Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

複雑さに立ち向かうためのコードリーディング入門

 複雑さに立ち向かうためのコードリーディング入門

iOSDC Japan 2023登壇資料

[email protected]

September 03, 2023
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 2023/09/03 iOSDC J
  a
  p
  a
  n 2023
  shiz
  ෳࡶ͞ʹཱͪ޲͔͏ͨΊͷ
  ίʔυϦʔσΟϯάೖ໳
  01
  010
  0101
  0
  01
  010
  0101
  0

  View full-size slide

 2. ໊લTIJ[ ͣ͠

  J04ΤϯδχΞJO෱Ԭ
  !TU[O
  TU[O
  4XJGUݴޠΨΠυ೔ຊޠ൛
  TXJGUPSH
  Amazon Amazon
  ࣗݾ঺հ

  View full-size slide

 3. ུྺ
  •େֶଔۀޙɺҩྍۀքͰಇ͘
  ઐ໳ྖҬ: ೝ஌ػೳʹؔΘΔ࣬ױ
  •ޙʹιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞʹͳΔ
  ࣗݾ঺հ

  View full-size slide

 4. ෺ࣄΛཧղͨ͠Γɺ֮͑ͨΓɺ
  ߟ͑ͨΓ͢Δೳྗ
  ೝ஌ػೳ
  ೝ஌ػೳͱ͸ʁ

  View full-size slide

 5. ෺ࣄΛཧղͨ͠Γɺ֮͑ͨΓɺ
  ߟ͑ͨΓ͢Δ಄ͷಇ͖
  ೝ஌ϓϩηε
  ྫ: ಁ໌Ͱؙ͘ɺ৮Δͱྫྷ͍ͨ΋ͷ͕͋Δ
  ͦΕ͸աڈͷهԱ͔ΒණͩͱΘ͔ͬͨ
  ৮Γଓ͚Δͱख͕௧͘ͳΔͱࢥͬͨͷͰखΛ཭ͨ͠
  ࣗݾ঺հ

  View full-size slide

 6. ೝ஌ϓϩηεΛ׆༻ͨ͠
  ίʔυͷಡΈํ
  ࣗݾ঺հ

  View full-size slide

 7. ͜ͷൃදͰ͸
  ͞·͟·ͳݚڀ݁Ռʹج͍ͮͨ
  ߟ͑΍ςΫχοΫͷҰ෦Λ঺հ
  ࣗݾ঺հ

  View full-size slide

 8. ຊ೔ͷ಺༰
  •ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ
  •ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ
  •ෳࡶ͞΁ͷରࡦ
  •ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ

  View full-size slide

 9. ίʔυͷಡΈํʹ
  য఺Λ౰ͯͨಈػ
  ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

  View full-size slide

 10. 👨💻
  ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞͷ࢓ࣄ
  👩💻
  Φʔϓϯιʔε طଘίʔυϕʔε PRϨϏϡʔ
  ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

  View full-size slide

 11. 😵💫
  Θ͔Βͳ͍ͳ͋
  ಡΜͰ΋Θ͔Βͳ͍
  Φʔϓϯιʔε طଘίʔυϕʔε PRϨϏϡʔ
  ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

  View full-size slide

 12. ௐ΂Δ
  📖
  👀
  💦
  👀
  💦
  📃
  📝
  🖥
  📄
  👨💻
  ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

  View full-size slide

 13. 😨 Ͱ΋͕࣌ؒ….
  ·ͩΘ͔Βͳ͍….
  ·ͩΘ͔Βͳ͍ɺ࣌ؒʹ௥ΘΕΔ
  ৽͍͠λεΫ
  ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

  View full-size slide

 14. ΋ͬͱௐ΂Δ
  📖
  👀
  💦
  👀
  💦
  📃
  📝
  🖥
  📄
  👨💻
  👀
  💦
  👀
  💦
  📖 📃
  🖥
  👩💻
  ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

  View full-size slide

 15. 😔
  ࣗ෼ͬͯμϝͩͳ͋….
  Θ͔ͬͨɺͰ΋ͳ͋ɺɺɺ
  🪫
  ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

  View full-size slide

 16. •೴಺Ͱॲཧ͢΂͖৘ใ͕ଟա͗ͯɺ೴͕ർ࿑Λى͜
  ͠ɺػೳ͕௿Լ͍ͯ͠Δ͜ͱͰى͜ΔҰ࿈ͷ঱ީ
  ྫ: ࢥ͍ग़ͤͳ͍ɺܾΊΒΕͳ͍ɺཧղͰ͖ͳ͍
  ৘ใաଟγϯυϩʔϜ
  https://kenko.sawai.co.jp/healthcare/202001.html
  ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

  View full-size slide

 17. ͜Μͳঢ়گΛଧഁ͍ͨ͠
  😔
  ࣗ෼ͬͯμϝͩͳ͋….
  🪫
  😵💫
  Θ͔Βͳ͍ͳ͋
  📖
  👀
  💦
  👀
  💦
  📃
  📝
  🖥
  📄
  👨💻
  😨
  Ͱ΋͕࣌ؒ….
  ·ͩΘ͔Βͳ͍….
  📖
  👀
  💦
  👀
  💦
  📃
  📝
  🖥
  📄
  👨💻
  👀
  💦
  👀
  💦
  🖥
  📖
  👩💻
  📃
  ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

  View full-size slide

 18. ௐ΂ͯΈΔͱ
  •ίʔυͷಡΈํͱೝ஌ػೳ͸ؔ܎͍ͯ͠ΔΒ͍͠
  ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

  View full-size slide

 19. ௐ΂ͯΈΔͱ
  •ίʔυͷಡΈํͱೝ஌ػೳ͸ؔ܎͍ͯ͠ΔΒ͍͠
  •ίʔυΛಡΉ࣌ؒ ॻ࣌ؒ͘ in ։ൃۀ຿
  >
  ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

  View full-size slide

 20. ௐ΂ͯΈΔͱ
  •ίʔυͷಡΈํͱೝ஌ػೳ͸ؔ܎͍ͯ͠ΔΒ͍͠
  •ίʔυΛಡΉ࣌ؒ ॻ࣌ؒ͘ in ։ൃۀ຿
  •ҙࣝతʹίʔυͷಡΈํΛֶͿػձ͸গͳ͍
  >
  ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

  View full-size slide

 21. ͭ·Γ
  •ίʔυͷಡΈํͱೝ஌ػೳ͸ؔ܎͍ͯ͠ΔΒ͍͠
  •ίʔυΛಡΉ࣌ؒ ॻ࣌ؒ͘ in ։ൃۀ຿
  •ҙࣝతʹίʔυͷಡΈํΛֶͿػձ͸গͳ͍
  •Մೳੑ: ίʔυΛಡΉྗ⬆
  ➡︎
  ։ൃۀ຿ͷޮ཰⬆
  >
  ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

  View full-size slide

 22. ΍ͬͯΈͯ
  •ίʔυͷಡΈํͱೝ஌ػೳ͸ؔ܎͍ͯ͠ΔΒ͍͠
  •ίʔυΛಡΉ࣌ؒ ॻ࣌ؒ͘ in ։ൃۀ຿
  •ҙࣝతʹίʔυͷಡΈํΛֶͿػձ͸গͳ͍
  •Մೳੑ: ίʔυΛಡΉྗ⬆
  ➡︎
  ։ൃۀ຿ͷޮ཰⬆
  •࣮ࡍ: ͪΐͬͱָʹͳͬͨؾ͕͢Δ
  >
  ίʔυͷಡΈํʹয఺Λ౰ͯͨಈػ

