Slide 1

Slide 1 text

㻞䈊

Slide 2

Slide 2 text

㻠䈊 ፱ጄଠ୯୔ஐ୩ୡ୨க஬஛ ૦ ૦ ૦ ૦ ୚஬இ୻ணୠ ୶஬எ࢖୒୹୶ୟᐶ᛭ଠవୄ቎ૺଽ ୶஬எࢗ୒୹୶ୟᐶ᛭ଠ፯ᎋୄᆐ೛ଉଘ଱ଽ ᱥᜊᄷᡨ ୒ணୡ஬୸᮫ഊ૦ᣡ఑

Slide 3

Slide 3 text

୒୹୶ୟᐶ᛭ଠᚨᙡୄᮌଖଳ᝗ଉો ፯ᎋୄ௟ᤎଝ᥻ૺଽଅଚଙᐶ᛭ୄᝌ଼௥଄଑૶ 㻣䈊 ፱୔உண୸૾᝕ቁଋዷฎᅌ

Slide 4

Slide 4 text

୸஬ୟ୶஬எ࢖ ୒୹୶ୟᐶ᛭ଠవୄ቎ૺଽ 㻤䈊

Slide 5

Slide 5 text

ᨅၽᣞశ଴ตଳଘชଠዷଝႦᭇᄃუଙᴝෟ૽଻వୄ ቉଼ᳵକଘ૶଑଒૿ોవୄଛ૸቎ૺଘ૶ଽ૽౛କଘ૶૿ରଋ 㻥䈊

Slide 6

Slide 6 text

ᜳ༡᥽ᣞశ གᇸ4*FSଙ୧୩୶ஐ᷻ᜲୄᣦỿଉ଑ᄛો஑୷୓୒ஜ୳இଙ୩எ஋୒୹ ୽୳୸ட஬ୟଠ᷻ᜲୄᣦଘોᏐუ౓័4DBMF0VUଝഊ័ૌ4DBMF0VU%41 ଶ"E(FOFSBUJPOଠ᷻ᜲᴛᛟୄሟჾૌႦଝ,%%*ᣃୠ஛஬இଝ଺ଽ ᱌෨ોႦଝ௤័ฅ౲ 4VQFSTIJQᏐუ౓័ଝ័ช༷ፕ ୄᣦỿૌ 4VQFSTIJQଙଡોႲยఔᐶ፱ᵄ$50ଚଉଘોშ૿᣺૿ોႲย୧୩୶ஐଠ ᷻ᜲᴛᛟୄሟჾૌ Ⴆ଺଼ોᑀགྷᏐუ౓័ଝഊ័ૌᑀགྷୠ஛஬இଠ୷஬୯୒୫୳୸ୄ፞ གḢᔲᛟଉ଑Ⴒยஇங୳୸அ୙஬ஐ᷻ᜲଠቯᴓୄଉଘ૶ଽૌ 㻝㻜䈊 ᑀགྷᏐუ౓័7JDF4FOJPS.BOBHFS តᑷ᠌ᡅ

Slide 7

Slide 7 text

୶ ண ୧ ஗ ண ῠΰῡ ῠῥῡ Ⴆ Ⴆ Ⴆ Ⴆ តᑷଇ୅ ᫒፱ଇ୅ ชᛯଇ୅ ൉ ᎋ ఔ ஀୺஬Ⴒย ச୩୶୓ணୠႲย "%/8 %41 441 %.1 1"44 ୒୹ଫச 35# ୽୔୶୓ஆ ୒୹ 1.1 $%1 ஈ୳୰஬ ஃ୷୓ணୠ ୣண୶ଢ଼୩୸ Ⴒย $PPLJF ᮍ൝ J04 %00) 57 ῷῷῷ ῷῷῷ Ⴒยᐶ᛭෠ഊ ங୔஀஛இ஝ ୰ୟ୸ଝ᳽૶ ᱻଇାଽ ୩எ஋"%/8 ଠགྷ௦ୄ᝕ቁ ଋ 4DBMF0VUଙ %41ଠགྷ௦ୄ ᝕ቁଋ ᱌෨ଇାଽ %41ଶ "E(FOFSBUJPO ૾Ạᯣଝᇡ᷶ ᑀགྷଙႲยஇ ங୳୸அ୙஬ ஐ᷻ᜲ 㻝㻝䈊 Ⴆᭇῠតᑷଇ୅ῡ

