Slide 1

Slide 1 text

2023/09/03 iOSDC J a p a n 2023 shiz ෳࡶ͞ʹཱͪ޲͔͏ͨΊͷ ίʔυϦʔσΟϯάೖ໳ 01 010 0101 0 01 010 0101 0

Slide 2

Slide 2 text

໊લTIJ[ ͣ͠ J04ΤϯδχΞJO෱Ԭ !TU[O TU[O 4XJGUݴޠΨΠυ೔ຊޠ൛ TXJGUPSH Amazon Amazon ࣗݾ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

ུྺ •େֶଔۀޙɺҩྍۀքͰಇ͘ ઐ໳ྖҬ: ೝ஌ػೳʹؔΘΔ࣬ױ •ޙʹιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞʹͳΔ ࣗݾ঺հ

Slide 4

Slide 4 text

෺ࣄΛཧղͨ͠Γɺ֮͑ͨΓɺ ߟ͑ͨΓ͢Δೳྗ ೝ஌ػೳ ೝ஌ػೳͱ͸ʁ

Slide 5

Slide 5 text

෺ࣄΛཧղͨ͠Γɺ֮͑ͨΓɺ ߟ͑ͨΓ͢Δ಄ͷಇ͖ ೝ஌ϓϩηε ྫ: ಁ໌Ͱؙ͘ɺ৮Δͱྫྷ͍ͨ΋ͷ͕͋Δ ͦΕ͸աڈͷهԱ͔ΒණͩͱΘ͔ͬͨ ৮Γଓ͚Δͱख͕௧͘ͳΔͱࢥͬͨͷͰखΛ཭ͨ͠ ࣗݾ঺հ

Slide 6

Slide 6 text

ೝ஌ϓϩηεΛ׆༻ͨ͠ ίʔυͷಡΈํ ࣗݾ঺հ

Slide 7

Slide 7 text

͜ͷൃදͰ͸ ͞·͟·ͳݚڀ݁Ռʹج͍ͮͨ ߟ͑΍ςΫχοΫͷҰ෦Λ঺հ ࣗݾ঺հ

Slide 8

Slide 8 text

ຊ೔ͷ಺༰ •ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ •ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ •ෳࡶ͞΁ͷରࡦ •ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ

Slide 9

Slide 9 text

ίʔυͷಡΈํʹ য఺Λ౰ͯͨಈػ ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

Slide 10

Slide 10 text

👨💻 ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞͷ࢓ࣄ 👩💻 Φʔϓϯιʔε طଘίʔυϕʔε PRϨϏϡʔ ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

Slide 11

Slide 11 text

😵💫 Θ͔Βͳ͍ͳ͋ ಡΜͰ΋Θ͔Βͳ͍ Φʔϓϯιʔε طଘίʔυϕʔε PRϨϏϡʔ ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

Slide 12

Slide 12 text

ௐ΂Δ 📖 👀 💦 👀 💦 📃 📝 🖥 📄 👨💻 ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

Slide 13

Slide 13 text

😨 Ͱ΋͕࣌ؒ…. ·ͩΘ͔Βͳ͍…. ·ͩΘ͔Βͳ͍ɺ࣌ؒʹ௥ΘΕΔ ৽͍͠λεΫ ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ …

Slide 14

Slide 14 text

΋ͬͱௐ΂Δ 📖 👀 💦 👀 💦 📃 📝 🖥 📄 👨💻 👀 💦 👀 💦 📖 📃 🖥 👩💻 ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

Slide 15

Slide 15 text

😔 ࣗ෼ͬͯμϝͩͳ͋…. Θ͔ͬͨɺͰ΋ͳ͋ɺɺɺ 🪫 ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

Slide 16

Slide 16 text

•೴಺Ͱॲཧ͢΂͖৘ใ͕ଟա͗ͯɺ೴͕ർ࿑Λى͜ ͠ɺػೳ͕௿Լ͍ͯ͠Δ͜ͱͰى͜ΔҰ࿈ͷ঱ީ ྫ: ࢥ͍ग़ͤͳ͍ɺܾΊΒΕͳ͍ɺཧղͰ͖ͳ͍ ৘ใաଟγϯυϩʔϜ https://kenko.sawai.co.jp/healthcare/202001.html ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

Slide 17

Slide 17 text

͜Μͳঢ়گΛଧഁ͍ͨ͠ 😔 ࣗ෼ͬͯμϝͩͳ͋…. 🪫 😵💫 Θ͔Βͳ͍ͳ͋ 📖 👀 💦 👀 💦 📃 📝 🖥 📄 👨💻 😨 Ͱ΋͕࣌ؒ…. ·ͩΘ͔Βͳ͍…. 📖 👀 💦 👀 💦 📃 📝 🖥 📄 👨💻 👀 💦 👀 💦 🖥 📖 👩💻 📃 ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

Slide 18

Slide 18 text

ௐ΂ͯΈΔͱ •ίʔυͷಡΈํͱೝ஌ػೳ͸ؔ܎͍ͯ͠ΔΒ͍͠ ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

Slide 19

Slide 19 text

ௐ΂ͯΈΔͱ •ίʔυͷಡΈํͱೝ஌ػೳ͸ؔ܎͍ͯ͠ΔΒ͍͠ •ίʔυΛಡΉ࣌ؒ ॻ࣌ؒ͘ in ։ൃۀ຿ > ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

Slide 20

Slide 20 text

ௐ΂ͯΈΔͱ •ίʔυͷಡΈํͱೝ஌ػೳ͸ؔ܎͍ͯ͠ΔΒ͍͠ •ίʔυΛಡΉ࣌ؒ ॻ࣌ؒ͘ in ։ൃۀ຿ •ҙࣝతʹίʔυͷಡΈํΛֶͿػձ͸গͳ͍ > ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

Slide 21

Slide 21 text

ͭ·Γ •ίʔυͷಡΈํͱೝ஌ػೳ͸ؔ܎͍ͯ͠ΔΒ͍͠ •ίʔυΛಡΉ࣌ؒ ॻ࣌ؒ͘ in ։ൃۀ຿ •ҙࣝతʹίʔυͷಡΈํΛֶͿػձ͸গͳ͍ •Մೳੑ: ίʔυΛಡΉྗ⬆ ➡︎ ։ൃۀ຿ͷޮ཰⬆ > ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

Slide 22

Slide 22 text

΍ͬͯΈͯ •ίʔυͷಡΈํͱೝ஌ػೳ͸ؔ܎͍ͯ͠ΔΒ͍͠ •ίʔυΛಡΉ࣌ؒ ॻ࣌ؒ͘ in ։ൃۀ຿ •ҙࣝతʹίʔυͷಡΈํΛֶͿػձ͸গͳ͍ •Մೳੑ: ίʔυΛಡΉྗ⬆ ➡︎ ։ൃۀ຿ͷޮ཰⬆ •࣮ࡍ: ͪΐͬͱָʹͳͬͨؾ͕͢Δ > ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

Slide 23

Slide 23 text

͜ͷൃදͰݴ͏ʮෳࡶʯͱ͸ •ԿΛ͍ͯ͠Δͷ͔Θ͔Βͳ͍ •Θ͔Δ·Ͱʹ͍͕͔͔࣌ؒ͢͝Δ •΍Δ͜ͱ͕ଟա͗ͯ௥͍͖Εͳ͍ ෳࡶͷఆٛ

Slide 24

Slide 24 text

ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ

Slide 25

Slide 25 text

ࢼͯ͠ΈΔ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 26

Slide 26 text

͜͜ͰΫΠζͰ͢ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 27

Slide 27 text

ΫΠζᶃ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 28

Slide 28 text

05 04 03 02 01 00 Կ͕ग़ྗ͞ΕΔʁ MOo MOo MOo moO MOo moO MOo moO moO MoO moO MoO moO moO MoO MOO MoO MoO MoO MoO MOO moO MoO MoO MoO MOO moO MoO MoO MoO MoO moO MOo MOo moO MoO MoO MoO mOo mOo mOo MOo moo mOo MOo moo mOo MoO MoO MoO moo moO moO moO Moo moO MOo MOo moO MOo Moo moO Moo Moo MoO moO MoO MoO MoO MoO moO MoO MoO MoO Moo MoO moO MOo MOo moO MOO moO MOo Moo mOo mOo moo 00: ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 29

Slide 29 text

ԿΛ͍ͯ͠Δʁ MOo MOo MOo moO MOo moO MOo moO moO MoO moO MoO moO moO MoO MOO MoO MoO MoO MoO MOO moO MoO MoO MoO MOO moO MoO MoO MoO MoO moO MOo MOo moO MoO MoO MoO mOo mOo mOo MOo moo mOo MOo moo mOo MoO MoO MoO moo moO moO moO Moo moO MOo MOo moO MOo Moo moO Moo Moo MoO moO MoO MoO MoO MoO moO MoO MoO MoO Moo MoO moO MOo MOo moO MOO moO MOo Moo mOo mOo moo https://tio.run/##fY7BDcAgDANXYSHkIXhX fj J@KggpSYN4nGzFwrixi1SwGA@RdPqfmq9Y6oHLbzfr8X/7bNwWmh986Np7tYu5f77hlyuXbQGeNwOx23aTIi8 Hello World! ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 30