  View full-size slide

 23. ͜ͷൃදͰݴ͏ʮෳࡶʯͱ͸
  •ԿΛ͍ͯ͠Δͷ͔Θ͔Βͳ͍
  •Θ͔Δ·Ͱʹ͍͕͔͔࣌ؒ͢͝Δ
  •΍Δ͜ͱ͕ଟա͗ͯ௥͍͖Εͳ͍
  ෳࡶͷఆٛ

  View full-size slide

 24. ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ

  View full-size slide

 25. ࢼͯ͠ΈΔ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 26. ͜͜ͰΫΠζͰ͢
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 27. ΫΠζᶃ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 28. 05
  04
  03
  02
  01
  00
  Կ͕ग़ྗ͞ΕΔʁ
  MOo MOo MOo moO MOo moO MOo moO moO MoO moO MoO moO moO MoO
  MOO MoO MoO MoO MoO MOO moO MoO MoO MoO MOO moO MoO MoO MoO
  MoO moO MOo MOo moO MoO MoO MoO mOo mOo mOo MOo moo mOo MOo
  moo mOo MoO MoO MoO moo moO moO moO Moo moO MOo MOo moO MOo
  Moo moO Moo Moo MoO moO MoO MoO MoO MoO moO MoO MoO MoO Moo
  MoO moO MOo MOo moO MOO moO MOo Moo mOo mOo moo
  00:
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 29. ԿΛ͍ͯ͠Δʁ
  MOo MOo MOo moO MOo moO MOo moO moO MoO moO MoO moO moO MoO
  MOO MoO MoO MoO MoO MOO moO MoO MoO MoO MOO moO MoO MoO MoO
  MoO moO MOo MOo moO MoO MoO MoO mOo mOo mOo MOo moo mOo MOo
  moo mOo MoO MoO MoO moo moO moO moO Moo moO MOo MOo moO MOo
  Moo moO Moo Moo MoO moO MoO MoO MoO MoO moO MoO MoO MoO Moo
  MoO moO MOo MOo moO MOO moO MOo Moo mOo mOo moo
  https://tio.run/##fY7BDcAgDANXYSHkIXhX
  fj
  J@KggpSYN4nGzFwrixi1SwGA@RdPqfmq9Y6oHLbzfr8X/7bNwWmh986Np7tYu5f77hlyuXbQGeNwOx23aTIi8
  Hello World!
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 30. ԿΛ͍ͯ͠Δʁ
  MOo MOo MOo moO MOo moO MOo moO moO MoO moO MoO moO moO MoO
  MOO MoO MoO MoO MoO MOO moO MoO MoO MoO MOO moO MoO MoO MoO
  MoO moO MOo MOo moO MoO MoO MoO mOo mOo mOo MOo moo mOo MOo
  moo mOo MoO MoO MoO moo moO moO moO Moo moO MOo MOo moO MOo
  Moo moO Moo Moo MoO moO MoO MoO MoO MoO moO MoO MoO MoO Moo
  MoO moO MOo MOo moO MOO moO MOo Moo mOo mOo moo
  https://tio.run/##fY7BDcAgDANXYSHkIXhX
  fj
  J@KggpSYN4nGzFwrixi1SwGA@RdPqfmq9Y6oHLbzfr8X/7bNwWmh986Np7tYu5f77hlyuXbQGeNwOx23aTIi8
  Hello World!
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 31. ஌ࣝෆ଍ʹΑΔෳࡶ͞
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 32. ΫΠζᶄ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 33. func doItNow() {
  let result = doSomething1()
  if result {
  doSomething2()
  } else {
  doSomething3()
  }
  }
  ԿΛ͍ͯ͠Δʁ
  05
  04
  03
  02
  01
  00
  00:
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 34. func doItNow() {
  let result = doSomething1()
  if result {
  doSomething2()
  } else {
  doSomething3()
  }
  }
  ԿΛ͍ͯ͠Δʁ
  ͜Ε͚ͩͩͱΘ͔Βͳ͍
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 35. ৘ใෆ଍͔Β͘Δෳࡶ͞
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 36. ΫΠζᶅ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 37. Կ͕ग़ྗ͞ΕΔʁ
  let asciiRange = 32...126
  var asciiValues: [UInt8] =
  [105, 79, 83, 68, 67, 32, 74, 97, 112, 97, 110, 33]
  var result = ""
  while !asciiValues.isEmpty {
  let first = asciiValues.first!
  for value in asciiRange {
  if value == first {
  result.append(Character(UnicodeScalar(value)!))
  asciiValues.removeFirst()
  }
  }
  }
  print(result)
  05
  04
  03
  02
  01
  00
  00:
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 38. Hello World!
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 39. Ͱ͸ͳ͘…
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 40. let asciiRange = 32...126
  var asciiValues: [UInt8] =
  [105, 79, 83, 68, 67, 32, 74, 97, 112, 97, 110, 33]
  var result = ""
  while !asciiValues.isEmpty {
  let first = asciiValues.first!
  for value in asciiRange {
  if value == first {
  result.append(Character(UnicodeScalar(value)!))
  asciiValues.removeFirst()
  }
  }
  }
  print(result)
  ݁Ռ͸ʁ
  iOSDC Japan!
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 41. ॲཧೳྗෆ଍͔Β͘Δෳࡶ͞
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 42. ॲཧೳྗෆ଍
  ৘ใෆ଍
  ஌ࣝෆ଍
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ΫΠζ

  View full-size slide

 43. ೝ஌ϓϩηε͕
  ๦͛ΒΕΔ͜ͱͰൃੜ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε

  View full-size slide

 44. ҟͳΔೝ஌ϓϩηε͕
  ओͳݪҼ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε

  View full-size slide

 45. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  ࡾͭͷೝ஌ϓϩηε
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε

  View full-size slide

 46. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  ୹ظهԱ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε > ୹ظهԱ

  View full-size slide

 47. ୹ظهԱ
  ৘ใΛҰ࣌తʹอ࣋͢Δ
  ྫ: ࠓಡΜͰ͍Δίʔυͷม਺ͷ໊લ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε > ୹ظهԱ

  View full-size slide

 48. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  ϫʔΩϯάϝϞϦ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε > ϫʔΩϯάϝϞϦ

  View full-size slide

 49. ৘ใΛҰ࣌తʹอ࣋͠
  ͦͷ৘ใΛૢ࡞͢Δ
  ϫʔΩϯάϝϞϦ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε > ϫʔΩϯάϝϞϦ

  View full-size slide

 50. ৘ใΛҰ࣌తʹอ࣋͠
  ͦͷ৘ใΛૢ࡞͢Δ
  ϫʔΩϯάϝϞϦ
  ྫ: ಄ͷதͰϧʔϓॲཧΛ࣮ߦ͢Δ
  for i in 0...9 {

  print(i * 2)

  }
  i = 0 → “0”
  i = 1 → “2”

  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε > ϫʔΩϯάϝϞϦ

  View full-size slide

 51. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  ௕ظهԱ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε > ௕ظهԱ

  View full-size slide

 52. ௕ظهԱ
  ৘ใΛӬଓతʹอ࣋͢Δ
  ྫ: ੲॻ͍ͨίʔυɺֶशͨ͠ϓϩάϛϯά஌ࣝ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε > ௕ظهԱ

  View full-size slide

 53. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  ࡾͭͷೝ஌ϓϩηε
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηε

  View full-size slide

 54. ೝ஌ϓϩηεͱ
  ෆ଍ͷؔ܎
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍

  View full-size slide

 55. ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ͷؔ܎
  ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  ৘ใෆ଍ ஌ࣝෆ଍
  ॲཧೳྗෆ଍
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍

  View full-size slide

 56. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  ৘ใෆ଍ ஌ࣝෆ଍
  ॲཧೳྗෆ଍
  ୹ظهԱ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ୹ظهԱ

  View full-size slide

 57. •৘ใෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ
  ୹ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ୹ظهԱ

  View full-size slide

 58. •৘ใෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ
  •4~7ݸΛ໿30ඵอ࣋͢Δ
  ୹ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ୹ظهԱ

  View full-size slide

 59. •৘ใෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ
  •4~7ݸΛ໿30ඵอ࣋͢Δ = ݶք͕͋Δ
  ୹ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ୹ظهԱ

  View full-size slide

 60. •৘ใෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ
  •4~7ݸΛ໿30ඵอ࣋͢Δ = ݶք͕͋Δ
  •ݶքʹୡ͢Δͱ…
  ৽͍͠৘ใ͕ೖΔͨͼʹݹ͍৘ใ͕ൈ͚Δ
  ୹ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ୹ظهԱ

  View full-size slide

 61. •৘ใෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ
  •4~7ݸΛ໿30ඵอ࣋͢Δ = ݶք͕͋Δ
  •ݶքʹୡ͢Δͱ…
  ৽͍͠৘ใ͕ೖΔͨͼʹݹ͍৘ใ͕ൈ͚Δ
  ୹ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎
  ͋Εʁ͖ͬ͞ͷͳΜ͚ͩͬʁ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ୹ظهԱ

  View full-size slide

 62. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  ৘ใෆ଍ ஌ࣝෆ଍
  ॲཧೳྗෆ଍
  ϫʔΩϯάϝϞϦ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

  View full-size slide

 63. ϫʔΩϯάϝϞϦͱෆ଍ͷؔ܎
  •ॲཧೳྗෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

  View full-size slide

 64. ϫʔΩϯάϝϞϦͱෆ଍ͷؔ܎
  •ॲཧೳྗෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ
  •୹ظهԱΛར༻ = ݶք͕͋Δ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

  View full-size slide

 65. ϫʔΩϯάϝϞϦͱෆ଍ͷؔ܎
  •ॲཧೳྗෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ
  •୹ظهԱΛར༻ = ݶք͕͋Δ
  •ݶքʹୡ͢Δͱ…
  •ඞཁͳ৘ใΛ๨Εͯ͠·͏
  •͏͔ͬΓϛε͕૿͑Δ
  •෺ࣄ͕֮͑ͮΒ͍
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

  View full-size slide

 66. ϫʔΩϯάϝϞϦͱෆ଍ͷؔ܎
  •ॲཧೳྗෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ
  •୹ظهԱΛར༻ = ݶք͕͋Δ
  •ݶքʹୡ͢Δ
  •ඞཁͳ৘ใΛ๨Εͯ͠·͏
  •͏͔ͬΓϛε͕૿͑Δ
  •෺ࣄ͕֮͑ͮΒ͍
  ಄͕ճΒͳ͍…
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

  View full-size slide

 67. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  ৘ใෆ଍ ஌ࣝෆ଍
  ॲཧೳྗෆ଍
  ௕ظهԱ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ௕ظهԱ

  View full-size slide

 68. ௕ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎
  •஌ࣝෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ௕ظهԱ

  View full-size slide

 69. ௕ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎
  •஌ࣝෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ
  •هԱʹͳ͍ͨΊ৘ใΛऔΓग़ͤͳ͍
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ௕ظهԱ