Slide 8

Slide 8 text

ዶ඿ଙഊ័ଉ଑఩୫ஙୣஏக୻ୡ஬୧஗ண୧୩୶ஐᏐუ౓័ଝ ଘો୔ண୯஬୽୳୸ႲยḂᴐଠஇ஝୰ୟ୸ଝናୁ଼ો୔ண୯஬ ୽୳୸Ⴒย୘ண୨୻୒ଠଢ଼ஓச୒ୄ୩୯஬୸ଇ଍ଽૌ Ꮠუ౓័$ZCFS;ଝഊ័ᄛો%41ଶ%.1ଜଛଠᑗ૏ଜஇ஝୰ୟ୸ଠ ᷻ᜲଝናୁ଼ોႦ଺଼Ꮠუ౓័୨୚஝୨୳ୟଝഊ័ૌ Ⴆ଺଼෪ᤓᄎ$50ଝပొૌᚨ໇ଡ୘ண୨୻୒சணୠஎ୽୨஑ண୸ ૽଻ોᮉ౉൏᎚ଶ᮱ᮣો᷻ᜲો୔ணஅஙଶ୷஬୯໱ᝑଠᑑᢀଜ ଛો႙Ⴒଁሟჾଉଘ૶ଽૌ ୘ண୨୻୒ᜳေᵄଚ૶૸୥஬ୟ஛ଙለᬾፘകଝ଴෠඀ૌ ஫ଅା૽଻ଠ૖Ⴒย૗ଠᯌୄଉ଺૸ଜଛୄấႆૌ 㻝㻞䈊 Ꮠუ౓័୨୚஝୨୳ୟ෪ᤓᄎ$50 ᫒፱ጥ᳉ ᜳ༡᥽ᣞశ

Slide 9

Slide 9 text

୶ ண ୧ ஗ ண ῠΰῡ ῠῥῡ Ⴆ Ⴆ Ⴆ Ⴆ តᑷଇ୅ ᫒፱ଇ୅ ชᛯଇ୅ ൉ ᎋ ఔ ஀୺஬Ⴒย ச୩୶୓ணୠႲย "%/8 %41 441 %.1 1"44 ୽୔୶୓ஆ ୒୹ 1.1 $%1 ୣண୶ଢ଼୩୸ Ⴒย $PPLJF ᮍ൝ %00) 57 ῷῷῷ Ⴒยᐶ᛭෠ഊ ૶ି૶ି૴କଘ᲼ᦗ ୒୹ଫச 35# ஈ୳୰஬ ஃ୷୓ணୠ J04 㻝㻟䈊 %41૾ᄜ૏ଝ ᠼଓ௥૾କଘଁଽ %.1ોഊ᠙୴஬஛ો ᮣᕺ୴஬஛ଜଛ ႙Ⴒଁ᷻ᜲ ῷῷῷ ሟჾଉଘ૶଑ இ஝୰ୟ୸૾ኤ᳾ ౡᥔᆁ༁Ⴒย૾ ᅋᇡ᷶ ᲼ᦗ ୣ஝୺ો*%'" ૾କଖ଼ዶᮍఔᐶୄ ౬଼ଡଊଳଽ Ⴆᭇῠ᫒፱ଇ୅ῡ

