Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JuliaTokyo #5 Introduction

JuliaTokyo #5 Introduction

Sorami Hisamoto

December 19, 2015
Tweet

More Decks by Sorami Hisamoto

Other Decks in Programming

Transcript

 1. JuliaTokyo #5
  2015.12.19

  View full-size slide

 2. ձ৔Ҋ಺
  • ձ৔ೖޱ͸ࢪৣ͞Ε͓ͯΓɺ͍ͪͲग़Δͱ࠶ೖ৔Ͱ͖·ͤΜʂ

  ֎ग़͞ΕΔࡍʹ͸ɺ@soramiͳͲʹ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ɻ
  • τΠϨ͸ɺձ৔Λग़ͯஉੑ͸ӈɺঁੑ͸ࠨͰ͢ɻ٤Ԏॴ͸ձ৔ޙΖͰ͢ɻ

  ձ৔಺ͷࣗಈൢചػ͸ࣗ༝ʹ͝ར༻͍͍͔ͨͩͯ·͍·ͤΜɻ

  ·ͨɺձ৔ޙΖʹ͋Δॻ੶΋ɺࣗ͝༝ʹ͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ
  • ձ৔ωοτϫʔΫͰ͸gitϓϩτίϧΛར༻Ͱ͖·ͤΜɻ

  ͦͷͨΊɺύοέʔδͷΠϯετʔϧͳͲʹࢧোΛ͖ͨ͢৔߹͕͋Γ·͢ɻ

  ୅ΘΓʹhttpsϓϩτίϧΛ࢖͍͔ͬͯͨͩ͘ɺ΋͘͠͸ςβϦϯά͢ΔͳͲɺ

  ରԠΛΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ

  View full-size slide

 3. ձ৔Ҋ಺
  • ձ৔ೖޱ͸ࢪৣ͞Ε͓ͯΓɺ͍ͪͲग़Δͱ࠶ೖ৔Ͱ͖·ͤΜʂ

  ֎ग़͞ΕΔࡍʹ͸ɺ@soramiͳͲʹ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ɻ
  • τΠϨ͸ɺձ৔Λग़ͯஉੑ͸ӈɺঁੑ͸ࠨͰ͢ɻ٤Ԏॴ͸ձ৔ޙΖͰ͢ɻ

  ձ৔಺ͷࣗಈൢചػ͸ࣗ༝ʹ͝ར༻͍͍͔ͨͩͯ·͍·ͤΜɻ

  ·ͨɺձ৔ޙΖʹ͋Δॻ੶΋ɺࣗ͝༝ʹ͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ
  • ձ৔ωοτϫʔΫͰ͸gitϓϩτίϧΛར༻Ͱ͖·ͤΜɻ

  ͦͷͨΊɺύοέʔδͷΠϯετʔϧͳͲʹࢧোΛ͖ͨ͢৔߹͕͋Γ·͢ɻ

  ୅ΘΓʹhttpsϓϩτίϧΛ࢖͍͔ͬͯͨͩ͘ɺ΋͘͠͸ςβϦϯά͢ΔͳͲɺ

  ରԠΛΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ

  View full-size slide

 4. ձ৔Ҋ಺
  • ձ৔ೖޱ͸ࢪৣ͞Ε͓ͯΓɺ͍ͪͲग़Δͱ࠶ೖ৔Ͱ͖·ͤΜʂ

  ֎ग़͞ΕΔࡍʹ͸ɺ@soramiͳͲʹ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ɻ
  • τΠϨ͸ɺձ৔Λग़ͯஉੑ͸ӈɺঁੑ͸ࠨͰ͢ɻ٤Ԏॴ͸ձ৔ޙΖͰ͢ɻ

  ձ৔಺ͷࣗಈൢചػ͸ࣗ༝ʹ͝ར༻͍͍͔ͨͩͯ·͍·ͤΜɻ

  ·ͨɺձ৔ޙΖʹ͋Δॻ੶΋ɺࣗ͝༝ʹ͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ
  • ձ৔ωοτϫʔΫͰ͸gitϓϩτίϧΛར༻Ͱ͖·ͤΜɻ

  ͦͷͨΊɺύοέʔδͷΠϯετʔϧͳͲʹࢧোΛ͖ͨ͢৔߹͕͋Γ·͢ɻ

  ୅ΘΓʹhttpsϓϩτίϧΛ࢖͍͔ͬͯͨͩ͘ɺ΋͘͠͸ςβϦϯά͢ΔͳͲɺ

  ରԠΛΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ

  View full-size slide

 5. ձ৔Ҋ಺
  • ձ৔ೖޱ͸ࢪৣ͞Ε͓ͯΓɺ͍ͪͲग़Δͱ࠶ೖ৔Ͱ͖·ͤΜʂ

  ֎ग़͞ΕΔࡍʹ͸ɺ@soramiͳͲʹ͓੠͕͚͍ͩ͘͞ɻ
  • τΠϨ͸ɺձ৔Λग़ͯஉੑ͸ӈɺঁੑ͸ࠨͰ͢ɻ٤Ԏॴ͸ձ৔ޙΖͰ͢ɻ

  ձ৔಺ͷࣗಈൢചػ͸ࣗ༝ʹ͝ར༻͍͍͔ͨͩͯ·͍·ͤΜɻ

  ·ͨɺձ৔ޙΖʹ͋Δॻ੶΋ɺࣗ͝༝ʹ͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ
  • ձ৔ωοτϫʔΫͰ͸gitϓϩτίϧΛར༻Ͱ͖·ͤΜɻ