  View full-size slide

 70. •஌ࣝෆ଍ͱؔ࿈͍ͯ͠Δ
  •هԱʹͳ͍ͨΊ৘ใΛऔΓग़ͤͳ͍
  ௕ظهԱͱෆ଍ͷؔ܎
  Կ΋Θ͔Βͳ͍͔Β
  ͱΓ͋͑ͣௐ΂Α͏
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ > ௕ظهԱ

  View full-size slide

 71. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  ৘ใෆ଍ ஌ࣝෆ଍
  ॲཧೳྗෆ଍
  ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍ͷؔ܎
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͱෆ଍

  View full-size slide

 72. ೝ஌ϓϩηε͸࿈ܞ͢Δ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

  View full-size slide

 73. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ

  ❶৽͍͠৘ใΛऔಘ͢Δ
  ୹ظهԱ⁵ϫʔΩϯάϝϞϦ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

  View full-size slide

 74. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ


  ❷ؔ࿈৘ใΛऔΓग़ͯ͠❶ͷ৘ใͱඥ͚ͮΔ
  ❶৽͍͠৘ใΛऔಘ͢Δ
  ϫʔΩϯάϝϞϦ⁵௕ظهԱ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

  View full-size slide

 75. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  ❷ؔ࿈৘ใΛऔΓग़ͯ͠❶ͷ৘ใͱඥ͚ͮΔ


  ❶৽͍͠৘ใΛऔಘ͢Δ
  ❸❶ͱ❷ͷ৘ใΛجʹ࡞ۀ͢Δ

  ίʔυͷཧղ͸ϫʔΩϯάϝϞϦ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

  View full-size slide

 76. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  ❷ؔ࿈৘ใΛऔΓग़ͯ͠❶ͷ৘ใͱඥ͚ͮΔ


  ❶৽͍͠৘ใΛऔಘ͢Δ
  ❸❶ͱ❷ͷ৘ใΛجʹ࡞ۀ͢Δ

  ೝ஌ϓϩηε͸࿈ܞ͢Δ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

  View full-size slide

 77. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  σʔλ͸͋Γ·ͤΜ
  ❷ ❶

  Ұͭͷ໰୊͕ଞͷ໰୊Λى͜͢
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

  View full-size slide

 78. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  σʔλ͸͋Γ·ͤΜ
  σʔλ͍ͩ͘͞
  ❷ ❶

  Ұͭͷ໰୊͕ଞͷ໰୊Λى͜͢
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

  View full-size slide

 79. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  σʔλ͸͋Γ·ͤΜ
  σʔλ͍ͩ͘͞
  ❷ ❶

  ༰ྔͷݶք
  Ұͭͷ໰୊͕ଞͷ໰୊Λى͜͢
  ֮͑ͱ͔ͳͯ͘͸…
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ > ೝ஌ϓϩηεͷ࿈ܞ

  View full-size slide

 80. ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ

  View full-size slide

 81. ೝ஌ϓϩηε͕๦͛ΒΕΔͱ
  ෳࡶʹײ͡Δ
  ͳͥෳࡶʹײ͡Δͷ͔ʁ

  View full-size slide

 82. ෳࡶ͞΁ͷରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ

  View full-size slide

 83. ೝ஌ϓϩηε͕
  ๦͛ΒΕͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ

  View full-size slide

 84. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  νϟϯΫԽ
  ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά
  ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ೝ஌ϓϩηεʹԠͨ͡ରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ

  View full-size slide

 85. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  νϟϯΫԽ
  ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά
  ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ୹ظهԱ΁ͷରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ

  View full-size slide

 86. ໰୊:
  ୹ظهԱͷ༰ྔͷݶք
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ

  View full-size slide

 87. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  νϟϯΫԽ
  ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά
  ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ୹ظهԱ΁ͷରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

  View full-size slide

 88. νϟϯΫ
  ਓ͕ؒҰ౓ʹॲཧͰ͖Δ
  ৘ใͷ୯Ґ
  ྫ: ΞϧϑΝϕοτCͱAͱT → CAT
  09012345678 → ి࿩൪߸
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

  View full-size slide

 89. νϟϯΫԽ
  ෳ਺ͷ৘ใΛҰͭͷνϟϯΫ
  ͱͯ͠άϧʔϐϯά͢Δ͜ͱ
  i O S
  D C J
  iOSDC
  Japan
  a p
  a n
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

  View full-size slide

 90. •஌͍ͬͯΔจ๏(ྫ: for inɺif elseͳͲ)
  •ؔ࿈ͨ͠ม਺ͷ૊Έ߹Θͤ(ྫ: ࠲ඪͷXYͳͲ)
  •σβΠϯύλʔϯɺσʔλߏ଄
  •վߦͰ෼͔Εͨ·ͱ·Γ
  ৘ใͷνϟϯΫԽ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

  View full-size slide

 91. νϟϯΫͰ͖Δ͔νΣοΫ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

  View full-size slide

 92. ԋश
  ࠓ͔ΒݟΔίʔυΛ
  30ඵͰ͍֮͑ͯͩ͘͞ɻ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

  View full-size slide

 93. func slowSort(_ i: Int, _ j: Int,
  _ numberList: inout [Int]) {
  guard i < j else { return }
  let m = (i+j)/2
  slowSort(i, m, &numberList)
  slowSort(m+1, j, &numberList)
  if numberList[j] < numberList[m] {
  let temp = numberList[j]
  numberList[j] = numberList[m]
  numberList[m] = temp
  }
  slowSort(i, j-1, &numberList)
  }
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  09
  08
  07
  06
  05
  04
  03
  02
  01
  00
  00:
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ
  ޮՌԻɿϙέοτα΢ϯυ – https://pocket-se.info/

  View full-size slide

 94. ऴྃ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

  View full-size slide

 95. ԋश
  Ͱ͸ɺࠓݟͨίʔυΛ
  Կ΋ݟͣʹ
  30ඵͰ࠶ݱ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  (IDEͰ΋ࢴͰ΋ԿͰ΋OK)
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

  View full-size slide

 96. 30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  09
  08
  07
  06
  05
  04
  03
  02
  01
  00
  00:
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ
  ޮՌԻɿϙέοτα΢ϯυ – https://pocket-se.info/

  View full-size slide

 97. ऴྃ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

  View full-size slide

 98. ৼΓฦΓ
  • ؆୯ʹਖ਼͘͠࠶ݱͰ͖ͨॴ͸Ͳ͜ʁ
  • ࠶ݱͰ͸ͳͯ͘΋ਖ਼͍͠ॴ͸͋ͬͨʁ
  • ·ͬͨ͘࠶ݱͰ͖ͳ͔ͬͨॴ͸͋ͬͨʁ
  • ͦͷݪҼ͸Կʁ
  • ݟ׳Εͳ͍ϓϩάϥϛϯά֓೦͸͋ͬͨʁ
  • ݟ׳Εͳ͍ϏδωεྖҬͷ֓೦͸͋ͬͨʁ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

  View full-size slide

 99. • ؆୯ʹਖ਼͘͠࠶ݱͰ͖ͨॴ͸Ͳ͜ʁ
  • ࠶ݱͰ͸ͳͯ͘΋ਖ਼͍͠ॴ͸͋ͬͨʁ
  • ·ͬͨ͘࠶ݱͰ͖ͳ͔ͬͨॴ͸͋ͬͨʁ
  • ͦͷݪҼ͸Կʁ
  • ݟ׳Εͳ͍ϓϩάϥϛϯά֓೦͸͋ͬͨʁ
  • ݟ׳Εͳ͍ϏδωεྖҬͷ֓೦͸͋ͬͨʁ
  ৼΓฦΓ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

  View full-size slide

 100. ୹ظهԱ΁ͷରࡦ
  ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  νϟϯΫԽ
  ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά
  ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > νϟϯΫԽ

  View full-size slide

 101. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  νϟϯΫԽ
  ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά
  ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ୹ظهԱ΁ͷରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ

  View full-size slide

 102. ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  ❷ؔ࿈৘ใΛऔΓग़ͯ͠❶ͷ৘ใͱඥ͚ͮΔ


  ❶৽͍͠৘ใΛऔಘ͢Δ
  ❸❶ͱ❷ͷ৘ใΛجʹ࡞ۀ͢Δ

  ೝ஌ϓϩηε͸࿈ܞ͢Δ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ

  View full-size slide

 103. •௕ظهԱ͔Β৘ใΛऔಘͰ͖Δ
  → ୹ظهԱ͕༰ྔͷݶքʹୡͮ͠Β͍
  ෛՙΛ෼ࢄ͢Δ
  ୹ظهԱ
  10t
  ௕ظهԱ
  5t
  ୹ظهԱ
  5t
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ

  View full-size slide

 104. ௕ظهԱ͕
  ৘ใΛอ࣋͢Δ࢓૊Έ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ

  View full-size slide

 105. εΩʔϚ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ

  View full-size slide

 106. εΩʔϚ
  ࣅͨهԱಉ͕࢜ඥ෇͍ͮͨ
  ωοτϫʔΫߏ଄
  ݘ
  ̐଍าߦ
  ϫϯͱ໐͘
  ਓʹͳͭ͘

  ࣗ༝
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ

  View full-size slide

 107. εΩʔϚ
  ࣅͨهԱಉ͕࢜ඥ෇͍ͮͨ
  ωοτϫʔΫߏ଄
  ݘ
  ̐଍าߦ
  ϫϯͱ໐͘
  ਓʹͳͭ͘

  ࣗ༝
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ݘνϟϯΫ
  ೣνϟϯΫ

  View full-size slide

 108. ݀Λ۷Δͷ͕޷͖
  ݘ
  ̐଍าߦ
  ϫϯͱ໐͘
  ਓʹͳͭ͘
  εΩʔϚ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ

  View full-size slide

 109. ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ
  •ఆظతʹ৘ใʹ৮ΕΔ
  •ෳ਺ͷײ֮Λ࢖͏(ݟΔɺௌ͘ɺ৮Δ…)
  •ੵۃతͳνϟϯΫԽ(ϦετԽɺݟग़͠෇͚)
  •ͲΜͲΜਂ۷Γ͢Δ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 110. •ఆظతʹ৘ใʹ৮ΕΔ
  •ෳ਺ͷײ֮Λ࢖͏(ݟΔɺௌ͘ɺಡΉ)
  •ੵۃతʹνϟϯΫԽ͢Δ(ϦετԽɺݟग़͠෇͚)
  •ͲΜͲΜਂ۷Γ͢Δ
  ఆظతʹ৘ใʹ৮ΕΔ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 111. ௕ظهԱ
  ৘ใΛӬଓతʹอ࣋͢Δ…
  ͕ɺ๨ΕΔ͜ͱ΋͋Δ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 112. ๨٫ۂઢ
  ֮
  ͑
  ͯ
  ͍
  Δ
  ׂ
  ߹
  (%)
  ܦա࣌ؒ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 113. ๨٫ۂઢ
  ֮
  ͑
  ͯ
  ͍
  Δ
  ׂ
  ߹
  (%)
  ܦա࣌ؒ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 114. ܁Γฦͯ͠ఆணͤ͞Δ
  ௕ظهԱ
  ৘ใ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 115. ෳ਺ͷײ֮Λ࢖͏
  •ఆظతʹ৘ใʹ৮ΕΔ
  •ෳ਺ͷײ֮Λ࢖͏(ݟΔɺௌ͘ɺಡΉ)
  •ੵۃతʹνϟϯΫԽ͢Δ(ϦετԽɺݟग़͠෇͚)
  •ΠϝʔδԽ΍ղऍΛͯ͠طଘͷهԱͱؔ࿈෇͚Δ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 116. ײ֮هԱ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 117. ײ֮هԱ
  ײ֮ث׭͔ΒૹΒΕ͖ͯͨ
  ৘ใΛॠؒతʹอ࣋͢Δ
  👀 👂 ✍ 👃 👄
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 118. ֎෦৘ใˠײ֮هԱ
  ୹ظهԱ
  ײ֮هԱ

  ❶ ֎෦͔Βͷ৘ใΛ0~2ඵอ࣋͢Δ
  👀
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 119. ײ֮هԱˠ୹ظهԱ
  ײ֮هԱ ୹ظهԱ
  ❶ ֎෦͔Βͷ৘ใΛ0~2ඵอ࣋͢Δ

  ❷஫ҙΛ޲͚͍ͯΔ৘ใͷΈૹΒΕΔ

  👀
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 120. ײ֮هԱʼ୹ظهԱ
  ײ֮هԱ͸୹ظهԱҎ্ͷ
  ৘ใΛอ͍࣋ͯ͠Δ
  ײ֮هԱ ୹ظهԱ
  ❶ ֎෦͔Βͷ৘ใΛ0~2ඵอ࣋͢Δ

  ❷஫ҙΛ޲͚͍ͯΔ৘ใͷΈૹΒΕΔ

  👀
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 121. ֎෦৘ใˠײ֮هԱˠ୹ظهԱ
  ײ֮هԱ ୹ظهԱ
  ❶ ֎෦͔ΒೖΔ৘ใͷස౓͕૿͑Δ
  ❷୹ظهԱʹૹΒΕΔ৘ใͷස౓͕૿͑Δ
  👀
  👂

  ❶ ❷
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 122. ୹ظهԱˠ௕ظهԱ
  ײ֮هԱ ୹ظهԱ
  ❶ ֎෦͔ΒೖΔ৘ใͷස౓͕૿͑Δ
  ❷୹ظهԱʹૹΒΕΔ৘ใͷස౓͕૿͑Δ
  👀
  👂

  ❸ ௕ظهԱ΁৘ใ͕܁Γฦ͠ೖΔ
  ௕ظهԱ
  ϫʔΩϯάϝϞϦ

  ❶ ❷
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 123. ͜Ε͚ͩͰ͸଍Γͳ͍
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 124. ௕ظهԱͷೋͭͷڧ౓
  •อଘڧ౓
  ͲΕ͚ͩ௕͘هԱͰ͖Δ͔
  •ݕࡧڧ౓
  ͲΕ͚ͩૉૣ͘ࢥ͍ग़ͤΔ͔
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 125. อଘڧ౓
  •อଘڧ౓
  ͲΕ͚ͩ௕͘هԱͰ͖Δ͔
  •ݕࡧڧ౓
  ͲΕ͚ͩ଎͘ࢥ͍ग़ͤΔ͔
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 126. ݕࡧڧ౓
  •อଘڧ౓
  ͲΕ͚ͩ௕͘هԱͰ͖Δ͔
  •ݕࡧڧ౓
  ͲΕ͚ͩૉૣ͘ࢥ͍ग़ͤΔ͔
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 127. ܁Γฦ͢ͱอଘڧ౓͸্͕Δ
  อଘڧ౓
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 128. ͨͩ܁Γฦͯ͠΋ݕࡧڧ౓͸্͕Βͳ͍
  ݕࡧڧ౓
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 129. อଘڧ౓͸ߴ͍͕ɺݕࡧڧ౓͸௿͍
  ݕࡧڧ౓
  อଘڧ౓
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 130. อଘڧ౓͸ߴ͍͕ɺݕࡧڧ౓͸௿͍
  ݕࡧڧ౓
  อଘڧ౓
  ͋ΕɺͳΜ͚ͩͬʁ
  ͦ͏͋ΕͩΑ͋Εɻ
  ͑ʔͬͱ…ࢥ͍ग़ͤͳ͍…
  Ͱ΋ઈର஌ͬͯΔΜͩΑɻ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 131. ࢥ͍ग़͢·Ͱͷ࣌ؒ΋େࣄ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 132. ݕࡧڧ౓Λ্͛Δʹ͸
  ҙࣝతͳ࿅श͕ඞཁ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 133. ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ
  •ఆظతʹ৘ใʹ৮ΕΔ
  •ෳ਺ͷײ֮Λ࢖͏(ݟΔɺௌ͘ɺ৮Δ…)
  •ੵۃతͳνϟϯΫԽ(ϦετԽɺݟग़͠෇͚)
  •ͲΜͲΜਂ۷Γ͢Δ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 134. ੵۃతͳνϟϯΫԽ
  •ఆظతʹ৘ใʹ৮ΕΔ
  •ෳ਺ͷײ֮Λ࢖͏(ݟΔɺௌ͘ɺ৮Δ…)
  •ੵۃతͳνϟϯΫԽ(ϦετԽɺݟग़͠෇͚)
  •ͲΜͲΜਂ۷Γ͢Δ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 135. •ϦετԽɺݟग़͠෇͚
  ੵۃతͳνϟϯΫԽ
  Swift Concurrency
  - async/await
  - Structured Concurrency
  - actor
  return registeredIDs
  .insert(id)
  .inserted
  IDొ࿥(ॏෳ͸NG)
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 136. ͲΜͲΜਂ۷Γ͢Δ
  •ఆظతʹ৘ใʹ৮ΕΔ
  •ෳ਺ͷײ֮Λ࢖͏(ݟΔɺௌ͘ɺ৮Δ…)
  •ੵۃతͳνϟϯΫԽ(ϦετԽɺݟग़͠෇͚)
  •ͲΜͲΜਂ۷Γ͢Δ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 137. ͲΜͲΜਂ۷Γ͢Δ
  ͜͜Ͱݴ͍͍ͨͷ͸
  ͭ·Γ͜͏͍͏͜ͱͩͳɻ
  ͜͜Ͱ͸
  ͜ͷٕज़͕࢖ΘΕ͍ͯΔͳɻ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 138. εΩʔϚͷڧԽ
  ((
  ((
  ݕࡧڧ౓
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 139. Ұ౓ཧղͨ͠ΒDone
  👩💻
  👨💻 Α͠ɺཧղͨ͠ɻDone!
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 140. ωοτͰݕࡧͯ͠Done
  👩💻
  👨💻 … Done!
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 141. ҙࣝతͳ࿅शΛ܁Γฦ͢
  อଘڧ౓
  ݕࡧڧ౓
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ > ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ > ௕ظهԱΛ׆༻͢Δίπ

  View full-size slide

 142. ୹ظهԱ΁ͷରࡦ
  ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  νϟϯΫԽ
  ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ೝ஌తϦϑΝΫλΫϦϯά
  ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ୹ظهԱ

  View full-size slide

 143. ϫʔΩϯάϝϞϦ΁ͷରࡦ
  ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  νϟϯΫԽ
  ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ೝ஌తϦϑΝΫλΫϦϯά
  ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

  View full-size slide

 144. ໰୊:
  ϫʔΩϯάϝϞϦͷݶք
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

  View full-size slide

 145. ೝ஌ෛՙ
  ϫʔΩϯάϝϞϦͰ
  ৘ใΛॲཧ͢Δࡍʹ͔͔Δෛՙ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