Slide 10

Slide 10 text

஑஬୛஬4&ଚଉଘଢ଼ஓச୒ୄ୩୯஬୸ଇ଍଑ᄛોஅச஬ஙண୩ଚ ଉଘ8FCᣃଠ᷻ᜲୄᣦỿଋଽૌ ଏଠᄛો"E(FOFSBUJPOଠ4%,᷻ᜲଝናୁ଼ોᚨ໇ଡ4VQFSTIJQᏐ უ౓័ଠ71P&ഖ୒୹୶ୟ୾஝୨஬୫ண୯஬᷶ୄඒଳଽૌ 㻝㻠䈊 4VQFSTIJQᏐუ౓័ 71P&ഖ୒୹୶ୟ୾஝୨஬୫ண୯஬᷶ ชᛯᝢ௟ ᜳ༡᥽ᣞశ

Slide 11

Slide 11 text

୶ ண ୧ ஗ ண ῠΰῡ ῠῥῡ Ⴆ Ⴆ Ⴆ Ⴆ តᑷଇ୅ ᫒፱ଇ୅ ชᛯଇ୅ ൉ ᎋ ఔ ஀୺஬Ⴒย ச୩୶୓ணୠႲย "%/8 %41 441 %.1 1"44 ୽୔୶୓ஆ ୒୹ 1.1 $%1 ୣண୶ଢ଼୩୸ Ⴒย $PPLJF ᮍ൝ %00) 57 ῷῷῷ ୒୹ଫச 35# ஈ୳୰஬ ஃ୷୓ணୠ J04 Ⴆஈ୳୰஬ஃ୷୓ணୠଚ ૽*51ଚ૽ଙଜ୅૽ᜎା଑ ႦႲยᐶ᛭෠ഊ Ⴆ"E(FOFSBUJPO૾ 'BDFCPPL"VEJFODF /FUXPSLଚ஁஬୸୺஬པᣇ Ⴆ୹டண୤ଇ୅ଚଠ෪ ଼ᣣ଱૾ჟ័୚ୖண୹஑୷୓ ୒ଙ෪଼௥଄଻ାଽ 㻝㻡䈊 ῷῷῷ Ⴆ*51ౄḠଚ ૽TUQSJDFBVDUJPOଚ ૽0.4%,ଚ૽ TFMMFSTKTPOଚ૽ଙଜ୅ ૽ᜎା଑ Ⴆୣ஝୺ଚ૽J04ଚ૽ ଙᜎା଑ଃଛଜ୅૽଴૸൩ฎ૿ ଝଜା଑ Ⴆᭇῠชᛯଇ୅ῡ

Slide 12

Slide 12 text

୶ ண ୧ ஗ ண ῠΰῡ ῠῥῡ Ⴆ Ⴆ Ⴆ Ⴆ តᑷଇ୅ ᫒፱ଇ୅ ชᛯଇ୅ ൉ ᎋ ఔ ஀୺஬Ⴒย ச୩୶୓ணୠႲย "%/8 %41 441 %.1 1"44 ୽୔୶୓ஆ ୒୹ 1.1 $%1 ୣண୶ଢ଼୩୸ Ⴒย $PPLJF ᮍ൝ %00) 57 ῷῷῷ ῷῷῷ ୒୹ଫச 35# ஈ୳୰஬ ஃ୷୓ணୠ J04 㻝㻢䈊 Ⴆᭇῠชରଚଳῡ

Slide 13

Slide 13 text

୶ ண ୧ ஗ ண ῠΰῡ ῠῥῡ Ⴆ Ⴆ Ⴆ Ⴆ តᑷଇ୅ ᫒፱ଇ୅ ชᛯଇ୅ ൉ ᎋ ఔ ஀୺஬Ⴒย ச୩୶୓ணୠႲย "%/8 %41 441 %.1 1"44 ୒୹ଫச 35# ୽୔୶୓ஆ ୒୹ 1.1 $%1 ஈ୳୰஬ ஃ୷୓ணୠ ୣண୶ଢ଼୩୸ Ⴒย $PPLJF ᮍ൝ J04 %00) 57 ῷῷῷ ῷῷῷ ଅଅରଙଡవୄ቎ૺଘ૶଑଒૿ରଉ଑ଠଙ ଅଠ೿ଡ፯ᎋୄᆐ೛ଉଘ଴଻૶ରଉହ૸ 㻝㻣䈊 Ⴆᭇ

