Slide 1

Slide 1 text

ΰϧϑΦϯϥΠϯϨοεϯͷఏڙ גࣜձࣾϘΫίί ຊؒߖ੒

Slide 2

Slide 2 text

No content

Slide 3

Slide 3 text

εΠϯάಈը ྉۚ ΞυόΠε ΞυόΠε σʔλϕʔε DVDͷग़൛ɺ ਓࡐ೿ݣ Ϣʔβʔ ίʔν or ଞϢʔβʔ αʔό

Slide 4

Slide 4 text

! ྉۚ͸1ճ0ʙ1000ԁ " ߨࢣͷܦྺɾਓؾ౓ʹΑͬͯมಈ " ಈըΛެ։ͯ͠ΞυόΠεΛ΋Β͏ͷ͸ແྉ ! γεςϜ಺ " ϙΠϯτॲཧ " ಈըɾը૾σʔλͷऔಘٴͼอଘ " ϝʔϧղੳ " ಛఆͷߨࢣ΁༧໿ొ࿥

Slide 5

Slide 5 text

! ࣗ࡞ΞϯέʔτϖʔδΛ࡞੒ ! 23ਓ͔Βճ౴Λ֫ಘ ܞଳ͔ΒϝʔϧͰಈը Λૹ৴Ͱ͖Δ͔ 3 4 16 ͸͍ ͍͍͑ ෆ໌

Slide 6

Slide 6 text

ಈըΛ༻͍ͯΞυό ΠεΛ΋Β͏ αʔϏεΛ࢖ͬͯΈ ͍͔ͨ 1 4 12 6 ੋඇ࢖͍͍ͨ ࢼ͠ʹ࢖͏ ໎͏ ࢖Θͳ͍

Slide 7

Slide 7 text

1ɺແྉͰෆಛ ఆଟ਺ʹެ։ 2ɺ300ԁͰ ίʔνʹݟͯ΋ Β͏ ͷͲͪΒʹ͢Δ ͔ 1 13 9 1 2 ແճ౴ Ξϯέʔτ৔ॴ http://sharp-summer-97.heroku.com/forms/new

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

! ʮࢲʯ͕࡞Γ·͢ " ॳظίετθϩ ! Web: Ruby on Railsɹ ˕ ! iPhone : Objective-C ˚ ! Android : Javaɹ ˚ ܞଳ͔ΒͰ΋ϒϥ΢βͰ؆୯ૢ࡞