  View full-size slide

 146. ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

  View full-size slide

 147. •՝୊಺ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ຊདྷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ೉͍͠਺ֶͷ໰୊)
  ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

  View full-size slide

 148. •՝୊಺ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ຊདྷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ೉͍͠਺ֶͷ໰୊)
  •՝୊֎ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ͱແؔ܎ͳෛՙ(ྫ: ಛఆͷ࣮૷ͷෳࡶ͞ͳͲ)
  ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

  View full-size slide

 149. •՝୊಺ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ຊདྷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ೉͍͠਺ֶͷ໰୊)
  •՝୊֎ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ͱແؔ܎ͳෛՙ(ྫ: ಛఆͷ࣮૷ͷෳࡶ͞ͳͲ)
  •ֶशؔ࿈ෛՙ:
  ௕ظهԱʹ৘ใΛอ࣋͢Δࡍʹൃੜ͢Δෛՙ
  ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

  View full-size slide

 150. •՝୊಺ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ຊདྷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ೉͍͠਺ֶͷ໰୊)
  •՝୊֎ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ͱແؔ܎ͳෛՙ(ྫ: ಛఆͷ࣮૷ͷෳࡶ͞ͳͲ)
  •ֶशؔ࿈ෛՙ:
  ௕ظهԱʹ৘ใΛอ࣋͢Δࡍʹൃੜ͢Δෛՙ
  ֶशؔ࿈ෛՙ͸ඞཁෆՄܽ
  ඞཁෆՄܽ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

  View full-size slide

 151. ֶशͰ͖ͳ͍
  💦
  ՝୊಺ࡏੑෛՙ
  ՝୊֎ࡏੑෛՙ
  ֶशؔ࿈ෛՙ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

  View full-size slide

 152. •՝୊಺ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ຊདྷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ೉͍͠਺ֶͷ໰୊)
  •՝୊֎ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ͱແؔ܎ͳෛՙ(ྫ: ಛఆͷ࣮૷ͷෳࡶ͞ͳͲ)
  •ֶशؔ࿈ෛՙ:
  ௕ظهԱʹ৘ใΛอ࣋͢Δࡍʹൃੜ͢Δෛՙ
  ࢒Γೋ͕ͭ໰୊
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

  View full-size slide

 153. •՝୊಺ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ͦͷ΋ͷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ߴ౓ͳ਺ֶͳͲ)
  •՝୊֎ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ͱແؔ܎ͳෛՙ(ྫ: ಛఆͷ࣮૷ʹΑΔෳࡶ͞ͳͲ)
  •ֶशؔ࿈ෛՙ(ద੾ͳෛՙ):
  ௕ظهԱʹ৘ใΛอଘ͢Δͷʹඞཁͳෛՙ
  ಛʹ
  ͜ͷෛՙΛݮΒ͢
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ࡾͭͷλΠϓͷೝ஌ෛՙ

  View full-size slide

 154. ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά
  ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  νϟϯΫԽ
  ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά
  ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ༨ܭͳೝ஌ෛՙΛݮΒ͢ > ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά

  View full-size slide

 155. •ಈ࡞Λม͑ͣʹࣗ෼ͷಡΈ΍͍͢ίʔυʹॻ͖׵͑Δ
  ྫ: ϝιου΍ม਺ͷΠϯϥΠϯԽ
  map → for in ϧʔϓ
  ೝ஌తϦϑΝΫλΫϦϯά
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ༨ܭͳೝ஌ෛՙΛݮΒ͢ > ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά

  View full-size slide

 156. •ಈ࡞Λม͑ͣʹࣗ෼ͷಡΈ΍͍͢ίʔυʹॻ͖׵͑Δ
  ྫ: ϝιου΍ม਺ͷΠϯϥΠϯԽ
  map → for in ϧʔϓ
  •ཧղͷͨΊ͚ͩͳͷͰผʹಈ͔ͳͯ͘΋Α͍
  ೝ஌తϦϑΝΫλΫϦϯά
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ༨ܭͳೝ஌ෛՙΛݮΒ͢ > ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά

  View full-size slide

 157. •՝୊಺ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ຊདྷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ೉͍͠਺ֶͷ໰୊)
  •՝୊֎ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ͱແؔ܎ͳෛՙ(ྫ: ಛఆͷ࣮૷ͷෳࡶ͞ͳͲ)
  •ֶशؔ࿈ෛՙ:
  ௕ظهԱʹ৘ใΛอ࣋͢Δࡍʹൃੜ͢Δෛՙ
  ໰୊ͦͷ΋ͷ͕೉͍͠
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ໰୊ࣗମ͕೉͍͠৔߹

  View full-size slide

 158. •ৗʹෳ਺ͷঢ়ଶΛهԱ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ॲཧ
  → ϫʔΩϯάϝϞϦͷݶքʹୡ͠΍͍͢
  ྫ: ϧʔϓॲཧͷதͰෳ਺ͷঢ়ଶͷมߋΛ௥͏
  ෳ਺ͷঢ়ଶΛಉ࣌ʹѻ͏
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ໰୊ࣗମ͕೉͍͠৔߹

  View full-size slide

 159. •໰୊ࣗମΛม͑Δ͜ͱ͸೉͍͠
  Ͳ͏͢Δʁ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ໰୊ࣗମ͕೉͍͠৔߹

  View full-size slide

 160. •໰୊ࣗମΛม͑Δ͜ͱ͸೉͍͠
  → ͜ͷ೉͠͞Λ෼ࢄ͢Δํ๏Λߟ͑Δ
  ໰୊ͷ೉͠͞Λ෼ࢄ͢Δ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ໰୊ࣗମ͕೉͍͠৔߹

  View full-size slide

 161. ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  νϟϯΫԽ
  ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ೝ஌తϦϑΝΫλΫϦϯά
  ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ໰୊ࣗମ͕೉͍͠৔߹ > ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢

  View full-size slide

 162. •ม਺ͷมԽΛ௥͍ͬͯ͘
  ঢ়ଶભҠਤ
  func fibonacci(_ x: Int) -> Int {
  if x < 2 { return x }
  var first: Int = 0
  var second: Int = 1
  for _ in 0...(x - 2) {
  let temp = second
  second = first + second
  first = temp
  }
  return second
  }
  x
  f
  irst second temp
  init 4 0 1
  loop1 2 1 1
  loop2 1 3 1
  loop3 3 4 3
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ > ໰୊ࣗମ͕೉͍͠৔߹ > ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢

  View full-size slide

 163. ϫʔΩϯάϝϞϦ΁ͷରࡦ
  ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  νϟϯΫԽ
  ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά
  ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ϫʔΩϯάϝϞϦ

  View full-size slide

 164. ௕ظهԱ΁ͷରࡦ
  ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  νϟϯΫԽ
  ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά
  ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ

  View full-size slide

 165. ໰୊:
  ௕ظهԱͷޡೝࣝ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

  View full-size slide

 166. •ؒҧ͍ͬͯΔ͚Ͳਖ਼͍͠ͱ֬৴͍ͯ͠Δঢ়ଶ
  → طଘͷεΩʔϚ͔ΒࣅͯඇͳΔ৘ใΛऔΓग़͢
  ޡೝࣝ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

  View full-size slide

 167. •ؒҧ͍ͬͯΔ͚Ͳਖ਼͍͠ͱ֬৴͍ͯ͠Δঢ়ଶ
  → طଘͷεΩʔϚ͔ΒࣅͯඇͳΔ৘ใΛऔΓग़͢
  •ಛʹೝ஌ෛՙ͕ߴ͍ͱى͜Γ΍͍͢
  ྫ: ৽͍͠ϓϩδΣΫτʹࢀՃ
  ৽͍͠ϓϩάϥϛϯάݴޠΛֶͿ
  ޡೝࣝ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

  View full-size slide

 168. ؾ෇͖·͔ͨ͠ʁ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

  View full-size slide

 169. ͋Δݴ༿Λ
  ؒҧ͍͑ͯ·͢
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

  View full-size slide

 170. • ಈ࡞Λมߋͤͣɺࣗ෼͕ಡΈ΍͍͢ίʔυʹॻ͖׵͑Δ͜ͱ
  ྫ: ϝιου΍ม਺ͷΠϯϥΠϯԽ
  map → for in ϧʔϓ
  • ཧղͷͨΊ͚ͩͳͷͰผʹಈ͔ͳͯ͘΋Α͍
  ೝ஌తϦϑΝΫλΫϦϯά
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

  View full-size slide

 171. • ಈ࡞Λมߋͤͣɺࣗ෼͕ಡΈ΍͍͢ίʔυʹॻ͖׵͑Δ͜ͱ
  ྫ: ϝιου΍ม਺ͷΠϯϥΠϯԽ
  map → for in ϧʔϓ
  • ཧղͷͨΊ͚ͩͳͷͰผʹಈ͔ͳͯ͘΋Α͍
  ೝ஌తϦϑΝΫλΫϦϯά
  ✖︎
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

  View full-size slide

 172. ޡೝ͕ࣝىͦ͜͠͏ͳ໰୊
  func increment(
  _ value: Int
  ) -> Int {
  value+1
  }
  func increment(
  _ value: Double
  ) -> Double {
  value+0.1
  }
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