Slide 30 text

ԿΛ͍ͯ͠Δʁ MOo MOo MOo moO MOo moO MOo moO moO MoO moO MoO moO moO MoO MOO MoO MoO MoO MoO MOO moO MoO MoO MoO MOO moO MoO MoO MoO MoO moO MOo MOo moO MoO MoO MoO mOo mOo mOo MOo moo mOo MOo moo mOo MoO MoO MoO moo moO moO moO Moo moO MOo MOo moO MOo Moo moO Moo Moo MoO moO MoO MoO MoO MoO moO MoO MoO MoO Moo MoO moO MOo MOo moO MOO moO MOo Moo mOo mOo moo https://tio.run/##fY7BDcAgDANXYSHkIXhX fj J@KggpSYN4nGzFwrixi1SwGA@RdPqfmq9Y6oHLbzfr8X/7bNwWmh986Np7tYu5f77hlyuXbQGeNwOx23aTIi8 Hello World! ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 31

Slide 31 text

஌ࣝෆ଍ʹΑΔෳࡶ͞ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 32

Slide 32 text

ΫΠζᶄ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 33

Slide 33 text

func doItNow() { let result = doSomething1() if result { doSomething2() } else { doSomething3() } } ԿΛ͍ͯ͠Δʁ 05 04 03 02 01 00 00: ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 34

Slide 34 text

func doItNow() { let result = doSomething1() if result { doSomething2() } else { doSomething3() } } ԿΛ͍ͯ͠Δʁ ͜Ε͚ͩͩͱΘ͔Βͳ͍ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 35

Slide 35 text

৘ใෆ଍͔Β͘Δෳࡶ͞ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 36

Slide 36 text

ΫΠζᶅ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 37

Slide 37 text

Կ͕ग़ྗ͞ΕΔʁ let asciiRange = 32...126 var asciiValues: [UInt8] = [105, 79, 83, 68, 67, 32, 74, 97, 112, 97, 110, 33] var result = "" while !asciiValues.isEmpty { let first = asciiValues.first! for value in asciiRange { if value == first { result.append(Character(UnicodeScalar(value)!)) asciiValues.removeFirst() } } } print(result) 05 04 03 02 01 00 00: ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 38

Slide 38 text

Hello World! ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 39

Slide 39 text

Ͱ͸ͳ͘… ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 40

Slide 40 text

let asciiRange = 32...126 var asciiValues: [UInt8] = [105, 79, 83, 68, 67, 32, 74, 97, 112, 97, 110, 33] var result = "" while !asciiValues.isEmpty { let first = asciiValues.first! for value in asciiRange { if value == first { result.append(Character(UnicodeScalar(value)!)) asciiValues.removeFirst() } } } print(result) ݁Ռ͸ʁ iOSDC Japan! ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 41

Slide 41 text

ॲཧೳྗෆ଍͔Β͘Δෳࡶ͞ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 42

Slide 42 text

ॲཧೳྗෆ଍ ৘ใෆ଍ ஌ࣝෆ଍ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

Slide 43

Slide 43 text

ೝ஌ϓϩηε͕ ๦͛ΒΕΔ͜ͱͰൃੜ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε

Slide 44

Slide 44 text

ҟͳΔೝ஌ϓϩηε͕ ओͳݪҼ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε

Slide 45

Slide 45 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ࡾͭͷೝ஌ϓϩηε ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε

Slide 46

Slide 46 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ୹ظهԱ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε > ୹ظهԱ

Slide 47

Slide 47 text

୹ظهԱ ৘ใΛҰ࣌తʹอ࣋͢Δ ྫ: ࠓಡΜͰ͍Δίʔυͷม਺ͷ໊લ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε > ୹ظهԱ

Slide 48

Slide 48 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ϫʔΩϯάϝϞϦ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε > ϫʔΩϯάϝϞϦ

Slide 49

Slide 49 text

৘ใΛҰ࣌తʹอ࣋͠ ͦͷ৘ใΛૢ࡞͢Δ ϫʔΩϯάϝϞϦ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε > ϫʔΩϯάϝϞϦ

Slide 50

Slide 50 text

৘ใΛҰ࣌తʹอ࣋͠ ͦͷ৘ใΛૢ࡞͢Δ ϫʔΩϯάϝϞϦ ྫ: ಄ͷதͰϧʔϓॲཧΛ࣮ߦ͢Δ for i in 0...9 { print(i * 2) } i = 0 → “0” i = 1 → “2” … ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε > ϫʔΩϯάϝϞϦ

Slide 51

Slide 51 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ௕ظهԱ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε > ௕ظهԱ

Slide 52

Slide 52 text

௕ظهԱ ৘ใΛӬଓతʹอ࣋͢Δ ྫ: ੲॻ͍ͨίʔυɺֶशͨ͠ϓϩάϛϯά஌ࣝ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε > ௕ظهԱ

Slide 53

Slide 53 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ࡾͭͷೝ஌ϓϩηε ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε

Slide 54

Slide 54 text

ೝ஌ϓϩηεͱ ෆ଍ͷؔ܎ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍

Slide 55

Slide 55 text

ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ͷؔ܎ ୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ৘ใෆ଍ ஌ࣝෆ଍ ॲཧೳྗෆ଍ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍

Slide 56

Slide 56 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ৘ใෆ଍ ஌ࣝෆ଍ ॲཧೳྗෆ଍ ୹ظهԱ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ୹ظهԱ

Slide 57

Slide 57 text

•৘ใෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ ୹ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ୹ظهԱ

Slide 58

Slide 58 text

•৘ใෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ •4~7ݸΛ໿30ඵอ࣋͢Δ ୹ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ୹ظهԱ

Slide 59

Slide 59 text

•৘ใෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ •4~7ݸΛ໿30ඵอ࣋͢Δ = ݶք͕͋Δ ୹ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ୹ظهԱ

Slide 60

Slide 60 text

•৘ใෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ •4~7ݸΛ໿30ඵอ࣋͢Δ = ݶք͕͋Δ •ݶքʹୡ͢Δͱ… ৽͍͠৘ใ͕ೖΔͨͼʹݹ͍৘ใ͕ൈ͚Δ ୹ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ୹ظهԱ

Slide 61

Slide 61 text

•৘ใෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ •4~7ݸΛ໿30ඵอ࣋͢Δ = ݶք͕͋Δ •ݶքʹୡ͢Δͱ… ৽͍͠৘ใ͕ೖΔͨͼʹݹ͍৘ใ͕ൈ͚Δ ୹ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎ ͋Εʁ͖ͬ͞ͷͳΜ͚ͩͬʁ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ୹ظهԱ

Slide 62

Slide 62 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ৘ใෆ଍ ஌ࣝෆ଍ ॲཧೳྗෆ଍ ϫʔΩϯάϝϞϦ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

Slide 63

Slide 63 text

ϫʔΩϯάϝϞϦͱෆ଍ͷؔ܎ •ॲཧೳྗෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

Slide 64

Slide 64 text

ϫʔΩϯάϝϞϦͱෆ଍ͷؔ܎ •ॲཧೳྗෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ •୹ظهԱΛར༻ = ݶք͕͋Δ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

Slide 65

Slide 65 text

ϫʔΩϯάϝϞϦͱෆ଍ͷؔ܎ •ॲཧೳྗෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ •୹ظهԱΛར༻ = ݶք͕͋Δ •ݶքʹୡ͢Δͱ… •ඞཁͳ৘ใΛ๨Εͯ͠·͏ •͏͔ͬΓϛε͕૿͑Δ •෺ࣄ͕֮͑ͮΒ͍ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

Slide 66

Slide 66 text

ϫʔΩϯάϝϞϦͱෆ଍ͷؔ܎ •ॲཧೳྗෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ •୹ظهԱΛར༻ = ݶք͕͋Δ •ݶքʹୡ͢Δ •ඞཁͳ৘ใΛ๨Εͯ͠·͏ •͏͔ͬΓϛε͕૿͑Δ •෺ࣄ͕֮͑ͮΒ͍ ಄͕ճΒͳ͍… ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

Slide 67

Slide 67 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ৘ใෆ଍ ஌ࣝෆ଍ ॲཧೳྗෆ଍ ௕ظهԱ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ௕ظهԱ

Slide 68

Slide 68 text

௕ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎ •஌ࣝෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ௕ظهԱ

Slide 69

Slide 69 text

௕ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎ •஌ࣝෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ •هԱʹͳ͍ͨΊ৘ใΛऔΓग़ͤͳ͍ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ௕ظهԱ

Slide 70

Slide 70 text

•஌ࣝෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ •هԱʹͳ͍ͨΊ৘ใΛऔΓग़ͤͳ͍ ௕ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎ Կ΋Θ͔Βͳ͍͔Β ͱΓ͋͑ͣௐ΂Α͏ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ௕ظهԱ