  ͦͷͨΊɺύοέʔδͷΠϯετʔϧͳͲʹࢧোΛ͖ͨ͢৔߹͕͋Γ·͢ɻ

  ୅ΘΓʹhttpsϓϩτίϧΛ࢖͍͔ͬͯͨͩ͘ɺ΋͘͠͸ςβϦϯά͢ΔͳͲɺ

  ରԠΛΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ

  View full-size slide

 6. ຊ೔ͷλΠϜςʔϒϧ
  juliatokyo.connpass.com/event/21715/

  View full-size slide

 7. ຊ೔ͷλΠϜςʔϒϧ
  juliatokyo.connpass.com/event/21715/
  ࠙਌ձ΋͋Γ·͢ʂ

  View full-size slide

 8. www.brainpad.co.jp

  View full-size slide

 9. www.brainpad.co.jp
  ձ৔ఏڙ Ұ෦ɺҿΈ෺৯΂෺΋
  ϒϨΠϯύου

  View full-size slide

 10. https://esa.io/

  View full-size slide

 11. https://esa.io/
  πʔϧεϙϯαʔͱͯ͠

  esa.io͞Μʹεϙϯαʔυ͍͍͍ͯͨͩͯ͠·͢ (\( ⁰⊖⁰)/)

  View full-size slide

 12. https://juliatokyo.slack.com

  View full-size slide

 13. https://juliatokyo.slack.com

  View full-size slide

 14. https://juliatokyo.slack.com
  ࢀՃ → julia-tokyo-inviter.herokuapp.com

  View full-size slide

 15. github.com/JuliaTokyo/julia-wakalang/issues/13

  View full-size slide

 16. ll.jus.or.jp/2015/
  photo: ll.jus.or.jp/2015/program.html
  2015.09.05. @ ৽໦৔1stRING

  View full-size slide

 17. ll.jus.or.jp/2015/
  photo: ll.jus.or.jp/2015/program.html
  2015.09.05. @ ৽໦৔1stRING

  View full-size slide

 18. ll.jus.or.jp/2015/
  photo: ll.jus.or.jp/2015/program.html
  2015.09.05. @ ৽໦৔1stRING

  View full-size slide

 19. julialang.org/blog/2015/10/julia-0.4-release/

  View full-size slide

 20. bicycle1885.hatenablog.com/entry/2015/12/06/013957

  View full-size slide

 21. qiita.com/advent-calendar/2015/julialang

  View full-size slide

 22. JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ

  View full-size slide

 23. JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ
  ”ීஈɺͲͷΑ͏ͳϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ”

  View full-size slide

 24. Title
  Python
  Julia
  R
  C++
  Java
  Ruby
  C
  Excel
  Perl
  ͦͷଞ
  Matlab
  Scala
  Mathematica
  Clojure
  F#
  SAS
  Visual Basic
  Go 1.4%
  2.9%
  2.9%
  2.9%
  2.9%
  4.3%
  7.1%
  10%
  12.9%
  14.3%
  14.3%
  17.1%
  21.4%
  25.7%
  27.1%
  32.9%
  32.9%
  72.9%
  JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ
  ”ීஈɺͲͷΑ͏ͳϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ”
  ૯ճ౴ऀ਺: 70
  બ୒੍, ෳ਺બ୒Մ

  View full-size slide

 25. Title
  Python
  Julia
  R
  C++
  Java
  Ruby
  C
  Excel
  Perl
  ͦͷଞ
  Matlab
  Scala
  Mathematica
  Clojure
  F#
  SAS
  Visual Basic
  Go 1.4%
  2.9%
  2.9%
  2.9%
  2.9%
  4.3%
  7.1%
  10%
  12.9%
  14.3%
  14.3%
  17.1%
  21.4%
  25.7%
  27.1%
  32.9%
  32.9%
  72.9%
  JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ
  ”ීஈɺͲͷΑ͏ͳϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ”
  ”ʮͦͷଞʯͱ౴͑ͨํ͸ɺ

  ଞʹͲͷΑ͏ͳݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ”
  ૯ճ౴ऀ਺: 70
  બ୒੍, ෳ਺બ୒Մ

  View full-size slide

 26. Title
  Python
  Julia
  R
  C++
  Java
  Ruby
  C
  Excel
  Perl
  ͦͷଞ
  Matlab
  Scala
  Mathematica
  Clojure
  F#
  SAS
  Visual Basic
  Go 1.4%
  2.9%
  2.9%
  2.9%
  2.9%
  4.3%
  7.1%
  10%
  12.9%
  14.3%
  14.3%
  17.1%
  21.4%
  25.7%
  27.1%
  32.9%
  32.9%
  72.9%
  JuliaTokyo #5 ࢀՃऀΞϯέʔτ
  ”ීஈɺͲͷΑ͏ͳϓϩάϥϛϯάݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ”
  ”ʮͦͷଞʯͱ౴͑ͨํ͸ɺ

  ଞʹͲͷΑ͏ͳݴޠΛ࢖͍ͬͯ·͔͢ʁ”
  Bash × 2
  D × 2
  JavaScript × 2
  ATS
  Elixir
  Haskell
  LaTex
  ૯ճ౴ऀ਺: 70
  બ୒੍, ෳ਺બ୒Մ

  View full-size slide