Slide 1

Slide 1 text

1 גࣜձࣾΞϓτϙου 71P1ϓϩμΫτϚωʔδϟʔ ؠా ྄հ IUUQTXXXBQUQPEDPKQ 304։ൃΛޮ཰Խ͢Δ%9ιϦϡʔγϣϯ JOUEBTIΫϥ΢υαʔϏεͷ͝঺հ !304$PO+1 Ξϓτϙου ςοΫϒϩά ݕ ࡧ ςοΫϒϩάͰ304ʹؔ͢Δ৘ใΛൃ৴தʂ

Slide 2

Slide 2 text

Ϋϥ΢υΛ׆༻͍͕ͨ͠ ϩϘοτΤϯδχΞʹϊ΢ϋ΢͕ͳ͍ SPTCBH͕େྔʹཷ·ͬͯ ཉ͍͠σʔλ͕͙͢ʹݟ͔ͭΒͳ͍ ϩʔΧϧʹ༻ҙͨ͠ ϫʔΫεςʔγϣϯͷ؅ཧ͕໘౗ ͦ΋ͦ΋304୯ମͰ /"5Λӽ͑ΒΕͳ͍ Ϋϥ΢υ׆༻ /"5ӽ͑ σʔλ؅ཧ ϩʔΧϧ։ൃ ϩϘοτ͕Քಇ͍ͯ͠Δ ݱ৔ʹߦ͔ͳ͚Ε͹։ൃͰ͖ͳ͍ 304ϩϘοτ։ൃʹ͓͚Δ༷ʑͳ՝୊ 2 Ξϓτϙου ςοΫϒϩά ݕ ࡧ ςοΫϒϩάͰ304ʹؔ͢Δ৘ใΛൃ৴தʂ

Slide 3

Slide 3 text

։ൃϫʔΫϑϩʔΛΫϥ΢υ׆༻Ͱޮ཰Խ Ϋϥ΢υαʔόʔ AWS などのクラウド "1*࿈ܞ σʔλอଘɾ؅ཧ ΤʔδΣϯτ ϋʔυ΢ΣΞ੡඼ Ϋϥ΢υͱ࿈ܞͨ͠ϩϘοτγεςϜ Λ༰қʹ։ൃՄೳʹ ಛڐऔಘࡁΈͷಠࣗϓϩτίϧ ʹΑΔ/"5௒͑ ఻ૹσʔλ͸Ϋϥ΢υ؅ཧ͞Ε 6*πʔϧ͔Β͍ͭͰ΋֬ೝՄೳ ԕִԽͷ࣮ݱ ৔ॴʹറΒΕͳ͍ϫʔΫϑϩʔ ͷ࣮ݱʹΑΓ։ൃ޻ఔΛޮ཰Խ ಠࣗΞϓϦέʔγϣϯ։ൃ΋Մೳ ԕִૢॎΞϓϦέʔγϣϯ ػମϞχλϦϯά ΞϓϦέʔγϣϯ σʔλ؅ཧɾՄࢹԽΠϯλʔϑΣΠε Data Visualizer 3 Ξϓτϙου ςοΫϒϩά ݕ ࡧ ςοΫϒϩάͰ304ʹؔ͢Δ৘ใΛൃ৴தʂ

