Slide 1

Slide 1 text

2018/02/20 #redashmeetup #1 δϞςΟʔͰͷRedashར༻ࣄྫ Katsuhiko YOSHIDA

Slide 2

Slide 2 text

࿩͢͜ͱ ✓ ࣗݾ঺հ ✓ ࣾ಺Ͱͷར༻౷ܭ ✓ ूܭ·ͰͷྲྀΕ ✓ ར༻ࣄྫ ✓ ·ͱΊ

Slide 3

Slide 3 text

࿩͢͜ͱ ✓ ࣗݾ঺հ ✓ ࣾ಺Ͱͷར༻౷ܭ ✓ ूܭ·ͰͷྲྀΕ ✓ ར༻ࣄྫ ✓ ·ͱΊ

Slide 4

Slide 4 text

٢ాউ඙ !LZPTIJEBLZPTIJEBKQ झຯɿτϨΠϧϥϯχϯάɾϚϥιϯ ॴଐɿגࣜձࣾδϞςΟʔ αʔόαΠυͱΠϯϑϥͷೋ౛ྲྀ
 Ͱ׆༂ʢ͍ͨ͠ʣ

Slide 5

Slide 5 text

࿩͢͜ͱ ✓ ࣗݾ঺հ ✓ ࣾ಺Ͱͷར༻౷ܭ ✓ ूܭ·ͰͷྲྀΕ ✓ ར༻ࣄྫ ✓ ·ͱΊ

Slide 6

Slide 6 text

ࣾ಺Ͱͷར༻౷ܭ Ϣʔβ਺ ໿ ΫΤϦ਺ ໿ ϝλσʔλ͕؆୯ʹ
 औಘͰ͖Δ

Slide 7

Slide 7 text

ྫʣ"ENJOΛআ͍ͨΫΤϦ࣮ߦճ਺͕ଟ͍ϢʔβTOP10

Slide 8

Slide 8 text

࢓ࣄΛͨ͠ؾ෼ʹͳΕΔʢ͔΋ʣ

Slide 9

Slide 9 text

࿩͢͜ͱ ✓ ࣗݾ঺հ ✓ ࣾ಺Ͱͷར༻౷ܭ ✓ ूܭ·ͰͷྲྀΕ ✓ ར༻ࣄྫ ✓ ·ͱΊ

Slide 10

Slide 10 text

2 1 3 4 5 6 ࣾ಺ Ϣʔβ Amazon Redshift Amazon Aurora

Slide 11

Slide 11 text

࿩͢͜ͱ ✓ ࣗݾ঺հ ✓ ࣾ಺Ͱͷར༻౷ܭ ✓ ूܭ·ͰͷྲྀΕ ✓ ར༻ࣄྫ ✓ ·ͱΊ

Slide 12

Slide 12 text

ΞΧ΢ϯτ؅ཧ ✓ ࠷ॳ͸"ENJOΞΧ΢ϯτΛڞ༗ ✓ (PPHMFೝূಋೖ Ϣʔβొ࿥ʴΞΧ΢ϯτ؅ཧ͠΍͘͢ͳͬͨ ✓ (PPHMFΞΧ΢ϯτͱηΩϡϦςΟʔά ϧʔϓ
 ʹΑΔΞΫηε੍ݶ ✓ ਃ੥͕͋Ε͹શһ͕σʔλʹΞΫηεͰ͖Δ

Slide 13

Slide 13 text

ΞΧ΢ϯτΛ෼͚ͨޙͷϢʔβҰཡ ✓ ʢϝʔϧΞυϨεʹඥ͍ͮͨʣ
 Gravatarͷը૾͕
 ϓϩϑΟʔϧը૾ʹͳΔ ✓ ͩΕ΋ొ࿥͍ͯ͠ͳ͍ͷͰ
 ύοͱݟ

Slide 14

Slide 14 text

(PPHMFϓϩϑΟʔϧը૾Λ໊લͷԣʹදࣔ͢Δ13 Show user's profile picture and load it from Google when using Google OAuth https://github.com/getredash/redash/pull/2096 v3.0.0 v4.0.0

Slide 15

Slide 15 text

63-ϩά͔ΒݕࡧΩʔϫʔυநग़ 4MBDLͰ$4ϝϯόʔ͔ΒΤϯδχΞ΁࣭໰ʣ ʮ˓˓ͷϖʔδͰೖྗ͞Εͨݕࡧϫʔυ
 Λநग़͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ΔͷͰ͠ΐ͏͔ʁʯ ʮRedashΛ࢖͑͹Ͱ͖·͢ʂʯ