  View full-size slide

 173. ޡೝ͕ࣝىͦ͜͠͏ͳ໰୊
  func increment(
  _ value: Int
  ) -> Int {
  value+1
  }
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

  View full-size slide

 174. ޡೝ͕ࣝىͦ͜͠͏ͳ໰୊
  var currentValue = 1.0
  if 2 != increment(currentValue) {
  assertionFailure(“ͦΜͳόΧͳ…”)
  }
  func increment(
  _ value: Int
  ) -> Int {
  value+1
  }
  func increment(
  _ value: Double
  ) -> Double {
  value+0.1
  }
  1 ͔ͳʁ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝ໰୊

  View full-size slide

 175. ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  νϟϯΫԽ
  ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά
  ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝରࡦ > ط੒֓೦ͷ্ॻ͖

  View full-size slide

 176. •৽͍͠ೝࣝΛҙࣝతʹ࢖ͬͯ௕ظهԱʹ͋Δطଘͷೝ
  ࣝΛ཈͑Δ
  Ξϯϥʔχϯά
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝରࡦ > ط੒֓೦ͷ্ॻ͖

  View full-size slide

 177. ଞͷࢹ఺͔Βࢥ͍ࠐΈΛ֬ೝ͢Δ
  •ίʔυϨϏϡʔ
  •ϖΞϓϩάϥϛϯά
  •(ҰਓͳΒ)ϕΞϓϩάϥϛϯά
  •ςετΛॻ͘
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ௕ظهԱ > ޡೝࣝରࡦ > ط੒֓೦ͷ্ॻ͖

  View full-size slide

 178. ೝ஌ϓϩηεʹԠͨ͡ରࡦ
  ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  νϟϯΫԽ
  ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά
  ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ೝ஌ϓϩηεʹԠͨ͡ରࡦ

  View full-size slide

 179. ରࡦͷ૬৐ޮՌ
  ୹ظهԱ
  ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  νϟϯΫԽ
  ৘ใΛ಄ͷத͔Β֎ʹग़͢
  ط੒֓೦ͷ্ॻ͖
  ೝ஌తϦϑΝΫλϦϯά
  ௕ظهԱ΁ͷΠϯϓοτ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ೝ஌ϓϩηεʹԠͨ͡ରࡦ > ૬৐ޮՌ

  View full-size slide

 180. ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍
  ίʔυ಺༰ͷཧղ

  View full-size slide

 181. ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍
  ίʔυ಺༰ͷཧղ
  ΋͏Ұาઌͷ໰୊

  View full-size slide

 182. ໰୊:
  ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ໰୊

  View full-size slide

 183. ίʔυͷҙਤ
  •ίʔυશମ͔Βݟͨ໾ׂ΍ɺଞͷίʔυͱͷؔ܎
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ໰୊

  View full-size slide

 184. 💡
  ҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ঢ়ଶ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ໰୊

  View full-size slide

 185. 💡 ʁ
  ҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ঢ়ଶ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ໰୊

  View full-size slide

 186. •όάमਖ਼ɺػೳ௥ՃΛ͢ΔՕॴ͕Θ͔Βͳ͍
  ҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ฐ֐
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ໰୊

  View full-size slide

 187. •όάमਖ਼ɺػೳ௥ՃΛ͢ΔՕॴ͕Θ͔Βͳ͍
  → ίʔυΛ͋ͪͪ͜୳͠ճΔ
  ҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ฐ֐
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ໰୊

  View full-size slide

 188. •όάमਖ਼ɺػೳ௥ՃΛ͢ΔՕॴ͕Θ͔Βͳ͍
  → ίʔυΛ͋ͪͪ͜୳͠ճΔ
  → ୹ظهԱͷ༰ྔͷݶքʹୡ͢Δ
  ҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ฐ֐
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ໰୊

  View full-size slide

 189. •࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ
  •఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘
  •ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ
  •จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ
  ίʔυͷҙਤΛ͔ͭΉରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ

  View full-size slide

 190. •࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ
  •఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘
  •ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ
  •จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ
  ίʔυͷҙਤΛ͔ͭΉରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ

  View full-size slide

 191. ·ͣಡΜͰ಺༰Λࢥ͍ग़͢
  •ର৅ͷίʔυશମΛಡΈɺ௚ޙʹ಺༰Λࢥ͍ग़͢
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ

  View full-size slide

 192. ײ֮هԱͷ৘ใ͔ΒΠϝʔδΛ࡞Δ
  ײ֮هԱ
  👀
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ

  View full-size slide

 193. ୹ظهԱ
  ײ֮هԱ
  👀 ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ײ֮هԱͷ৘ใ͔ΒΠϝʔδΛ࡞Δ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ

  View full-size slide

 194. ୹ظهԱ
  ײ֮هԱ
  👀 ϫʔΩϯά
  ϝϞϦ
  ௕ظهԱ
  ײ֮هԱͷ৘ใ͔ΒΠϝʔδΛ࡞Δ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ

  View full-size slide

 195. •࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ
  •఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘
  •ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ
  •ࣗવݴޠͷจষͷಡΈํΛࢀߟʹ͢Δ
  ίʔυͷҙਤΛ͔ͭΉରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘

  View full-size slide

 196. ఺ͱ͸
  ೖΓޱΛܾΊΔ
  ྫ: ΞϓϦͷΤϯτϦʔϙΠϯτɺΤϥʔൃੜߦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘

  View full-size slide

 197. •࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ
  •఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘
  •ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ
  •จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ
  ίʔυͷҙਤΛ͔ͭΉରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

  View full-size slide

 198. ม਺ͷ໾ׂ
  •ͦΕͧΕอ࣋͢Δ৘ใͷ໨త͕ҧ͏
  → ม਺ͷ໾ׂΛཧղ͢ΔͱɺͲ͏͍͏ίʔυͳͷ͔
  ͕ݟ͑ͯ͘Δ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

  View full-size slide

 199. func max(in numbers: [Int]) -> Int? {
  guard let firstNumber = numbers.first else {
  return nil
  }
  var maxNumber = firstNumber
  for number in numbers {
  if number >= maxNumber {
  maxNumber = number
  }
  }
  return maxNumber
  }
  ෳ਺ͷཁૉΛ֨ೲ
  ෳ਺ͷཁૉΛ֨ೲ͢Δ΋ͷ
  Fundamentals of Programming: The Role of Variables
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

  View full-size slide

 200. func max(in numbers: [Int]) -> Int? {
  guard let firstNumber = numbers.first else {
  return nil
  }
  var maxNumber = firstNumber
  for number in numbers {
  if number >= maxNumber {
  maxNumber = number
  }
  }
  return maxNumber
  }
  ࠷΋ॏཁͳ஋
  ࠷΋ॏཁͳ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ
  ෳ਺ͷཁૉΛ֨ೲ͢Δ΋ͷ
  Fundamentals of Programming: The Role of Variables
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

  View full-size slide

 201. func max(in numbers: [Int]) -> Int? {
  guard let firstNumber = numbers.first else {
  return nil
  }
  var maxNumber = firstNumber
  for number in numbers {
  if number >= maxNumber {
  maxNumber = number
  }
  }
  return maxNumber
  }
  ௚ۙͷ஋Λอ࣋͢Δ
  ࠷΋ॏཁͳ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ
  ࠷΋௚ۙͷ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ
  ෳ਺ͷཁૉΛ֨ೲ͢Δ΋ͷ
  Fundamentals of Programming: The Role of Variables
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

  View full-size slide

 202. func max(in numbers: [Int]) -> Int? {
  guard let firstNumber = numbers.first else {
  return nil
  }
  var maxNumber = firstNumber
  for number in numbers {
  if number >= maxNumber {
  maxNumber = number
  }
  }
  return maxNumber
  }
  ௚ۙͷ஋Λอ࣋͢Δ
  ࠷΋ॏཁͳ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ
  ࠷΋௚ۙͷ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ
  ෳ਺ͷཁૉΛ֨ೲ͢Δ΋ͷ
  Fundamentals of Programming: The Role of Variables
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

  View full-size slide

 203. func max(in numbers: [Int]) -> Int? {
  guard let firstNumber = numbers.first else {
  return nil
  }
  var maxNumber = firstNumber
  for number in numbers {
  if number >= maxNumber {
  maxNumber = number
  }
  }
  return maxNumber
  }
  ͭ·Γ
  ࠷΋ॏཁͳ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ
  ࠷΋௚ۙͷ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ
  ෳ਺ͷཁૉΛ֨ೲ͢Δ΋ͷ
  ഑ྻͷ࠷େ஋Λ
  ฦ͍ͯ͠Δͷ͔ͳʁ
  Fundamentals of Programming: The Role of Variables
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

  View full-size slide

 204. func max(in numbers: [Int]) -> Int? {
  guard let firstNumber = numbers.first else {
  return nil
  }
  var maxNumber = firstNumber
  for number in numbers {
  if number >= maxNumber {
  maxNumber = number
  }
  }
  return maxNumber
  }
  ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ
  ࠷΋ॏཁͳ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ
  ࠷΋௚ۙͷ஋Λอ࣋͢Δ΋ͷ
  ෳ਺ͷཁૉΛ֨ೲ͢Δ΋ͷ
  Fundamentals of Programming: The Role of Variables
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ

  View full-size slide

 205. •࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ
  •఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘
  •ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ
  •จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ
  ίʔυͷҙਤΛ͔ͭΉରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ

  View full-size slide

 206. •ࣗવݴޠͷจষͱϓϩάϥϛϯάݴޠͷίʔυΛಡΉ
  ࣌ʹ࢖ΘΕΔ೴ͷ෦Ґ͸ࣅ͍ͯΔ
  จষಡղͱίʔυͷಡΈํ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ

  View full-size slide

 207. •ࣗવݴޠͷจষͱϓϩάϥϛϯάݴޠͷίʔυΛಡΉ
  ࣌ʹ࢖ΘΕΔ೴ͷ෦Ґ͸ࣅ͍ͯΔ
  •จষಡղज़͸ίʔυͷಡΈํʹ؆୯ʹԠ༻Ͱ͖Δ
  จষಡղज़ΛԠ༻Ͱ͖Δʁ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ

  View full-size slide

 208. •ࣗવݴޠͷจষͱϓϩάϥϛϯάݴޠͷίʔυΛಡΉ
  ࣌ʹ࢖ΘΕΔ೴ͷ෦Ґ͸ࣅ͍ͯΔ
  •จষಡղज़ΛίʔυͷಡΈํʹԠ༻Ͱ͖Δ
  ← ֶߍͰशͬͨ + ຖ೔࣮ફ͍ͯ͠Δ
  ɹྫ: ಡॻɺχϡʔε
  จষಡղज़ΛԠ༻Ͱ͖Δʁ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ

  View full-size slide

 209. จষಡղͷࣣͭͷश׳
  https://www.researchgate.net/publication/27474121_The_Seven_Habits_of_Highly_E
  ff
  ective_Readers
  จষಡղͷࣣͭͷश׳ ίʔυΛಡΉςΫχοΫ
  ༧උ஌ࣝͷ׆ੑԽ શମΛͬ͟ͱಡΉ
  த৺ͱͳΔ෺ޠͷ୳ࡧ ॏཁͩͱࢥ͏ϙΠϯτΛϦετΞοϓ͢Δ
  ਪ࿦ ࡞ΒΕͨഎܠ΍࡞ऀͷҙਤΛߟ͑Δ
  ࢹ֮Խ ঢ়ଶભҠਤΛඳ͍ͨΓɺґଘؔ܎ΛઢͰ݁Ϳ
  طଘͷ஌ࣝͱͷϦϯΫ աڈʹࣅͨΑ͏ͳίʔυΛݟͨ͜ͱͳ͍͔ࢥ͍ग़͢
  ࣗ໰ࣗ౴ ٙ໰ʹࢥͬͨ͜ͱΛϦετΞοϓͯ͠ճ౴͢Δ
  ಺༰ͷཁ໿ ιʔευΩϡϝϯτΛॻ͘
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ > จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ

  View full-size slide

 210. •࠷ॳʹίʔυͷΠϝʔδΛ࡞Δ
  •఺͔ΒཧղΛ޿͍͛ͯ͘
  •ม਺ͷ໾ׂΛߟ͑Δ
  •จষಡղज़ΛԠ༻͢Δ
  ίʔυͷҙਤΛ͔ͭΉରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ίʔυͷҙਤ͕͔ͭΊͳ͍ > ରࡦ

  View full-size slide

 211. ೝ஌ϓϩηεશൠʹର͢Δ
  ൚༻తͳରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ

  View full-size slide

 212. •ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ
  •ׂΓࠐΈΛݮΒ͢
  •ׂΓࠐΈ͔Β෮ؼ͠΍͘͢͢Δ
  ൚༻తͳରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ

  View full-size slide

 213. •ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ
  •ׂΓࠐΈΛݮΒ͢
  •ׂΓࠐΈ͔Β෮ؼ͠΍͘͢͢Δ
  ൚༻తͳରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ > ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ

  View full-size slide

 214. •ײ֮هԱ͸ແҙࣝʹ৭ʑͱهԱ͍ͯ͠Δ
  ײ֮هԱͷಛੑ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ > ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ
  👀
  👂
  ײ֮هԱ

  View full-size slide

 215. •ײ֮هԱ͸ແҙࣝʹ৭ʑͱهԱ͍ͯ͠Δ
  •༨ܭͳ৘ใ͕͋Δͱ೴ʹ༨ܭͳ৘ใ͕ೖͬͯ͘Δ
  ༨ܭͳ৘ใˠෛՙ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ > ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ
  👀
  👂
  ײ֮هԱ
  💦

  View full-size slide

 216. •ײ֮هԱ͸ແҙࣝʹ৭ʑͱهԱ͍ͯ͠Δ
  •༨ܭͳ৘ใ͕͋Δͱ೴ʹ༨ܭͳ৘ใ͕ೖͬͯ͘Δ
  → ͳΔ΂͘༨ܭͳ৘ใ͕ೖΒͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  ༨ܭͳ৘ใΛःஅ͢Δ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ > ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ
  ✖︎
  ✖︎
  ✖︎
  👀
  👂
  ײ֮هԱ

  View full-size slide

 217. •૽ԻΛආ͚Δ
  •λεΫΛ2ͭҎ্ಉ࣌ʹߦΘͳ͍
  ྫ: slackνΣοΫ+ίʔσΟϯά
  •݈߁ʹؾΛ෇͚Δ(ਭ຾ɺٳܜɺӡಈ)
  ༨ܭͳ৘ใΛೖΕͳ͍ͨΊʹ
  ৘ใաଟʹ͝༻৺ʂੜ࢈ੑͷ௿ԼΛট͘ʮೝ஌తաෛՙʯ΁ͷରॲ๏ ᴷᴷ ւͷ޲͜͏͔ΒΦϐχΦϯ ͦͷ70
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ > ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ

  View full-size slide

 218. •ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ
  •ׂΓࠐΈΛݮΒ͢
  •ׂΓࠐΈ͔Β෮ؼ͠΍͘͢͢Δ
  ൚༻తͳରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ >ׂΓࠐΈΛݮΒ͢

  View full-size slide

 219. •ͨ͘͞Μ͋Δ
  Ұ౓ͷׂΓࠐΈͰඅ΍࣌ؒ͢͸ฏۉ15~20෼
  2࣌ؒͷίʔσΟϯάΛअຐ͞Εͳ͍ͷ͸1ճ/೔ͷΈ
  ࡞ۀͷதஅ͔Βίʔυͷฤूʹ໭Δͷʹ໿25෼
  ׂΓࠐΈʹؔ͢Δݚڀ݁Ռ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ >ׂΓࠐΈΛݮΒ͢

  View full-size slide

 220. •Ұ౓ׂΓࠐΈ͕͋Δͱɺݩͷ࡞ۀʹ͙͢໭Εͳ͍
  ׂΓࠐΈͷσϝϦοτ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ >ׂΓࠐΈΛݮΒ͢
  λεΫ λεΫ
  ผ࡞ۀ

  View full-size slide

 221. •Ұ౓ׂΓࠐΈ͕͋Δͱɺݩͷ࡞ۀʹ͙͢໭Εͳ͍
  → ݩͷ࡞ۀʹඞཁͳ৘ใΛࢥ͍ग़͢࿑ྗ͕ඞཁ
  → ಉ͡࡞ۀΛ܁Γฦ͢
  ׂΓࠐΈͷσϝϦοτ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ >ׂΓࠐΈΛݮΒ͢
  λεΫ λεΫ
  ผ࡞ۀ

  View full-size slide

 222. •νϟοτͷ௨஌ΛҰఆظؒΦϑʹ͓ͯ͘͠
  •ΧϨϯμʔʹूதλΠϜΛ༧໿͓ͯ͘͠
  •ҰਓʹͳΕΔ৔ॴΛݟ͚ͭΔ
  ׂΓࠐΈΛݮΒͨ͢Ίʹ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ >ׂΓࠐΈΛݮΒ͢
  ✖︎

  View full-size slide

 223. •ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ
  •ׂΓࠐΈΛݮΒ͢
  •ׂΓࠐΈ͔Β෮ؼ͠΍͘͢͢Δ
  ൚༻తͳରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ >ׂΓࠐΈ͔Β෮ؼ͠΍͘͢͢Δ

  View full-size slide

 224. •ͬ͘͟Γͱͨ͠ίʔυͷΠϝʔδΛ಄ͷ֎ʹه࿥͓ͯ͘͠
  •ίϯύΠϧΤϥʔঢ়ଶʹ͓ͯ͘͠
  •TODOίϝϯτΛ࢒͢(ॻ͍ͨ΋ͷΛ๨Ε͕ͪͳͷͰ஫ҙ)
  •େ͖ͳ໰୊͸ࡉ͔͘෼͚ɺࢥ͍ग़͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ྔ
  ΛݮΒ͢
  ԿΛ͍͔ͯͨ͠ࢥ͍ग़ͤΔ࢓૊Έ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ >ׂΓࠐΈ͔Β෮ؼ͠΍͘͢͢Δ
  💡

  View full-size slide

 225. •ूதͰ͖Δ؀ڥͮ͘Γ
  •ׂΓࠐΈΛݮΒ͢
  •ׂΓࠐΈ͔Β෮ؼ͠΍͘͢͢Δ
  ൚༻తͳରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ > ൚༻తͳରࡦ