Slide 14

Slide 14 text

୸஬ୟ୶஬எࢗ ୒୹୶ୟᐶ᛭ଠ፯ᎋୄᆐ೛ଉଘ଱ଽ 㻝㻤䈊

Slide 15

Slide 15 text

Ⴆᄛଠᐶ᛭ଡଛ૸ଜକଘ૶ଽଠ૽ῷ ଚ૶૸୶஬எଙૼ௤ዷଝૼᯌୄ౛କଘ଱ରଋ 㻝㻥䈊

Slide 16

Slide 16 text

Ɣ 4/4ો&$ોఒᣇ୥୔୸ଠஇங୳୸அ୙஬எ 1' ୄ௴ᄮଝႲย୧୩୶ஐ᷻ᜲଡોஇங୔஀ ୧஬ଝᣚᄮଠᵒᆳୄଉଖଖ଴ોშ૿᣺૿ᔲᜲଝᬻୁାଽૌ୷୓୩இஜ୔଒ଃଙଡଜଁો ச୩୶୓ணୠ଴ Ɣ ୖ୙஬஛୹ଡ଼஬୷ண૾༗ૺ൏ዴ૾ᴓଲૌለᬾ᜷ଝ଴஑ண஀஬୧୳இୄሿଖો1'ଚଏାౄ ༻ଙ࿚ᚨዷᔕଶ൉ᎋଽଅଚ૾༷ୁକଘଁଽૌ1'ౄ༻ଡોႲย୧୩୶ஐଙᬻକଘ૶଑ിᚫ ୄஆஙୖ୦ଶ୷஀୔୩೅ଙሟ૸ᵄ൏૾༗ૺଽ Ɣ ᚨᙡᝑតଠ(".)FBEFS#JEEJOHଠ୘ୣ୧୩୶ஐ଴Ⴆᄛଡોᒹକଘ૶ଽଠ૽ῷ Ɣ ᙰᠼᣃଠႲย౓័ଡોඇ᎞૾଺ଁ೴೿᜷ଝ᱌ૺଽႲยᎠોᨅ័ଠ଱૾ሿଖ፡ᝈଜ୷஬ ୯ોགᇸஇங୳୸அ୙஬எଚଠ୒ங୔୒ண୩ો୔୾உ஬୶୓ஆଜለᬾଜଛ૾ଜ૶ଚᛛ૿ ᒹଽଠଡ૽ଜ଼ෝଉଁଜଽ 㻞㻜䈊 តᑷଇ୅૾᥻ૺଽႦᄛ 㻡㼥㼑㼍㼞㼟㻌㼘㼍㼠㼑㼞䈊

Slide 17

Slide 17 text

Ɣ ᑀགྷୄ఼ଠགᇸஇங୳୸அ୙஬எଚ௱ନྺ໇ଝଜଽ଺૸ଝોႲยஇ ங୳୸அ୙஬ஐୄ᷻ᜲૌ Ɣ இங୔஀୧஬ୄ᥻ᆳଉ଑ો*%ଠ൙ᛟዷᔕૌ இங୳୸அ୙஬எଡሿକଘ ૶ଽᆁ༁૾༾૶൏ૌ෪଼ሄ૶ଝ᱆ొ૾ౘ૸ૌ 㻞㻝䈊 ࿚ᚨଠ଑ଳଝ෪଼ᣣ୅ଙ૶ଽଅଚῠតᑷଇ୅ῡ