Slide 71

Slide 71 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ৘ใෆ଍ ஌ࣝෆ଍ ॲཧೳྗෆ଍ ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ͷؔ܎ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍

Slide 72

Slide 72 text

ೝ஌ϓϩηε͸࿈ܞ͢Δ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

Slide 73

Slide 73 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ❶ ❶৽͍͠৘ใΛऔಘ͢Δ ୹ظهԱ⁵ϫʔΩϯάϝϞϦ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

Slide 74

Slide 74 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ❷ ❶ ❷ؔ࿈৘ใΛऔΓग़ͯ͠❶ͷ৘ใͱඥ͚ͮΔ ❶৽͍͠৘ใΛऔಘ͢Δ ϫʔΩϯάϝϞϦ⁵௕ظهԱ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

Slide 75

Slide 75 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ❷ؔ࿈৘ใΛऔΓग़ͯ͠❶ͷ৘ใͱඥ͚ͮΔ ❷ ❶ ❶৽͍͠৘ใΛऔಘ͢Δ ❸❶ͱ❷ͷ৘ใΛجʹ࡞ۀ͢Δ ❸ ίʔυͷཧղ͸ϫʔΩϯάϝϞϦ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

Slide 76

Slide 76 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ❷ؔ࿈৘ใΛऔΓग़ͯ͠❶ͷ৘ใͱඥ͚ͮΔ ❷ ❶ ❶৽͍͠৘ใΛऔಘ͢Δ ❸❶ͱ❷ͷ৘ใΛجʹ࡞ۀ͢Δ ❸ ೝ஌ϓϩηε͸࿈ܞ͢Δ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

Slide 77

Slide 77 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ σʔλ͸͋Γ·ͤΜ ❷ ❶ ❸ Ұͭͷ໰୊͕ଞͷ໰୊Λى͜͢ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

Slide 78

Slide 78 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ σʔλ͸͋Γ·ͤΜ σʔλ͍ͩ͘͞ ❷ ❶ ❸ Ұͭͷ໰୊͕ଞͷ໰୊Λى͜͢ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

Slide 79

Slide 79 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ σʔλ͸͋Γ·ͤΜ σʔλ͍ͩ͘͞ ❷ ❶ ❸ ༰ྔͷݶք Ұͭͷ໰୊͕ଞͷ໰୊Λى͜͢ ֮͑ͱ͔ͳͯ͘͸… ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

Slide 80

Slide 80 text

ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ

Slide 81

Slide 81 text

ೝ஌ϓϩηε͕๦͛ΒΕΔͱ ෳࡶʹײ͡Δ ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ

Slide 82

Slide 82 text

ෳࡶ͞΁ͷରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ

Slide 83

Slide 83 text

ೝ஌ϓϩηε͕ ๦͛ΒΕͳ͍Α͏ʹ͢Δ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ

Slide 84

Slide 84 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ νϟϯΫԽ ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ೝ஌ϓϩηεʹԠͨ͡ରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ

Slide 85

Slide 85 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ νϟϯΫԽ ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ୹ظهԱ΁ͷରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ

Slide 86

Slide 86 text

໰୊: ୹ظهԱͷ༰ྔͷݶք ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ

Slide 87

Slide 87 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ νϟϯΫԽ ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ୹ظهԱ΁ͷରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

Slide 88

Slide 88 text

νϟϯΫ ਓ͕ؒҰ౓ʹॲཧͰ͖Δ ৘ใͷ୯Ґ ྫ: ΞϧϑΝϕοτCͱAͱT → CAT 09012345678 → ి࿩൪߸ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

Slide 89

Slide 89 text

νϟϯΫԽ ෳ਺ͷ৘ใΛҰͭͷνϟϯΫ ͱͯ͠άϧʔϐϯά͢Δ͜ͱ i O S D C J iOSDC Japan a p a n ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

Slide 90

Slide 90 text

•஌͍ͬͯΔจ๏(ྫ: for inɺif elseͳͲ) •ؔ࿈ͨ͠ม਺ͷ૊Έ߹Θͤ(ྫ: ࠲ඪͷXYͳͲ) •σβΠϯύλʔϯɺσʔλߏ଄ •վߦͰ෼͔Εͨ·ͱ·Γ ৘ใͷνϟϯΫԽ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

Slide 91

Slide 91 text

νϟϯΫͰ͖Δ͔νΣοΫ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

Slide 92

Slide 92 text

ԋश ࠓ͔ΒݟΔίʔυΛ 30ඵͰ͍֮͑ͯͩ͘͞ɻ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

Slide 93

Slide 93 text

func slowSort(_ i: Int, _ j: Int, _ numberList: inout [Int]) { guard i < j else { return } let m = (i+j)/2 slowSort(i, m, &numberList) slowSort(m+1, j, &numberList) if numberList[j] < numberList[m] { let temp = numberList[j] numberList[j] = numberList[m] numberList[m] = temp } slowSort(i, j-1, &numberList) } 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 00: ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ ޮՌԻɿϙέοτα΢ϯυ – https://pocket-se.info/

Slide 94

Slide 94 text

ऴྃ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

Slide 95

Slide 95 text

ԋश Ͱ͸ɺࠓݟͨίʔυΛ Կ΋ݟͣʹ 30ඵͰ࠶ݱ͍ͯͩ͘͠͞ɻ (IDEͰ΋ࢴͰ΋ԿͰ΋OK) ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

Slide 96

Slide 96 text

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 00: ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ ޮՌԻɿϙέοτα΢ϯυ – https://pocket-se.info/

Slide 97

Slide 97 text

ऴྃ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

Slide 98

Slide 98 text

ৼΓฦΓ • ؆୯ʹਖ਼͘͠࠶ݱͰ͖ͨॴ͸Ͳ͜ʁ • ࠶ݱͰ͸ͳͯ͘΋ਖ਼͍͠ॴ͸͋ͬͨʁ • ·ͬͨ͘࠶ݱͰ͖ͳ͔ͬͨॴ͸͋ͬͨʁ • ͦͷݪҼ͸Կʁ • ݟ׳Εͳ͍ϓϩάϥϛϯά֓೦͸͋ͬͨʁ • ݟ׳Εͳ͍ϏδωεྖҬͷ֓೦͸͋ͬͨʁ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

Slide 99

Slide 99 text

• ؆୯ʹਖ਼͘͠࠶ݱͰ͖ͨॴ͸Ͳ͜ʁ • ࠶ݱͰ͸ͳͯ͘΋ਖ਼͍͠ॴ͸͋ͬͨʁ • ·ͬͨ͘࠶ݱͰ͖ͳ͔ͬͨॴ͸͋ͬͨʁ • ͦͷݪҼ͸Կʁ • ݟ׳Εͳ͍ϓϩάϥϛϯά֓೦͸͋ͬͨʁ • ݟ׳Εͳ͍ϏδωεྖҬͷ֓೦͸͋ͬͨʁ ৼΓฦΓ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

Slide 100

Slide 100 text

୹ظهԱ΁ͷରࡦ ୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ νϟϯΫԽ ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

Slide 101

Slide 101 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ νϟϯΫԽ ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ୹ظهԱ΁ͷରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ

Slide 102

Slide 102 text

୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ❷ؔ࿈৘ใΛऔΓग़ͯ͠❶ͷ৘ใͱඥ͚ͮΔ ❷ ❶ ❶৽͍͠৘ใΛऔಘ͢Δ ❸❶ͱ❷ͷ৘ใΛجʹ࡞ۀ͢Δ ❸ ೝ஌ϓϩηε͸࿈ܞ͢Δ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ

Slide 103

Slide 103 text

•௕ظهԱ͔Β৘ใΛऔಘͰ͖Δ → ୹ظهԱ͕༰ྔͷݶքʹୡͮ͠Β͍ ෛՙΛ෼ࢄ͢Δ ୹ظهԱ 10t ௕ظهԱ 5t ୹ظهԱ 5t ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ

Slide 104

Slide 104 text

௕ظهԱ͕ ৘ใΛอ࣋͢Δ࢓૊Έ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ

Slide 105

Slide 105 text

εΩʔϚ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ

Slide 106

Slide 106 text

εΩʔϚ ࣅͨهԱಉ͕࢜ඥ෇͍ͮͨ ωοτϫʔΫߏ଄ ݘ ̐଍าߦ ϫϯͱ໐͘ ਓʹͳͭ͘ ೣ ࣗ༝ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ

Slide 107

Slide 107 text

εΩʔϚ ࣅͨهԱಉ͕࢜ඥ෇͍ͮͨ ωοτϫʔΫߏ଄ ݘ ̐଍าߦ ϫϯͱ໐͘ ਓʹͳͭ͘ ೣ ࣗ༝ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ݘνϟϯΫ ೣνϟϯΫ

Slide 108

Slide 108 text

݀Λ۷Δͷ͕޷͖ ݘ ̐଍าߦ ϫϯͱ໐͘ ਓʹͳͭ͘ εΩʔϚ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ

Slide 109

Slide 109 text

௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ •ఆظతʹ৘ใʹ৮ΕΔ •ෳ਺ͷײ֮Λ࢖͏(ݟΔɺௌ͘ɺ৮Δ…) •ੵۃతͳνϟϯΫԽ(ϦετԽɺݟग़͠෇͚) •ͲΜͲΜਂ۷Γ͢Δ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 110

Slide 110 text

•ఆظతʹ৘ใʹ৮ΕΔ •ෳ਺ͷײ֮Λ࢖͏(ݟΔɺௌ͘ɺಡΉ) •ੵۃతʹνϟϯΫԽ͢Δ(ϦετԽɺݟग़͠෇͚) •ͲΜͲΜਂ۷Γ͢Δ ఆظతʹ৘ใʹ৮ΕΔ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 111

Slide 111 text

௕ظهԱ ৘ใΛӬଓతʹอ࣋͢Δ… ͕ɺ๨ΕΔ͜ͱ΋͋Δ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 112

Slide 112 text

๨٫ۂઢ ֮ ͑ ͯ ͍ Δ ׂ ߹ (%) ܦա࣌ؒ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 113

Slide 113 text

1ճ 2ճ 3ճ 4ճ ๨٫ۂઢ ֮ ͑ ͯ ͍ Δ ׂ ߹ (%) ܦա࣌ؒ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 114

Slide 114 text

܁Γฦͯ͠ఆணͤ͞Δ ௕ظهԱ ৘ใ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 115

Slide 115 text

ෳ਺ͷײ֮Λ࢖͏ •ఆظతʹ৘ใʹ৮ΕΔ •ෳ਺ͷײ֮Λ࢖͏(ݟΔɺௌ͘ɺಡΉ) •ੵۃతʹνϟϯΫԽ͢Δ(ϦετԽɺݟग़͠෇͚) •ΠϝʔδԽ΍ղऍΛͯ͠طଘͷهԱͱؔ࿈෇͚Δ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 116

Slide 116 text

ײ֮هԱ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 117

Slide 117 text

ײ֮هԱ ײ֮ث׭͔ΒૹΒΕ͖ͯͨ ৘ใΛॠؒతʹอ࣋͢Δ 👀 👂 ✍ 👃 👄 ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 118

Slide 118 text

֎෦৘ใˠײ֮هԱ ୹ظهԱ ײ֮هԱ ❶ ❶ ֎෦͔Βͷ৘ใΛ0~2ඵอ࣋͢Δ 👀 ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 119

Slide 119 text

ײ֮هԱˠ୹ظهԱ ײ֮هԱ ୹ظهԱ ❶ ֎෦͔Βͷ৘ใΛ0~2ඵอ࣋͢Δ ❷ ❷஫ҙΛ޲͚͍ͯΔ৘ใͷΈૹΒΕΔ ❶ 👀 ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 120

Slide 120 text

ײ֮هԱʼ୹ظهԱ ײ֮هԱ͸୹ظهԱҎ্ͷ ৘ใΛอ͍࣋ͯ͠Δ ײ֮هԱ ୹ظهԱ ❶ ֎෦͔Βͷ৘ใΛ0~2ඵอ࣋͢Δ ❷ ❷஫ҙΛ޲͚͍ͯΔ৘ใͷΈૹΒΕΔ ❶ 👀 ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 121

Slide 121 text

֎෦৘ใˠײ֮هԱˠ୹ظهԱ ײ֮هԱ ୹ظهԱ ❶ ֎෦͔ΒೖΔ৘ใͷස౓͕૿͑Δ ❷୹ظهԱʹૹΒΕΔ৘ใͷස౓͕૿͑Δ 👀 👂 ✍ ❶ ❷ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 122

Slide 122 text

୹ظهԱˠ௕ظهԱ ײ֮هԱ ୹ظهԱ ❶ ֎෦͔ΒೖΔ৘ใͷස౓͕૿͑Δ ❷୹ظهԱʹૹΒΕΔ৘ใͷස౓͕૿͑Δ 👀 👂 ✍ ❸ ௕ظهԱ΁৘ใ͕܁Γฦ͠ೖΔ ௕ظهԱ ϫʔΩϯάϝϞϦ ❸ ❶ ❷ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 123

Slide 123 text

͜Ε͚ͩͰ͸଍Γͳ͍ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 124

Slide 124 text

௕ظهԱͷೋͭͷڧ౓ •อଘڧ౓ ͲΕ͚ͩ௕͘هԱͰ͖Δ͔ •ݕࡧڧ౓ ͲΕ͚ͩૉૣ͘ࢥ͍ग़ͤΔ͔ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 125

Slide 125 text

อଘڧ౓ •อଘڧ౓ ͲΕ͚ͩ௕͘هԱͰ͖Δ͔ •ݕࡧڧ౓ ͲΕ͚ͩ଎͘ࢥ͍ग़ͤΔ͔ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 126

Slide 126 text

ݕࡧڧ౓ •อଘڧ౓ ͲΕ͚ͩ௕͘هԱͰ͖Δ͔ •ݕࡧڧ౓ ͲΕ͚ͩૉૣ͘ࢥ͍ग़ͤΔ͔ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 127

Slide 127 text

܁Γฦ͢ͱอଘڧ౓͸্͕Δ อଘڧ౓ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 128

Slide 128 text

ͨͩ܁Γฦͯ͠΋ݕࡧڧ౓͸্͕Βͳ͍ ݕࡧڧ౓ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 129

Slide 129 text

อଘڧ౓͸ߴ͍͕ɺݕࡧڧ౓͸௿͍ ݕࡧڧ౓ อଘڧ౓ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 130

Slide 130 text

อଘڧ౓͸ߴ͍͕ɺݕࡧڧ౓͸௿͍ ݕࡧڧ౓ อଘڧ౓ ͋ΕɺͳΜ͚ͩͬʁ ͦ͏͋ΕͩΑ͋Εɻ ͑ʔͬͱ…ࢥ͍ग़ͤͳ͍… Ͱ΋ઈର஌ͬͯΔΜͩΑɻ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 131

Slide 131 text

ࢥ͍ग़͢·Ͱͷ࣌ؒ΋େࣄ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 132

Slide 132 text

ݕࡧڧ౓Λ্͛Δʹ͸ ҙࣝతͳ࿅श͕ඞཁ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 133

Slide 133 text

௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ •ఆظతʹ৘ใʹ৮ΕΔ •ෳ਺ͷײ֮Λ࢖͏(ݟΔɺௌ͘ɺ৮Δ…) •ੵۃతͳνϟϯΫԽ(ϦετԽɺݟग़͠෇͚) •ͲΜͲΜਂ۷Γ͢Δ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 134

Slide 134 text

ੵۃతͳνϟϯΫԽ •ఆظతʹ৘ใʹ৮ΕΔ •ෳ਺ͷײ֮Λ࢖͏(ݟΔɺௌ͘ɺ৮Δ…) •ੵۃతͳνϟϯΫԽ(ϦετԽɺݟग़͠෇͚) •ͲΜͲΜਂ۷Γ͢Δ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 135

Slide 135 text

•ϦετԽɺݟग़͠෇͚ ੵۃతͳνϟϯΫԽ Swift Concurrency - async/await - Structured Concurrency - actor return registeredIDs .insert(id) .inserted IDొ࿥(ॏෳ͸NG) ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 136

Slide 136 text

ͲΜͲΜਂ۷Γ͢Δ •ఆظతʹ৘ใʹ৮ΕΔ •ෳ਺ͷײ֮Λ࢖͏(ݟΔɺௌ͘ɺ৮Δ…) •ੵۃతͳνϟϯΫԽ(ϦετԽɺݟग़͠෇͚) •ͲΜͲΜਂ۷Γ͢Δ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 137

Slide 137 text

ͲΜͲΜਂ۷Γ͢Δ ͜͜Ͱݴ͍͍ͨͷ͸ ͭ·Γ͜͏͍͏͜ͱͩͳɻ ͜͜Ͱ͸ ͜ͷٕज़͕࢖ΘΕ͍ͯΔͳɻ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 138

Slide 138 text

εΩʔϚͷڧԽ (( (( ݕࡧڧ౓ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 139

Slide 139 text

Ұ౓ཧղͨ͠ΒDone 👩💻 👨💻 Α͠ɺཧղͨ͠ɻDone! ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 140

Slide 140 text

ωοτͰݕࡧͯ͠Done 👩💻 👨💻 … Done! ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 141

Slide 141 text

ҙࣝతͳ࿅शΛ܁Γฦ͢ อଘڧ౓ ݕࡧڧ౓ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

Slide 142

Slide 142 text

୹ظهԱ΁ͷରࡦ ୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ νϟϯΫԽ ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ೝ஌తϦϑΝΫλΫϦϯά ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ

Slide 143

Slide 143 text

ϫʔΩϯάϝϞϦ΁ͷରࡦ ୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ νϟϯΫԽ ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ೝ஌తϦϑΝΫλΫϦϯά ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