Slide 4

Slide 4 text

ϩϘοτͱΫϥ΢υΛ઀ଓ͢ΔΤʔδΣϯτ Ϋϥ΢υαʔόʔ UPQJD OPEF OPEF ΤʔδΣϯτ ʢՄࢹԽɾ؅ཧπʔϧʣ ͦͷଞ64#ػث౳ 8FCΧϝϥ ʢ)ͳͲͷѹॖܗࣜʣ $"/ͳͲͷόε UPQJD OPEF OPEF ΤʔδΣϯτ ͦͷଞ64#ػث౳ 8FCΧϝϥ ʢ)ͳͲͷѹॖܗࣜʣ $"/ͳͲͷόε ΤʔδΣϯτ ΠϯλʔωοτΛհͯ͠ 304ۭؒΛ૬ޓ઀ଓ • ϩϘοτ͔ΒΫϥ΢υαʔόʔ΁ͷ઀ଓ͸ɺઐ༻ͷΤʔδΣϯτιϑτ΢ΣΞΛ࢖༻͠·͢ • ΤʔδΣϯτιϑτ΢ΣΞ͸ɺ304͚ͩͰͳ͘$"/ͳͲͷόεɺ8FCΧϝϥͳͲɺ༷ʑͳσόΠε͔ΒσʔλΛऩूͰ͖·͢ • 304ͱઐ༻ΤʔδΣϯτιϑτ΢ΣΞ͸ɺ304ͷϒϦοδϊʔυΛ༻͍ͯ઀ଓ͠·͢ JOUEBTI304 ϒϦοδϊʔυ JOUEBTI304 ϒϦοδϊʔυ JOUEBTI304 ϒϦοδϊʔυ Ϋϥ΢υ؀ڥ 4 Ξϓτϙου ςοΫϒϩά ݕ ࡧ ςοΫϒϩάͰ304ʹؔ͢Δ৘ใΛൃ৴தʂ

Slide 5

Slide 5 text

5 σʔλ؅ཧ༻ͷϒϥ΢βΞϓϦέʔγϣϯ • αʔόʔΛྲྀΕΔσʔλ΍ɺαʔόʔʹ઀ଓ͍ͯ͠Δ σόΠεΛϒϥ΢βΞϓϦέʔγϣϯ͔Β֬ೝͰ͖·͢ • αʔόʔΛհͯ͠఻ૹ͞Εɺαʔόʔʹࣗಈอଘ͞Εͨ σʔλʹ͸ɺϒϥ΢β͔Β͍ͭͰ΋ΞΫηεͰ͖·͢ • αʔόʔΛྲྀΕ͍ͯΔσʔλΛϦΞϧλΠϜʹ ؂ࢹ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖·͢ σʔλ֬ೝɾ؅ཧ༻ϒϥ΢βΞϓϦέʔγϣϯ JOUEBTI 8FC$POTPMF 5 Ξϓτϙου ςοΫϒϩά ݕ ࡧ ςοΫϒϩάͰ304ʹؔ͢Δ৘ใΛൃ৴தʂ

Slide 6

Slide 6 text

σʔλՄࢹԽ༻ͷϒϥ΢βΞϓϦέʔγϣϯ • 304σʔλΛ࢝Ίͱ͢Δ༷ʑͳ*P5σʔλΛՄࢹԽɾ෼ੳͰ͖ΔμογϡϘʔυΞϓϦέʔγϣϯΛ͝ར༻͍͚ͨͩ·͢ • ਺ඦʙ਺ઍ)[ͷσʔλͰ΋ඳըՄೳͳύϑΥʔϚϯεɺϦΞϧλΠϜσʔλ΋஗Ԇແ͘ՄࢹԽ͠·͢ • )ಈը࠶ੜɺηϯαʔσʔλͷάϥϑදࣔɺ(14σʔλͷ஍ਤදࣔͳͲʹ΋ରԠ Data Visualizer 6 Ξϓτϙου ςοΫϒϩά ݕ ࡧ ςοΫϒϩάͰ304ʹؔ͢Δ৘ใΛൃ৴தʂ