Slide 18

Slide 18 text

Ɣ ᙰᠼᣃଠႲย౓័ଡોూᚫႹଚஇங୳୸அ୙஬எ஬ౄ༻ଭମᕆᖞૌ Ɣ 4/4ો&$ોᓴᕩᡡଠஇங୳୸அ୙஬எ஬૾௴ᄮଚଜ଼ોႲยᣃଠ୧୩୶ஐ᷻ᜲ ૾ᴓଲૌஏ୻୒இசଜଛ૾ોஇங୳୸அ୙஬எ஬ଠ້ౡୄଇ଻ଝ௥଄ଽૌ Ɣ ဌ༰ଶ୚அங୔ணẨ໫ପଠ୷୨୯஛எ஬ୡ୶୓ணୠଠጲ෤૾ᅋᴌଝᴓଲૌ Ɣ Ⴒย૽଻$3.Ẩ໫ରଙᑬዴଉો0.0᜷ଜ෪଼ᣣ଱૾௟ᓛଝ༗ૺଽ Ɣ %00)ଶ.BB4ଜଛ૾ᣫ଱ો୚ணங୔ணଚ୚அங୔ணଠᑬዴ૾༗ૺଽ 㻞㻞䈊 ᫒፱ଇ୅૾᥻ૺଽႦᄛ 㻡㼥㼑㼍㼞㼟㻌㼘㼍㼠㼑㼞䈊

Slide 19

Slide 19 text

Ɣ ଶକଣ଼૖భ૗૾௟᛺གఔૌᱺჵൾଜ᷻ᜲᣣᤵୄଖଁଽ Ɣ இங୳୸அ୙஬எ஬ῠରଌଡ-*/&ῡଝఄକ૽଼ଖଖોౡᥔᆁ༁ୄଢ଼஬ଝોႲ ย૽଻ச஬୹୨ୗ୽ஜ஬୧஗ணો$3.ଶဌ༰዆ኆᣃଠ୥஬ஃ୩ଜଛોᑗྶᮌଉ ଜ૾଻அ୑୽஛ୄ௦଼ો0.0᜷ଜఔᐶପଚဩ᷻ଉଘ૶ଁ 㻞㻟䈊 ࿚ᚨଠ଑ଳଝ෪଼ᣣ୅ଙ૶ଽଅଚῠ᫒፱ଇ୅ῡ

Slide 20

Slide 20 text

Ɣ *%'"""*%SEQBSUZDPPLJFஉ஬୩ଠ*%ଝằାଜଁଜଽ Ɣ $.1 $POTFOU.BOBHFNFOU1MBUGPSN ଠጲ෤ Ɣ ᴃጓටଠᔵାଠ௟ᡍଚଉଘો%41૾Ⴒย௹ଝ଺଼ᯎᣚଜᆁ༁ୄቾ៍ଋଽଅଚ૾ ଇ଻ଝ௟ᨛටଋଽૌῠ୫ண୧୶୓ஆଜTUQBSUZEBUBଚଠഖଟฅ૶ଚ૶૸ᇔᄾ ଡ૴଼ῡ Ɣ ஖஬୦஬୯஬ୢ୶୓ணୠ૽଻Ṟାોୣண୶ண୴ᴐඐ᜷ଜႲย૾଺଼TUQBSUZ ୷஬୯ଝ᳴૶ଚଅିଙଠඓ᰾ଝଜଽૌῠჵ૶TUQBSUZ୷஬୯ୄሿ଑ଜ૶஁ஆ ச୳୧ஓ஬ଠዷ૾༾૶ଅଚୄ᥻ૺଽଚો௹ᇩ༂ଝଡଜ଻ଜ૶ῷῡ 㻞㻠䈊 ชᛯଇ୅૾᥻ૺଽႦᄛ 㻡㼥㼑㼍㼞㼟㻌㼘㼍㼠㼑㼞䈊

Slide 21

Slide 21 text

Ɣ -JWF3BNQ+BQBOોົങ%41ൖଚଜଽ4DBMF0VU%41ଚ*EFOUJUZ-JOLଠቭ᣺ᴐና ୄᜲᭇ ż IUUQTQSUJNFTKQNBJOIUNMSEQIUNM Ɣ Ꮃ᲻ᅌୄሿକଘ෪଼ᣣଳଽ᷻ᜲᣣᤵ૾གఔૌቫᛟଡ៺૾୘ண୨୻୒୥୔୹ଠ᱆ ొ᥽ଚଉଘોభఔଚ૾କଓ଼ᣣ୅ଙᬻକଘ૶ରଋ 㻞㻡䈊 ࿚ᚨଠ଑ଳଝ෪଼ᣣ୅ଙ૶ଽଅଚῠชᛯଇ୅ῡ