  View full-size slide

 226. ෳࡶ͞΁ͷରࡦ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ

  View full-size slide

 227. ೴ͷঢ়ଶΛ஌Γ
  ෛՙΛܰݮ͢Δ
  ෳࡶ͞΁ͷରࡦ

  View full-size slide

 228. ίʔυΛಡΉςΫχοΫΛ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ

  View full-size slide

 229. ෳࡶͳίʔυΛಡΈ΍͘͢͢Δ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ

  View full-size slide

 230. ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘
  ෳࡶͳίʔυΛಡΈ΍͘͢͢Δ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ

  View full-size slide

 231. ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘
  ෳࡶͳίʔυΛಡΈ΍͘͢͢Δ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ
  ίʔυΛॻ͘ࡍʹ΋
  ಉ͡ςΫχοΫΛ׆༻Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 232. ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ
  •ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍
  •೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ
  •ޡղͮ͠Β͘͢Δ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ
  ⚪︎
  ✖︎
  ✖︎

  View full-size slide

 233. ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ
  •ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍
  •೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ
  •ޡղͮ͠Β͘͢Δ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍
  ⚪︎
  ✖︎
  ✖︎

  View full-size slide

 234. •՝୊಺ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ͦͷ΋ͷͷ೉͠͞ʹΑΔෛՙ(ྫ: ߴ౓ͳ਺ֶͳͲ)
  •՝୊֎ࡏੑෛՙ:
  ໰୊ͱແؔ܎ͳෛՙ(ྫ: ಛఆͷ࣮૷ʹΑΔෳࡶ͞ͳͲ)
  •ֶशؔ࿈ෛՙ:
  ௕ظهԱʹ৘ใΛอଘ͢Δͷʹඞཁͳෛՙ
  ༨ܭͳෛՙ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍

  View full-size slide

 235. •ίʔυεϝϧ(※)Λ௥Ճ͠ͳ͍
  ྫ: ௕͗͢ΔύϥϝʔλϦετɺॏෳͨ͠ίʔυ
  ༨ܭͳෛՙͱͳΔ΋ͷ
  ※ όάͰ͸ͳ͍͕ϝϯςφϯε΍֦ுΛࠔ೉ʹ͢ΔՄೳੑΛࣔ͢ಛఆͷύλʔϯ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍

  View full-size slide

 236. •ίʔυεϝϧ(※)Λ௥Ճ͠ͳ͍
  ྫ: ௕͗͢ΔύϥϝʔλϦετɺॏෳͨ͠ίʔυ
  •ಛघͳγϯλοΫεΛ࢖Θͳ͍
  ྫ: ࣗ෼͚͔ͩ͠Θ͔Βͳ͍ΧελϜΦϖϨʔλ
  ༨ܭͳෛՙͱͳΔ΋ͷ
  ※ όάͰ͸ͳ͍͕ϝϯςφϯε΍֦ுΛࠔ೉ʹ͢ΔՄೳੑΛࣔ͢ಛఆͷύλʔϯ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍
  if aᵃ|˜˜|ᵏb { … }

  View full-size slide

 237. ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ
  •ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍
  •೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ
  •ޡղͮ͠Β͘͢Δ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ
  ⚪︎
  ✖︎
  ✖︎

  View full-size slide

 238. •νϟϯΫԽ͠΍͍͢ߏ଄ʹ͢Δ
  •௕ظهԱ͔Β৘ใΛऔΓग़͠΍͘͢͢Δ
  هԱɺݕࡧ͠΍͘͢͢Δ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ

  View full-size slide

 239. •Ұ؏໋໊ͨ͠ن໿
  ྫ: ϓϩδΣΫτͷن໿ɺݴޠͷ׳ྫͳͲ
  •Ұ؏ͨ͠ίʔσΟϯάελΠϧ
  ྫ: DIͷํ๏ɺUIύλʔϯ(MVVM, MVP…)
  •σβΠϯύλʔϯ(σίϨʔλɺΦϒβʔό…)
  •ࣗಈπʔϧ(formatterɺlint)
  Ұ؏ੑΛҙࣝ͢Δ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ

  View full-size slide

 240. ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ
  •ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍
  •೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ
  •ޡ༻ͮ͠Β͘͢Δ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ޡ༻ͮ͠Β͘͢Δ
  ⚪︎
  ✖︎
  ✖︎

  View full-size slide

 241. ਓ͸צҧ͍Λͯ͠͠·͏
  ·ͣೝ͓ࣝͯ͘͠΂͖͜ͱ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ޡ༻ͮ͠Β͘͢Δ

  View full-size slide

 242. צҧ͍ͷ࢓૊Έ
  աڈͷܦݧ
  ࢥߟͷบ
  ࣄ࣮ ࣄ࣮ͱ͸ҧ͏
  ղऍ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ޡ༻ͮ͠Β͘͢Δ

  View full-size slide

 243. ૣ͘ؾ͚ͮΔΑ͏ʹ͢Δ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ޡ༻ͮ͠Β͘͢Δ
  աڈͷܦݧ
  ࢥߟͷบ
  ࣄ࣮ ࣄ࣮ͱ͸ҧ͏
  ղऍ
  ͋Εʁ
  Կ͔ҧ͏ʁ

  View full-size slide

 244. •ίϯύΠϥͷྗΛआΓΔ
  ྫ: جຊܕˠ໌ࣔతͳܕɺෆཁͳΦϓγϣφϧΛආ͚Δ
  •ςετΛॻ͘
  •ݟ͑Δͱ͜ΖʹυΩϡϝϯτΛ௥Ճ͢Δ
  ૣ͘ؾͮͨ͘Ίͷ࢓૊Έ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ > ޡ༻ͮ͠Β͘͢Δ

  View full-size slide

 245. ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ
  •ಡΈखʹ༨ܭͳෛՙΛ͔͚ͳ͍
  •೴ͷ࢓૊ΈΛར༻͢Δ
  •ޡղͮ͠Β͘͢Δ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ
  ⚪︎
  ✖︎
  ✖︎

  View full-size slide

 246. •ࣗ෼͕ಡΈ΍͍͢ͱࢥͬͯ΋ଞͷਓʹͱͬͯ͸ͦ͏Ͱ
  ͸ͳ͍͔΋͠Εͳ͍
  ಡΈ΍͢͞͸ਓʹΑΔ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ
  ʁ 💡

  View full-size slide

 247. •ࣗ෼͕ಡΈ΍͍͢ͱࢥͬͯ΋ଞͷਓʹͱͬͯ͸ͦ͏Ͱ
  ͸ͳ͍͔΋͠Εͳ͍
  •νʔϜͰ։ൃ͍ͯ͠Δࡍ͸ڞ௨ͷཧղͱ߹ҙΛಘΔ͜
  ͱ͕େࣄ
  पΓͷཧղͱ߹ҙΛಘΔ
  ίʔυͷॻ͖ํʹ΋׆༻͢Δ > ಡΈ΍͍͢ίʔυΛॻ͘ʹ͸ʁ

  View full-size slide

 248. ·ͱΊ
  ·ͱΊ

  View full-size slide

 249. •ෳࡶ͞͸ೝ஌ϓϩηε͕๦͛ΒΕΔ͜ͱͰى͖Δ
  ࠓ೔࿩ͨ͜͠ͱ
  ·ͱΊ

  View full-size slide

 250. •ෳࡶ͞͸ೝ஌ϓϩηε͕๦͛ΒΕΔ͜ͱͰى͖Δ
  •೴ͷঢ়ଶΛ஌ΓෛՙΛܰݮ͢Δ
  ࠓ೔࿩ͨ͜͠ͱ
  ·ͱΊ

  View full-size slide

 251. •ෳࡶ͞͸ೝ஌ϓϩηε͕๦͛ΒΕΔ͜ͱͰى͖Δ
  •೴ͷঢ়ଶΛ஌ΓෛՙΛܰݮ͢Δ
  •ҙࣝతͳ࿅शΛ܁Γฦͯ͠਎ʹ෇͚Δ
  ࠓ೔࿩ͨ͜͠ͱ
  ·ͱΊ

  View full-size slide

 252. •͍ͭ΋ઈର͏·͍͘͘ͳΜͯ͜ͱ͸ͳ͍
  ͦΕͰ΋
  ·ͱΊ

  View full-size slide

 253. •ඞͣ͏·͍͘͘ͳΜͯ͜ͱ͸ͳ͍
  ͦͯ͠
  😔
  ࣗ෼ͬͯμϝͩͳ͋….
  🪫
  ·ͱΊ

  View full-size slide

 254. ·ͱΊ


  View full-size slide

 255. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
  ϑΟʔυόοΫ͓ئ͍͠·͢ɻ
  ͓͠·͍

  View full-size slide

 256. ࢀߟࢿྉ
  • ϓϩάϥϚʔ೴

  ༏ΕͨϓϩάϥϚʔʹͳΔͨΊͷೝ஌Պֶʹجͮ͘Ξϓϩʔν
  • Hacking Your Head : Managing Information Overload (extended)
  • Microservices: Software that Fits in Your Head
  • Demine your codebase in 30min with Exploratory Refactoring
  • The Cognitive Load Theory in Software Development
  • The Seven Habits of Highly E
  ff
  ective Readers
  • Measuring Program Comprehension: A Large-Scale Field Study with Professionals
  • νϟϯΫԽνΣοΫͷιʔεݩ
  • ϫʔΩϯάϝϞϦͱνϟϯΫʹؔ͢Δઆ໌
  • ৘ใࣾձͷ৽ͨͳSOSɻ৘ใաଟγϯυϩʔϜͱ͸
  ࢀߟࢿྉ

  View full-size slide