Slide 1

Slide 1 text

ཉ͍͠΋ͷΛ࡞Ζ͏ 2018/01/24 colorbox

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

!DPMPS@CPY

Slide 4

Slide 4 text

఩ֶ

Slide 5

Slide 5 text

఩ֶͷ͋ΔΞϓϦ

Slide 6

Slide 6 text

։ൃ͕͠қ͍

Slide 7

Slide 7 text

͍ΖΜͳ΋ͷ͕໌֬ ௥Ճػೳͷऔࣺબ୒͕༰қ কདྷͷํ޲ੑ΋໌֬

Slide 8

Slide 8 text

఩ֶͷͳ͍ΞϓϦ

Slide 9

Slide 9 text

։ൃ͕΍ΓͮΒ͍

Slide 10

Slide 10 text

ԿΛ௥Ճ͢΂͖͔͕ෆ໌ྎ ํ޲ੑ͕ෆ໌ྎ

Slide 11

Slide 11 text

͜Μͳ͜ͱΛݴΘΕΔ

Slide 12

Slide 12 text

௥Ճͨ͠શͯͷػೳ͸ඞਢͱ ͳΔ

Slide 13

Slide 13 text

อकίετ͕ߴ͘ͳΔ ௥Ճػೳͷେ൒͸࢖ΘΕͳ͍

Slide 14

Slide 14 text

ແବ͕ଟ͍

Slide 15

Slide 15 text

఩ֶͱ͸

Slide 16

Slide 16 text

ΞϓϦͷํ޲ੑΛ୺తʹࢦ͠ ࣔͨ͠΋ͷ

Slide 17

Slide 17 text

఩ֶΛ২͑෇͚Δʹ͸Ͳ͏͢ Ε͹Α͍ͩΖ͏͔ʁ

Slide 18

Slide 18 text

ࣗ෼ͷཉ͍͠΋ͷΛ࡞Δͱྑ ͍ͱࢲ͸ߟ͑·͢

Slide 19

Slide 19 text

ཉ͍͠΋ͷΛ࡞Ζ͏

Slide 20

Slide 20 text

ࣗ෼ͷཉ͍͠΋ͷͳͷͰԿ͕ ඞཁ͔͕໌֬

Slide 21

Slide 21 text

΋ͦ͠Ε͕໌֬Ͱͳ͘ͱ΋ ࣗ෼ʹฉ͘͜ͱͰ ໌֬ʹͰ͖·͢

Slide 22

Slide 22 text

ͦͷΑ͏ͳཉٻ͸఩ֶ΁ม׵ ՄೳͰ͢

Slide 23

Slide 23 text

ཉٻΛ໌֬͢Δʹ͸ʁ

Slide 24

Slide 24 text

ཉٻΛ໌֬ʹ͢ΔͨΊʹ ࣗ෼ʹฉ͔ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

Slide 25

Slide 25 text

ࣗ෼͕೔ৗͰײ͡Δཉٻ΍ෆ ຬΛݴޠԽ͠Α͏

Slide 26

Slide 26 text

ཉٻΛ఩ֶʹ ͦͯ͠ΞϓϦʹม׵͠Α͏

Slide 27

Slide 27 text

͓΋͠Ζ͍͜ͱʹ

Slide 28

Slide 28 text

ͦ͏΍ͬͯ࡞ͬͨΞϓϦʹ͸ Ϣʔβʔ͕ඞͣ1ਓଘࡏ͢Δ

Slide 29

Slide 29 text

΋ͪΖΜ͋ͳͨͷ͜ͱͰ͢

Slide 30

Slide 30 text

Ϣʔβʔͷ͍ͳ͍ΞϓϦ͸ແ Ձ஋Ͱ͢

Slide 31

Slide 31 text

͕ɺ͋ͳͨͷ࡞ͬͨΞϓϦ͸ Ϣʔβʔ͕Ұਓ͍ΔͷͰແՁ ஋Ͱ͸͋Γ·ͤΜ

Slide 32

Slide 32 text

͞Βʹɺࣗ෼͕࡞ͬͨΞϓϦ Λࣗ෼Ͱ࢖͍ͬͯΔͱɺվળ ఺͕໨ʹͭ͘

Slide 33

Slide 33 text

վળ͠·͠ΐ͏

Slide 34

Slide 34 text

։ൃΛਐΊ͍ͯΔ͏ͪʹೋਓ ໨ͷϢʔβʔ͕ग़ͯ͘Δ͔΋ ͠Ε·ͤΜ

Slide 35

Slide 35 text

ͦ͏ͳΕ͹࠷ߴͰ͢Ͷ

Slide 36

Slide 36 text

ͲΜͲΜվྑ͠·͠ΐ͏

Slide 37

Slide 37 text

఩ֶͷ͋ΔΞϓϦΛ࡞ΔͨΊ ʹɺ΄͍͠΋ͷΛ࡞Ζ͏

Slide 38

Slide 38 text

΄͍͠΋ͷΛ࡞ΔͨΊʹɺࣗ ෼ͷཉٻΛ໌֬ʹݴޠԽͯ͠ ͓͖·͠ΐ͏

Slide 39

Slide 39 text

͜ͷΑ͏ͳఏҊΛ৽೥ͷѫࡰ ͱ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢

Slide 40

Slide 40 text

͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