Slide 22

Slide 22 text

Ⴆᄛ ஫4/4&$ఒᣇᣃᡡ1'૾௴ᄮ ஫୒୹୶ୟଠ൏ዴ૾ᱹଅଽ ஫ᙰᠼᣃ1'ଡෝଉ૶ ஫0.0૾ጲ෤ଋଽ ஫4/4&$ᓴᕩᡡ1'૾௴ᄮ ஫ᙰᠼᣃ1'ଡෝଉ૶ ஫*%ଝằାଜ૶ ஫$.1૾ጲ෤ଋଽ ஫஖஬୦஬୯஬ୢ୶୓ணୠߓ ୣண୶ண୴ᴐඐໜႲย ෪଼ᣣ୅ଙ૶ଽଅଚ ஫ᑀགྷଠႲยஇங୳୸அ୙஬ ஐୄჵଁଉଘ૶ଽ ஫᷻ᜲᣣᤵୄჵଁଉଘଽ ஫གᇸ1'ଝఄକ૽ଽ ஫ౡᥔᆁ༁ୄଢ଼஬ଝ0.0᜷ଜ ဩ᷻ୄ᝕ᯬଲ ஫-JWF3BNQଚଠቭ᣺ᴐና ஫᷻ᜲᣣᤵୄჵଁଉଘଽ ഑ᴉᘃ ॓Ⴆᄛ ஫0.0૾ጲ෤ଋଽ ஫4/4&$ఒᣇᓴᕩᡡ1'૾௴ᄮ ஫ᙰᠼᣃ1'ଡෝଉ૶ ॓෪଼ᣣ୅ଙଽଅଚ ஫1'ୄჵටଉଘ૶ଁ ශᐶตଲ ஫$PPLJFౄ༻ଠᇸᔕᑩᣖ ஫᷻ᜲᣣᤵჵଁଉଘଽ ត ᑷ ଇ ୅ ᫒ ፱ ଇ ୅ ช ᛯ ଇ ୅ 㻞㻢䈊 ୥எச

Slide 23

Slide 23 text

㻞㻣䈊 ୶ ண ୧ ஗ ண ῠΰῡ ῠῥῡ Ⴆ Ⴆ Ⴆ Ⴆ តᑷଇ୅ ᫒፱ଇ୅ ชᛯଇ୅ ൉ ᎋ ఔ ஀୺஬Ⴒย ச୩୶୓ணୠႲย "%/8 %41 441 %.1 1"44 ୽୔୶୓ஆ ୒୹ 1.1 $%1 ୣண୶ଢ଼୩୸ Ⴒย $PPLJF ᮍ൝ %00) 57 ୒୹ଫச 35# ஈ୳୰஬ ஃ୷୓ணୠ J04 ಧభଠ፯ᎋఒᆐູ

Slide 24

Slide 24 text

፱୔உண୸ଡો Ꮠუ౓័ஃ୳ୠஃ஬୸ᑗଠଆශൾଠ଴ଚો ᵒಘଇ଍ଘ૶଑଒૿ରଉ଑ૌ 㻟㻠䈊

Slide 25

Slide 25 text

᳴૏ᡜຳୄ᷻೏ఒ࿖ଙଋૌᒛຳ଴ጞṻଆ෠඀ૼẹ૶૶଑ଉରଋῙ 㻟㻡䈊 ୱஓ୳୸ଝଘ୒ணୡ஬୸63-ୄૼ᳿଼ଉରଋଠଙો ୒ணୡ஬୸ପଠଆශൾୄૼẹ૶૶଑ଉରଋૌ ᮏ᪥䛿䈊 䛤ཧຍ䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䟿䈊