Slide 16

Slide 16 text

ํ๏ͦͷ ΞΫηεϩάͷ63-͔ΒΩʔϫʔυ෦෼
 ΛऔΓग़ͯ͠ू໿ $47&YDFMग़ྗPS"1*ܦ༝Ͱσʔλऔಘ εΫϦϓτ౳Ͱ63-σίʔυʢඇ3FEBTIʣ ճ਺͕ଟ͍ͱखಈ࣮ߦ͕໘౗ɺ"1*Λୟ͍ͨΓ
 εΫϦϓτΛॻ͘࢓૊Έͮ͘Γʹ޻਺͕͔͔Δ

Slide 17

Slide 17 text

ํ๏ͦͷ ΞΫηεϩάͷ63-͔ΒΩʔϫʔυ෦෼
 ΛऔΓग़ͯ͠ू໿ʢͦͷͱಉ͡ʣ #JH2VFSZϢʔβఆٛؔ਺Ͱ63-σίʔυ 3FEBTIͰ׬݁͢Δ͕σʔλιʔεʹ#JH2VFSZ
 ʢඪ४42-ʣΛ࢖͍ͬͯΔ৔߹ͷΈՄ

Slide 18

Slide 18 text

ํ๏ͦͷ ΞΫηεϩάͷ63-͔ΒΩʔϫʔυ෦෼
 ΛऔΓग़ͯ͠ू໿ʢͦͷɾͱಉ͡ʣ ผͷΫΤϦͰɺͷ࣮ߦ݁Ռ
 Λࢀরɾ63-σίʔυͯ͠ग़ྗ͢Δ
 1ZUIPOσʔλιʔεʣ ࠷ॳʹू໿ͨ͠ΫΤϦ͸ͲͷσʔλιʔεͰ΋0,☺

Slide 19

Slide 19 text

ࣾ಺RedashษڧձΛ࣮ࢪ ✓ ӡ༻΋يಓʹ৐͍ͬͯΔ
 λΠϛϯάͰ࣮ࢪ ✓ Redashಠࣗػೳͷ৘ใڞ༗ ✓ ಛʹύϥϝʔλػೳͷධ൑
 ͕ྑ͔ͬͨ

Slide 20

Slide 20 text

ύϥϝʔλػೳͱ͸ʁ ✓ ΫΤϦͷதͰڞ௨ͷ஋Λఆٛɾࢀর͢Δࣄ
 ͕ग़དྷΔม਺ͷΑ͏ͳ࢓૊Έ ✓ ෳ਺ճಉ͡஋͕ࢀর͞ΕΔΫΤϦͰ࢖༻͢Δͱ
 ϛε͕ݮΔ✌

Slide 21

Slide 21 text

มߋલ มߋޙ

Slide 22

Slide 22 text

'PSLͰύϥϝʔλ஋͕ফ͑Δ໰୊ ✓ Πν͔ΒΫΤϦΛॻ͘
 ͷ͸໘౗ ✓ 'PSLͰطଘΫΤϦ
 Λγϡͬͱίϐʔ ✓ 'PSL࣌ʹύϥϝʔλ஋
 ΋ίϐʔ͞ΕΔΑ͏ʹͨ͠ Copy parameters when forking a query https://github.com/getredash/redash/pull/2068

Slide 23

Slide 23 text

౤ߘͷʮऔҾ͖৔ॴʯ • ౤ߘϢʔβ͸औҾ͖Λߦ͏৔ॴ
 Λࢦఆ • ࢢ۠܊͔Ӻ • ଞͷϢʔβ͸͜ͷ৘ใ
 Λ΋ͱʹݕࡧͰ͖Δ

Slide 24

Slide 24 text

˞਺஋͸αϯϓϧ

Slide 25

Slide 25 text

࿩͢͜ͱ ✓ ࣗݾ঺հ ✓ ࣾ಺Ͱͷར༻౷ܭ ✓ ूܭ·ͰͷྲྀΕ ✓ ར༻ࣄྫ ✓ ·ͱΊ

Slide 26

Slide 26 text

·ͱΊ ✓ δϞςΟʔͰ͸ϩά෼ੳج൫ͷҰͭͱͯ͠
 RedashΛ࢖ͬͯ͞·͟·ͳ෼ੳΛ͍ͯ͠Δ ✓ 044ͳͷͰ
 ʮ͕͜͜ෆຬʯʮ͜͏ͳΕ͹ศརͳͷʹʯ
 ͱײͨ͡Β13Λૹ͍ͬͯΔ