$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

2018オブラブカレンダー配布会

color_box
January 24, 2018

 2018オブラブカレンダー配布会

https://esminc.connpass.com/event/75649/
こちらで発表した時のLT資料です。

color_box

January 24, 2018
Tweet

More Decks by color_box

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ཉ͍͠΋ͷΛ࡞Ζ͏
  2018/01/24
  colorbox

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. !DPMPS@CPY

  View Slide

 4. ఩ֶ

  View Slide

 5. ఩ֶͷ͋ΔΞϓϦ

  View Slide

 6. ։ൃ͕͠қ͍

  View Slide

 7. ͍ΖΜͳ΋ͷ͕໌֬
  ௥Ճػೳͷऔࣺબ୒͕༰қ
  কདྷͷํ޲ੑ΋໌֬

  View Slide

 8. ఩ֶͷͳ͍ΞϓϦ

  View Slide

 9. ։ൃ͕΍ΓͮΒ͍

  View Slide

 10. ԿΛ௥Ճ͢΂͖͔͕ෆ໌ྎ
  ํ޲ੑ͕ෆ໌ྎ

  View Slide

 11. ͜Μͳ͜ͱΛݴΘΕΔ

  View Slide

 12. ௥Ճͨ͠શͯͷػೳ͸ඞਢͱ
  ͳΔ

  View Slide

 13. อकίετ͕ߴ͘ͳΔ
  ௥Ճػೳͷେ൒͸࢖ΘΕͳ͍

  View Slide

 14. ແବ͕ଟ͍

  View Slide

 15. ఩ֶͱ͸

  View Slide

 16. ΞϓϦͷํ޲ੑΛ୺తʹࢦ͠
  ࣔͨ͠΋ͷ

  View Slide

 17. ఩ֶΛ২͑෇͚Δʹ͸Ͳ͏͢
  Ε͹Α͍ͩΖ͏͔ʁ

  View Slide

 18. ࣗ෼ͷཉ͍͠΋ͷΛ࡞Δͱྑ
  ͍ͱࢲ͸ߟ͑·͢

  View Slide

 19. ཉ͍͠΋ͷΛ࡞Ζ͏

  View Slide

 20. ࣗ෼ͷཉ͍͠΋ͷͳͷͰԿ͕
  ඞཁ͔͕໌֬

  View Slide

 21. ΋ͦ͠Ε͕໌֬Ͱͳ͘ͱ΋
  ࣗ෼ʹฉ͘͜ͱͰ
  ໌֬ʹͰ͖·͢

  View Slide

 22. ͦͷΑ͏ͳཉٻ͸఩ֶ΁ม׵
  ՄೳͰ͢

  View Slide

 23. ཉٻΛ໌֬͢Δʹ͸ʁ

  View Slide

 24. ཉٻΛ໌֬ʹ͢ΔͨΊʹ
  ࣗ෼ʹฉ͔ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

  View Slide

 25. ࣗ෼͕೔ৗͰײ͡Δཉٻ΍ෆ
  ຬΛݴޠԽ͠Α͏

  View Slide

 26. ཉٻΛ఩ֶʹ
  ͦͯ͠ΞϓϦʹม׵͠Α͏

  View Slide

 27. ͓΋͠Ζ͍͜ͱʹ

  View Slide

 28. ͦ͏΍ͬͯ࡞ͬͨΞϓϦʹ͸
  Ϣʔβʔ͕ඞͣ1ਓଘࡏ͢Δ

  View Slide

 29. ΋ͪΖΜ͋ͳͨͷ͜ͱͰ͢

  View Slide

 30. Ϣʔβʔͷ͍ͳ͍ΞϓϦ͸ແ
  Ձ஋Ͱ͢

  View Slide

 31. ͕ɺ͋ͳͨͷ࡞ͬͨΞϓϦ͸
  Ϣʔβʔ͕Ұਓ͍ΔͷͰແՁ
  ஋Ͱ͸͋Γ·ͤΜ

  View Slide

 32. ͞Βʹɺࣗ෼͕࡞ͬͨΞϓϦ
  Λࣗ෼Ͱ࢖͍ͬͯΔͱɺվળ
  ఺͕໨ʹͭ͘

  View Slide

 33. վળ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 34. ։ൃΛਐΊ͍ͯΔ͏ͪʹೋਓ
  ໨ͷϢʔβʔ͕ग़ͯ͘Δ͔΋
  ͠Ε·ͤΜ

  View Slide

 35. ͦ͏ͳΕ͹࠷ߴͰ͢Ͷ

  View Slide

 36. ͲΜͲΜվྑ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 37. ఩ֶͷ͋ΔΞϓϦΛ࡞ΔͨΊ
  ʹɺ΄͍͠΋ͷΛ࡞Ζ͏

  View Slide

 38. ΄͍͠΋ͷΛ࡞ΔͨΊʹɺࣗ
  ෼ͷཉٻΛ໌֬ʹݴޠԽͯ͠
  ͓͖·͠ΐ͏

  View Slide

 39. ͜ͷΑ͏ͳఏҊΛ৽೥ͷѫࡰ
  ͱ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢

  View Slide

 40. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide