Δॻ੶΋ɺࣗ͝༝ʹ͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ • ձ৔ωοτϫʔΫͰ͸gitϓϩτίϧΛར༻Ͱ͖·ͤΜɻ


  ͦͷͨΊɺύοέʔδͷΠϯετʔϧͳͲʹࢧোΛ͖ͨ͢৔߹͕͋Γ·͢ɻ
 ୅ΘΓʹhttpsϓϩτίϧΛ࢖͍͔ͬͯͨͩ͘ɺ΋͘͠͸ςβϦϯά͢ΔͳͲɺ
 ରԠΛΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ
 5. ձ৔Ҋ಺ • ձ৔ೖޱ͸ࢪৣ͞Ε͓ͯΓɺ͍ͪͲग़Δͱ࠶ೖ৔Ͱ͖·ͤΜʂ
 ֎ग़͞ΕΔࡍʹ͸ɺ@soramiͳͲʹ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ɻ • τΠϨ͸ɺձ৔Λग़ͯஉੑ͸ӈɺঁੑ͸ࠨͰ͢ɻ٤Ԏॴ͸ձ৔ޙΖͰ͢ɻ
 ձ৔಺ͷࣗಈൢചػ͸ࣗ༝ʹ͝ར༻͍͍͔ͨͩͯ·͍·ͤΜɻ
 ·ͨɺձ৔ޙΖʹ͋Δॻ੶΋ɺࣗ͝༝ʹ͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ • ձ৔ωοτϫʔΫͰ͸gitϓϩτίϧΛར༻Ͱ͖·ͤΜɻ


  ͦͷͨΊɺύοέʔδͷΠϯετʔϧͳͲʹࢧোΛ͖ͨ͢৔߹͕͋Γ·͢ɻ
 ୅ΘΓʹhttpsϓϩτίϧΛ࢖͍͔ͬͯͨͩ͘ɺ΋͘͠͸ςβϦϯά͢ΔͳͲɺ
 ରԠΛΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ
 6. ຊ೔ͷλΠϜςʔϒϧ juliatokyo.connpass.com/event/21715/

 7. ຊ೔ͷλΠϜςʔϒϧ juliatokyo.connpass.com/event/21715/ ࠙਌ձ΋͋Γ·͢ʂ

 8. www.brainpad.co.jp

 9. www.brainpad.co.jp ձ৔ఏڙ Ұ෦ɺҿΈ෺৯΂෺΋ ϒϨΠϯύου

 10. https://esa.io/

 11. https://esa.io/ πʔϧεϙϯαʔͱͯ͠
 esa.io͞Μʹεϙϯαʔυ͍͍͍ͯͨͩͯ͠·͢ (\( ⁰⊖⁰)/)

 12. None
 13. https://juliatokyo.slack.com

 14. https://juliatokyo.slack.com

 15. https://juliatokyo.slack.com ࢀՃ → julia-tokyo-inviter.herokuapp.com

 16. github.com/JuliaTokyo/julia-wakalang/issues/13

 17. None
 18. None
 19. ll.jus.or.jp/2015/ photo: ll.jus.or.jp/2015/program.html 2015.09.05. @ ৽໦৔1stRING

 20. ll.jus.or.jp/2015/ photo: ll.jus.or.jp/2015/program.html 2015.09.05. @ ৽໦৔1stRING

 21. ll.jus.or.jp/2015/ photo: ll.jus.or.jp/2015/program.html 2015.09.05. @ ৽໦৔1stRING

 22. julialang.org/blog/2015/10/julia-0.4-release/

 23. bicycle1885.hatenablog.com/entry/2015/12/06/013957

 24. None
 25. qiita.com/advent-calendar/2015/julialang

 26. None
 27. JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ

 28. JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ ”ීஈɺͲͷΑ͏ͳϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ”

 29. Title Python Julia R C++ Java Ruby C Excel Perl

  ͦͷଞ Matlab Scala Mathematica Clojure F# SAS Visual Basic Go 1.4% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 4.3% 7.1% 10% 12.9% 14.3% 14.3% 17.1% 21.4% 25.7% 27.1% 32.9% 32.9% 72.9% JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ ”ීஈɺͲͷΑ͏ͳϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ” ૯ճ౴ऀ਺: 70 બ୒੍, ෳ਺બ୒Մ
 30. Title Python Julia R C++ Java Ruby C Excel Perl

  ͦͷଞ Matlab Scala Mathematica Clojure F# SAS Visual Basic Go 1.4% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 4.3% 7.1% 10% 12.9% 14.3% 14.3% 17.1% 21.4% 25.7% 27.1% 32.9% 32.9% 72.9% JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ ”ීஈɺͲͷΑ͏ͳϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ” ”ʮͦͷଞʯͱ౴͑ͨํ͸ɺ
 ଞʹͲͷΑ͏ͳݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ” ૯ճ౴ऀ਺: 70 બ୒੍, ෳ਺બ୒Մ
 31. Title Python Julia R C++ Java Ruby C Excel Perl

  ͦͷଞ Matlab Scala Mathematica Clojure F# SAS Visual Basic Go 1.4% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 4.3% 7.1% 10% 12.9% 14.3% 14.3% 17.1% 21.4% 25.7% 27.1% 32.9% 32.9% 72.9% JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ ”ීஈɺͲͷΑ͏ͳϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ” ”ʮͦͷଞʯͱ౴͑ͨํ͸ɺ
 ଞʹͲͷΑ͏ͳݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ” Bash × 2 D × 2 JavaScript × 2 ATS Elixir Haskell LaTex ૯ճ౴ऀ਺: 70 બ୒੍, ෳ਺બ୒Մ