Slide 144

Slide 144 text

໰୊: ϫʔΩϯάϝϞϦͷݶք ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

Slide 145

Slide 145 text

ೝ஌ෛՙ ϫʔΩϯάϝϞϦͰ ৘ใΛॲཧ͢Δࡍʹ͔͔Δෛՙ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

Slide 146

Slide 146 text

ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

Slide 147

Slide 147 text

•՝୊಺ࡏੑෛՙ: ໰୊ຊདྷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ೉͍͠਺ֶͷ໰୊) ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

Slide 148

Slide 148 text

•՝୊಺ࡏੑෛՙ: ໰୊ຊདྷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ೉͍͠਺ֶͷ໰୊) •՝୊֎ࡏੑෛՙ: ໰୊ͱແؔ܎ͳෛՙ(ྫ: ಛఆͷ࣮૷ͷෳࡶ͞ͳͲ) ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

Slide 149

Slide 149 text

•՝୊಺ࡏੑෛՙ: ໰୊ຊདྷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ೉͍͠਺ֶͷ໰୊) •՝୊֎ࡏੑෛՙ: ໰୊ͱແؔ܎ͳෛՙ(ྫ: ಛఆͷ࣮૷ͷෳࡶ͞ͳͲ) •ֶशؔ࿈ෛՙ: ௕ظهԱʹ৘ใΛอ࣋͢Δࡍʹൃੜ͢Δෛՙ ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

Slide 150

Slide 150 text

•՝୊಺ࡏੑෛՙ: ໰୊ຊདྷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ೉͍͠਺ֶͷ໰୊) •՝୊֎ࡏੑෛՙ: ໰୊ͱແؔ܎ͳෛՙ(ྫ: ಛఆͷ࣮૷ͷෳࡶ͞ͳͲ) •ֶशؔ࿈ෛՙ: ௕ظهԱʹ৘ใΛอ࣋͢Δࡍʹൃੜ͢Δෛՙ ֶशؔ࿈ෛՙ͸ඞཁෆՄܽ ඞཁෆՄܽ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

Slide 151

Slide 151 text

ֶशͰ͖ͳ͍ 💦 ՝୊಺ࡏੑෛՙ ՝୊֎ࡏੑෛՙ ֶशؔ࿈ෛՙ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

Slide 152

Slide 152 text

•՝୊಺ࡏੑෛՙ: ໰୊ຊདྷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ೉͍͠਺ֶͷ໰୊) •՝୊֎ࡏੑෛՙ: ໰୊ͱແؔ܎ͳෛՙ(ྫ: ಛఆͷ࣮૷ͷෳࡶ͞ͳͲ) •ֶशؔ࿈ෛՙ: ௕ظهԱʹ৘ใΛอ࣋͢Δࡍʹൃੜ͢Δෛՙ ࢒Γೋ͕ͭ໰୊ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

Slide 153

Slide 153 text

•՝୊಺ࡏੑෛՙ: ໰୊ͦͷ΋ͷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ߴ౓ͳ਺ֶͳͲ) •՝୊֎ࡏੑෛՙ: ໰୊ͱແؔ܎ͳෛՙ(ྫ: ಛఆͷ࣮૷ʹΑΔෳࡶ͞ͳͲ) •ֶशؔ࿈ෛՙ(ద੾ͳෛՙ): ௕ظهԱʹ৘ใΛอଘ͢Δͷʹඞཁͳෛՙ ಛʹ ͜ͷෛՙΛݮΒ͢ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

Slide 154

Slide 154 text

ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά ୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ νϟϯΫԽ ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ༨ܭͳೝ஌ෛՙΛݮΒ͢ > ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά

Slide 155

Slide 155 text

•ಈ࡞Λม͑ͣʹࣗ෼ͷಡΈ΍͍͢ίʔυʹॻ͖׵͑Δ ྫ: ϝιου΍ม਺ͷΠϯϥΠϯԽ map → for in ϧʔϓ ೝ஌తϦϑΝΫλΫϦϯά ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ༨ܭͳೝ஌ෛՙΛݮΒ͢ > ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά

Slide 156

Slide 156 text

•ಈ࡞Λม͑ͣʹࣗ෼ͷಡΈ΍͍͢ίʔυʹॻ͖׵͑Δ ྫ: ϝιου΍ม਺ͷΠϯϥΠϯԽ map → for in ϧʔϓ •ཧղͷͨΊ͚ͩͳͷͰผʹಈ͔ͳͯ͘΋Α͍ ೝ஌తϦϑΝΫλΫϦϯά ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ༨ܭͳೝ஌ෛՙΛݮΒ͢ > ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά

Slide 157

Slide 157 text

•՝୊಺ࡏੑෛՙ: ໰୊ຊདྷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ೉͍͠਺ֶͷ໰୊) •՝୊֎ࡏੑෛՙ: ໰୊ͱແؔ܎ͳෛՙ(ྫ: ಛఆͷ࣮૷ͷෳࡶ͞ͳͲ) •ֶशؔ࿈ෛՙ: ௕ظهԱʹ৘ใΛอ࣋͢Δࡍʹൃੜ͢Δෛՙ ໰୊ͦͷ΋ͷ͕೉͍͠ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ໰୊ࣗମ͕೉͍͠৔߹

Slide 158

Slide 158 text

•ৗʹෳ਺ͷঢ়ଶΛهԱ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ॲཧ → ϫʔΩϯάϝϞϦͷݶքʹୡ͠΍͍͢ ྫ: ϧʔϓॲཧͷதͰෳ਺ͷঢ়ଶͷมߋΛ௥͏ ෳ਺ͷঢ়ଶΛಉ࣌ʹѻ͏ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ໰୊ࣗମ͕೉͍͠৔߹

Slide 159

Slide 159 text

•໰୊ࣗମΛม͑Δ͜ͱ͸೉͍͠ Ͳ͏͢Δʁ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ໰୊ࣗମ͕೉͍͠৔߹

Slide 160

Slide 160 text

•໰୊ࣗମΛม͑Δ͜ͱ͸೉͍͠ → ͜ͷ೉͠͞Λ෼ࢄ͢Δํ๏Λߟ͑Δ ໰୊ͷ೉͠͞Λ෼ࢄ͢Δ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ໰୊ࣗମ͕೉͍͠৔߹

Slide 161

Slide 161 text

৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ νϟϯΫԽ ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ೝ஌తϦϑΝΫλΫϦϯά ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ໰୊ࣗମ͕೉͍͠৔߹ > ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢

Slide 162

Slide 162 text

•ม਺ͷมԽΛ௥͍ͬͯ͘ ঢ়ଶભҠਤ func fibonacci(_ x: Int) -> Int { if x < 2 { return x } var first: Int = 0 var second: Int = 1 for _ in 0...(x - 2) { let temp = second second = first + second first = temp } return second } x f irst second temp init 4 0 1 loop1 2 1 1 loop2 1 3 1 loop3 3 4 3 ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ໰୊ࣗମ͕೉͍͠৔߹ > ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢

Slide 163

Slide 163 text

ϫʔΩϯάϝϞϦ΁ͷରࡦ ୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ νϟϯΫԽ ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

Slide 164

Slide 164 text

௕ظهԱ΁ͷରࡦ ୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ νϟϯΫԽ ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ

Slide 165

Slide 165 text

໰୊: ௕ظهԱͷޡೝࣝ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

Slide 166

Slide 166 text

•ؒҧ͍ͬͯΔ͚Ͳਖ਼͍͠ͱ֬৴͍ͯ͠Δঢ়ଶ → طଘͷεΩʔϚ͔ΒࣅͯඇͳΔ৘ใΛऔΓग़͢ ޡೝࣝ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

Slide 167

Slide 167 text

•ؒҧ͍ͬͯΔ͚Ͳਖ਼͍͠ͱ֬৴͍ͯ͠Δঢ়ଶ → طଘͷεΩʔϚ͔ΒࣅͯඇͳΔ৘ใΛऔΓग़͢ •ಛʹೝ஌ෛՙ͕ߴ͍ͱى͜Γ΍͍͢ ྫ: ৽͍͠ϓϩδΣΫτʹࢀՃ ৽͍͠ϓϩάϥϛϯάݴޠΛֶͿ ޡೝࣝ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

Slide 168

Slide 168 text

ؾ෇͖·͔ͨ͠ʁ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

Slide 169

Slide 169 text

͋Δݴ༿Λ ؒҧ͍͑ͯ·͢ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

Slide 170

Slide 170 text

• ಈ࡞Λมߋͤͣɺࣗ෼͕ಡΈ΍͍͢ίʔυʹॻ͖׵͑Δ͜ͱ ྫ: ϝιου΍ม਺ͷΠϯϥΠϯԽ map → for in ϧʔϓ • ཧղͷͨΊ͚ͩͳͷͰผʹಈ͔ͳͯ͘΋Α͍ ೝ஌తϦϑΝΫλΫϦϯά ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

Slide 171

Slide 171 text

• ಈ࡞Λมߋͤͣɺࣗ෼͕ಡΈ΍͍͢ίʔυʹॻ͖׵͑Δ͜ͱ ྫ: ϝιου΍ม਺ͷΠϯϥΠϯԽ map → for in ϧʔϓ • ཧղͷͨΊ͚ͩͳͷͰผʹಈ͔ͳͯ͘΋Α͍ ೝ஌తϦϑΝΫλΫϦϯά ✖︎ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

Slide 172

Slide 172 text

ޡೝ͕ࣝىͦ͜͠͏ͳ໰୊ func increment( _ value: Int ) -> Int { value+1 } func increment( _ value: Double ) -> Double { value+0.1 } ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

Slide 173

Slide 173 text

ޡೝ͕ࣝىͦ͜͠͏ͳ໰୊ func increment( _ value: Int ) -> Int { value+1 } ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

Slide 174

Slide 174 text

ޡೝ͕ࣝىͦ͜͠͏ͳ໰୊ var currentValue = 1.0 if 2 != increment(currentValue) { assertionFailure(“ͦΜͳόΧͳ…”) } func increment( _ value: Int ) -> Int { value+1 } func increment( _ value: Double ) -> Double { value+0.1 } 1 ͔ͳʁ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

Slide 175

Slide 175 text

ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ νϟϯΫԽ ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝରࡦ > ط੒֓೦ͷ্ॻ͖

Slide 176

Slide 176 text

•৽͍͠ೝࣝΛҙࣝతʹ࢖ͬͯ௕ظهԱʹ͋Δطଘͷೝ ࣝΛ཈͑Δ Ξϯϥʔχϯά ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝରࡦ > ط੒֓೦ͷ্ॻ͖

Slide 177

Slide 177 text

ଞͷࢹ఺͔Βࢥ͍ࠐΈΛ֬ೝ͢Δ •ίʔυϨϏϡʔ •ϖΞϓϩάϥϛϯά •(ҰਓͳΒ)ϕΞϓϩάϥϛϯά •ςετΛॻ͘ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝରࡦ > ط੒֓೦ͷ্ॻ͖

Slide 178

Slide 178 text

ೝ஌ϓϩηεʹԠͨ͡ରࡦ ୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ νϟϯΫԽ ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ೝ஌ϓϩηεʹԠͨ͡ରࡦ

Slide 179

Slide 179 text

ରࡦͷ૬৐ޮՌ ୹ظهԱ ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ νϟϯΫԽ ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢ ط੒֓೦ͷ্ॻ͖ ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ೝ஌ϓϩηεʹԠͨ͡ରࡦ > ૬৐ޮՌ

Slide 180

Slide 180 text

ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ ίʔυ಺༰ͷཧղ

Slide 181

Slide 181 text

ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ ίʔυ಺༰ͷཧղ ΋͏Ұาઌͷ໰୊ →

Slide 182

Slide 182 text

໰୊: ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ໰୊

Slide 183

Slide 183 text

ίʔυͷҙਤ •ίʔυશମ͔Βݟͨ໾ׂ΍ɺଞͷίʔυͱͷؔ܎ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ໰୊

Slide 184

Slide 184 text

💡 ҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ঢ়ଶ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ໰୊

Slide 185

Slide 185 text

💡 ʁ ҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ঢ়ଶ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ໰୊

Slide 186

Slide 186 text

•όάमਖ਼ɺػೳ௥ՃΛ͢ΔՕॴ͕Θ͔Βͳ͍ ҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ฐ֐ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ໰୊

Slide 187

Slide 187 text

•όάमਖ਼ɺػೳ௥ՃΛ͢ΔՕॴ͕Θ͔Βͳ͍ → ίʔυΛ͋ͪͪ͜୳͠ճΔ ҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ฐ֐ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ໰୊

Slide 188

Slide 188 text

•όάमਖ਼ɺػೳ௥ՃΛ͢ΔՕॴ͕Θ͔Βͳ͍ → ίʔυΛ͋ͪͪ͜୳͠ճΔ → ୹ظهԱͷ༰ྔͷݶքʹୡ͢Δ ҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ฐ֐ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ໰୊

Slide 189

Slide 189 text

•࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ •఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘ •ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ •จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ ίʔυͷҙਤΛ͔ͭΉରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ

Slide 190

Slide 190 text

•࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ •఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘ •ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ •จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ ίʔυͷҙਤΛ͔ͭΉରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ

Slide 191

Slide 191 text

·ͣಡΜͰ಺༰Λࢥ͍ग़͢ •ର৅ͷίʔυશମΛಡΈɺ௚ޙʹ಺༰Λࢥ͍ग़͢ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ

Slide 192

Slide 192 text

ײ֮هԱͷ৘ใ͔ΒΠϝʔδΛ࡞Δ ײ֮هԱ 👀 ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ

Slide 193

Slide 193 text

୹ظهԱ ײ֮هԱ 👀 ϫʔΩϯά ϝϞϦ ײ֮هԱͷ৘ใ͔ΒΠϝʔδΛ࡞Δ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ

Slide 194

Slide 194 text

୹ظهԱ ײ֮هԱ 👀 ϫʔΩϯά ϝϞϦ ௕ظهԱ ײ֮هԱͷ৘ใ͔ΒΠϝʔδΛ࡞Δ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ

Slide 195

Slide 195 text

•࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ •఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘ •ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ •ࣗવݴޠͷจষͷಡΈํΛࢀߟʹ͢Δ ίʔυͷҙਤΛ͔ͭΉରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘

Slide 196

Slide 196 text

఺ͱ͸ ೖΓޱΛܾΊΔ ྫ: ΞϓϦͷΤϯτϦʔϙΠϯτɺΤϥʔൃੜߦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘

Slide 197

Slide 197 text

•࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ •఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘ •ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ •จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ ίʔυͷҙਤΛ͔ͭΉରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

Slide 198

Slide 198 text

ม਺ͷ໾ׂ •ͦΕͧΕอ࣋͢Δ৘ใͷ໨త͕ҧ͏ → ม਺ͷ໾ׂΛཧղ͢ΔͱɺͲ͏͍͏ίʔυͳͷ͔ ͕ݟ͑ͯ͘Δ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

Slide 199

Slide 199 text

func max(in numbers: [Int]) -> Int? { guard let firstNumber = numbers.first else { return nil } var maxNumber = firstNumber for number in numbers { if number >= maxNumber { maxNumber = number } } return maxNumber } ෳ਺ͷཁૉΛ֨ೲ ෳ਺ͷཁૉΛ֨ೲ͢Δ΋ͷ Fundamentals of Programming: The Role of Variables ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

Slide 200

Slide 200 text

func max(in numbers: [Int]) -> Int? { guard let firstNumber = numbers.first else { return nil } var maxNumber = firstNumber for number in numbers { if number >= maxNumber { maxNumber = number } } return maxNumber } ࠷΋ॏཁͳ஋ ࠷΋ॏཁͳ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ ෳ਺ͷཁૉΛ֨ೲ͢Δ΋ͷ Fundamentals of Programming: The Role of Variables ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

Slide 201

Slide 201 text

func max(in numbers: [Int]) -> Int? { guard let firstNumber = numbers.first else { return nil } var maxNumber = firstNumber for number in numbers { if number >= maxNumber { maxNumber = number } } return maxNumber } ௚ۙͷ஋Λอ࣋͢Δ ࠷΋ॏཁͳ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ ࠷΋௚ۙͷ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ ෳ਺ͷཁૉΛ֨ೲ͢Δ΋ͷ Fundamentals of Programming: The Role of Variables ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

Slide 202

Slide 202 text

func max(in numbers: [Int]) -> Int? { guard let firstNumber = numbers.first else { return nil } var maxNumber = firstNumber for number in numbers { if number >= maxNumber { maxNumber = number } } return maxNumber } ௚ۙͷ஋Λอ࣋͢Δ ࠷΋ॏཁͳ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ ࠷΋௚ۙͷ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ ෳ਺ͷཁૉΛ֨ೲ͢Δ΋ͷ Fundamentals of Programming: The Role of Variables ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

Slide 203

Slide 203 text

func max(in numbers: [Int]) -> Int? { guard let firstNumber = numbers.first else { return nil } var maxNumber = firstNumber for number in numbers { if number >= maxNumber { maxNumber = number } } return maxNumber } ͭ·Γ ࠷΋ॏཁͳ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ ࠷΋௚ۙͷ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ ෳ਺ͷཁૉΛ֨ೲ͢Δ΋ͷ ഑ྻͷ࠷େ஋Λ ฦ͍ͯ͠Δͷ͔ͳʁ Fundamentals of Programming: The Role of Variables ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

Slide 204

Slide 204 text

func max(in numbers: [Int]) -> Int? { guard let firstNumber = numbers.first else { return nil } var maxNumber = firstNumber for number in numbers { if number >= maxNumber { maxNumber = number } } return maxNumber } ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ ࠷΋ॏཁͳ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ ࠷΋௚ۙͷ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ ෳ਺ͷཁૉΛ֨ೲ͢Δ΋ͷ Fundamentals of Programming: The Role of Variables ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

