Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

2018オブラブカレンダー配布会

01edab72ba92bf5f2021b44749b02d62?s=47 color_box
January 24, 2018

 2018オブラブカレンダー配布会

https://esminc.connpass.com/event/75649/
こちらで発表した時のLT資料です。

01edab72ba92bf5f2021b44749b02d62?s=128

color_box

January 24, 2018
Tweet

Transcript

 1. ཉ͍͠΋ͷΛ࡞Ζ͏ 2018/01/24 colorbox

 2. ࣗݾ঺հ

 3. !DPMPS@CPY

 4. ఩ֶ

 5. ఩ֶͷ͋ΔΞϓϦ

 6. ։ൃ͕͠қ͍

 7. ͍ΖΜͳ΋ͷ͕໌֬ ௥Ճػೳͷऔࣺબ୒͕༰қ কདྷͷํ޲ੑ΋໌֬

 8. ఩ֶͷͳ͍ΞϓϦ

 9. ։ൃ͕΍ΓͮΒ͍

 10. ԿΛ௥Ճ͢΂͖͔͕ෆ໌ྎ ํ޲ੑ͕ෆ໌ྎ

 11. ͜Μͳ͜ͱΛݴΘΕΔ

 12. ௥Ճͨ͠શͯͷػೳ͸ඞਢͱ ͳΔ

 13. อकίετ͕ߴ͘ͳΔ ௥Ճػೳͷେ൒͸࢖ΘΕͳ͍

 14. ແବ͕ଟ͍

 15. ఩ֶͱ͸

 16. ΞϓϦͷํ޲ੑΛ୺తʹࢦ͠ ࣔͨ͠΋ͷ

 17. ఩ֶΛ২͑෇͚Δʹ͸Ͳ͏͢ Ε͹Α͍ͩΖ͏͔ʁ

 18. ࣗ෼ͷཉ͍͠΋ͷΛ࡞Δͱྑ ͍ͱࢲ͸ߟ͑·͢

 19. ཉ͍͠΋ͷΛ࡞Ζ͏

 20. ࣗ෼ͷཉ͍͠΋ͷͳͷͰԿ͕ ඞཁ͔͕໌֬

 21. ΋ͦ͠Ε͕໌֬Ͱͳ͘ͱ΋ ࣗ෼ʹฉ͘͜ͱͰ ໌֬ʹͰ͖·͢

 22. ͦͷΑ͏ͳཉٻ͸఩ֶ΁ม׵ ՄೳͰ͢

 23. ཉٻΛ໌֬͢Δʹ͸ʁ

 24. ཉٻΛ໌֬ʹ͢ΔͨΊʹ ࣗ෼ʹฉ͔ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

 25. ࣗ෼͕೔ৗͰײ͡Δཉٻ΍ෆ ຬΛݴޠԽ͠Α͏

 26. ཉٻΛ఩ֶʹ ͦͯ͠ΞϓϦʹม׵͠Α͏

 27. ͓΋͠Ζ͍͜ͱʹ

 28. ͦ͏΍ͬͯ࡞ͬͨΞϓϦʹ͸ Ϣʔβʔ͕ඞͣ1ਓଘࡏ͢Δ

 29. ΋ͪΖΜ͋ͳͨͷ͜ͱͰ͢

 30. Ϣʔβʔͷ͍ͳ͍ΞϓϦ͸ແ Ձ஋Ͱ͢

 31. ͕ɺ͋ͳͨͷ࡞ͬͨΞϓϦ͸ Ϣʔβʔ͕Ұਓ͍ΔͷͰແՁ ஋Ͱ͸͋Γ·ͤΜ

 32. ͞Βʹɺࣗ෼͕࡞ͬͨΞϓϦ Λࣗ෼Ͱ࢖͍ͬͯΔͱɺվળ ఺͕໨ʹͭ͘

 33. վળ͠·͠ΐ͏

 34. ։ൃΛਐΊ͍ͯΔ͏ͪʹೋਓ ໨ͷϢʔβʔ͕ग़ͯ͘Δ͔΋ ͠Ε·ͤΜ

 35. ͦ͏ͳΕ͹࠷ߴͰ͢Ͷ

 36. ͲΜͲΜվྑ͠·͠ΐ͏

 37. ఩ֶͷ͋ΔΞϓϦΛ࡞ΔͨΊ ʹɺ΄͍͠΋ͷΛ࡞Ζ͏

 38. ΄͍͠΋ͷΛ࡞ΔͨΊʹɺࣗ ෼ͷཉٻΛ໌֬ʹݴޠԽͯ͠ ͓͖·͠ΐ͏

 39. ͜ͷΑ͏ͳఏҊΛ৽೥ͷѫࡰ ͱ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢

 40. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