Slide 7

Slide 7 text

Ϋϥ΢υαʔόʔ ΤʔδΣϯτ ros2 bag record などの ROSツールによるダンプ 過去の開発で溜まった 大量のrosbagデータ Data Visualizer μ΢ϯϩʔυ πʔϧ ΤʔδΣϯτૹ৴Ͱ͸ ࣗಈతʹΫϥ΢υอଘ͞Ε·͢ αʔόʔͷσʔλϕʔεʹอଘ͠ Ϋϥ΢υ؅ཧ ՄࢹԽπʔϧʹΑΓ ͍ͭͰ΋֬ೝՄೳ μ΢ϯϩʔυͨ͠σʔλ͸ ࢖͍׳Εͨ։ൃπʔϧͰ׆༻Մೳ SPTCBHΞοϓϩʔυͱΫϥ΢υσʔλ؅ཧ • SPTCBHΛαʔόʔ΁Ξοϓϩʔυͨ͠Γɺαʔόʔʹอଘ͞ΕͨσʔλΛSPTCBHͱͯ͠μ΢ϯϩʔυͨ͠Γ͢Δ$-*πʔϧΛ͝ఏڙ • େྔʹཷ·ͬͨطଘࢿ࢈ΛҠߦͯ͠ɺΫϥ΢υαʔόʔ্ͰσʔλΛ؅ཧͰ͖·͢ • ຊιϦϡʔγϣϯΛ࢖༻ͯ͠ूΊͨσʔλΛSPTCBHͱͯ͠μ΢ϯϩʔυ͢Δ͜ͱͰɺ࢖͍׳Εͨ304πʔϧͰ΋ར׆༻Ͱ͖·͢ Ξοϓϩʔυ πʔϧ 7 Ξϓτϙου ςοΫϒϩά ݕ ࡧ ςοΫϒϩάͰ304ʹؔ͢Δ৘ใΛൃ৴தʂ

Slide 8

Slide 8 text

͝ఏڙͷεέδϡʔϧ ೥݄ʢຊ೔ʣ 304$PO +1 ೥݄ ຊιϦϡʔγϣϯΛϦϦʔε ϦϦʔεʹ߹ΘͤͯɺແঈτϥΠΞϧϓϩάϥϜΛ։࢝༧ఆ ʢࣄલొ࿥௖͍ͨํ΁ॱ࣍͝Ҋ಺Λ։࢝ʣ τϥΠΞϧࢀՃر๬ऀͷࣄલืू ࣄલొ࿥ظؒ ௨ৗ੡඼ JOUEBTI ͷ͝ఏڙ ౰ࣾग़లϒʔεͰ΋ৄ͘͠͝঺հ͍ͨ͠·͢ ͥͻཱ͓ͪدΓ͍ͩ͘͞

Slide 9

Slide 9 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ ϒʔεʹ΋ੋඇཱ͓ͪدΓ͍ͩ͘͞

Slide 10

Slide 10 text

10 付録: より詳細な技術情報

Slide 11

Slide 11 text

$PSF4FSWJDFT "1* ΧελϜαʔόʔ ΞϓϦέʔγϣϯ JOUEBTI 8FC$POTPMF ؅ཧ༻8FCϢʔβʔΠϯλʔϑΣΠε JOUEBTI 5FSNJOBM4ZTUFN σόΠεΤοδΞϓϥΠΞϯε ϋʔυ΢ΣΞ طଘͷ֎෦γεςϜ 7JTVBM..%BUB7JTVBMJ[FS σʔλՄࢹԽμογϡϘʔυ ΧελϜΫϥΠΞϯτ ΞϓϦέʔγϣϯ εϚʔτϑΥϯ ΞϓϦέʔγϣϯ JOUEBTIΛར༻֦ͨ͠ு։ൃ༻ͷ4%, ιϦϡʔγϣϯͷΞʔΩςΫνϟʔ֓ཁ

Slide 12

Slide 12 text

$PSF4FSWJDFT "VUI/"VUI; 4FSWJDF %FWJDF .BOBHFNFOU 4FSWJDF 5JNFTFSJFT%BUB .BOBHFNFOU 4FSWJDF .FEJB4FSWJDF 3FBMUJNF#SPLFS 4FSWJDF ΧελϜΞϓϦέʔγϣϯ $VTUPN4FSWFS"QQT 3&45"1* 3FBMUJNF"1* 5FSNJOBM4ZTUFN JOUEBTI &EHF"HFOU ༷ʑͳσʔλϑΥʔϚοτ ͱηϯαʔσʔλ γάφϧ ηϯαʔ Χϝϥө૾ Ի੠ $MJFOU"QQT 7JTVBM.. %BUB7JTVBMJ[FS JOUEBTI 8FC$POTPMF εϚʔτϑΥϯ ΞϓϦέʔγϣϯ ΧελϜΫϥΠΞϯτ ΞϓϦέʔγϣϯ intdash Stream Control Protocol (特許取得済み) ༷ʑͳσʔλιʔε Ϋϥ΢υଆͷαʔόʔιϑτ΢ΣΞ֓ཁ

Slide 13

Slide 13 text

Cloud Service 高いリアルタイム性 Data Visualizer 欠損回収処理 モバイル伝送 GPS 9軸センサ/GPS カメラ映像/マイク音声 データ変換 機械学習 レポート処理 可視化 分析・解析 データダウンロード CAN1 CAN2 車両制御バス CAN-USB Interface CAN1 CAN2 A/Dセンサー 信号同期 信号同期 カメラ(動画) Terminal System 2次システム連携 USB JOUEBTIͱ઀ଓՄೳͳΞϓϥΠΞϯε

Slide 14

Slide 14 text

"1* JOUEBTI 5FSNJOBM4ZTUFN 5FSNJOBM4ZTUFN04 JOUEBTI &EHF"HFOU σʔλૹड৴ΤʔδΣϯτ 05"αʔϏε σόΠεঢ়ଶ؅ཧ $POGJH$POTPMF ؅ཧ༻8FCը໘ 5FSNJOBM4ZTUFN"1* σόΠεૢ࡞"1* σόΠεͱͷ ઀ଓϓϥάΠϯ %FWJDF $POOFDUPS %FWJDF $POOFDUPS %FWJDF $POOFDUPS %FWJDF $POOFDUPS %FWJDF $POOFDUPS %FWJDF $POOFDUPS %FWJDF $POOFDUPS %FWJDF $POOFDUPS ϋʔυ΢ΣΞ ༷ʑͳ*P5σόΠε ΞϓϥΠΞϯεͷ౥ࡌιϑτ΢ΣΞ֓ཁ

Slide 15

Slide 15 text

ϩϘοταʔϏεج൫ͱͯ͠΋׆༻Մೳ 304ʹݶΒ༷ͣʑͳํ๏Ͱ ϩϘοτΛ઀ଓՄೳ "1*Λར༻༷ͯ͠ʑͳ ΞϓϦέʔγϣϯΛߏஙՄೳ JOUEBTIΛϋϒͱ͢Δ͜ͱͰ ༷ʑͳϩϘοτ΍ΞϓϦέʔγϣϯ Λ౷߹Ͱ͖·͢

Slide 16

Slide 16 text

16 • JOUEBTI͸ɺΫϥ΢υ্ͷσʔλ఻ૹɾ؅ཧαʔόʔͱɺΤοδσόΠε্ͷιϑτ΢ΣΞ͔Βߏ੒͞Ε·͢ • JOUEBTIαʔόʔʹ͸ɺσʔλ؅ཧ౳ʹ࢖༻͢Δ8FCϕʔεͷ(6*ΞϓϦέʔγϣϯ͕෇ଐ͠·͢ • ΤοδσόΠε্ͷιϑτ΢ΣΞʹ͸ɺσʔλ఻ૹ༻ϓϩτίϧΤʔδΣϯτɺ304΁ͷσʔλதܧΛߦ͏ϒϦοδιϑτ΢ΣΞɺ ΤοδσόΠεΛ(6*ૢ࡞͢ΔͨΊͷ8FC؅ཧը໘ͳͲؚ͕·Ε·͢ Ϋϥ΢υαʔόʔͱσόΠε༻ιϑτ΢ΣΞ

Slide 17

Slide 17 text

طଘࢿ࢈ɾطଘπʔϧͱͷڞଘʹ΋഑ྀ ͜Ε·Ͱͷ։ൃͰ஝ੵ͍ͯ͠Δطଘࢿ࢈΋ɺαʔόʔ΁Ξοϓϩʔυͯ͠Ұݩ؅ཧͰ͖·͢ ౰ιϦϡʔγϣϯʹΑΓूΊͨσʔλ͸ɺμ΢ϯϩʔυͯ͠طଘπʔϧͱ࿈ܞͰ͖·͢