Slide 205

Slide 205 text

•࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ •఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘ •ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ •จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ ίʔυͷҙਤΛ͔ͭΉରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ

Slide 206

Slide 206 text

•ࣗવݴޠͷจষͱϓϩάϥϛϯάݴޠͷίʔυΛಡΉ ࣌ʹ࢖ΘΕΔ೴ͷ෦Ґ͸ࣅ͍ͯΔ จষಡղͱίʔυͷಡΈํ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ

Slide 207

Slide 207 text

•ࣗવݴޠͷจষͱϓϩάϥϛϯάݴޠͷίʔυΛಡΉ ࣌ʹ࢖ΘΕΔ೴ͷ෦Ґ͸ࣅ͍ͯΔ •จষಡղज़͸ίʔυͷಡΈํʹ؆୯ʹԠ༻Ͱ͖Δ จষಡղज़ΛԠ༻Ͱ͖Δʁ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ

Slide 208

Slide 208 text

•ࣗવݴޠͷจষͱϓϩάϥϛϯάݴޠͷίʔυΛಡΉ ࣌ʹ࢖ΘΕΔ೴ͷ෦Ґ͸ࣅ͍ͯΔ •จষಡղज़ΛίʔυͷಡΈํʹԠ༻Ͱ͖Δ ← ֶߍͰशͬͨ + ຖ೔࣮ફ͍ͯ͠Δ ɹྫ: ಡॻɺχϡʔε จষಡղज़ΛԠ༻Ͱ͖Δʁ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ

Slide 209

Slide 209 text

จষಡղͷࣣͭͷश׳ https://www.researchgate.net/publication/27474121_The_Seven_Habits_of_Highly_E ff ective_Readers จষಡղͷࣣͭͷश׳ ίʔυΛಡΉςΫχοΫ ༧උ஌ࣝͷ׆ੑԽ શମΛͬ͟ͱಡΉ த৺ͱͳΔ෺ޠͷ୳ࡧ ॏཁͩͱࢥ͏ϙΠϯτΛϦετΞοϓ͢Δ ਪ࿦ ࡞ΒΕͨഎܠ΍࡞ऀͷҙਤΛߟ͑Δ ࢹ֮Խ ঢ়ଶભҠਤΛඳ͍ͨΓɺґଘؔ܎ΛઢͰ݁Ϳ طଘͷ஌ࣝͱͷϦϯΫ աڈʹࣅͨΑ͏ͳίʔυΛݟͨ͜ͱͳ͍͔ࢥ͍ग़͢ ࣗ໰ࣗ౴ ٙ໰ʹࢥͬͨ͜ͱΛϦετΞοϓͯ͠ճ౴͢Δ ಺༰ͷཁ໿ ιʔευΩϡϝϯτΛॻ͘ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ

Slide 210

Slide 210 text

•࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ •఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘ •ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ •จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ ίʔυͷҙਤΛ͔ͭΉରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ

Slide 211

Slide 211 text

ೝ஌ϓϩηεશൠʹର͢Δ ൚༻తͳରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ

Slide 212

Slide 212 text

•ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ •ׂΓࠐΈΛݮΒ͢ •ׂΓࠐΈ͔Β෮ؼ͠΍͘͢͢Δ ൚༻తͳରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ

Slide 213

Slide 213 text

•ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ •ׂΓࠐΈΛݮΒ͢ •ׂΓࠐΈ͔Β෮ؼ͠΍͘͢͢Δ ൚༻తͳରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ > ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ

Slide 214

Slide 214 text

•ײ֮هԱ͸ແҙࣝʹ৭ʑͱهԱ͍ͯ͠Δ ײ֮هԱͷಛੑ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ > ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ 👀 👂 ײ֮هԱ

Slide 215

Slide 215 text

•ײ֮هԱ͸ແҙࣝʹ৭ʑͱهԱ͍ͯ͠Δ •༨ܭͳ৘ใ͕͋Δͱ೴ʹ༨ܭͳ৘ใ͕ೖͬͯ͘Δ ༨ܭͳ৘ใˠෛՙ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ > ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ 👀 👂 ײ֮هԱ 💦

Slide 216

Slide 216 text

•ײ֮هԱ͸ແҙࣝʹ৭ʑͱهԱ͍ͯ͠Δ •༨ܭͳ৘ใ͕͋Δͱ೴ʹ༨ܭͳ৘ใ͕ೖͬͯ͘Δ → ͳΔ΂͘༨ܭͳ৘ใ͕ೖΒͳ͍Α͏ʹ͢Δ ༨ܭͳ৘ใΛःஅ͢Δ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ > ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ ✖︎ ✖︎ ✖︎ 👀 👂 ײ֮هԱ

Slide 217

Slide 217 text

•૽ԻΛආ͚Δ •λεΫΛ2ͭҎ্ಉ࣌ʹߦΘͳ͍ ྫ: slackνΣοΫ+ίʔσΟϯά •݈߁ʹؾΛ෇͚Δ(ਭ຾ɺٳܜɺӡಈ) ༨ܭͳ৘ใΛೖΕͳ͍ͨΊʹ ৘ใաଟʹ͝༻৺ʂੜ࢈ੑͷ௿ԼΛট͘ʮೝ஌తաෛՙʯ΁ͷରॲ๏ ᴷᴷ ւͷ޲͜͏͔ΒΦϐχΦϯ ͦͷ70 ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ > ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ

Slide 218

Slide 218 text

•ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ •ׂΓࠐΈΛݮΒ͢ •ׂΓࠐΈ͔Β෮ؼ͠΍͘͢͢Δ ൚༻తͳରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ >ׂΓࠐΈΛݮΒ͢

Slide 219

Slide 219 text

•ͨ͘͞Μ͋Δ Ұ౓ͷׂΓࠐΈͰඅ΍࣌ؒ͢͸ฏۉ15~20෼ 2࣌ؒͷίʔσΟϯάΛअຐ͞Εͳ͍ͷ͸1ճ/೔ͷΈ ࡞ۀͷதஅ͔Βίʔυͷฤूʹ໭Δͷʹ໿25෼ ׂΓࠐΈʹؔ͢Δݚڀ݁Ռ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ >ׂΓࠐΈΛݮΒ͢

Slide 220

Slide 220 text

•Ұ౓ׂΓࠐΈ͕͋Δͱɺݩͷ࡞ۀʹ͙͢໭Εͳ͍ ׂΓࠐΈͷσϝϦοτ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ >ׂΓࠐΈΛݮΒ͢ λεΫ λεΫ ผ࡞ۀ

Slide 221

Slide 221 text

•Ұ౓ׂΓࠐΈ͕͋Δͱɺݩͷ࡞ۀʹ͙͢໭Εͳ͍ → ݩͷ࡞ۀʹඞཁͳ৘ใΛࢥ͍ग़͢࿑ྗ͕ඞཁ → ಉ͡࡞ۀΛ܁Γฦ͢ ׂΓࠐΈͷσϝϦοτ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ >ׂΓࠐΈΛݮΒ͢ λεΫ λεΫ ผ࡞ۀ

Slide 222

Slide 222 text

•νϟοτͷ௨஌ΛҰఆظؒΦϑʹ͓ͯ͘͠ •ΧϨϯμʔʹूதλΠϜΛ༧໿͓ͯ͘͠ •ҰਓʹͳΕΔ৔ॴΛݟ͚ͭΔ ׂΓࠐΈΛݮΒͨ͢Ίʹ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ >ׂΓࠐΈΛݮΒ͢ ✖︎

Slide 223

Slide 223 text

•ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ •ׂΓࠐΈΛݮΒ͢ •ׂΓࠐΈ͔Β෮ؼ͠΍͘͢͢Δ ൚༻తͳରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ >ׂΓࠐΈ͔Β෮ؼ͠΍͘͢͢Δ

Slide 224

Slide 224 text

•ͬ͘͟Γͱͨ͠ίʔυͷΠϝʔδΛ಄ͷ֎ʹه࿥͓ͯ͘͠ •ίϯύΠϧΤϥʔঢ়ଶʹ͓ͯ͘͠ •TODOίϝϯτΛ࢒͢(ॻ͍ͨ΋ͷΛ๨Ε͕ͪͳͷͰ஫ҙ) •େ͖ͳ໰୊͸ࡉ͔͘෼͚ɺࢥ͍ग़͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ྔ ΛݮΒ͢ ԿΛ͍͔ͯͨ͠ࢥ͍ग़ͤΔ࢓૊Έ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ >ׂΓࠐΈ͔Β෮ؼ͠΍͘͢͢Δ 💡

Slide 225

Slide 225 text

•ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ •ׂΓࠐΈΛݮΒ͢ •ׂΓࠐΈ͔Β෮ؼ͠΍͘͢͢Δ ൚༻తͳରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ

Slide 226

Slide 226 text

ෳࡶ͞΁ͷରࡦ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ

Slide 227

Slide 227 text

೴ͷঢ়ଶΛ஌Γ ෛՙΛܰݮ͢Δ ෳࡶ͞΁ͷରࡦ

Slide 228

Slide 228 text

ίʔυΛಡΉςΫχοΫΛ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ

Slide 229

Slide 229 text

ෳࡶͳίʔυΛಡΈ΍͘͢͢Δ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ

Slide 230

Slide 230 text

ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ ෳࡶͳίʔυΛಡΈ΍͘͢͢Δ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ

Slide 231

Slide 231 text

ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ ෳࡶͳίʔυΛಡΈ΍͘͢͢Δ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ ίʔυΛॻ͘ࡍʹ΋ ಉ͡ςΫχοΫΛ׆༻Ͱ͖Δ

Slide 232

Slide 232 text

ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ •ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍ •೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ •ޡղͮ͠Β͘͢Δ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ ⚪︎ ✖︎ ✖︎

Slide 233

Slide 233 text

ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ •ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍ •೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ •ޡղͮ͠Β͘͢Δ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍ ⚪︎ ✖︎ ✖︎

Slide 234

Slide 234 text

•՝୊಺ࡏੑෛՙ: ໰୊ͦͷ΋ͷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ߴ౓ͳ਺ֶͳͲ) •՝୊֎ࡏੑෛՙ: ໰୊ͱແؔ܎ͳෛՙ(ྫ: ಛఆͷ࣮૷ʹΑΔෳࡶ͞ͳͲ) •ֶशؔ࿈ෛՙ: ௕ظهԱʹ৘ใΛอଘ͢Δͷʹඞཁͳෛՙ ༨ܭͳෛՙ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍

Slide 235

Slide 235 text

•ίʔυεϝϧ(※)Λ௥Ճ͠ͳ͍ ྫ: ௕͗͢ΔύϥϝʔλϦετɺॏෳͨ͠ίʔυ ༨ܭͳෛՙͱͳΔ΋ͷ ※ όάͰ͸ͳ͍͕ϝϯςφϯε΍֦ுΛࠔ೉ʹ͢ΔՄೳੑΛࣔ͢ಛఆͷύλʔϯ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍

Slide 236

Slide 236 text

•ίʔυεϝϧ(※)Λ௥Ճ͠ͳ͍ ྫ: ௕͗͢ΔύϥϝʔλϦετɺॏෳͨ͠ίʔυ •ಛघͳγϯλοΫεΛ࢖Θͳ͍ ྫ: ࣗ෼͚͔ͩ͠Θ͔Βͳ͍ΧελϜΦϖϨʔλ ༨ܭͳෛՙͱͳΔ΋ͷ ※ όάͰ͸ͳ͍͕ϝϯςφϯε΍֦ுΛࠔ೉ʹ͢ΔՄೳੑΛࣔ͢ಛఆͷύλʔϯ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍ if aᵃ|˜˜|ᵏb { … }

Slide 237

Slide 237 text

ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ •ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍ •೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ •ޡղͮ͠Β͘͢Δ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ ⚪︎ ✖︎ ✖︎

Slide 238

Slide 238 text

•νϟϯΫԽ͠΍͍͢ߏ଄ʹ͢Δ •௕ظهԱ͔Β৘ใΛऔΓग़͠΍͘͢͢Δ هԱɺݕࡧ͠΍͘͢͢Δ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ

Slide 239

Slide 239 text

•Ұ؏໋໊ͨ͠ن໿ ྫ: ϓϩδΣΫτͷن໿ɺݴޠͷ׳ྫͳͲ •Ұ؏ͨ͠ίʔσΟϯάελΠϧ ྫ: DIͷํ๏ɺUIύλʔϯ(MVVM, MVP…) •σβΠϯύλʔϯ(σίϨʔλɺΦϒβʔό…) •ࣗಈπʔϧ(formatterɺlint) Ұ؏ੑΛҙࣝ͢Δ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ

Slide 240

Slide 240 text

ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ •ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍ •೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ •ޡ༻ͮ͠Β͘͢Δ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ޡ༻ͮ͠Β͘͢Δ ⚪︎ ✖︎ ✖︎

Slide 241

Slide 241 text

ਓ͸צҧ͍Λͯ͠͠·͏ ·ͣೝ͓ࣝͯ͘͠΂͖͜ͱ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ޡ༻ͮ͠Β͘͢Δ

Slide 242

Slide 242 text

צҧ͍ͷ࢓૊Έ աڈͷܦݧ ࢥߟͷบ ࣄ࣮ ࣄ࣮ͱ͸ҧ͏ ղऍ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ޡ༻ͮ͠Β͘͢Δ

Slide 243

Slide 243 text

ૣ͘ؾ͚ͮΔΑ͏ʹ͢Δ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ޡ༻ͮ͠Β͘͢Δ աڈͷܦݧ ࢥߟͷบ ࣄ࣮ ࣄ࣮ͱ͸ҧ͏ ղऍ ͋Εʁ Կ͔ҧ͏ʁ

Slide 244

Slide 244 text

•ίϯύΠϥͷྗΛआΓΔ ྫ: جຊܕˠ໌ࣔతͳܕɺෆཁͳΦϓγϣφϧΛආ͚Δ •ςετΛॻ͘ •ݟ͑Δͱ͜ΖʹυΩϡϝϯτΛ௥Ճ͢Δ ૣ͘ؾͮͨ͘Ίͷ࢓૊Έ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ޡ༻ͮ͠Β͘͢Δ

Slide 245

Slide 245 text

ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ •ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍ •೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ •ޡղͮ͠Β͘͢Δ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ ⚪︎ ✖︎ ✖︎

Slide 246

Slide 246 text

•ࣗ෼͕ಡΈ΍͍͢ͱࢥͬͯ΋ଞͷਓʹͱͬͯ͸ͦ͏Ͱ ͸ͳ͍͔΋͠Εͳ͍ ಡΈ΍͢͞͸ਓʹΑΔ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ ʁ 💡

Slide 247

Slide 247 text

•ࣗ෼͕ಡΈ΍͍͢ͱࢥͬͯ΋ଞͷਓʹͱͬͯ͸ͦ͏Ͱ ͸ͳ͍͔΋͠Εͳ͍ •νʔϜͰ։ൃ͍ͯ͠Δࡍ͸ڞ௨ͷཧղͱ߹ҙΛಘΔ͜ ͱ͕େࣄ पΓͷཧղͱ߹ҙΛಘΔ ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ

Slide 248

Slide 248 text

·ͱΊ ·ͱΊ

Slide 249

Slide 249 text

•ෳࡶ͞͸ೝ஌ϓϩηε͕๦͛ΒΕΔ͜ͱͰى͖Δ ࠓ೔࿩ͨ͜͠ͱ ·ͱΊ

Slide 250

Slide 250 text

•ෳࡶ͞͸ೝ஌ϓϩηε͕๦͛ΒΕΔ͜ͱͰى͖Δ •೴ͷঢ়ଶΛ஌ΓෛՙΛܰݮ͢Δ ࠓ೔࿩ͨ͜͠ͱ ·ͱΊ

Slide 251

Slide 251 text

•ෳࡶ͞͸ೝ஌ϓϩηε͕๦͛ΒΕΔ͜ͱͰى͖Δ •೴ͷঢ়ଶΛ஌ΓෛՙΛܰݮ͢Δ •ҙࣝతͳ࿅शΛ܁Γฦͯ͠਎ʹ෇͚Δ ࠓ೔࿩ͨ͜͠ͱ ·ͱΊ

Slide 252

Slide 252 text

•͍ͭ΋ઈର͏·͍͘͘ͳΜͯ͜ͱ͸ͳ͍ ͦΕͰ΋ ·ͱΊ

Slide 253

Slide 253 text

•ඞͣ͏·͍͘͘ͳΜͯ͜ͱ͸ͳ͍ ͦͯ͠ 😔 ࣗ෼ͬͯμϝͩͳ͋…. 🪫 ·ͱΊ

Slide 254

Slide 254 text

·ͱΊ 人 間

Slide 255

Slide 255 text

͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ ϑΟʔυόοΫ͓ئ͍͠·͢ɻ ͓͠·͍

Slide 256

Slide 256 text

ࢀߟࢿྉ • ϓϩάϥϚʔ೴ ~ ༏ΕͨϓϩάϥϚʔʹͳΔͨΊͷೝ஌Պֶʹجͮ͘Ξϓϩʔν • Hacking Your Head : Managing Information Overload (extended) • Microservices: Software that Fits in Your Head • Demine your codebase in 30min with Exploratory Refactoring • The Cognitive Load Theory in Software Development • The Seven Habits of Highly E ff ective Readers • Measuring Program Comprehension: A Large-Scale Field Study with Professionals • νϟϯΫԽνΣοΫͷιʔεݩ • ϫʔΩϯάϝϞϦͱνϟϯΫʹؔ͢Δઆ໌ • ৘ใࣾձͷ৽ͨͳSOSɻ৘ใաଟγϯυϩʔϜͱ͸ ࢀߟࢿྉ